Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25 lutego 2013 r. Warszawa.

2 Stan dotychczasowych prac nad Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój
2

3 Przygotowanie PO Inteligentny Rozwój
W okresie od 13 listopada 2012 r. do 25 lutego br. prowadzone były następujące prace dotyczące przygotowania PO IR: październik – listopad 2012 r. – spotkania dotyczące inteligentnej specjalizacji, z udziałem MRR, MG, MNiSW i przedstawicieli wszystkich regionów. r. - przygotowano wstępny zarys PO Inteligentny Rozwój. Zarys był konsultowany na roboczym spotkaniu w dn r. z udziałem przedstawicieli MG, MNiSW, PARP, NCBiR oraz departamentów MRR. Przygotowanie zarysu PO IR było elementem wewnętrznych prac prowadzonych w MRR nad PO na lata r. - podpisanie umowy z firmą EGO s.c. - Wykonawcą diagnozy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT PO Inteligentny Rozwój. 3

4 Przygotowanie PO Inteligentny Rozwój
r. – I. spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli MG, MNiSW, MRiRW, MŚ, NCBiR, PARP, departamentów MRR oraz ekspertów dotyczące wspierania badań naukowych oraz sfery B+R w ramach PO IR (priorytety inwestycyjne 1.1 oraz 4.6). r. – przyjęcie przez Radę Ministrów Założeń Umowy Partnerstwa. r. – II. spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli MG, MNiSW, MRiRW, MŚ, NCBiR, PARP, departamentów MRR oraz ekspertów dotyczące omówienia 1. wersji ekspertyzy wykonywanej przez EGO s.c. r. – dyskusja w MRR nad zarysami PO na lata W wyniku dyskusji uzupełniono zarys PO IR zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i ponowne przekazano do DKS w dn r.

5 Przygotowanie PO Inteligentny Rozwój
r. – ogłoszenie na stronie internetowej MRR przetargu na wybór ewaluatora ex ante PO IR. Prace dotyczące wyboru wykonawcy były prowadzone od września 2012 r. Ogłoszenie przetargu było uwarunkowane terminem przyjęcia przez RM Założeń Umowy Partnerstwa. r. – otwarcie ofert w przetargu na wybór ewaluatora ex ante PO IR (trwa ocena ofert). r. – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE – przyjęcie uchwał zobowiązujących Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zarządy Województw do powołania grup roboczych dla opracowania PO na lata 5

6 Przygotowanie PO Inteligentny Rozwój
luty 2013 r. – podjęcie rozmów z przedstawicielami Banku Światowego, dotyczących udziału tej instytucji w: pracach nad spełnieniem warunkowości ex ante dla CT 1, ocenie instrumentów planowanych do realizacji w ramach PO IR. r. – zostało podpisane Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania grup roboczych ds. przygotowania krajowych PO oraz koordynacji celów tematycznych. r. – III. spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli MG, MNiSW, MRiRW, MŚ, NCBiR, PARP, departamentów MRR oraz ekspertów dotyczące wspierania przedsiębiorstw w ramach PO IR (priorytety inwestycyjne 1.2, 4.6 oraz CT 3). r. – odbiór ekspertyzy dotyczącej diagnozy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT PO Inteligentny Rozwój. r. – posiedzenie Grupy roboczej ds. przygotowania PO IR. 6

7 Przedstawienie propozycji i harmonogramu dalszych prac nad Programem Operacyjnym
Inteligentny Rozwój 7

8 Ramowy harmonogram prac nad PO IR do końca 2013 r.
od połowy marca do zakończenia negocjacji PO IR z KE – współpraca z ewaluatorem ex ante. do końca marca 2013 r. – przygotowanie 1. projektu PO IR i przekazanie go do konsultacji w ramach MRR oraz członkom Grupy roboczej (szczegóły na kolejnych slajdach). kwiecień – listopad 2013 r. - przeprowadzenie procedur dotyczących SOOŚ PO IR. II połowa kwietnia – koniec września 2013 r. – ciągła współpraca z ekspertami Banku Światowego. 13.05 – – konsultacje społeczne projektu PO IR (strona spotkania w regionach, spotkania robocze). 8

9 Ramowy harmonogram prac nad PO IR do końca 2013 r.
II połowa czerwca 2013 r. – przygotowanie 2. projektu PO IR uwzględniającego wynik konsultacji społecznych. Przekazanie 2. wersji PO IR wykonawcy SOOŚ oraz członkom Grupy roboczej. lipiec 2013 r. – rozpoczęcie nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. wrzesień/październik 2013 r. – konsultacje międzyresortowe PO IR oraz uzupełniające konsultacje społeczne w ramach SOOŚ. listopad 2013 r. – przygotowanie 3. projektu PO IR uwzględniającego wynik prowadzonych konsultacji. Prezentacja projektu na Grupie roboczej. listopad/grudzień 2013 r. – przekazanie projektu PO IR do akceptacji Radzie Ministrów. 9

10 Harmonogram prac nad PO IR w I połowie 2013 r.
Szczegółowy harmonogram prac nad PO IR w I połowie 2013 r.: r. – IV. spotkanie robocze dotyczące wsparcia IOB oraz klastrów w PO IR. r. – spotkanie z KE dotyczące realizacji CT 1 i 3. ok r. – przekazanie 1. projektu PO IR do konsultacji w ramach MRR, członkom Grupy roboczej oraz wystąpienie do GDOŚ w sprawie przeprowadzenia procedury OOŚ. r. – spotkanie Grupy roboczej – omówienie 1. projektu PO IR. r. – przekazanie poprawionego projektu PO IR ekspertom BŚ. r. – termin zgłaszania uwag przez ekspertów BŚ. 10

11 Harmonogram prac nad PO IR w I połowie 2013 r.
13.05 – r. – konsultacje społeczne projektu PO IR, w tym spotkania regionalne w 7 miastach. ok r. – warsztaty z ekspertami BŚ. II. połowa czerwca 2013 r. – przygotowanie 2. projektu PO IR uwzględniającego wynik konsultacji społecznych. ok r. - przekazanie 2. wersji PO IR wykonawcy SOOŚ oraz członkom Grupy roboczej. 11

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google