Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-29 1 Zmiana Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uruchamiania i rozliczania środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-29 1 Zmiana Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uruchamiania i rozliczania środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 2015-03-29 1 Zmiana Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uruchamiania i rozliczania środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i usuwanie skutków takich zdarzeń oraz na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi (umowa) Zmiana Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uruchamiania i rozliczania środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i usuwanie skutków takich zdarzeń oraz na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi (umowa)

2 2015-03-29 2 Wytyczne Ministra AiC: w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone dnia 15 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom zatwierdzone dnia 21 grudnia 2012 r.

3 2015-03-29 3 I. Zmiany tzw. „wytycznych powodziowych” wytyczne zmieniające, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 21 grudnia 2012 r. wytyczne zmieniające, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 30 grudnia 2013 r.

4 II. Zmiana tzw. „wytycznych osuwiskowych ” wytyczne zmieniające, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 30 grudnia 2013 r. 2015-03-29 4

5 5 Zmiany „wytycznych powodziowych”: Było: § 2. 1. Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Zmiana, dodano zd. drugie w brzmieniu: W przypadku, gdy na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, w trakcie jednego roku budżetowego, wystąpiła więcej niż jedna klęska żywiołowa, straty spowodowane tymi zdarzeniami mogą zostać zsumowane w celu spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6 2015-03-29 6 Zmiany c.d.: § 3.4. Podzielono na dwa ustępy: 4. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew i krzewów oraz koszty znaków drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 ramowego wzoru umowy o dotację, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych wytycznych. Zd. 2 : Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza się … przeniesiono do ust. 6.

7 Zmiany c.d.: § 3. Dodano ust. 5 w brzmieniu: 5. W przypadku dotacji udzielanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 385z późn. zm.) z budżetu państwa mogą być finansowane wszystkie koszty określone w ust. 4, tj. również koszty przewidziane wcześniej do pokrycia ze środków stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego (gminy). 2015-03-29 7

8 Zmiany c.d. 2015-03-29 8

9 9 Zmiany c.d. § 7. 1. Promesa stanowi zobowiązanie do przyrzeczenie przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pod warunkiem przedstawienia przez jednostkę prawidłowo sporządzonych dokumentów określonych w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych.

10 2015-03-29 10 Zmiany c.d. § 7 dodano ust. 4 w brzmieniu: 4. Nazwa zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i powinna być stosowana we wszystkich dokumentach związanych z ubieganiem się o dotację oraz rozliczeniem dotacji, w tym przy udzielaniu zamówienia publicznego lub rozpisaniu konkursu.

11 2015-03-29 11 Zmiany umowy dotacyjnej: §1.1. Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji znak:…………… z dnia ………………. roku, zmienionej pismem znak: ……………. z dnia …………. roku (jeżeli promesa była zmieniana) po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia............ roku, Wojewoda oświadcza, że …

12 2015-03-29 12 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: § 4.1. Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie.................. zł (słownie:....................złotych), stanowi...... % wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, wynikających z wybranej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

13 2015-03-29 13 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od, określonego w § 2 ust. 1, dnia wykonania zadania. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona. 1. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do wykorzystania dotacji, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1, w terminie 14 dni od, określonego w § 2 ust. 1, dnia wykonania zadania, z zastrzeżeniem § 10. § 8 i § 10

14 2015-03-29 14 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: § 8 – dodany: W przypadku nieotrzymania dotacji w terminie do 15 dnia od dnia wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do: 1/ wykorzystania dotacji lub dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie 5 dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy, z zastrzeżeniem § 10, 2/ przesłania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, w terminie 7 dni od dnia wpływu dotacji na jej rachunek bankowy. Do dokumentów tych jednostka samorządu terytorialnego dołączy, potwierdzony za zgodność z oryginałem, dokument potwierdzający datę wpływu dotacji na jej rachunek bankowy.

15 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: § 10 - dodany: Wykorzystanie dotacji nastąpi nie później niż do końca roku budżetowego. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona. 2015-03-29 15

16 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: §6.3. W przypadku obniżenia kosztów zadania, uzyskania odszkodowania lub uzyskania zwrotu podatku VAT, wysokość środków zabezpieczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w § 4 ust. 2 nie ulegnie zmianie, obniżeniu ulegnie wysokość dotacji o kwotę równą kwocie obniżenia kosztów zadania i w tej części podlega zwrotowi do budżetu państwa jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości. 2015-03-29 16

17 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: § 13 – dodany: Do podlegającej zwrotowi dotacji lub jej części stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności art. 169 ustawy. 2015-03-29 17

18 Zmiany umowy dotacyjnej cd.: Art. 169. 1. Dotacje udzielone z budżetu państwa: 2) pobrane (…) w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, (…). 2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. (…) 4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została (…) pobrana w nadmiernej wysokości. 2015-03-29 18

19 2015-03-29 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2015-03-29 1 Zmiana Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uruchamiania i rozliczania środków przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google