Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o Płatność zasady wypełniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o Płatność zasady wypełniania."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o Płatność zasady wypełniania

2 PODSTAWY PRAWNE: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.

3 CZĘŚĆ OGÓLNA Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub Instytucji Zarządzającej- MRiRW Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji VII. ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć BEZPOŚREDNIO w miejscu wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Razem z wnioskiem o płatność należy przedłożyć SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZCJI OPERACJI Dostępne na stronie

4 Sposób wypełniania wniosku
Uzupełnia się wyłącznie białe pola wniosku. Dane finansowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta: w pole tekstowe należy wstawić kreskę, w pole liczbowe należy wstawić wartość 0,00. Przed złożeniem wniosku o płatność należy upewnić się, czy: Wniosek został podpisany przez beneficjenta/pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu. Wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku. Załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

5 Wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z terminem zapisanym w umowie o dofinansowanie.
Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacja operacji, jeżeli wymagają ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Załączniki powinny być przedstawione w oryginałach lub poświadczone przez notariusza (dokumenty księgowe zostaną ostemplowane przez pracownika SW pieczątką Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ”, skserowane i poświadczone za zgodność z oryginałem).

6 ZASADY WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PÓL WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent, Adres zamieszkania/siedziby, Adres prowadzenia działalności gospodarczej, Dane osoby uprawnionej do kontaktu, Dane pełnomocnika, Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta, Rachunek bankowy – aby umożliwić weryfikację poprawności przedmiotowych danych, przedłożyć zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego.

7 Dane z umowy o dofinansowanie:
Tytuł operacji, Nr umowy o dofinansowanie (np SW /11), Data zawarcia umowy, Kwota pomocy dla całej operacji, Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji, Okres realizacji operacji (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy). NALEŻY PODAĆ DANE ZGODNE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH ANEKSEM DO UMOWY O DOFINANSOWANIE.

8 Dane dotyczące wniosku o płatność:
Wniosek za okres: od dnia – data podpisania umowy, do dnia – dzień złożenia WoP lub ostatni dzień przewidziany w umowie, Rodzaj płatności, Koszty całkowite, Koszty kwalifikowalne, Koszty niekwalifikowalne, Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania środków przyznanych w ramach zaliczki na rachunku bankowym, Wnioskowana kwota pomocy,

9 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Nr dokumentu, Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr), Nazwa towaru lub usługi lub pozycja na dokumencie, Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt może odnosić się tylko do jednej pozycji zestawienia), Data zapłaty, Sposób zapłaty (G/P/K), Kwota dokumentu brutto, Kwota dokumentu netto, Kwota kosztów kwalifikowalnych, W tym VAT, RAZEM.

10 W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych (z wyjątkiem kosztów ogólnych) zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy o dofinasowanie) jednak nie większej niż o 10% to na uzasadniony wniosek Beneficjenta, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki w wysokości faktycznie poniesionej.

11 Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu:
Wnioskowany poziom dofinansowania, Wyszczególnienie zakresu rzeczowego, Mierniki rzeczowe, Jednostka miary, Ilość, Całkowity koszt operacji (z VAT), Koszty kwalifikowalne, Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne), Koszty ogólne kwalifikowalne, Koszty niekwalifikowalne, Razem,

12 W przypadku gdy, wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku do kosztów określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zał. nr do umowy o dofinasowanie) nadwyżka tych kosztów stanowi koszt niekwalifikowalny, W przypadku zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo- finansowego, koszty ogólne przekroczą 10% wartości netto operacji, na etapie oceny wniosku o płatność dokonana zostanie korekta kwoty pomocy.

13 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI (wypełniane w przypadku rozliczenia zaliczki lub transzy zaliczki):
Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji, Osiągnięte wskaźniki operacji (dla płatności końcowej), Wskazanie typu operacji, Określenie wpływu zatrudnienia, Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników, Harmonogram.

14 Oświadczenie Beneficjenta – należy opatrzyć datą oraz podpisem Beneficjenta /Pełnomocnika.
Informacja o załącznikach: Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty - poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki. Kosztorys powykonawczy. Kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości. Kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac. Dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach. Pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych.

15 Pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji. Wzory materiałów promocyjnych. Pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych - zawierający wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia otrzymania zaliczki do wyczerpania środków na tym rachunku. Wszelkie płatności muszą być wykonywane w sposób bezgotówkowy.

16 Kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę, Kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta , Dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta, Pełnomocnictwo.

17 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI:
Zgodnie z pismem MRiRW z dnia r. znak RYB-kmr-EK /11 l.dz.6204 od 1 stycznia 2012 r. zwrotu środków należy na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Jednocześnie należy wystosować pismo do ARiMR, BGK oraz UMWŚ zawierające poniższe dane: nr umowy o dofinansowanie i datę jej zawarcia, informację o przyczynach zwrotu , informację o dokonanym zwrocie na konto ARiMR wraz z kwotą, a także informacje o ubieganiu się o kolejne transze zaliczki wraz z kwotami (o ile umowa o dofinansowanie przewidywała wypłatę środków w transzach), potwierdzenie dokonania zwrotu (jako załącznik do pisma).

18 Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta należącego do sektora finansów publicznych:
Zgodnie z §150 pkt. 3 oraz §184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dn r. (z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków m.in. z EFR, stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa, więc środki te należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego. Natomiast, wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym wykorzystano zaliczkę.

19 ZNAKOWANIE PROJEKTÓW PONIŻEJ 500 000 EURO ORAZ ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH:
Na tablicy informującej o zrealizowanym projekcie ze środków EFR jak również na materiałach informacyjnych i promocyjnych powinno być umieszczone godło Unii Europejskiej wraz z napisem „Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki” oraz logotyp PO RYBY Dodatkowo, po prawej stronie można umieścić logo gminy, beneficjenta. Pod logotypami powinien być umieszczony napis „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo”, Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” dostępna na stronie

20 Przykład: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

21 Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013 można uzyskać:
w siedzibie Wydziału Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, V piętro, na stronie internetowej: /zakładka PO RYBY/

22 Dziękuję za uwagę Aleksander Nowrot


Pobierz ppt "Wniosek o Płatność zasady wypełniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google