Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele badania Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Cele badania – dokonanie diagnozy funkcjonowania JST woj. Lubelskiego w zakresie: Podejmowania przez władze/administrację JST województwa lubelskiego działań wspierających rozwój na terenie JST („Polityka rozwoju”) (C1) Kreowania i stosowania przez władze/administrację JST województwa lubelskiego rozwiązań innowacyjnych („Kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych”) (C2) Potencjału (kompetencji) władz/administracji JST województwa lubelskiego w zakresie uczestnictwa w procesach strategicznego zarządzania rozwojem i otwartości na kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych („Stan kompetencji przedstawicieli władz/administracji JST”) (C3)

3 Metodologia badania Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Numer celu badania Zakres celuTechniki badawcze C1C1 „Polityka rozwoju” – diagnoza podejmowania przez władze/administrację JST województwa lubelskiego działań wspierających rozwój na terenie JST, Desk research C2C2 „Kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych” - diagnoza kreowania i stosowania przez władze/administrację JST województwa lubelskiego rozwiązań innowacyjnych PAPI (223) C3C3 „Stan kompetencji przedstawicieli władz / administracji lokalnej / regionalnej” - diagnoza potencjału (kompetencji) władz/administracji JST województwa lubelskiego w zakresie uczestnictwa w procesach strategicznego zarządzania rozwojem i otwartości na kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych IDI (92), Panel ekspertów

4 Wyniki badania Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

5 Priorytety działań JST województwa lubelskiego Żródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania IDI (n=72)

6 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Polityka rozwoju” Wykorzystanie narzędzi strategicznych przez JST Zdecydowana większość podmiotów reprezentujących JST w województwie lubelskim posiada aktualną strategię rozwoju danego obszaru. Odsetek ten jest – jak wynika ze zrealizowanego badania PAPI – nieco niższy w przypadku gmin wiejskich (około 80%). Horyzont czasowy, do jakiego odnoszą się wspomniane dokumenty, najczęściej obejmuje okres do roku 2015, Często odnaleźć można jednak dokumenty, które swym zakresem sięgają poza wspomnianą datę (rok 2018 czy 2020).

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Polityka rozwoju” Współpraca JST z innymi podmiotami Wysoki poziom zaangażowania JST województwa lubelskiego – bez względu na poziom na którym działają – w procesy tworzenia partnerstw czy inicjatyw lokalnych, w tym – udziału w organizacjach zrzeszających samorządy W przypadku współpracy międzynarodowej dominującą formą są umowy partnerskie z JST z krajów Europy Wschodniej - choć w przypadku gmin miejskich oraz miast posiadających prezydentów, często pojawiają się deklaracje współpracy z przedstawicielami zachodnich JST, W przypadku powyższych JST pojawiają się także – inne, formy współpracy, takie jak np. realizacja wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Polityka rozwoju” Promowanie lokalnych zasobów Niewątpliwą silną stroną JST województwa lubelskiego, intensywnie wzmacnianą przez działania Władz Województwa i Urzędu Marszałkowskiego, jest promowanie lokalnego potencjału turystycznego i lokalnych produktów żywnościowych. Działania o tym charakterze występują w co drugiej badanej JST - w odniesieniu do promowania lokalnych walorów turystycznych, Nieco rzadziej (w co trzeciej badanej JST) – podejmowane są przez JST w odniesieniu do promowania sfery dorobku kulinarnego Zjawiska o tym charakterze dominują na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych” Żródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI (n=223) Rodzaje działań prorozwojowych w JST województwa lubelskiego

10 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych” Żródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI (n=214) Postrzeganie „zielonego wzrostu” przez JST województwa lubelskiego W (n=158)M-W (n=20)M (n=13)MP (n=5)Pow (n=18) „Chcielibyśmy wspierać inwestycje firm związanych z zielonym wzrostem, ale nie wiemy jak to zrobić” 4684410 „Chcielibyśmy wspierać inwestycje firm związanych z zielonym wzrostem, i posiadamy wiedzę w tym zakresie” 434205 „Nie chcielibyśmy wspierać inwestycji firm związanych z zielonym wzrostem” 291201 Brak zdania na temat ew. wspierania zielonego wzrostu 407512

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Kreowanie i stosowanie rozwiązań innowacyjnych” Żródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI (n=210) Postrzeganie „biogospodarki” przez JST województwa lubelskiego W (n=155)M-W (n=19)M (n=13)MP (n=5)Pow (n=18) „Chcielibyśmy wspierać inwestycje firm związane z biogospodarką, ale nie wiemy jak to zrobić” 5144310 „Chcielibyśmy wspierać inwestycje firm związane z zbiogospodarką, i posiadamy wiedzę w tym zakresie” 477214 „Nie chcielibyśmy wspierać inwestycji firm związanych z biogospodarką” 200112 Brak zdania na temat ew. wspierania rozwoju biogospodarki 378602

12 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Stan kompetencji przedstawicieli władz/administracji JST” K1. Uwzględnianie innowacyjności jako czynnika rozwoju, K2. Wykorzystywanie strategii jako narzędzia zarządzania rozwojem JST, K3. Stymulowanie powiązań pomiędzy środowiskami z terenu JST, K4. Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby rozwoju JST, K5. Kreowanie „miękkich” rozwiązań wspierających rozwój/innowacyjność firm z terenu JST, K6. Kreowanie podmiotów wspierających rozwój/innowacyjność firm z terenu JST, K7. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju, w tym rozwoju innowacyjnego firm z terenu JST. Analizie poddano siedem kompetencji, zidentyfikowanych jako ważne dla realizacji skutecznych procesów zarządzania rozwojem JST

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Stan kompetencji przedstawicieli władz/administracji JST” W ramach każdej z kompetencji rozpatrywane były (poprzez badania IDI) określone zagadnienia związane z : Wiedzą, Umiejętnościami, Podstawami … posiadanymi/reprezentowanymi w poszczególnych JST

14 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Obszar „Stan kompetencji przedstawicieli władz/administracji JST” Przykładowo, dla kompetencji „ K1. Uwzględnianie innowacyjności jako czynnika rozwoju”, pod uwagę wzięto: W odniesieniu do zakresu „Wiedzy” – 6 elementów W odniesieniu do zakresu „Umiejętności” – 5 elementów W odniesieniu do zakresu „Postaw” – 1 element

15 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K1. Uwzględnianie innowacyjności jako czynnika rozwoju

16 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K2. Wykorzystywanie strategii jako narzędzia zarządzania rozwojem JST

17 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K2. Wykorzystywanie strategii jako narzędzia zarządzania rozwojem JST

18 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K3. Stymulowanie powiązań pomiędzy środowiskami z terenu JST

19 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K4. Zarządzanie zasobami ludzkimi na potrzeby rozwoju JST

20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K5. Kreowanie „miękkich” rozwiązań wspierających rozwój firm z terenu JST

21 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K6. Kreowanie podmiotów wspierających rozwój/innowacyjność firm z terenu JST

22 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie K7. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju/rozwoju innowacyjnego firm z terenu JST

23 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Rekomendacje Rekomendacje dla Samorządu Województwa/Urzędu Marszałkowskiego przygotowanie i upowszechnienie materiałów prezentujących dobre praktyki w zakresie wspierania przedsiębiorczości lokalnej przez władze/administrację JST, wdrożenie programów konkursowych promujących współpracę pomiędzy gminami z jednego/danego powiatu lub z różnych powiatów, ukierunkowaną na rozwój gospodarczy na ich terenie, wdrożenie regionalnego/lokalnego systemu „certyfikacji usług instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw” ukierunkowanego na podniesienie jakości oferowanych usług, realizacja ewaluacji dotyczących działań podejmowanych przez JST w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz poziomu ich kompetencji w tym zakresie.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Rekomendacje Rekomendacje dla „lokalnych” JST tworzenie na poziomie JST ciał doradczych/opiniotwórczych dla decydentów dla władz/administracji JST, organizacja na poziomie danych JST inicjatyw zorientowanych na kreowanie talentów, organizacja/udział przedstawicieli władz/administracji JST w spotkaniach z innowacyjnymi przedsiębiorcami, opracowanie standardów obsługi inwestorów zainteresowanych podjęciem współpracy z danym JST, doraźne lub stałe zatrudnienie/nawiązanie współpracy, przez władze JST, z doradcą (osoba z poza gminy) w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego danego JST.

25 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena poziomu kompetencji i umiejętności administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem i kreowania innowacji Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google