Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzenie, w jakim stopniu absolwent spe ł nia wymagania ustalone w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego, okre ś lonej w przepisach w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzenie, w jakim stopniu absolwent spe ł nia wymagania ustalone w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego, okre ś lonej w przepisach w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzenie, w jakim stopniu absolwent spe ł nia wymagania ustalone w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego, okre ś lonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta ł cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó ł. 1 Opracowa ł a Natalia Nowak

2 Ustawa z dnia 7 wrze ś nia 1991 r. o systemie o ś wiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z pó ź n. zm.), Rozporz ą dzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó ł owych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 595) 2 Opracowa ł a Natalia Nowak

3  j ę zyk polski pisemnie na PP  matematyka pisemnie na PP  j ę zyk obcy nowo ż ytny (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, w ł oski, hiszpa ń ski) na PP  j ę zyk polski ustnie (bez okre ś lenia poziomu)  j ę zyk obcy nowo ż ytny ten sam, co w cz ęś ci pisemnej (bez okre ś lenia poziomu) 3 Opracowa ł a Natalia Nowak

4  w cz ęś ci ustnej z j ę zyka obcego nowo ż ytnego  w cz ęś ci pisemnej z: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, j ę zyka ł aci ń skiego i kultury antycznej, j ę zyka obcego nowo ż ytnego, j ę zyka polskiego, matematyki, wiedzy o spo ł ecze ń stwie 4 Opracowa ł a Natalia Nowak

5 Absolwent ma obowi ą zek przyst ą pi ć do cz ęś ci pisemnej z jednego przedmiotu dodatkowego. Absolwent ma prawo przyst ą pi ć do egzaminu z nie wi ę cej ni ż pi ę ciu przedmiotów dodatkowych. Egzamin maturalny z j ę zyka obcego mo ż e by ć zdawany w cz ęś ci pisemnej albo w cz ęś ci pisemnej i w cz ęś ci ustnej z tego samego j ę zyka. 5 Opracowa ł a Natalia Nowak

6 Przedmioty dodatkowe w cz ęś ci pisemnej s ą zdawane na PR. J ę zyki obce nowo ż ytne w cz ęś ci pisemnej s ą zdawane na PR lub PD. J ę zyki obce nowo ż ytne w cz ęś ci ustnej s ą zdawane bez okre ś lenia poziomu (je ż eli jest to ten sam j ę zyk, co w cz ęś ci obowi ą zkowej, absolwent nie zdaje cz ęś ci ustnej). Je ś li w cz ęś ci pisemnej wybra ł PD, mo ż e przyst ą pi ć do egzaminu w cz ęś ci ustnej równie ż na PD. 6 Opracowa ł a Natalia Nowak

7 S ą zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 7 Opracowa ł a Natalia Nowak

8  Wst ę pna – do 30 wrze ś nia 2015 r.  Ostateczna – do 7 lutego 2016 r.  Zawarto ść : - j ę zyk obcy nowo ż ytny zdawany jako przedmiot obowi ą zkowy w cz ęś ci pisemnej - przedmiot lub przedmioty dodatkowe - poziom egzaminu z j ę zyka obcego nowo ż ytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy w cz ęś ci pisemnej (PR lub PD) - przyst ą pienie do cz ęś ci ustnej egzaminu - z j ę zyka obcego nowo ż ytnego, w tym na PD - ś rodowisko komputerowe, programy u ż ytkowe oraz - j ę zyk programowania – w przypadku zdaj ą cych informatyk ę - 8 Opracowa ł a Natalia Nowak

9 - Uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminów zdawanych w cz ęś ci obowi ą zkowej - Przyst ą pienie do 1 przedmiotu dodatkowego (wynik nie ma wp ł ywu na zdanie lub niezdanie egzaminu matury) 9 Opracowa ł a Natalia Nowak

10  www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl  www.oke.jaworzno.pl www.oke.jaworzno.pl 10 Opracowa ł a Natalia Nowak


Pobierz ppt "Sprawdzenie, w jakim stopniu absolwent spe ł nia wymagania ustalone w podstawie programowej kszta ł cenia ogólnego, okre ś lonej w przepisach w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google