Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzecia część egzaminu gimnazjalnego Język obcy nowożytny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzecia część egzaminu gimnazjalnego Język obcy nowożytny"— Zapis prezentacji:

1 Trzecia część egzaminu gimnazjalnego Język obcy nowożytny
+

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 DzU nr 4, poz.17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 (zatwierdzone przez dyrektora CKE i dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych).

3 Podstawa programowa III.0 Podstawa programowa III.1
Egzamin obowiązkowy Podstawa programowa III.0 Podstawa programowa III.1 Poziom podstawowy Poziom podstawowy i Poziom rozszerzony

4 WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
Podstawa programowa język obcy - gimnazjum Egzamin maturalny z języka obcego Programy nauczania, podręczniki Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Egzamin gimnazjalny Portfolio językowe

5 Egzamin ma formę pisemną
Część egzaminu sprawdzająca rozumienie ze słuchu oraz znajomość funkcji językowych zostanie odtworzona w trakcie egzaminu z nagrania na płycie CD.

6 Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym
Zakres umiejętności językowych Zakres znajomości środków językowych Zakres tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych

7 Zadania na egzaminie w 2012 poziom podstawowy
Część egzaminu Liczba zadań typ % pkt. Rozumienie ze słuchu (10 min.) 3-4 ZZ 30% Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych 2-3 15% Znajomość funkcji językowych 25% poziom rozszerzony Rozumienie ze słuchu (12 min.) 2-3 ZZ 25% Rozumienie tekstów pisanych 3-4 Znajomość środków językowych ZO Wypowiedź pisemna 1

8 Podział zadań ze względu na rodzaj materiału źródłowego
Zadania oparte na tekście obcojęzycznym Zadania oparte na materiale ikonograficznym Zadania oparte na tekście w języku polskim

9 Rozumienie ze słuchu reagowanie na polecenia
określanie głównej myśli tekstu znajdowanie w tekście określonych informacji określanie intencji nadawcy / autora tekstu określanie kontekstu wypowiedzi rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi

10 Rozumienie tekstów pisanych
określanie głównej myśli tekstu znajdowanie w tekście określonych informacji określanie intencji nadawcy / autora tekstu określanie kontekstu wypowiedzi określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi

11 Zadania z poziomu podstawowego PRZYKŁAD ZADANIA NA DOBIERANIE
Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (1-4). Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. A. Jeszcze dwa dni. B. Trzy razy dziennie. C. Od trzech dni. D. Krople będą najlepsze. E. Musisz leżeć w łóżku. Transkrypcja Pytanie 1.: Co mam stosować na katar? Pytanie 2.: Od kiedy kaszlesz? Pytanie 3.: Jak długo muszę leżeć w łóżku? Pytanie 4.: Jak często mam przyjmować leki? 1. 2. 3. 4.

12 Zadania z poziomu podstawowego PRZYKŁAD ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO
Uzupełnij minidialogi (1 – 2), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 1. X: Dokąd jedziesz na wakacje? Y: A. Jadę do babci na wieś. B. Zwykle jeżdżę pociągiem. C. Niezbyt chętnie jeżdżę samochodem. 2. X: Y: Tak, poproszę z mlekiem i bez cukru. A. Często pijesz kawę? B. Napijesz się teraz kawy? C. Kupiłeś/łaś kawę Tchibo?

13 Przykłady zadań z poziomu rozszerzonego Znajomość środków językowych
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1 – 4) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Denis opowiada o sztuce graffiti Nie 1. ___________, dlaczego zacząłem interesować się graffiti. Przyjaciel pożyczył mi 2. ___________ , w której znalazłem fantastyczne obrazy. Później poszedłem do pewnego 3. ___________ sklepu z farbami w sprayu. Wykonanie jednego barwnego graffiti 4. ___________ najwyżej godzinę, jeżeli ktoś jest w tym dobry. książka specjalistyczny wiedzieć trwać cel

14 Przykłady zadań z poziomu rozszerzonego Znajomość środków językowych
Przeczytaj pary zdań 1-3. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Cieszymy się na wizytę Ani. Cieszymy się, że Ania nas ____________ . W szkole rozmawiamy o hobby. ___________ o hobby prowadzimy w szkole. Trudno mi o tym decydować. Podjęcie tej ____________ jest dla mnie trudne.

15 Wypowiedź pisemna tylko dla poziomu III.1
Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. , wiadomość, list prywatny) w zakresie określonym w podstawie programowej III.1: 5.1. – 5.9. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. , wiadomość, list prywatny) w typowych sytuacjach określonych w podstawie programowej III.1: 7.1. – 7.10.

16 Przykład zadania z poziomu rozszerzonego Tworzenie wypowiedzi pisemnej
Widziałeś/Widziałaś film w nowym kinie. W mailu do kolegi/koleżanki z zagranicy: wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało napisz, dlaczego polecasz obejrzany film opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałeś/wracałaś z kina. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość a powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych.

17 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej
Lp. Kryterium oceniania Liczba punktów 1. Treść 4 2. Spójność i logika wypowiedzi 2 3. Zakres środków językowych 4. Poprawność środków językowych


Pobierz ppt "Trzecia część egzaminu gimnazjalnego Język obcy nowożytny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google