Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Gimnazjalny 2017. Podstawa prawna Rozdział 3b Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianamiUstawy Rozporządzenie MEN z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Gimnazjalny 2017. Podstawa prawna Rozdział 3b Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianamiUstawy Rozporządzenie MEN z."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Gimnazjalny 2017

2 Podstawa prawna Rozdział 3b Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianamiUstawy Rozporządzenie MEN z dnia 25.06. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania (…) egzaminu gimnazjalnego (…) (DzU z 2015 r., poz. 959) Rozporządzenie MEN z dnia 25.06. 2015 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Procedury organizowania i przeprowadzania

3 Zakres wymagań egzaminacyjnych EG sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. EG odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

4 Struktura egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna: historia i wiedza o społeczeństwie – ZZ; język polski – ZZ i ZO, w tym dłuższa wypowiedź. Część matem. - przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze (biol. geogr. fiz. i chem.) – ZZ; matematyka – ZZ i ZO. Część językowa : język obcy nowożytny poziom podstawowy (III.0) – ZZ; język obcy nowożytny poziom rozszerzony (III.1) – ZZ i ZO, w tym dłuższa wypowiedź.

5 Zakres egzaminu Historia i WOS Językpolski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Dzień egzaminu Pierwszy ?? kwietnia 2017r. ?? kwietnia 2017r.???Drugi ???Trzeci ?? kwietnia 2017 r. ??? ?? kwietnia 2017 r. ??? Godzina rozpoczęcia egzaminu 9.0011.009.0011.009.0011.00 Czas trwania egzaminu 60 min 90 min 60 min 90 min 60 min Czas przedłużenia pisania testu 20 min 45 min 20 min 45 min 20 min 30 min Organizacja czasu EG

6 Egzamin z języka obcego nowożytnego Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu wybranego języka obcego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego Rodzice ucznia wskazują język, który uczeń będzie zdawał w trzeciej części EG (ten sam dla obu poziomów), składając pisemną deklarację wyboru języka

7 Poziom egzaminu z języka obcego Poziom podstawowy: jest obowiązkowy dla wszystkich zdających ; jest jedynym wymaganym poziomem dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Poziom rozszerzony: jest obowiązkowy dla uczniów, którzy kontynuowali naukę języka obcego w gimnazjum na podbudowie wymagań dla kl. IV-VI szkoły podstawowej; mogą go zdawać inni uczniowie, na wniosek ich rodziców.

8 Deklaracja wyboru języka Do 30 września rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny (spośród języków obowiązkowych), z którego uczeń będzie zdawał część trzecią EG. Rodzice podają w niej też informację o zamiarze przystąpienia ucznia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy naukę wskazanego języka uczeń rozpoczął w gimnazjum).

9 Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu może nastąpić na podstawie: orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego; opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się; zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza (w przypadku choroby lub czasowej niesprawności); opinii rady pedagogicznej (w niektórych przypadkach, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno.-pedagogiczną).

10 Sposoby dostosowania warunków przeprowadzania EG Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania EG do potrzeb i możliwości uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej. szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków Na jej podstawie dyrektor i rada pedagogiczna wskazują sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania EG do potrzeb i możliwości uczniów.

11 Laureaci konkursów Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z jednego z grupy przedmiotów objętych EG są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego z trzeciej części EG. Zwolnienie ucznia z odpowiedniego zakresu lub części EG, o których mowa wyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub trzeciej części EG wyniku najwyższego.

12 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego Liczba punktów za poszczególne części jest sprawą otwartą. Zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w procentach i centylach dla zadań z poszczególnych zakresów. w procentach i centylach Wynik z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2018/2019.

13 Ważne terminy do 20 sierpnia – Dyrektor CKE podaje do publicznej wiadomości harmonogram przeprowadzania EG. do 10 września – Dyrektor CKE podaje do publicznej wiadomości informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania EG do potrzeb i możliwości uczniów oraz informację o przyborach, z których można korzystać podczas EG. do 30 września – Rodzice uczniów składają pisemną deklarację, wskazującą język obcy zdawany w trzeciej części EG oraz informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym.

14 Ważne terminy do 15 października – Rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o występowaniu specyficznych trudności uczeniu się i/lub zaświadczenie o stanie zdrowia, wymagającym dostosowania warunków EG. do 20 listopada – Dyrektor informuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków przeprowadzania EG do potrzeb i możliwości ucznia. do 30 listopada – Rodzice sprawdzają poprawność danych uczniów, zgłoszonych do OKE. ok. 20 stycznia – Rodzice uczniów mogą złożyć pisemną informację o zmianie języka obcego w trzeciej części lub rezygnacji z pisania jej na poziomie rozszerzonym.

15 W klasie trzeciej warto: systematycznie obserwować postępy dziecka w nauce; zwrócić szczególną uwagę na przedmioty, które dziecko lubi; poznawać zainteresowania; interesować się prognozami możliwości zatrudnienia; poznawać ofertę szkół ponadgimnazjalnych; nie odkładać wyboru szkoły na ostatnia chwilę!!!

16 Przydatne linki www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl bnd.ibe.edu.pl www.gimnazjum1.swidnik.edu.pl www.ore.edu.pl www.koweziu.edu.pl www.koweziu.edu.p www.kuratorium.lublin.pl

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin Gimnazjalny 2017. Podstawa prawna Rozdział 3b Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianamiUstawy Rozporządzenie MEN z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google