Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 1 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 1 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 1 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

2 2 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 18 kwietnia (poniedziałek) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 19 kwietnia (wtorek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 20 kwietnia (środa) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

3 HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – TERMIN DODATKOWY Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy: - nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu /poziomu z przyczyn losowych albo zdrowotnych ALBO - przerwali albo którym przerwano i unieważniono dany zakres /poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

4 HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – TERMIN DODATKOWY 1. część humanistyczna – 01 czerwca 2016 r. (środa)  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza – 02 czerwca 2016 r. (czwartek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 03 czerwca 2016 r. (piatek)  na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 CZAS TRWANIA 60 min. 90 min. 60 min. 90 min. 60 min. CZAS TRWANIA (dotyczy uczniów z dysfunkcjami) do 80 min. do 135 min. do 80 min. do 135 min. do 80 min. do 90 min.

5 PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ Przed każdym zakresem/poziomem egzaminu zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. 5 Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach.

6 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  Na sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania i używania urządzeń telekomunikacyjnych.

7 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO Zdający rozwiązujący zadania z arkusza standardowego 1.zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony arkusza 2.sprawdza liczbę stron arkusza i jakość wydruku 3.zgłasza braki i usterki w celu wymiany arkusza (w razie potrzeby) 4.wyrywa kartę rozwiązań zadań otwartych z arkusza do języka polskiego, matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego 5.sprawdza poprawność numeru PESEL na nalepkach z OKE 6.koduje arkusz 7.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 8.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych 9.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem 10.po zakończeniu pracy odkłada arkusz na brzeg ławki umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza trzyznakowy kod numer PESEL nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia 7

8 8 W sali egzaminacyjnej uczeń zdający egzamin powinien posiadać tylko następujące przybory: - w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem - dodatkowo na egzaminie z matematyki – każdy zdający powinien mieć linijkę. - Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. - z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu.

9 9 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

10 Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

11 zapoznać się z Informacją dla ucznia/słuchacza z pierwszej strony arkusza samodzielnie pracować z arkuszem ostrożnie wyrywać kartę rozwiązań zadań otwartych z arkuszy standardowych otrzymywanych o godz. 11.00 stosować ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisać trzyznakowy kod sprawdzić numer PESEL na nalepkach z OKE wpisać właściwy numer PESEL uważnie umieszczać naklejki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia we właściwych miejscach arkusza wypełniać karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieść na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych, o ile mają taki obowiązek sprawdzić w ciągu 5 minut po zakończeniu egzaminu poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie są zwolnieni z tego obowiązku ZDAJĄCY POWINNI nie sporządzać notatek na karcie odpowiedzi nie używać korektora nie wpisywać w arkuszu danych umożliwiających identyfikację nie stosować innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej ! 11

12 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 12 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań

13 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 13 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

14 STANDARDOWYCH KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. 14 w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań Przykładowa karta odpowiedzi

15 STANDARDOWYCH KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. 15 w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi lub/i do dostosowania kryteriów oceniania Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań Przykładowa pierwsza strona karty rozwiązań zadań otwartych Przykładowa karta odpowiedzi

16 PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI Nalepkę z kodem kreskowym ucznia należy umieścić w miejscu na nią przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym arkusza. ! Nalepka z kodem kreskowym ucznia Nie zaklejać ! Kod kreskowy arkusza 16

17 KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI W 2016 ROKU W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać ( w związku z e-ocenianiem) obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. 17

18 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO Na pierwszej stronie zeszytu zadańNa karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym 18

19 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO Na pierwszej stronie zeszytu zadań Na karcie rozwiązań zadań otwartych Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym 19

20 ZACHOWANIE ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU 20 sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi odkładają arkusze na brzeg ławki stolika oczekują na pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej. Uczniowie, którzy mają obowiązek przenosić zaznaczenia do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi,

21 POSTĘPOWANIE ZDAJĄCEGO Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM 21 KARTY ODPOWIEDZI nie odrywać W żadnym przypadku nie odrywać kart odpowiedzi od arkusza! Należy przenosić zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie posiada się uprawnień do ich nieprzenoszenia. Należy sprawdzić kompletność przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego po zakończeniu egzaminu w przypadku rozwiązywania zadań z arkusza standardowego bez prawa do nieprzenoszenia ich na kartę odpowiedzi. !

22 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU 22

23 Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU 23

24  Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego - 17 czerwca 2016 r. (uczniowie otrzymają w szkole hasła do logowania umożliwiające odczytanie uzyskanych wyników egzaminu gimnazjalnego na stronie www.oke.waw.pl zakładka „PANEL UCZEŃ”)  Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu - 24 czerwca 2016 r.  Uczniowie/rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

25 25

26 26

27 27


Pobierz ppt "Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 1 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google