Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2012"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2012
INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR W.GARBOWSKA-DANEK

2 w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej
Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010

3 Egzamin będzie podzielony
na dwa poziomy: podstawowy rozszerzony Egzamin będzie podzielony na dwa poziomy podstawowy i rozszerzony

4 Gimnazjalista może wybrać
do egzaminu język obcy nowożytny, którego uczył się jako obowiązkowego w gimnazjum Jak skutecznie uczyć się języka angielskiego

5 i kontynuował ją w gimnazjum podstawowym i rozszerzonym
Jeżeli uczeń wybierze język, którego naukę rozpoczął w szkole podstawowej i kontynuował ją w gimnazjum (poziom III.1), ma obowiązek przystąpić do egzaminu na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym

6 Jeżeli uczeń wybierze język, którego naukę rozpoczął w gimnazjum
(poziom III.0), ma obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym. Może także, jeśli zechce, sprawdzić poziom swoich umiejętności na poziomie rozszerzonym z tegoż języka.

7 PRZY REKRUTACJI DO LICEUM WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO BRANY BĘDZIE POD UWAGĘ OD ROKU 2012 ALE TYLKO Z POZIOMU PODSTAWOWEGO !!! WYNIK EGZAMINU Z POZIOMU ROZSZERZONEGO BĘDZIE SIĘ LICZYŁ OD ROKU 2018

8 Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Wynik podany będzie jako: wynik procentowy i wynik centylowy.

9 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu % Na przykład jeśli zdający za język angielski zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy 77.

10 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie języka angielskiego wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

11 EGZAMIN NA OBU POZIOMACH BĘDZIE MIAŁ TYLKO FORMĘ PISEMNA
EGZAMIN BĘDZIE TRWAŁ 60 MINUT NA KAŻDYM POZIOMIE

12 Poziomy egzaminu będą różnić się od siebie:
ilością tekstu do przetworzenia niektórymi typami zadań wprowadzeniem wypowiedzi pisemnej w części rozszerzonej prędkością nagrań zakresem testowanych tematów i struktur leksykalno-gramatycznych określonym w nowej podstawie programowej.

13 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Czas trwania 60 minut Poziom A2 A2+ Zakres tematyczny Tematy i podtematy określone w Nowej Podstawie Programowej III.0 Tematy i podtematy określone w Nowej Podstawie Programowej III.1 Obszary testowania i procentowy udział punktów w egzaminie Rozumienie ze słuchu 30 % Rozumienie tekstów pisanych % Znajomość środków językowych % Znajomość funkcji językowych % Rozumienie ze słuchu 25% Rozumienie tekstów pisanych % Znajomość środków językowych % Wypowiedź pisemna % Liczba zadań ogółem 12 zadań wyłącznie zadania zamknięte 10 zadań zadania zamknięte i otwarte

14 Na poziomie podstawowym egzamin składał się będzie wyłącznie z zadań zamkniętych punktowanych następująco : - 1 pkt za prawidłową odpowiedź pkt za nieprawidłową odpowiedź nie będzie punktów połówkowych

15 “NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE POZIOM ROZSZERZONY
ZADANIEM DLA UCZNIA PISZĄCEGO EZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM BĘDZIE NAPISANIE: - LISTU NIEFORMALNEGO - E- MAILA - WIADOMOŚĆ - POCZTÓWKA ( z elementami opisu, zaproszenia,relacjonowania wydarzeń lub wyrażania i uzasadniania opinii)

16 “NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE POZIOM ROZSZERZONY -cd
WYPOWIEDŹ PISEMNA OCENIANA BĘDZIE WEDŁUG CZTERECH KRYTERIÓW :

17 b) spójność i logika wypowiedzi (0-2p.)
a) treść (0-4p.) bierze się pod uwagę do ilu z trzech elementów polecenia uczeń się odniósł i  ile z nich rozwinął w swojej wypowiedzi b) spójność i logika wypowiedzi (0-2p.) c)zakres użytych środków językowych (0-2p.) d) poprawność (0-2p.)

18 “NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE POZIOM ROZSZERZONY-cd.
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (NOWE ZADANIA) 1.Uczeń parafrazuje zdania według wzoru. 2.Uczeń tłumaczy fragmenty zdań na j.angielski. 3.Uczeń układa fragmenty zdań z podanych elementów leksykalnych

19 “NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE POZIOM ROZSZERZONY- cd.
Nowy egzamin będzie wymagał od uczniów lepszej znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. Uczniowie muszą wykazać się znajomością takich form jak : parafraza ( Reading is unnecessary. You don't … ) tłumaczenie ( np.Nie wolno Ci) speak loudly in the library. uzupełnianie fragmentów zdań w odpowiedniej formie (she/ have) go to the dentist?

20 PRZYKŁADOWE ZADANIA poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; TRANSFORMACJE 1. I never get up late I always 2. We last went to London 2 years ago We to London for 2 years 3.They've served me the wrong dinner! I the wrong dinner.

21 PRZYKŁADOWE ZADANIA poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; UZUPEŁNIANIE ZDAŃ 1. (We / go / swim ) last weekend. last weekend. 2. I've (decide / join) a gym. I' ve a gym. 3. What time (you / get) home yesterday? What time home yesterday?

22 PRZYKŁADOWE ZADANIA poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ 1.( Co powinienem zrobić) about my annoying Brother? 2. I switched on my computer (aby przeczytać nowe) s. 3. (Ona nie widziała nikogo) here since Friday. 4. (Czy zdecydowałaś what to wear to the party yet?

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały informacyjne przygotowane dla nauczycieli przez wydawnictwo Macmillan oraz Testy gimnazjalne wydawnictwa Pearson Longman Oprac. Wioletta Garbowska-Danek


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google