Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Jak prawidłowo rozliczyć
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt? .

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.

4 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW: Są to koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta z operacji, na realizację której została podpisana umowa o dofinansowanie a poszczególne koszty zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Uwaga: Koszty kwalifikowalne powinny być poniesione na obszarze LSROR. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest otwarty, §17 rozporządzenia wskazuje jedynie koszty które uznaje się za niekwalifikowalne.

5 TERMINY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich TERMINY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW: Data rozpoczęcia kwalifikowalności- dzień podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR (23 listopada 2010r.) Data zakończenia kwalifikowalności- dzień złożenia wniosku o płatność. Do dnia złożenia WoP wszystkie zobowiązania dotyczące realizacji operacji musza być uregulowane, w innym przypadku wydatek nie zostanie uznany za kwalifikowalny.

6 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: Wzór wniosku: Wniosek powinien być wypełniony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej- MRiRW ( NAZWA: Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

7 Sposób złożenia wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sposób złożenia wniosku: Wniosek w wersji papierowej należy złożyć BEZPOŚREDNIO w miejscu wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku

8 Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Miejsce złożenia wniosku: Siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Ozimska 19, Opole piętro VII, pok. 724

9 Załączniki do wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Załączniki do wniosku: Należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacja operacji, jeżeli wymagają ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Załączniki powinny być przedstawione w oryginałach lub poświadczone przez notariusza (dokumenty księgowe zostaną ostemplowane przez pracownika SW pieczątką Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ”, skserowane i poświadczone za zgodność z oryginałem).

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Terminy: Wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z terminem zapisanym w umowie o dofinansowanie IP rozpatruje WoP w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku, przy czym okres uzupełniania dokumentacji przez Beneficjenta oraz czas niezbędny na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od innego podmiotu wstrzymuje bieg terminu.

11 OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU: Przez beneficjenta uzupełniane są tylko białe pola. Dane liczbowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta: w pole tekstowe należy wstawić kreskę w pole liczbowe należy wstawić wartość 0,00

12 Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent Adres zamieszkania/siedziby Adres prowadzenia działalności gospodarczej Dane osoby uprawnionej do kontaktu Dane pełnomocnika Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta Rachunek bankowy

13 II. Dane z umowy o dofinansowanie: Tytuł operacji
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II. Dane z umowy o dofinansowanie: Tytuł operacji Nr umowy o dofinansowanie (np SW /10) Data zawarcia umowy Kwota pomocy dla całej operacji Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji Okres realizacji operacji (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy) Dane powinny uwzględniać zmiany wprowadzone aneksem do umowy.

14 od dnia – data podpisania umowy do dnia – dzień złożenia WoP
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego III. Dane dotyczące wniosku o płatność Wniosek za okres od dnia – data podpisania umowy do dnia – dzień złożenia WoP Rodzaj płatności Koszty całkowite Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania środków przyznanych w ramach zaliczki na rachunku bankowym Wnioskowana kwota pomocy

15 IV. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego IV. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr) Nazwa towaru lub usługi lub pozycja na dokumencie Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt może odnosić się tylko do jednej pozycji zestawienia) Data zapłaty Sposób zapłaty (G/P/K) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto Kwota kosztów kwalifikowalnych W tym VAT RAZEM

16 Odchylenia kosztów kwalifikowalnych:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Odchylenia kosztów kwalifikowalnych: Jeżeli wydatki dot. poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zostały poniesione w wysokości wyższej, jednak nie większej niż o 10%, to na uzasadniony wniosek Beneficjenta, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki w wysokości faktycznie poniesionej (nie dotyczy kosztów ogólnych).

17 Wnioskowany poziom dofinansowania Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego V Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji Dla etapu Wnioskowany poziom dofinansowania Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Mierniki rzeczowe Jednostka miary Ilość Całkowity koszt operacji (z VAT) Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) Koszty ogólne kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Razem

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W przypadku gdy wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, nadwyżka kosztów stanowi koszt niekwalifikowalny. W przypadku zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, koszty ogólne przekroczą 10% wartości netto operacji, na etapie oceny wniosku o płatność dokonana zostanie korekta kwoty pomocy.

19 Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI (przy otrzymaniu zaliczki): Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji Osiągnięte wskaźniki operacji (dla WoP końcowej) Wskazanie typu operacji Określenie wpływu zatrudnienia Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników Harmonogram

20 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE Rodzaje:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE Rodzaje: Faktura VAT Rachunek Umowa zlecenie, o dzieło Faktura korygująca Nota korygująca

21 Wymagane elementy na dokumencie: - numer identyfikacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wymagane elementy na dokumencie: - numer identyfikacyjny - określenie stron (nazwy i adresy) - opis operacji i wartość - datę sprzedaży i wystawienia Na odwrocie: - stwierdzenie sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym - zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja)

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowa instrukcja dot. odrębnej ewidencji księgowej znajduje się w piśmie MRiRW z dn dostępnym na stronie

23 nr umowy o dofinansowanie,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przypisanie do WoP: wskazanie działania nr umowy o dofinansowanie, numer pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu

24 - tytuł zapłaty (zawierający nr dokumentu księgowego) - data zapłaty
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2. DOWÓD ZAPŁATY: - strony transakcji - tytuł zapłaty (zawierający nr dokumentu księgowego) - data zapłaty - kwota zapłaty KP/KW: + numer dokumentu + czytelny podpis osoby przyjmującej zapłatę oraz pieczęcią firmową Wyciąg bankowy: + przy elektronicznym wyciągu wymagana jest klauzula o nie wymaganiu podpisu ani uwierzytelnienia lub pieczęć banku

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W przypadku nieścisłości lub błędów w dowodzie zapłaty należy dołączyć oświadczenie wystawcy dokumentu, że należność wynikająca z załączonego dokumentu księgowego została uregulowana. Przy płatności gotówkowej na dokumencie księgowym powinna znajdować się adnotacja „zapłacono”, jako forma płatności wskazana „gotówka” a termin płatności jako dzień wystawienia dokumentu. W innym przypadku na dokumencie wystawca powinien zamieścić odręcznie adnotacje „zapłacono” wraz z podpisem.

26 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3. PROTOKOŁY ODBIORU: Dokument powinien być sporządzony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego. Wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, a obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania.

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4. UMOWA Z WYKONAWCĄ: Dokument powinien zawierać specyfikację będącą podstawą wystawienia dokumentu księgowego. Wymagany w szczególności kiedy nazwa towaru lub usługi na fakturze odnosi się do przedmiotowej umowy lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych.

28 KOSZTORYS POWYKONAWCZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego KOSZTORYS POWYKONAWCZY: Wymagany w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych. Akt notarialny stwierdzający przeniesienie własności nieruchomości W przypadku gdy, w ramach realizacji operacji Beneficjent nabył nieruchomość (do 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację)

29 WYCIĄG Z RACHUNKU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI ZALICZKI:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego WYCIĄG Z RACHUNKU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI ZALICZKI: Wyciąg powinien zawierać wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia otrzymania zaliczki do wyczerpania środków na tym rachunku. Płatności z konta zaliczkowego mogą być dokonywane dopiero po otrzymaniu środków, w sposób BEZGOTÓWKOWY i dotyczyć tylko kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym, jeżeli podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego , to faktury powinny być opłacone z dwóch rachunków: kwota netto z rachunku zaliczkowego, a kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta.

30 Obsługa konta zaliczkowego- kwalifikowalność kosztów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Obsługa konta zaliczkowego- kwalifikowalność kosztów: W związku z obowiązkiem nałożonym na Beneficjenta dot. prowadzenia wyodrębnionego konta przeznaczonego do obsługi zaliczki, opłaty związane z posiadaniem przedmiotowego konta oraz przelewy stanowią koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym. W takim przypadku, dokumentem księgowym powinien być wyciąg wskazujący dany koszt, z opisem na odwrocie.

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta należącego do sektora finansów publicznych Zgodnie z §150 pkt. 3 oraz §184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dn r. (z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków m.in. z EFR, stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa, więc środki te należy wykorzystać do grudnia danego roku budżetowego. Natomiast, wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym wykorzystano zaliczkę.

32 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI: Niewykorzystaną zaliczkę należy zwrócić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Zwrotu dokonuje się na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: W tytule przelewu należy umieścić dane umożliwiające identyfikację operacji przez pracowników ARiMR. O dokonaniu zwrotu Beneficjent powinien poinformować SW, załączając potwierdzenie dokonania przelewu.

33 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego WZORY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: Jeżeli w ramach realizacji operacji Beneficjent zleca wykonanie materiałów promocyjnych, do WoP zamiast wzorów w formie rzeczowej, dopuszcza się załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane materiały.

34 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZNAKOWANIE PROJEKTÓW PONIŻEJ EURO ORAZ ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH: Na tablicy informującej o zrealizowanym projekcie ze środków EFR jak również na materiałach informacyjnych i promocyjnych obligatoryjnie powinno być umieszczone godło Unii Europejskiej wraz z napisem „Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki” oraz logotyp PO RYBY Dodatkowo, po prawej stronie można umieścić logo gminy. Pod logotypami, jeżeli dostępna powierzchnia na to pozwala powinien być umieszczony napis „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo”

35 Księga wizualizacji znaku
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przykład: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Dostępne na stronie: (zakładka PO RYBY)

36 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEJ OPERACJI
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEJ OPERACJI Załącznik wymagany w przypadku realizacji operacji nie inwestycyjnej np. szkolenia, kursu, koła zainteresowań, wydarzenia promocyjne ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ lista uczestników zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat program szkolenia dokumentacja poświadczająca kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej szkolenie w przypadku cateringu- lista osób korzystających z usługi, natomiast do faktury załączona specyfikacja

37 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DODATKOWE OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA: W przypadku nabycia nieruchomości- oświadczenie, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych W przypadku nabycia używanego sprzętu- oświadczenie, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych

38 Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach PO RYBY można uzyskać: na stronach internetowych: /zakładka PO RYBY/ wysyłając a na adres: w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII piętro


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google