Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne opublikowane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne opublikowane"— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne opublikowane
Zmiany w przepisach prawa oświatowego wchodzące w życie 1 września 2017 r. Akty prawne opublikowane (stan na 30 sierpnia 2017 r.)

2 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 2017 r, poz. 59 zmiana: poz. 949 Data wejścia w życie: 1 września 2017 r., z wyjątkiem: art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 2017 r., poz. 60 Część przepisów ustawowych wchodzi w życie w terminach innych niż 1 września 2017 r. Ustawa zmienia m.in. przepisy ponad stu ustaw, w tym ustawy Karta Nauczyciela np. w zakresie awansu zawodowego (art. 4 pkt 3-4). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 2017 r., poz. 356 Podstawa programowa uległa zmianie w związku ze zmianą ustroju szkolnego.

3 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 2017 r., poz. 622 Nowe uregulowania wynikające z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 2017 r., poz. 649 Istotniejsze zmiany dotyczą: - zespołów nauczycieli; - organizacji oddziałów w tym oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów przysposabiających do pracy; - opracowywania arkuszy organizacji szkół i placówek. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 2017 r., poz. 671 Zachowano większość obowiązujących obecnie rozwiązań. Zmiany dot. m.in.: funkcjonowania oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych, szkolenia sportowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 2017 r., poz. 703 Zgodnie z treścią § 9 rozporządzenia, jego przepisy stosuje się m.in. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: a) klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej, b) branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, c) szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, d) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej.

4 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 2017 r., poz. 860 Podstawa programowa kształcenia w zawodach uległa zmianie w związku ze zmianą ustroju szkolnego. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw 2017 r., poz. 949 Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie: art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4–9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8. Z dniem 2 września 2017 r. wchodzą w życie: art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 2017 r., poz.1117 Główny cel: dostosowanie sposobu realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” do nowych typów szkół.

5 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych 2017 r., poz.1125 Data wejścia w życie: , z tym że przepisy § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 i 6 pkt 1 weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 2017 r., poz.1147 Główny cel: konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do nowego ustroju szkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa 2017 r., poz.1239 Główny cel: dostosowanie sposobu realizacji obowiązkowej edukacji dla bezpieczeństwa do nowych typów szkół, wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 2017 r., poz.1322 Nowym rozwiązaniem jest przepis § 2, w którym uściślono rodzaje możliwych grup ćwiczebnych i dopuszczono grupy: oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe i (w przypadku zespołów szkół) międzyszkolne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego 2017 r., poz. 1451 Na podstawie delegacji ustawowej (art. 112 ust. 2 Prawa oświatowego).

6 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2017 r., poz.1512 Przyjęte regulacje są podobne do tych, które obowiązywały w przypadku egzaminu gimnazjalnego. Po raz pierwszy uczniowie będą zdawać nowy egzamin w roku szkolnym 2018/2019. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 2017 r., poz.1534 Obowiązuje tylko w szkołach o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu 2017 r., poz. 1546 Delegacja wynikająca z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia (17.08), czyli 1 września 2017 r.

7 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 2017 r., poz. 1562 Na podstawie delegacji wynikającej z art. 36 ust ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 2017 r., poz. 1569 Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 2017 r., poz. 1575 § 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 2017 r., poz.1578

8 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 2017 r., poz. 1580 Główny cel : dostosowanie do nowego ustroju szkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej 2017 r., poz.1587 Główne zmiany dotyczą dokumentów, jakie ma dołączać kandydaci na dyrektora. Zrezygnowano ze zgody na przetwarzanie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 2017 r., poz. 1591

9 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 2017 r., poz. 1597 Wynika z delegacji ustawowej i wprowadza szereg zmian w stosunku do regulacji dotychczasowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2017 r., poz. 1603 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 2017 r., poz. 1606 Niektóre z nowych rozwiązań: - rezygnacja ze szczegółowego definiowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (§ 1 pkt 1 lit. f) - możliwość przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (§ 34 pkt 7) - dostosowanie do nowego ustroju szkolnego

10 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Uwagi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych 2017 r., poz. 1607 Wydane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 60) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 2017 r., poz. 1611 Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 2017 r., poz. 1616

11 Przewidywane zmiany w wybranych przepisach prawa oświatowego, będące aktualnie w fazie procedowania

12 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno‑pedagogicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

13 Wybrane akty prawne, które weszły w życie przed 1 września 2017 r.

14 Zmiany w przepisach prawa oświatowego
Nazwa aktu prawnego Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 2017 r., poz. 586 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 2017 r., poz. 610 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących 2017 r., poz.1042


Pobierz ppt "Akty prawne opublikowane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google