Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OP1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY OP2. PRZEDSIĘBIORSTWA.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA: Zwiększona aktywność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw GŁÓWNE TYPY WSPARCIA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWETWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R TYPY PROJEKTÓW 1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji, 2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, 3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, 4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami. 5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach, 6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. zaawansowane usługi badawcze: stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OP 2. PRZEDSIĘBIORSTWA 2.4.1.SPECJALSITYCZNE USŁUGI DORADCZE  Popytowy mechanizm wspierania MŚP;  Wszelkie usługi świadczone na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak:  rutynowe usługi doradztwa podatkowego,  regularne usługi prawnicze;  reklama;  nie stanowią usług informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej;

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Realizowane w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.  PROJEKT GRANTOWY – projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów tego projektu przez grantobiorców.  Kryteria wykonalności – kryteria oceny wnioskodawcy i zaproponowanego przez niego systemu realizacji projektu.  Kryteria strategiczne – kryteria oceny merytorycznej koncepcji proponowanej przez wnioskodawcę. PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE DZIAŁANIE 2.4.1.SPECJALSITYCZNE USŁUGI DORADCZE

6 KRYTERIA WYBORU PROJEKTU Kryteria formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania. A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów A.4. Partnerstwo A.5. Kwalifikowalność wartości projektu A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu A.7. Pomoc publiczna A.8. Montaż finansowy projektu A.9. Cross-financing A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym A.13. Zgodność z IS (Poddziałanie 1.1.1) A.14. Zgodność ze Strategią ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 Kryteria wykonalności (projekty grantowe) A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów A.2. Zakres rzeczowy projektu A.3. Sposób realizacji projektu B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu B.1. Koszty i budżet projektu B.2. Założenia do analiz B.3. Analiza finansowa projektu B.4. Analiza ekonomiczna projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE KRYTERIA STRATEGICZNE A.1. Profil projektu Mechanizm świadczenia zaawansowanych usług badawczych zgodnie z popytem zgłaszanym przez przedsiębiorców A.2. Potrzeba realizacji Metody dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców Potencjał Wnioskodawcy w zakresie koordynacji i dystrybucji środków A.3. Wkład w efekty Wkład we wskaźniki i ramy wykonania A.4. Oddziaływanie Ukierunkowanie na poprawę dostępności usług badawczych (wzrost współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki) RAZEM OBSZAR A 50 B.1. Kompleksowość Systemowość koncepcji (sposób weryfikacji IOB, ukierunkowanie na innowacyjność, możliwość wdrożenia, wkład w model biznesowy przedsiębiorstwa) B.2. Komplementarność Związek z innymi przedsięwzięciami RAZEM OBSZAR B 25 C.1-C.4. Preferencje Partnerstwo – standard ISP – wkład w priorytetowe kierunki badawcze z Porozumień na rzecz ISP Ekoefektywność – odrębna oferta/preferencja SUERMB – standard RAZEM OBSZAR C 25

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE 2.4.1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE KRYTERIA STRATEGICZNE A.1. Profil projektu Mechanizm świadczenia specjalistycznych usług doradczych zgodnie z popytem zgłaszanym przez MŚP A.2. Potrzeba realizacji Metody dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców Potencjał Wnioskodawcy w zakresie koordynacji i dystrybucji środków A.3. Wkład w efekty Wkład we wskaźniki i ramy wykonania A.4. Oddziaływanie Ukierunkowanie na poprawę dostępności specjalistycznych usług doradczych (wzrost MŚP korzystających ze wsparcia) RAZEM OBSZAR A 60 B.1. Kompleksowość Systemowość koncepcji (sposób weryfikacji IOB, ukierunkowanie na usługi specjalistyczne, elastyczność systemu, weryfikacja jakości usług) B.2. Komplementarność Związek z innymi przedsięwzięciami RAZEM OBSZAR B 25 C.1-C.3. Preferencje ISP – odrębna oferta/preferencja Podejście strategiczne – odrębna oferta/preferencja Ukierunkowanie terytorialne (mikro i małe przedsiębiorstwa z obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej) – odrębna oferta/preferencja RAZEM OBSZAR C 15

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OP11. ŚRODOWISKO

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wszystkie Działania w ramach OP 11. B.1. Kompleksowość projektuOceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście zaproponowanego w projekcie pakietu narzędzi i zagadnień edukacji ekologicznej. 0 pkt – projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia i prowadzi do częściowego rozwiązania problemu 1 pkt – projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu 1 pkt – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu 2 pkt – projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu

12 DZIAŁANIE 11.4. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  PROJEKTY Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY  PROJEKTY DOTYCZĄCE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I CENTRÓW EDUKACYJNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 C.3. Poprawa stanu środowiskaOceniany jest stopień, w jaki projekt wpływa na poprawę stanu środowiska. 0 pkt – projekt nie wpływa na poprawę stanu środowiska lub projekt w niewielkim stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska 1 pkt – projekt w niewielkim umiarkowanym stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska 2 pkt – projekt w znacznym stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska C.4. Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi (dotyczy projektów z zakresu edukacji ekologicznej) Oceniana będzie liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi. 0 pkt – liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi do 2500 osób 1 pkt – liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 2501 do 10000 osób 2 pkt – liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 10001 do 25000 osób 3 pkt – liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 25001 osób

13 Dziękuję za uwagę. www.rpo.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 20 maja 2016r. Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google