Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."— Zapis prezentacji:

1 System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 15.04.2016r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe zasady wyboru projektów zintegrowanych dla 3.3.1 i 4.1 Ogłoszono 2 równoległe nabory dla 3.3.1. i 4.1., które są prowadzone w tym samym terminie Projekty realizują koncepcję uzgodnioną z ZWP składającą się na przedsięwzięcie strategiczne dotyczące kształcenia zawodowego Wnioski składające się na projekt zintegrowany oceniane są indywidualnie Na etapie oceny formalnej i merytorycznej weryfikowany jest status projektu zintegrowanego – kryterium B.1/ocena formalna oraz D.1/ocena merytoryczna W przypadku, gdy jeden z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni kryteriów obligatoryjnych – 0/1 cały projekt zintegrowany uzyskuje ocenę negatywną Ocena prowadzona na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

4 Termin składania wniosków: od 4 maja do 1 lipca Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2016 Forma składania: papierowa – poprzez wysłanie wniosku w GWA i dostarczenie 2 egzemplarzy do DEFS (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz dostarczonego w wersji papierowej musi być tożsama) LUB elektroniczna – poprzez wysłanie wniosku w GWA i za pomocą ePUAP (suma kontrolna wysłanego wniosku w GWA oraz przesłanego przez ePUAP musi być tożsama) Uwaga: wysłanie wniosku tylko w GWA nie jest równoważne z jego złożeniem Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Ocenę wniosku poprzedza weryfikacja wymogów formalnych (art. 43 ustawy wdrożeniowej) Termin WWF – 14 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu przyjmowania wniosków Sprawdzeniu podlega: kompletność wypełnienia formularza wniosku kompletność dostarczonych załączników kompletność podpisów i pieczęci zgodność sumy kontrolnej czytelność wniosku i załączników WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 W przypadku braków formalnych wzywamy do uzupełnienia: w terminie nie krótszym 7 dni kalendarzowych wyłącznie we wskazanym zakresie W przypadku: nie dochowania wyznaczonego terminu uzupełnienia wykraczającego poza wskazany zakres wniosek uzyskuje status – bez rozpatrzenia i nie przechodzi do oceny Uwaga: WWF nie stanowi etapu oceny projektów, nie podlega procedurze odwoławczej, weryfikacji dokonują pracownicy IZ WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNY CH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 Najczęściej popełniane błędy: o złożenie tylko 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej o brak lub złożenie tylko 1 kompletu załączników generowanych w aplikacji GWA przy użyciu przycisku „załączniki wniosku PDF” o brak własnoręcznego podpisu i/lub pieczątki imiennej osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) na wniosku bądź załącznikach (wnioski składane w wersji papierowej) o brak podpisu elektronicznego osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy (z pkt B.2) i/lub partnera (z pkt B.3) weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego (wnioski składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP) WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 OCENA FORMALNA weryfikacja podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie ocena kryteriów zerojedynkowa TAK/NIE brak możliwości składania wyjaśnień lub uzupełnień przeprowadzana przez KOP po zakończeniu oceny wysyłamy pismo informujące o wyniku oceny od oceny negatywnej przysługuje protest Uwaga: po zakończeniu oceny lista projektów, które przeszły do kolejnego etapu jest umieszczana na stronie www.rpo.pomorskie.euwww.rpo.pomorskie.eu

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OCENA MERYTORYCZNA – wykonalności i strategiczna I stopnia ocena kryteriów zerojedynkowa TAK/NIE przeprowadzana przez KOP niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje oceną negatywną możliwe jest tylko składanie wyjaśnień w zakresie wyłącznie kryteriów wykonalności ( z wyłączeniem kryterium B.4 – kwalifikowalność wydatków) od oceny negatywnej przysługuje protest

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OCENA MERYTORYCZNA Ocena kryteriów wykonalności (EFS) weryfikacja zasadności wewnętrznej logiki projektu, w odniesieniu do zakresu rzeczowego założeń finansowych oraz potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy/partnerów Ocena kryteriów strategicznych I stopnia (EFS) Ocena stopnia wpisywania się projektu w cele i założenia określone dla Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 min. 30 dnimin. 7 dni14 dni30 dni75 dni OGŁOSZENIE O NABORZE NABÓR WNIOSKÓW WWFOCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA: WYKONALNOŚCI + STRATEGICZNA I STOPNIA + WYJAŚNIENIA  WYBÓR PROJEKTÓW ORIENTACYJNE RAMY CZASOWE

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OCZYWISTE OMYŁKI (art. 43 ustawy wdrożeniowej) w przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistej omyłki wzywamy do dokonania korekty wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia pojęcie zostało zdefiniowane w Regulaminie konkursu IZ ustala, czy doszło do oczywistej omyłki we wniosku

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza wyniki oceny wniosków po zakończeniu oceny merytorycznej dofinansowanie do wysokości kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu lista projektów, które otrzymały dofinansowanie, zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu oraz na portalu funduszy europejskich www.funduszestukturalne.euwww.rpo.pomorskie.euwww.funduszestukturalne.eu

14 Regulamin konkursu SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP Kluczowe dokumenty www.rpo.pomorskie.eu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE 3.3.1 JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. Podstawowe A.1. Poprawność złożenia wniosku: TERMIN, MIEJSCE, JĘZYK POLSKI A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania: TYP PROJEKTU, OBSZAR REALIZACJI, GRUPA DOCELOWA, WSKAŹNIKI MONITOROWANIA A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów: TYP BENEFICJENTA, RODZAJ PARTNERSTWA A.4. Partnerstwo: PARTNERSTWO Z PODMIOTAMI SPOZA SEKTORA FINANS. PUBL. – NIE MA WYMOGU PARTNERSTWA A.5. Kwalifikowalność wartości projektu: WARTOŚĆ PROJEKTU A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu: OKRES REALZIACJI PROJEKTU A.7. Pomoc publiczna: NIE MA WYMOGU PP A.8. Montaż finansowy projektu: KOMPLETNOŚĆ, LIMITY A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE: ZRÓWNOWAŻÓNY ROZWÓJ, NIEDYSKRYMINACJA, STANDARD MINIMUM A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi: ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI REALIZACJI WSPARCIA A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym: ZGODNOŚĆ Z RPS A.13. Zgodność z IS A.14. Zgodność ze Strategią ZIT B. Specyficzne B.1. Status projektu zintegrowanego KRYTERIA FORMALNE : OBLIGATORYJNE TAK/NIE

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE 3.3.1 JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. Wykonalność rzeczowa projektu A.1. Wykonalność rzeczowa projektu: ZADANIA, REZULTATY, RYZYKO, ADEKWATNOŚĆ WSKAŹNIKÓW B. Wykonalność finansowa projektu: B.1. Poprawność sporządzenia budżetu: POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu: KONIECZNOŚĆ PONOSZENIA WYDATKÓW W KONTEKŚCIE ZAPLANOWANYCH ZADAŃ B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków: NAKŁAD/REZULTAT, ZGODNOŚĆ ZE STAWKAMI RYNKOWYMI B.4. Kwalifikowalność wydatków: ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ORAZ WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH RPO WP NA LATA 2014-2020. C. Wykonalność instytucjonalna projektu: C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera: WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ODNISIENIU DO PRZYCHODÓW, OBROTY PARTNERA I WNIOSK., PRZYCHODY WNIOSKODAWCY C.2. zasoby techniczne wnioskodawcy/partnera: NIEZBĘDNOŚĆ POSIADANEGO/NABYWANEGO SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA I LOKALI POD KĄTEM PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI WSPARCIA NA RZECZ GRUPY DOCELOWEJ I OSIĄGNIĘCIA REZULTATÓW ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE; SPÓJNOŚĆ WYKAZANYCH ZASOBÓW Z BUDŻETEM PROJEKTU C.3. sposób zarządzania projektem: ADEKWATNOŚĆ ZAKRESÓW OBOWIĄZKÓW DO ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO PROJEKTU, ADEKWATNOŚĆ KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DO ZAKRESÓW OBOWIĄZKÓW, STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, ZASADY I NARZĘDZIA KONTROLI I MONITORINGU A HARMONOGRAM, BUDŻET I WSKAŹNIKI OCENA MERYTORYCZNA – kryteria wykonalności – OBLIGATORYJNE TAK/NIE

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE 3.3.1 JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY A. WKŁAD PROJEKTU W REALZIACJĘ PROGRAMU A.1. Profil projektu na tle zapisów programu: WPISYWANIE SIĘ ZAŁOŻEŃ, CELÓW I ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU W WYZWANIA, CELE, REZULTATY I UKIERUNKOWANIE OSI PRIORYTETOWEJ/DZIAŁANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO WZROSTU POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH; A.2. Potrzeba realizacji projektu: CECHY GRUPY DOCELOWEJ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU, POWIĄZANIE MIĘDZY DANYMI A ZDEFINIOWANYMI PROBLEMAMI; CZY PRZEDSTAWIONE DANE SĄ AKTUALNE (NIE WIĘCEJ NIŻ 3 LATA) I SĄ EFEKTEM ANALIZ/KONSULTACJI; A.3. Trwałość rezultatów: ZAKRES WSPARCIA ZAPLANOWANY W PROJEKCIE NA RZECZ GRUPY DOCELOWEJ PRZYCZYNI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH RPO WP I REZULTATÓW DŁUGOTERMINOWYCH (JEŚLI WYSTĘPUJĄ). B. METODYKA PROJEKTU: B.1. Kompleksowość projektu: POWIĄZANIA OFERTY EDUKACYJNEJ PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z POTRZEBAMI GOSPODARKI, TRWAŁOŚĆ ROZWIAZAŃ, ZAANGAŻOWANIA PRACODAWCÓW/PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJĘ PROJEKTU B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: WYKAZANIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO PROJEKTU/ PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W FORMIE: PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH NA TERENIE POLSKI OD ROKU 2007 ALBO INNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT OD DATY ZŁOŻENIA OBECNEGO WNIOSKU (W TYM W RAMACH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY/PARTNERA), DLA KTÓRYCH ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA W ŻADNEJ CZĘŚCI NIE BYŁY ŚRODKI EFS, KTÓREGO ZAKRES JEST ZGODNY Z OBECNYM PROJEKTEM POD KĄTEM CO NAJMNIEJ DWÓCH Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW: GRUPA DOCELOWA, ZADANIA MERYTORYCZNE, OBSZAR REALIZACJI (TERYTORIUM). OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia – OBLIGATORYJNE TAK/NIE

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA PODDZIAŁANIE 3.3.1 JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ TRYB KONKURSOWY B. METODYKA PROJEKTU – c.d.: OBLIGATORYJNE TAK/NIE B.3. Komplementarność projektu: ZWIĄZEK PROJEKTU Z INNYMI PROJEKTAMI/ PRZEDSIĘWZIĘCIAMI (NIEZALEŻNIE OD ŹRÓDŁA FINANSOWANIA) DODATKOWO NALEŻY WYKAZAĆ POWIĄZANIE Z PROJEKTEM Z DZIAŁANIA 4.1 C. SPECYFICZNE UKIERUNKOWANIE PROJEKTU: FAKULTATYWNE TAK/NIE C.1. Inteligentne Specjalizacje Pomorza: CZY BRANŻE I ZAWODY, OBJĘTE WSPARCIEM W PROJEKCIE WPISUJĄ SIĘ W ISP (DEFINICJA, CEL, ZAKRES PRZEDMIOTOWY), http://drg.pomorskie.eu/porozumienia-isp http://drg.pomorskie.eu/porozumienia-isp D. PROJEKT ZINTEGROWANY: OBLIGATORYJNE TAK/NIE D.1. Status projektu zintegrowanego : SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OBLIGATORYJNYCH DLA PROJEKTÓW Z PODDZIAŁANIA 3.3.1 ORAZ 4.1 OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne I stopnia

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytania należy przysyłać na adres op3.rpo@pomorskie.eu lub na nr faksu: 58 326 81 93op3.rpo@pomorskie.eu W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane wyłącznie konkretnemu konkursowi. www.rpo.pomorskie.eu

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "System oceny i kryteria wyboru dla projektów zintegrowanych w ramach Podziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Konkurs numer: RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google