Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"— Zapis prezentacji:

1 „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

2 Wysokość stypendium: Kwota przeznaczona na stypendia w latach 2008-2015: 18.900.000 zł Łączna liczba stypendiów do przyznania: 3150 Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane na okres 12 miesięcy Wynagrodzenie dla Opiekuna Dydaktycznego: Wynagrodzenie w wysokości 1160 zł rocznie – płatne w dwóch transzach (po złożeniu przez stypendystów półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju).

3 INFORMACJE O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU Przyznano 734 stypendia na łączną kwotę 4.404.000 zł: nabór na rok szkolny 2008/2009 - 451 stypendiów nabór na rok szkolny 2009/2010 - 283 stypendia

4 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania naboru:21.09.2009-16.10.2009 Liczba zarejestrowanych wniosków: 538 Liczba przyznanych stypendiów: 283

5 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Liczba odrzuconych wniosków: 255 207 - brak szczególnych osiągnięć edukacyjnych, 24 - złożone po terminie, 21 - przekroczona miesięczna kwota dochodu netto na członka rodziny ucznia (1008,00 zł) 3 - inne uchybienia (średnia ocen poniżej 4,0, siedziba szkoły poza województwem małopolskim).

6 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Stypendyści: 78 - uczniowie szkół gimnazjalnych 205 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

7 INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Przyznano stypendia na łączną kwotę 1 698 000,00 zł Podpisano umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami na łączną kwotę 328 280,00 zł

8 Wręczenie Nagród Jakości Nauczania podczas 12. Targów Edukacyjnych w dniu 17 marca 2010 r., wspólnie z Fundacją Sapere Auso W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę otrzymały szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie; V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W kategorii gimnazjów nagroda przypadła Gimnazjum w Szynwałdzie.

9 Indywidualny Plan Rozwoju ucznia (IPR) powinien zawierać: ocenę postawy i aktywności ucznia w zdobywaniu wiedzy, uzdolnienia i zainteresowania ucznia (profil ucznia), plany edukacyjne ucznia, związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności – cele edukacyjne, które uczeń zamierza w danym okresie osiągnąć, wydatki przewidziane na realizację zamierzonych celów, obejmujące całą kwotę przyznanego stypendium, osiągnięcia edukacyjne ucznia, które nie zostały ujęte w części wniosku dotyczącej szczególnych osiągnięć edukacyjnych – tj. osiągnięcia z trzech ostatnich lat szkolnych, niezależnie od szczebla konkursu, oraz niezależnie od tego, czy konkurs/olimpiada/turniej organizowane były zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. edukacji.

10 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Na dzień złożenia sprawozdań półrocznych z realizacji IPR – 31.03.2010 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę: 990 500,00 PLN z czego wydatkowano: 510 346,14 PLN

11 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Wydatki poniesione w ramach otrzymywanego stypendium: 165 stypendystów - zakup podręczników, publikacji naukowych, specjalistycznych czasopism; 134 stypendystów - zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 102 stypendystów - niezbędne pomoce socjalne m.in.: ubrania, obiady w szkole, internat, dojazdy do szkoły;

12 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH 86 stypendystów - kursy językowe, szkolenia, certyfikaty językowe i inne; 71 stypendystów - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem łącza internetowego; 33 stypendystów - wyjazdy na wycieczki i obozy naukowe; 29 stypendystów - rozwój kulturalny (bilety do kina, teatru, opery); 15 stypendystów - zakup specjalistycznych pomocy naukowych (teleskop, mikroskop, model szkieletu ludzkiego, specjalistyczny kalkulator).

13 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH Realizacja planów edukacyjnych określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju we wniosku: udział w kółkach zainteresowań/przedmiotowych, dodatkowych zajęciach edukacyjnych: 220 stypendystów udział w konkursach/olimpiadach/turniejach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem MENIS z dnia 29 stycznia 2002 r.: 80 stypendystów

14 REALIZACJA IPR W SPRAWOZDANIACH PÓŁROCZNYCH udział w innych konkursach/olimpiadach/festiwalach/przeglądach/ turniejach: 215 stypendystów udział w obozach naukowych/kursach językowych/zdobycie certyfikatu językowego: 89 stypendystów

15 NABÓR WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Zmiana w zakresie szczególnych osiągnięć edukacyjnych

16 Regulamin z 27 kwietnia 2009 r.Regulamin z 31 maja 2010 r. § 1 ust. 8 Szczególne osiągnięcia edukacyjne – wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach trzeciego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji. § 1 ust. 9 Szczególne osiągnięcia edukacyjne - wyniki osiągnięte w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji.

17 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 już we wrześniu br. Szczegóły na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl Zapraszamy do składania wniosków!

18 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Zespół ds. Stypendiów tel. (12) 37-69-161 tel. (12) 37-69-164 tel. (12) 37-69-166


Pobierz ppt "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google