Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs numer: RPPM.05.07.00-IZ.-00-22-001/16 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs numer: RPPM.05.07.00-IZ.-00-22-001/16 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs numer: RPPM.05.07.00-IZ.-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 29.01.2016r.

2 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU (ZWP) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA STRATEGICZNA II STOPNIA

3 OCENA MERYTORYCZNA PROCES OCENY I WYBORU PROJEKTÓW – orientacyjne ramy czasowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 14 dni30 dni45 dni30 dni WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA I STOPNIA + 30 dni NEGOCJACJE 30 dni OCENA STRATEGICZNA II STOPNIA

4 Ocenę wniosku o dofinansowanie projektu poprzedza weryfikacja wymogów formalnych. W trakcie weryfikacji wymogów formalnych sprawdzeniu podlegać będzie: kompletność wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu kompletność załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej Weryfikacja wymogów formalnych: nie stanowi etapu oceny projektów nie podlega procedurze odwoławczej WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 W przypadku braków formalnych wnioskodawca może uzupełnić wniosek: –w terminie 7 dni kalendarzowych –wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia lub złożenia uzupełnienia niezgodnego ze wskazanym zakresem w wyznaczonym terminie lub złożenie po upływie wyznaczonego terminu, wniosek o dofinansowanie projektu zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Wnioski o dofinansowanie projektu zweryfikowane pozytywnie pod względem spełniania wymogów formalnych przekazywane są do oceny, bez konieczności informowania o tym wnioskodawcy. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 Rodzaj kryteriów formalne Grupa kryteriów dopuszczalności B. Specyficzne B.1. Wartość projektu A. Podstawowe Min. 1 000 000zł A.1 do A.11 ma charakter dopuszczalności – brak możliwości składania wyjaśnień bądź uzupełnień, z wyjątkiem poprawy w zakresie oczywistej omyłki jest oceną zero – jedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie)

7 A.1. Poprawność złożenia wniosku: weryfikacja poprawności złożenia wniosku, czy został złożony w terminie tj.18.02.2016 r. – 10.03.2016 r. w miejscu wskazanym w regulaminie konkursu: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMWP) z siedzibą przy ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, w SEKRETARIACIE - pokój nr 33. (w przypadku wersji papierowej) oraz czy dokumenty zostały sporządzone w języku polskim.

8 A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: -typ projektu (pkt.2.3 regulaminu konkursu) -obszar realizacji projektu (województwo pomorskie) -grupa docelowa Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.)

9 A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: -wskaźniki monitorowania określone w RPO WP wskaźnik produktu: Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie (RW), wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. wskaźniki horyzontalne: 1.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

10 A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: -spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu -Podmioty, które mogą przystąpić do konkursu (pkt. 1.8 regulaminu konkursu) A.4. Partnerstwo (brak określonego wymogu w konkursie): -partnerstwo z podmiotami spoza sektora finansów publicznych -Partnerstwo w projekcie (pkt.3 regulaminu konkursu, zał.nr 10 „Zasady realizacji projektów partnerskich” do regulaminu konkursu ) A.5. Kwalifikowalność wartości projektu (jeśli dotyczy): - min (1 000 000 zł)

11 A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: - zgodność z warunkami określonymi w regulaminie konkursu okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy; wsparcie udzielane w ramach projektu pojedynczemu uczestnikowi, począwszy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez realizację wsparcia doradczo- szkoleniowego, podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jej monitoring każdorazowo nie przekracza 18 miesięcy, - zgodność z okresem kwalifikowania wydatków wynikających z zasad przyznawania pomocy publicznej -projekt niezakończony (art. 65 rozporządzenia ogólnego). A.7. Pomoc publiczna (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie pomocy publicznej (deklaracja wnioskodawcy)

12 A.8. Montaż finansowy projektu: -zgodność max % poziomu dofinansowania projektu z SzOOP i regulaminem konkursu Na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi: ze środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 5%, przy czym kwota dofinansowania z budżetu państwa jest uzależniona od kwoty przeznaczonej we wniosku o dofinansowanie na dotacje udzielane uczestnikom projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

13 A.9. Cross-financing (brak określonego wymogu w konkursie): - występowanie w projekcie i spełnienie warunków określonych w RPO WP, doprecyzowanych w SzOOP i regulaminie konkursu. A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: - zgodność projektu w zakresie: promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jeśli dotyczy): - zgodność ze specyficznymi wymaganiami wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz regulaminie konkursu (np. Standardy realizacji wsparcia… łącznie z załącznikami)

14 OCENA FORMALNA POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW ZAKWALIFIKOWANIE DO OCENY MERYTORYCZNEJ UMIESZCZENIE LISTY WNIOSKÓW NA STRONIE RPO WP 2014-2020 NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z KRYTERIÓW ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA FORMALNA: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektu – przekazanie wnioskodawcy pisemnej informacji o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem.

15 OCENA MERYTORYCZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 kryteria wykonalności strategiczna I stopnia i negocjacji strategiczna II stopnia zero-jedynkowa (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie) warunkowa (kryteria mogą zostać uznane za spełnione warunkowo) ma charakter punktowy maksymalna liczba punktów do zdobycia to 122 część A i B – po 50 pkt. (łącznie 100 pkt.), część C – 22 pkt. ma charakter punktowy maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40

16 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - realizacja zaplanowanych w projekcie zadań w określonym terminie - osiągnięcie założonych rezultatów poprzez zaplanowane zadania - trafne określenie zidentyfikowanego ryzyka i sposobów jego ograniczania w kontekście osiągania rezultatów projektu - adekwatność zastosowanych wskaźników monitoringowych do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów - zgodność sposobu realizacji projektu z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych form wsparcia - zgodność z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalności B. Wykonalność finansowa projektu B.1. Poprawność sporządzenia budżetu (kryterium objęte oceną warunkową): - poprawność sporządzenia budżetu pod kątem wskazania i opisania planowanych wydatków zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku... B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu (kryterium objęte oceną warunkową): - sprawdzenie czy wydatki wynikają bezpośrednio z zakresu zadań - sprawdzenie czy wydatki przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków (kryterium objęte oceną warunkową): - odniesienie do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji - zgodność ze stawkami rynkowymi i/lub taryfikatorem wydatków - osiągnięcie możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań poprzez określone w projekcie nakłady finansowe - adekwatność wydatków do planowanych rezultatów z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki B.4. Kwalifikowalność wydatków (kryterium NIE OBJĘTE oceną warunkową): - zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności

18 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium wykonalnościC. Wykonalność instytucjonalna projektu C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - uwzględniając w projekcie obroty partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie - zgodność informacji na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy z Instrukcją wypełniania wniosku… C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera (kryterium objęte oceną warunkową): - niezbędność wykazanego sprzętu, wyposażenia i lokali użytkowych do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów i zgodność z budżetem projektu. C.3. Sposób zarządzania projektem (kryterium objęte oceną warunkową): -adekwatność zakresów obowiązków - adekwatność kwalifikacji i kompetencji osób zajmujących dane stanowisko zasady i narzędzia kontroli i monitoringu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

19 KRYTERIA WYKONALNOŚCI SPEŁNIONE WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA WARUNKOWO SPEŁNIONE KTÓREKOLWIEK Z KRYTERIÓW SPEŁNIONE WARUNKOWE WARUNKOWO POZYTYWNA OCENA NEGOCJACJE (PO OCENIE STRATEGICZNEJ I STOPNIA) NIESPEŁNIONE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Wkład projektu w realizację Programu A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu: - skierowanie projektu do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów (charakterystyka grupy docelowej) A.2. Potrzeba realizacji projektu: - istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia (problemy grupy docelowej, dane i ich źródła pochodzenia). A.3. Trwałość rezultatów: - osiągnięcie odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych poprzez wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

21 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne B. Metodyka projektu B.1. Kompleksowość projektu: -Zadania w kontekście problemów -Jakość zadań -Zakres zadań B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: - zgodność wskazanych projektów/przedsięwzięć z obecnym projektem pod kątem grupy docelowej, zadań merytorycznych oraz obszaru realizacji B.3. Komplementarność projektu: - związek projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

22 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne C. Specyficzne ukierunkowanie projektu C.1. Lokalizacja: Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej ( zał. nr 3 do regulaminu konkursu lub obszarach o wysokiej stopie bezrobocia ( (zał. nr 2 do regulaminu konkursu). C.2. Miejsca pracy: Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych w jego ramach mikroprzedsiębiorstwach (z wyłączeniem osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu). C.3. Podejście oddolne: Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

23 KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA SPEŁNIONE MINIMUM 61 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA POZYTYWNA OCENA NIESPEŁNIONE PONIŻEJ 61 PKT. ZA WSZYSTKIE KRYTERIA NEGATYWNA OCENA OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia: podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

24 Warunkiem zakwalifikowania wniosku do negocjacji jest: ‒warunkowe spełnienie kryteriów wykonalności oraz ‒uzyskanie wymaganego minimum punktowego (tj. 61 punktów) w ramach oceny strategicznej I stopnia Negocjacje mogą zakończyć się z wynikiem: A.pozytywnym ‒wprowadzono korekty/przedstawiono uzasadnienia w ramach wskazanych kryteriów warunkowych ‒projekt uzyskuje liczbę punktów przyznaną za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia B. negatywnym –nie wprowadzono korekty/nie przedstawiono uzasadnień w ramach wskazanych kryteriów warunkowych –projekt uzyskuje 0 punktów za spełnienie kryteriów strategicznych I stopnia OCENA MERYTORYCZNA – negocjacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

25 KRYTERIA WYKONALNOŚCI, STRATEGICZNE I STOPNIA ORAZ NEGOCJACJE POZYTYWNA SPEŁNIENIE WSZYSTKICH KRYTERIÓW UZYSKANIE MINIMUM 61 PUNKTÓW NEGATYWNA NIESPEŁNIENIE KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW UZYSKANIE PONIŻEJ 61 PUNKTÓW NEGATYWNY WYNIK NEGOCJACJI ODRZUCENIE – MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA PROTESTU OCENA MERYTORYCZNA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

26 Grupa kryteriów Obszar kryteriów Nazwa kryterium strategiczne A. Oddziaływanie strategiczne projektu A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu: - stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP, wyrażonych wskaźnikami produktu i rezultatu bezpośredniego A.2. Oddziaływanie projektu: - skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji A.3. Priorytetowość projektu: - stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno- gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne II stopnia Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Po przeprowadzeniu oceny wykonalności, strategicznej I stopnia oraz negocjacji – IOK może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia. Ocena strategiczna II stopnia ma charakter porównawczy wniosków o dofinansowanie projektu pod kątem ich oddziaływania strategicznego.

27 Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w drodze uchwały, wyników oceny wniosków o dofinansowanie projektu. Wybór wniosków do dofinansowania dokonywany jest w oparciu o listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, utworzoną według kolejności zgodnej z liczbą punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski w ramach: 1.oceny merytorycznej – strategicznej II stopnia (punktowej) 2.oceny merytorycznej – wykonalności i strategicznej I stopnia oraz negocjacji (jeżeli IOK odstąpi od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej II stopnia) Dofinansowanie otrzymują wyłącznie wnioski, których wartość według listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, mieści się w alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs numer: RPPM.05.07.00-IZ.-00-22-001/16 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google