Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2 Jakie są zasady przyjęć do szkół? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji?

3

4 Każdy gimnazjalista ma prawo ubiegać się o przyjęcie do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół; Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

5 Listy przyjęć kandydatów do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału

6 W przypadku równej liczby uzyskanych punktów W przypadku równej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo w przejęciu mają:  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych - oświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia- opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

7 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Konina przeprowadzana jest poprzez system rekrutacji elektronicznej www.konin.edu.com.pl

8

9 Na stronie www.konin.edu.com.pl uczeń może zalogować się po otrzymaniu loginu i hasła Etapy pracy ucznia: 1.Sprawdzenie poprawności danych. 2.Wybór język obcego, którego naukę będzie kontynuował w szkole ponadgimnazjalnej oraz języka, którego będzie się uczył od podstaw. 3.Wybór 3 szkół (jeżeli uczeń planuje naukę w szkole spoza Konina to wybiera 2 lub 1 szkołę) 4.Wybór klas-oddziałów 5.Ustawienie kolejności oddziałów na liście (od najbardziej preferowanych)

10 1.Liceum X – klasa mat-fiz (A) 2.Liceum X – klasa mat-fiz (B) 3.Liceum Z - klasa mat-fiz 4.Liceum Y - klasa mat-fiz 5.Liceum Z - klasa mat-inf 6.Liceum Z - klasa mat-językowa 7.Liceum X - klasa mat-fiz 8.Liceum Y - klasa mat-inf 9.Liceum Z - klasa biol-chem 10.Liceum Y - klasa biol-chem

11 1.Liceum X – klasa europejska 2.Liceum X – klasa humanistyczna 3.Liceum X - klasa mat-fiz (A) 4.Liceum X - klasa mat-fiz (B) 5.Liceum X - klasa mat-inf 6.Liceum X - klasa lingwistyczna 7.Liceum X - klasa mat-fiz 8.Liceum Y - klasa biol-chem 9.Liceum Y - klasa biol-chem 10.Liceum Y - klasa biol-chem 11.Liceum Z - klasa biol-chem

12 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów, odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjęty na terenie wielkopolski

13 Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wynik egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem języka obcego na poziomie rozszerzonym) – max 100 pkt. –oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - oraz osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 100 pkt.

14 Wynik przedstawiony w procentach z: a) języka polskiego, b) historii i wiedzy o społeczeństwie, c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; Wynik przedstawiony w procentach z: a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12

15 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 20 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

16 Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

17 Szczególne osiągnięcia

18 Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych http://informator.ko.poznan.pl Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punków.

19

20 23.05.2016 – 10.06.2016 Kandydat loguje się w systemie naboru elektronicznego na stronie www.konin.edu.com.pl Wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydat drukuje podanie z systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – pobierają z sekretariatu wybranej szkoły skierowanie na badani poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu, oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

21 Kandydat może jednocześnie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która nie znajduje się w systemie, wówczas z listy szkół znajdujących się w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły. www.konin.edu.com.pl

22 28 Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oddziałów i szkół. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji do systemu należy: z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, lub przedstawić podanie rodziców z prośbą o wycofanie dokumentów anulować złożone podanie i odebrać załączniki, upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wydruk podania, złożyć nowy wydruk wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. po 10.06.2016

23 Przesyłanie danych o osiągnięciach – oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia. Może to się odbyć za pomocą programu „świadectwa” ale kandydat wraz z wychowawcą sprawdzają poprawność danych i uzupełniają je. 22.06.2016

24 Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru (lub do szkoły pierwszego wyboru i szkoły spoza systemu naboru elektronicznego) Uwaga! Jeśli kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu nie zostanie złożona w terminie, kandydat zostanie usunięty z listy rekrutacyjnej. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej. 24.06.2016-28.06.2016 godz. 15.00

25 Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia 18.07.2016

26 Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został przyjęty i składa oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE w szkole prowadzącej ten oddział. Uwaga! Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej. 18.07.2016-25.06.2016


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google