Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma kształcenia zawodowego rok szkolny 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma kształcenia zawodowego rok szkolny 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Reforma kształcenia zawodowego rok szkolny 2012/2013
Opracowano na podstawie wybranych matriałów MEN mgr Janina Rosiak

2 Podstawowe obszary zmian: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r
Podstawowe obszary zmian: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz. 1206) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa, organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania, system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, klasyfikacyjne kursy zawodowe.

3 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego - zakres
zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji; obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

4 Wyodrębniono 8 obszarów (branż):
To zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu Obszary kształcenia Wyodrębniono 8 obszarów (branż): administracyjno usługowy A budowlany B elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny S

5 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego-planowanie organizacji kształcenia zawodowego
nazwę zawodu w jakim może odbywać się kształcenie typ szkoły w jakiej może odbywać się kształcenie długość cyklu kształcenia w szkole policealnej w danym zawodzie wskazówki do konsolidacji zasobów organizacyjnych i technicznych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego wskazanie kwalifikacji, które można zdobyć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

6 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Podstawa programowa kształcenia w zawodach – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego;

7 Ramowe plany nauczania
Od kiedy „nowe” ramowe plany nauczania? Od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będą obowiązywać „nowe ramowe plany nauczania, powiązane z nowymi podstawami programowymi kształcenia ogólnego i podstawą programową kształcenia w zawodach

8 System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Po co zmiany w egzaminie zawodowym? Celem zmian jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego Projektowane zmiany będą polegać na: możliwości oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej kwalifikacji – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określona kwalifikację potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym

9 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

10 Kalendarz zmian technikum uzupełniającego dla dorosłych
trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej technikum uzupełniającego dla dorosłych

11 Od … do technika mechanika
Technik mechanik Ślusarz Mechanik-monter maszyn i urządzeń Operator obrabiarek skrawających

12 Od … do technika technologii żywności

13 Efekty wdrażanych zmian -elastyczność kształcenia zawodowego

14 Efekty wdrażanych zmian -elastyczność kształcenia zawodowego

15 Od … do technika budownictwa
mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik budownictwa technik dróg i mostów kolejowych technik drogownictwa

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma kształcenia zawodowego rok szkolny 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google