Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA Na podstawie ustaw USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA Na podstawie ustaw USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA Na podstawie ustaw USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

2 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum,
3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły policealne.

3 Docelowa struktura szkolnictwa
8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, - szkoła policealna .

4 OBOWIĄZEK SZKOLNY Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Trwa do ukończenia szkoły podstawowej - nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Dziecko 6-letnie, jeśli taka jest wola rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym.

5 Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?
Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja;

6 Rok szkolny 2018/2019 Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum; Uczniowie klasy 8 ukończą ośmioklasową szkołę podstawową 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja;

7 Rok szkolny 2019/2020 4- letnim liceum 3-letniej branżowej
Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły pierwszego stopnia; 4- letnim liceum ogólnokształcące 5-letnim technikum 3-letniej branżowej szkole I stopnia 8- letnia Szkoła Podstawowa

8 Rok szkolny 2019/ cd Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym; Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum; Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

9 Rok szkolny 2020/2021 Rozpoczynają się zmiany w  liceach ogólnokształcących i technikach. Zakończą się one w roku szkolnym 2023/2024; 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego; Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.; Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021; Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

10 Rok szkolny 2021/2022 Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

11 EGZAMINY 2018/2019 zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 egzaminy (obowiązkowe, będące istotnym kryterium rekrutacji do szkół ponadpodstawowych) na zakończenie VIII klasy: język polski, język obcy, matematyka od 2021/2022 dodatkowy przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia

12 EGZAMINY Matura dla absolwentów liceum ogólnokształcącego (dla uczniów, którzy ukończyli 8 klasową szkołę podstawową ) od roku szkolnego 2022/2023 Matura dla absolwentów technikum (dla uczniów, którzy ukończyli 8 klasową szkołę podstawową ) od roku szkolnego 2023/2024 Matura dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w szkole branżowej I stopnia (po 8 klasowej szkole podstawowej) od roku szkolnego 2023/2024

13 SZKOŁA BRANŻOWA Szkoła branżowa I stopnia zakończy się jednym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Szkoła branżowa II stopnia zakończy się obowiązkowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.

14 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Uczniowie rozpoczynający naukę w 4 letnim technikum w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - na starych zasadach Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - na dotychczasowych zasadach

15 MATURA Egzamin maturalny będzie z trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka) i jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły drugiego stopnia otrzymają takie samo świadectwo dojrzałości i będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów. świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który z każdego z przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego otrzyma minimum 30% możliwych do uzyskania punktów

16 Podstawa programowa „stara podstawa programowa” - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U z 2012 poz.977 „nowa podstawa programowa” Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z Dz.U z 2017 poz.356 2017/2018 „stara podstawa programowa” II III V VI „nowa podstawa programowa” I IV VII

17 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Każdy uczeń ma określoną w cyklu kształcenia tygodniową (semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

18 Obowiązkowe przedmioty nauczania w 2017/2018
w klasie I – obszary edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, edukacja językowa – język angielski; W klasach II-III – obszary edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne– tańce, tenis stołowy, edukacja językowa –język angielski; klasa IV – język polski, język angielski, muzyka, plastyka, historia, przyroda, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne -tenis stołowy, zajęcia z wychowawcą , wychowanie do życia w rodzinie klasa V – język polski, język angielski, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, matematyka , przyroda, zajęcia informatyczne, zajęcia techniczne , wychowanie fizyczne - tenis stołowy, zajęcia z wychowawcą, wychowanie do życia w rodzinie

19 Przedmioty klasa VI – język polski, język angielski, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, matematyka , przyroda, zajęcia informatyczne, zajęcia techniczne , wychowanie fizyczne - tenis stołowy, zajęcia z wychowawcą, wychowanie do życia w rodzinie klasa VII – język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, geografia, biologia, ponadto drugi język obcy nowożytny, chemia, fizyka, doradztwo zawodowe; 2018/2019 klasa VIII – język polski, dwa języki obce nowożytne, muzyka naprzemiennie z plastyką, historia, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą, geografia, biologia, chemia, fizyka, doradztwo zawodowe, a ponadto wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa; - na zakończenie kształcenia w szkole podstawowej uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

20 NOWE PRZEDMIOTY Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo: geografia i biologia –od klasy piątej, chemia i fizyka – od klasy siódmej. drugi obowiązkowy język obcy nowożytny – także od klasy siódmej. W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

21 DORADZTWO ZAWODOWE Doradztwo zawodowe dla dzieci klas VII i VIII szkół podstawowych w wymiarze po 10 godzin rocznie na każdy oddział klasowy oraz po 10 godzin w całym cyklu nauczania dla każdego oddziału liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły

22 RAMOWY PLAN NAUCZANIA 2107/2018 DLA KLAS I,IV,VII

23 Działalność edukacyjna szkoły
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1) szkolny zestaw programów nauczania , który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 2) program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym , dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program profilaktyczno- wychowawczy szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

24 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017 r.

25 CZY ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO BĘDĄ WAŻNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018?
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres I etapu edukacyjnego (klasy I-III) wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

26 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na okres:
CZY ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA BĘDĄ WAŻNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018? Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane na okres: I etapu edukacyjnego (klasy I-III) przed 1 września 2017 r. zachowują ważność do zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej, II etapu edukacyjnego przed 1 września 2017 r. zachowują ważność do zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej, kształcenia w szkole podstawowej zachowują ważność do zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej,

27 ZOSTAJE ZACHOWANE PRAWO DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
W roku szkolnym 2017/2018 dostęp do bezpłatnych podręczników będą mieli zapewniony wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, również klasy VII. W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klasy VIII. 2017/ 2018 I II III IV V VI VII Podręczniki 75zł - 140zł 250zł Materiały ćwiczeniowe 50zł 25zł


Pobierz ppt "REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA Na podstawie ustaw USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google