Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Pedagogiczna 15 listopada 2011r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Pedagogiczna 15 listopada 2011r.."— Zapis prezentacji:

1 Rada Pedagogiczna 15 listopada 2011r.

2 Porządek obrad 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia R.P.
2.    Wdrażanie reform oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych: - nowa klasyfikacja zawodów - nowe egzaminy zawodowe - nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego - nowe programy nauczania ogólnego i zawodowego - nowe ramowe plany nauczania 3.    Sprawy bieżące 4. Wolne wnioski

3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego
posiedzenia R.P. 3

4 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

5 Aktualnie klasyfikacja zawiera 208 zawodów, w których kształcenie odbywa się w różnych typach szkół zawodowych. Modyfikacja klasyfikacji zawodów „szkolnych” będzie polegała na grupowaniu i integrowaniu zawodów.

6 W zawodach tych zostaną następnie wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. W nowej, odchudzonej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ma znaleźć się 185 zawodów, z czego: 1-kwalifikacyjnych (62), 2-kwalifikacyjnych (96), 3-kwalifikacyjnych (27)

7 Kwalifikacje te zostaną opisane w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach jako zasób wiadomości, umiejętności i postaw.

8 Np. w zawodzie technik geodeta wystąpią 3 kwalifikacje:

9 Np. w zawodzie technik mechanik wystąpią 2 kwalifikacje:

10 technik pojazdów samochodowych wystąpią 3 kwalifikacje:
Np. w zawodzie technik pojazdów samochodowych wystąpią 3 kwalifikacje:

11 technik żywienia i usług gastronomicznych wystąpią 2 kwalifikacje:
Np. w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wystąpią 2 kwalifikacje:

12 wystąpią 2 kwalifikacje:
Np. w zawodzie technik hotelarstwa wystąpią 2 kwalifikacje:

13 technik informatyk wystąpią 3 kwalifikacje:
Np. w zawodzie technik informatyk wystąpią 3 kwalifikacje:

14 wystąpią 2 kwalifikacje:
Np. w zawodzie technik ekonomista wystąpią 2 kwalifikacje:

15 mechanik pojazdów samochodowych wystąpi 1 kwalifikacja:
Np. w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wystąpi 1 kwalifikacja:

16 wystąpi 1 kwalifikacja:
Np. w zawodzie kucharz wystąpi 1 kwalifikacja:

17 Według projektu Rozp. MEN z 15 września 2011r
Według projektu Rozp. MEN z 15 września 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2011/12 nastąpił ostatni nabór do klasy pierwszej technikum kształcących m.in. w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz małej gastronomii. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. Zawody te w nowej klasyfikacji zostały zastąpione innymi: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

18

19 w obszarze A – technik ekonomista
w obszarze B – technik geodeta w obszarze M – technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych w obszarze T – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz w obszarze E – technik informatyk

20 Egzaminy zawodowe

21 Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
powinno się przystępować: w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub w technikum, po ukończeniu odpowiednich form kursowych kształcenia ustawicznego, po nabyciu kwalifikacji na otwartym rynku pracy lub za granicą.

22 Obecnie jednym ze sposobów sprawdzania stopnia przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który ocenia poziom opanowania przez absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wiadomości i umiejętności właściwych dla danego zawodu. Wprowadzane zmiany będą polegać głównie na możliwości oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji i uzyskania przez niego dokumentu w postaci certyfikatu potwierdzającego określoną kwalifikację. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu.

23 W ramach proponowanych zmian nastąpi wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum, utworzenie zinformatyzowanego systemu banku zadań egzaminacyjnych oraz odejście od sesyjności egzaminu (aktualnie tylko sesja zimowa i letnia) na rzecz przeprowadzania egzaminów zawodowych w ośrodkach egzaminacyjnych funkcjonujących w trybie całorocznym.

24 Egzamin teoretyczny przy komputerze, a potem sprawdzian umiejętności praktycznych - tak ma w przyszłości wyglądać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. MEN chce, by egzamin zawodowy w swej nowej formule przypominał egzamin na prawo jazdy. Kiedy szkoła czy podmiot prowadzący kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizuje treści kształcenia z zakresu jednej kwalifikacji, zgłosi do O.K.E. potrzebę zorganizowania egzaminu z tej właśnie kwalifikacji.

25 prawidłowy przebieg tej części egzaminu
Docelowo wszędzie część pisemna egzaminu będzie przeprowadzana w systemie elektronicznym. Udostępni go szkole, innej placówce lub pracodawcy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dostęp do systemu uzyska tylko podmiot upoważniony, czyli taki, który posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg tej części egzaminu (np. odpowiednie stanowiska komputerowe).

26 Podmiot organizujący egzamin przygotuje dla każdego zdającego indywidualne stanowisko egzaminacyjne wspomagane elektroniczne. Czas trwania tego etapu egzaminu uzależniony będzie od zdawanej kwalifikacji – potrwa od 45 do 90 minut; dziś trwa 120 minut. Część pisemną zaliczy ten, kto otrzyma co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania. Po jej zakończeniu zdający otrzyma informację o zaliczeniu bądź niezaliczeniu tego etapu, a jego wynik zostanie zarchiwizowany w systemie elektronicznym i przesłany do O.K.E.

27 W trakcie części praktycznej zdający wykona test praktyczny na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji, w której odbywa się egzamin. Czas trwania tego etapu uzależniony będzie od zdawanej kwalifikacji – nie krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 240. Dodatkowo każdy zdający dostanie 10 minut na zapoznanie się z wyposażeniem stanowiska.

28 Po zakończeniu testu lub po upływie czasu egzaminu zdający opuszczą salę. Zostaną w niej jedynie: egzaminator i członkowie zespołu nadzorującego. Egzaminator przystąpi do oceny pozostawionych przez zdających efektów testu oraz dokumentacji jego wykonania. Egzaminator w obecności członków zespołu nadzorującego wypełni karty oceny i przekaże je wraz z dokumentacją wykonania testu kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego, który z kolei dostarczy je do O.K.E.

29 Warunek zdania części praktycznej egzaminu zawodowego nie zmieni się – wymagane będzie uzyskanie co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w tej części. O.K.E. ustali wynik części praktycznej egzaminu zawodowego po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

30

31 Podstawy Programowe

32 Reforma programowa wprowadza korelację kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym obejmującym także kompetencje kluczowe. Dlatego też nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i podstawy programowe kształcenia w zawodach mają się wzajemnie uzupełniać w dążeniu do celu, jakim jest zapewnienie absolwentom możliwości dalszego kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy.

33 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

34 Kształcenia w Zawodach.
Zakres wiadomości, umiejętności oraz postaw, w które szkoła zawodowa powinna wyposażyć swoich uczniów, jest określony przez dokumenty: Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego oraz Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach.

35 Wspólną realizację obu podstaw:
kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie ułatwi ich symetryczna struktura, ujmująca efekty kształcenia w języku wymagań. W obu wyodrębniono dwa rodzaje wymagań: ogólne i szczegółowe.

36

37

38 Podstawa Programowa kształcenia ogólnego zawiera dla każdego przedmiotu:

39 Podstawy Programowe Kształcenia w Zawodach

40 Wymagania ogólne zawarte
w Podstawie Programowej Kształcenia w Zawodach opisują najważniejsze zadania zawodowe, które powinien umieć zrealizować absolwent szkoły oraz wskazują na postawy, których kształtowanie jest szczególnie istotne dla danego zawodu.

41 Wymagania szczegółowe są podzielone na koniec etapu kształcenia.
na dwie części: W części A opisane są wymagania ogólnozawodowe. Są to wiadomości oraz umiejętności, które są wspólne dla opisywanego zawodu oraz dla grupy zawodów pokrewnych. Część B wymagań szczegółowych opisuje kwalifikacje właściwe dla opisywanego zawodu. Dla każdej ze wskazanych kwalifikacji, wymagania odnoszą się do wiadomości oraz umiejętności, które powinien opanować przeciętny uczeń na koniec etapu kształcenia.

42 W jaki sposób szkoły przełożą podstawę programową kształcenia w zawodzie na realizowany program nauczania, zależy od ich innowacyjności i kreatywności oraz stopnia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia. Należy przy tym podkreślić, że nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie ma tak opisywać wyodrębnione kwalifikacje, aby stanowić jednocześnie standard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych, wyodrębnionych kwalifikacji.

43

44

45

46 TECHNIK GEODETA

47 TECHNIK GEODETA

48 TECHNIK MECHANIK

49 TECHNIK MECHANIK

50 TECHNIK MECHANIK

51 Analogiczny podział występuje w każdym innym zawodzie

52 Programy nauczania ogólnego i zawodowego

53 W związku z koniecznością opracowania samodzielnie przez każdą szkołę nowych programów nauczania ogólnego oraz zawodowego (dostosowanych do nowych PODSTAW PROGRAMOWYCH) każdy z nauczycieli jest zobligowany do przeanalizowania zgodności i zaktualizowania do nowej podstawy programowej, stosowanego przez siebie PROGRAMU NAUCZANIA.

54 z wykorzystaniem dostępnych PROGRAMÓW NAUCZANIA
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących muszą przy tym zwrócić szczególną uwagę, że nowe podstawy programowe zakładają „liniowość” nauczania w III i IV etapie edukacyjnym, czyli w Gimnazjum i Szkole Ponadgimnazjalnej. Uczniowie nie będą już powtarzać tych samych treści programowych w kolejnych szkołach. Opracowywać nowe programy można oczywiście w grupie nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, z wykorzystaniem dostępnych PROGRAMÓW NAUCZANIA przygotowanych przez wydawnictwa edukacyjne.

55 Nauczyciele przedmiotów zawodowych powinni wspólnie dla każdego zawodu opracować program nauczania,
z uwzględnieniem podziału treści na cały cykl kształcenia zawodowego, na część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zakłada się, że w każdym Technikum minimalny wymiar praktyk zawodowych wynosi 4 tyg. W przypadku zalecanego w Podstawach Programowych dłuższego wymiaru praktyk zawodowych, należy odpowiednio każdą zegarową godzinę dodatkowych praktyk przeliczyć na wymiar zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych i odpowiednio zmniejszyć na te zajęcia liczbę przewidywanych godzin.

56 oprócz zgodności treści i wymagań w poszczególnych przedmiotach,
Wszyscy nauczyciele, oprócz zgodności treści i wymagań w poszczególnych przedmiotach, muszą wziąć pod uwagę projektowany minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin w cyklu nauczania.

57 Opracowane w szkole programy nauczania dla zawodów mogą przybierać układ treści o strukturze przedmiotowej, w których są wyodrębnione teoretyczne przedmioty zawodowe odpowiadające określonym dziedzinom wiedzy (np. mechanika, elektronika, maszyny i urządzenia) oraz przedmioty, w ramach których realizowana jest praktyczna nauka zawodu. W programach tych występuje wyraźny podział na kształcenie teoretyczne i praktyczne,

58 przez dyrektora szkoły.
W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania, w przeciwnym razie może pojawić się problem z właściwym wypełnianiem dokumentacji przebiegu nauczania, a w konsekwencji – właściwym wypełnieniem świadectwa ukończenia szkoły, na którym nie ma nazwy zawodu.

59 Powyższy problem może wystąpić w szczególności w klasach wielozawodowych, w których kształcą się młodociani pracownicy dokształcający się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz u pracodawców, którzy przyjmują ich do pracy. Młodociani pracownicy są jednocześnie uczniami zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Po ukończeniu szkoły otrzymują oni świadectwa, na których powinny być wyszczególnione obowiązkowe zajęcia edukacyjne również z zakresu kształcenia zawodowego.

60

61

62

63

64

65

66

67 Ramowe Plany Nauczania

68 W nowych ramowych planach nauczania
Od września 2012 r. zmieni się organizacja pracy w szkołach ponadgimnazjalnych. W nowych ramowych planach nauczania zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin dla każdego przedmiotu na rzecz określenia ogólnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia.

69 Ważne, by łączne sumy godzin w ciągu trzech lat (zsz)
czy czterech lat (technikum) zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte. Dyrektor szkoły będzie odpowiadał za sposób organizacji pracy szkoły, a w szczególności za to, aby łączne sumy godzin zrealizowane przez każdego ucznia w ciągu cyklu kształcenia z danego przedmiotu były nie mniejsze niż określone w ramowym planie nauczania.

70 Bloki te będą mogły integrować
Godziny przeznaczone na poszczególne zajęcia edukacyjne będzie można realizować w blokach. Bloki te będą mogły integrować kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe.

71 32–tygodniowe lata szkolne,
Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zasadniczej szkole zawodowej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, a w technikach na 30-tygodniowe lata szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo klasach tych szkół kończą się 6 – 7 tygodni wcześniej niż w pozostałych klasach), będące wystarczającym czasem na realizację programów nauczania W każdym roku szkolnym jest ok tygodni nauki. Te pozostałe 3-4 tygodnie nauki , dyrektor szkoły będzie przeznaczał na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym bądź w innej formie.

72 W okresie wdrażania zmian programowych w szkołach obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania nowy i dotychczas obowiązujący.

73 Zasady podziału zajęć na grupy

74 Zasady podziału zajęć na grupy

75 Ramowe Plany Nauczania TECHNIKUM

76 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
W kształceniu ogólnym uczeń będzie obowiązkowo realizował przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym oraz dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, co umożliwi mu dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. Proponuje się, aby decyzja o wyborze oferowanych na poziomie rozszerzonym zajęć edukacyjnych, towarzyszących danemu przygotowaniu zawodowemu, zapadała w szkole, podobnie jak decyzja o możliwym sposobie zintegrowania tych zajęć z teoretycznym przygotowaniem zawodowym. Decyzja ta powinna być uzależniona od zawodu, w którym kształci szkoła oraz wynikać z posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych, a także rozpoznania potrzeb i oczekiwań uczniów.

77 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
Na przykład w szkole kształcącej w zawodzie technik mechanik można zaproponować uczniom zajęcia edukacyjne z matematyki i fizyki w wymiarze rozszerzonym, a także zintegrowanie – zblokowanie części zajęć z fizyki z teoretycznym kształceniem zawodowym w zakresie mechaniki.

78 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM przedmioty w zakresie podstawowym:
- język polski godzin, (12 godz. w cyklu) - dwa języki obce nowożytne godzin (łącznie na dwa języki), (15 godz. w cyklu) - wiedza o kulturze - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - historia - 60 godzin, (2 godz. w cyklu) - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, (2 godz. w cyklu) - geografia - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - biologia - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - chemia - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - fizyka - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - matematyka godzin, (10 godz. w cyklu) - informatyka - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - wychowanie fizyczne godzin, (12 godz. w cyklu) - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, (1 godz. w cyklu) - godziny z wychowawcą godzin, (4 godz. w cyklu) - kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin(24,5 godz. w cyklu) - kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. (24,5 godz. w cyklu)

79 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
UWAGA - język obcy nowożytny na poziomie IV.1p. (poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzona w zakresie podstawowym)

80 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki,historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, (8 godz. w cyklu dodatkowo poza poz.podstawowym) - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka–po 180 godzin, (6 godz. w cyklu dodatkowo poza poz.podstawowym)

81 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
UWAGA -- język obcy nowożytny na poziomie IV.1.r. (poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa wyżej – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzona w zakresie rozszerzonym)

82 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
c) przedmioty uzupełniający: historia i społeczeństwo godzin; (4 godz. w cyklu) ekonomia w praktyce – 30 godz. (tylko wtedy, gdy uczniowie realizują PR z historii i jednego z przedmiotów : matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia)

83 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

84 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
Dyrektor technikum - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak aby każdy uczeń miał możliwość wyboru 2 przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka lub język obcy nowożytny, a drugim - biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej lub grupie międzyoddziałowej.

85 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
W przypadku uczęszczania ucznia na zajęcia religii (8 godz. w cyklu) lub etyki, zajęcia wychowania do życia w rodzinie (1,5 godz. w cyklu) oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego – wymiar godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia.

86 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
Przedmioty obowiązkowe z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i matematyki, realizowane są w klasach I i II. Pojawia się tu problem czy należy przedmioty zawodowe uwzględniać w klasie I technikum?

87 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM
Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.

88 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM w zakresie podstawowym.
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

89 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie podstawowym
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie podstawowym (dla wszystkich zawodów technikalnych) TECHNIK GEODETA, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK INFORMATYKI, TECHNIK EKONOMISTA

90

91 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty uzupełniające i inne
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty uzupełniające i inne (dla wszystkich zawodów technikalnych) TECHNIK GEODETA, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK INFORMATYKI, TECHNIK EKONOMISTA

92

93 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK GEODETA

94

95 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK GEODETA

96 TECHNIK GEODETA

97 Uwaga w zapisie tym występuje sprzeczność !!!
TECHNIK GEODETA Uwaga w zapisie tym występuje sprzeczność !!! Praktyka powinna mieć razem 12 tyg. (440 godz.), z tego: ćwicz.geod. – (pod koniec kl. I,II,III po 4 tyg.) = 12 tyg. praktyka zawod. = 2 tyg. razem = 14 tygodni !!!

98 TECHNIK GEODETA

99 TECHNIK GEODETA Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

100 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK MECHANIK

101

102 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK MECHANIK

103 TECHNIK MECHANIK

104 TECHNIK MECHANIK

105 TECHNIK MECHANIK

106 TECHNIK MECHANIK Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

107 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

108

109 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

110 TECHNIK POJ. SAMOCH.

111 TECHNIK POJ. SAMOCH.

112 TECHNIK POJ. SAMOCH.

113 TECHNIK POJ. SAMOCH. Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

114 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

115

116 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

117 TECHNIK ŻYW. I USŁ.GASTR.

118 TECHNIK ŻYW. I USŁ.GASTR.

119 TECHNIK ŻYW. I USŁ.GASTR.

120 TECHNIK ŻYW. I USŁ.GASTR. Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

121 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK HOTELARSTWA

122

123 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK HOTELARSTWA

124 TECHNIK HOTELARSTWA

125 TECHNIK HOTELARSTWA

126 TECHNIK HOTELARSTWA

127 TECHNIK HOTELARSTWA Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

128 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK INFORMATYKI

129

130 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK INFORMATYKI

131 TECHNIK INFORMATYKI

132 TECHNIK INFORMATYKI

133 TECHNIK INFORMATYKI

134 TECHNIK INFORMATYKI Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

135 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty w zakresie rozszerzonym, TECHNIK EKONOMISTA

136

137 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe TECHNIK EKONOMISTA

138 TECHNIK EKONOMISTA

139 TECHNIK EKONOMISTA

140 TECHNIK EKONOMISTA

141 TECHNIK EKONOMISTA Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

142 Ramowe Plany Nauczania ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

143 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZAS.SZK.ZAW.
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego. Dla zasadniczej szkoły zawodowej określa się ten sam katalog przedmiotów ogólnokształcących jak dla liceów ogólnokształcących i techników, jedynie z odrębnością wymagań dla języka polskiego, języka obcego i matematyki.

144 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZAS.SZK.ZAW.
1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski – 160 godzin, (5 godz. w cyklu) język obcy nowożytny – 130 godzin, (4 godz. w cyklu) historia – 65 godzin, (2 godz. w cyklu) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) podstawy przedsiębiorczości – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) geografia – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) biologia – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) chemia – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) fizyka – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) matematyka – 130 godzin, (4 godz. w cyklu) informatyka – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) wychowanie fizyczne – 290 godzin, (9 godz. w cyklu) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, (1 godz. w cyklu) godziny z wychowawcą – 95 godzin, (3 godz. w cyklu) kształcenie zawodowe teoretyczne–630 godzin, (20 godz. w cyklu) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; (30 godz. w cyklu)

145 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZAS.SZK.ZAW.
W przypadku uczęszczania ucznia na zajęcia religii (6 godz. w cyklu) lub etyki, zajęcia wychowania do życia w rodzinie (1,5 godz. w cyklu) oraz zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego – wymiar godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia.

146 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące (dla wszystkich zawodów w ZSZ) mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, oddziały wielozawodowe

147

148 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty inne
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty inne (dla wszystkich zawodów w ZSZ) mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, oddziały wielozawodowe

149

150 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA mechanik pojazdów samochodowych
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe mechanik pojazdów samochodowych

151 mechanik pojazdów samochodowych

152 mechanik pojazdów samochodowych na kształcenie zawodowe.
Decyzję o rozkładzie godzin kształcenia ogólnego i zawodowego, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, w całym cyklu nauki właściwym dla zawodu, pozostawia się dyrektorowi szkoły, przy czym na kształcenie praktyczne dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

153 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe kucharz

154 kucharz

155 na kształcenie zawodowe.
kucharz Decyzję o rozkładzie godzin kształcenia ogólnego i zawodowego, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, w całym cyklu nauki właściwym dla zawodu, pozostawia się dyrektorowi szkoły, przy czym na kształcenie praktyczne dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

156 RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA oddziały wielozawodowe
PROJEKT SZKOLNEGO RAMOWEGO PLANU NAUCZANIA Obowiązkowe przedmioty zawodowe oddziały wielozawodowe

157 oddziały wielozawodowe na kształcenie zawodowe.
Decyzję o rozkładzie godzin kształcenia ogólnego i zawodowego, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, w całym cyklu nauki właściwym dla zawodu, pozostawia się dyrektorowi szkoły, przy czym na kształcenie praktyczne dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

158 Przy planowaniu godzin zajęć praktycznych w technikach min. 50% limitu
Uwaga !!! Przy planowaniu godzin zajęć praktycznych w technikach min. 50% limitu i w zasadniczych szkołach zawodowych min. 60% limitu na kształcenie zawodowe należy zgodnie z naszym Statutem uwzględnić, że godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut !!! 158

159 Organizacja form pozaszkolnych przez szkoły zawodowe
Proponuje się, aby szkoły mogły organizować kursy kwalifikacyjne w tych zawodach, w których prowadzą kształcenie lub w zawodach pokrewnych, wykorzystując posiadaną kadrę pedagogiczną oraz wyposażenie dydaktyczne. Ponadto od organizatorów kursu wymagana byłaby współpraca z pracodawcami w zakresie określania treści programowych dla danego kursu. 159

160 Organizacja form pozaszkolnych przez szkoły zawodowe
Dla rozwoju różnorodnych form kształcenia ustawicznego istotne jest włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kursów kwalifikacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w zakresie przekwalifikowywania i wyposażania w konkretne umiejętności zawodowe, zgodne z potrzebami pracodawców. Ważne jest, aby szkoła realizując kurs przygotowywała uczestników do potwierdzania kwalifikacji zawodowych. W tym kontekście alternatywną formą uzyskania kwalifikacji zawodowych, w stosunku do obecnie istniejącej w systemie szkolnym, może być realizowanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe kursów kwalifikacyjnych umożliwiających nabycie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Proponuje się, aby szkoły mogły organizować kursy kwalifikacyjne w tych zawodach, w których prowadzą kształcenie lub w zawodach pokrewnych, wykorzystując posiadaną kadrę pedagogiczną oraz wyposażenie dydaktyczne. Ponadto od organizatorów kursu wymagana byłaby współpraca z pracodawcami w zakresie określania treści programowych dla danego kursu. 160

161 W przypadku naszej szkoły prowadzenie kursów
będzie możliwe w zawodach: technik mechanik – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1,K2 technik żywienia i usług gastronomicznych – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1,K2 technik ekonomista – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1,K2 technik hotelarstwa – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1,K2 technik informatyk - można prowadzić kursy na kwalifikacje K1,K2,K3 mechanik pojazdów samochodowych – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1 kucharz – można prowadzić kursy na kwalifikacje K1 161

162 Nie przewiduje się takiej możliwości w zawodach:
technik geodeta – nie przewiduje się kursów na kwalifikacje K1,K2,K3 technik pojazdów samochodowych - nie przewiduje się kursów na kwalifikacje K1,K2,K3 162

163 Organizacja form pozaszkolnych przez szkoły zawodowe
Efektywna integracja form szkolnych i pozaszkolnych może zostać zapewniona poprzez tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) branżowych centrów kształcenia zawodowego, dla których bazą mogą być centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz szkoły dla młodzieży i dla dorosłych. Licea profilowane, licea i technika uzupełniające powinny zostać przekształcone w licea dla dorosłych i formy kursowe (technika) lub wygaszone. Jednym z najważniejszych zadań centrum będzie dbałość – we współpracy z lokalnymi pracodawcami – o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni. Dobrze wyposażone pracownie będą wykorzystywane również jako ośrodek egzaminacyjny upoważniony przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. 163

164 Dodatkowe godziny w Szkolnych Ramowych Planach Nauczania
Uwaga zgodnie ze zmianami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów będzie istniała możliwość dodatkowych godzin płatnych z organu prowadzącego z wykorzystaniem na tego typu zajęcia. 164

165 Harmonogram wdrażania reformy
165

166 Przydatne Linki Internetowe:

167 Sprawy różne

168 Wolne wnioski


Pobierz ppt "Rada Pedagogiczna 15 listopada 2011r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google