Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie (fragmenty) Maria Kaczmarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie (fragmenty) Maria Kaczmarek"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie (fragmenty) Maria Kaczmarek
Zmiany w kształceniu zawodowym, wynikające z reformy edukacji od roku szkolnego 2017/2018 Opracowanie (fragmenty) Maria Kaczmarek

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

3 Program konferencji 1. Zmiana ustroju szkolnictwa zawodowego - analiza zapisów ustaw i rozporządzeń. 2. Typy szkół kształcących w zawodach – charakterystyka: branżowa szkoła I stopnia; branżowa szkoła II stopnia; pięcioletnie technikum. 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: stan prawny; korelacja działań doradztwa edukacyjno-zawodowego. 4. Współpraca z pracodawcami: dualny system kształcenia; działania na rzecz kształcenia zawodowego. 5. Nowa Podstawa Programowa Kształcenia w Zawodach i inna dokumentacja pedagogiczna.

4 Akty prawne Ustawa o systemie oświaty Ustawa o prawie oświatowym
Ustawa – przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie MEN w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 Rozporządzenie MEN w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

5 Cel zmiany w edukacji zawodowej
Stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki; realizowanego we współpracy z przedsiębiorcami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Włączenie pracodawców w obszar kształcenia zawodowego w proces tworzenia nowych zawodów oraz podstaw programowych; udział pracodawców w doposażeniu szkół/centrów kształcenia praktycznego. Zwiększenie motywacji uczniów do podjęcia kształcenia zawodowego.

6 Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkół
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych, zajęcia edukacyjne artystyczne; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

7 Kształcenie zawodowe Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…) możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 17) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 19) przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia;

8 Typy szkół publicznych i niepublicznych
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) Art Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 1) ośmioletnią szkołę podstawową; 2) szkoły ponadpodstawowe: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia, d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

9 Szkoły publiczne i niepubliczne cd.
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa w ust. 1.pkt 2 lit. d, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Art.18.3.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określać, w drodze rozporządzenia, typy szkół inne niż wymienione w ust. 1 oraz ustalać sposób organizacji kształcenia w tych typach szkół, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawy programowe obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodach.

10 Organizacja roku szkolnego od 2017/2018
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Zasada przekształcania kolejnych typów szkół do nowego ustroju szkolnego – działania organów prowadzących szkoły i placówki. Zasady organizacji procesu kształcenia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Art. 2 do art. 115 zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania szeroko pojętego systemu oświaty

11 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, a w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej, w której kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – z dniem 1 lutego 2018 r. 2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przewiduje się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Art W latach szkolnych 2017/ /2020 w branżowej szkole I stopnia, o której mowa w art. 162, prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art 2. Do klas, o których mowa w ust.1, stosuje się przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych.

12 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębne dla kandydatów będących absolwentami: 1) dotychczasowego gimnazjum; 2) ośmioletniej szkoły podstawowej.

13 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia. 2. Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia. 3. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia

14 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) 4. Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji do klasy III branżowej szkoły I stopnia, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia. 5. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia. 6. Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył klasy III, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.

15 Przepisy dotyczące okresu przejściowego - typów szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące albo dotychczasowe czteroletnie technikum, utworzone zgodnie z ust. pkt 1-4. z dniem 1 września 2019 r. staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo pięcioletnim technikum. (…). Art Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy – Prawo oświatowe. Art W latach szkolnych 2019/ /2023 w pięcioletnim technikum, o którym mowa w art.152, prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (…), aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153

16 Przepisy dotyczące okresu przejściowego - typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I: dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art.154, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

17 Przepisy dotyczące okresu przejściowego - typy szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I pięcioletniego technikum. 2. Uczeń klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II pięcioletniego technikum. 3. Uczeń klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy IV, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III pięcioletniego technikum. 4. Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum.

18 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – kształcenie nieformalne (KKZ)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydawanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 2a ustawy zmienianej w art.15. 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe.

19 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także: 1) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie; 2) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji; 3) zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji; 4) określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 5) wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody; 6) kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

20 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – 13.03.2017
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określają w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: klasach I - branżowej szkoły I stopnia, klasach I – dotychczasowego czteroletniego technikum, semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

21 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określają w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust 1 ustawy zasadniczej w art. 15, stosuje się: w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II-V szkoły policealnej; w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II-V szkoły policealnej; W roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum. Art W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się klasyfikacje zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.

22 Polska Rama Kwalifikacji
(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn r. Dz. U poz. 64) Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 16) Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. U. UE C 111 z , str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

23 Polska Rama Kwalifikacji
(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn r. Dz. U poz. 64) Art. 2.9) Kwalifikacje cząstkowe - kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz i 1782), kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082, 1268 i 1767), oraz innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz i 1767); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe

24 Polska Rama Kwalifikacji
(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn r. Dz. U poz. 64) Art. 2.10) Kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

25 Polska Rama Kwalifikacji
(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn r. Dz. U poz. 64) Art.8. Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji: 3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art.. 10 ust. 3 pkt 2 lit. Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (…) określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. 4) świadectwo czeladnicze (…) na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji (…) 5) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej (…) na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (…).

26 Polska Rama Kwalifikacji
(Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dn r. Dz. U poz. 64) Art Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadawanie danej kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji. Art Charakterystyki wybranych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym (…) mogą być rozwijane za pomocą Sektorowych Ram Kwalifikacji uwzględniających specyfikę danej branży lub sektora.

27 Podstawa Programowa Kształcenia w zawodach
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 1) podstawę programową: a) wychowania przedszkolnego, b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (…); 2) podstawę programową kształcenia w zawodach, uwzględniając w szczególności ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia;

28 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – PPKZ
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Podstawę programową kształcenia w zawodach określają w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II-V szkoły policealnej; w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

29 Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) Art ) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych – uwzględniając w szczególności zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach (…);

30 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – ramowe plany nauczania
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się: 1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w; (…) b) branżowej szkole I stopnia, c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, d) semestrach I szkoły policealnej 2) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w; (…) b) pięcioletnim technikum 3) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia

31 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – ramowe plany nauczania
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: (…) 3) w dotychczasowym czteroletnim technikum 4) klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia – do czasu zakończenia kształcenia. 4. Ramowe plany nauczania w szkołach policealnych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się: 1) w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II – V szkoły policealnej; 2) w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV – V szkoły policealnej.

32 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art Zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (…) 2. Czynności podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, o którym mowa w art. 10 ust.1 i 3 ustawy zmienianej w art.15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. Art Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadającym niniejszą ustawą, przeprowadzonym dla zdających egzamin w: dotychczasowym czteroletnim technikum i szkole policealnej – do dnia 1 września 2017 r.; branżowej szkole I stopnia – do dnia 1 września 2018 r.; branżowej szkole II stopnia – do dnia 1 września 2019 r.

33 2. Typy szkół kształcących w zawodach
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) Art Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy: 1) ośmioletnią szkołę podstawową; 2) szkoły ponadpodstawowe: a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, b) pięcioletnie technikum, c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia, d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

34 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U r. poz. 59) Art.4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 30) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby , które spełniły obowiązek szkolny; 31) Formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 35) Kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej kwalifikacji:

35 Branżowa szkoła I stopnia
W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostanie trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typy szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. W branżowej szkole I stopnia zachowane będą dotychczasowe klasy wielozawodowe.

36 Branżowa szkoła I stopnia
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępować do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Pierwsi absolwenci ukończą branżowa szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

37 Po szkole podstawowej: Branżowa szkoła I stopnia, 5-letnie technikum Branżowa szkoła II stopnia
Absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej jako: uczniowie branżowej szkoły I stopnia, 5-letniego technikum będą od roku szkolnego 2019/2020 realizowali nową podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programowa kształcenia w zawodach zmodyfikowaną w ramach projektu POWER pt. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach będą realizowane w branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, w 5-letnim technikum i policealnej szkole.

38 Branżowa szkołą II stopnia
Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia. AU.7. Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym PKZ(AU.c) 311932 Technik włókiennik

39 Branżowa szkołą II stopnia
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego. Realizacja kształcenia w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Absolwent będzie mógł przystąpić do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, uczeń po branżowej szkole II stopnia dodatkowo w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie będzie otrzymanie z każdej części pisemnej egzaminu co najmniej 50 proc. Możliwych do uzyskania punktów, zaś z każdej części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów. Uczniowie kończący branżową szkołę II stopnia będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.

40 Technikum 5-letnie Do 5 letniego technikum do roku szkolnego 2019/2020 będą przyjmowani absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Ukończenie technikum umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego. Absolwenci technikum będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

41 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Dlaczego zajęcia z doradztwa zawodowego? ”Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery”. Czepiel A.P. Forum Obywatelskiego Rozwoju P Preorientacja zawodowa SP 1-3 kl kl. Orientacja zawodowa SP 7-8 kl., LO, T, BS I, BS II, SPI Doradztwo zawodowe

42 Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016) Art Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: (…) 3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach o których mowa w art.2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 uwzględniając rolę doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

43 Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe
(Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016) Art Statut szkoły zawiera w szczególności: 16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 6. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 7. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1pkt 5.

44 Przygotowanie materiałów z zakresu doradztwa zawodowego
ORE – realizacja projektu (styczeń 2016 – kwiecień 2018) „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” Rezultaty projektu Rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Standardy preorientacji zawodowej dla przedszkoli, Standardy orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej w podziale na: klasy I-III (orientacja zawodowa), klasy IV-VI (orientacja zawodowa), klasy VII-VIII (doradztwo zawodowe) Standardy doradztwa zawodowego dla: branżowych szkół I i II stopnia, techników, liceów ogólnokształcących, szkół policealnych

45 Przepisy dotyczące okresu przejściowego – doradztwo zawodowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60) Art W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskiwania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

46 Dziękuję za uwagę Maria Kaczmarek


Pobierz ppt "Opracowanie (fragmenty) Maria Kaczmarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google