Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ASADY AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ASADY AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO 1."— Zapis prezentacji:

1 Z ASADY AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO 1

2 P OJĘCIE AMORTYZACJI / UMORZENIA : Amortyzacja jest to wartość odpisywana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym. Umorzenie jest to skumulowana wartość amortyzacji, korygująca wartość środków trwałych wykazywanych w bilansie z ich wartości brutto (wartości początkowej) do wartości netto. 2

3 Amortyzacja systematyczne rozłożenie w czasie obciążeń wyniku finansowego wartością aktywów trwałych przez ich ekonomicznie uzasadniony okres używania. Amortyzacja jest to finansowy (księgowy) wyraz zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za dany okres. Jest kosztem a nie wydatkiem!!!. 3

4 Umorzenie - jest to suma amortyzacji od początku eksploatacji składnika majątkowego do danego momentu, koryguje wartość początkową środków trwałych. Umorzenie określa stopień zmniejszenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskutek ich fizycznego i ekonomicznego zużycia. 4

5 Wartość początkowa środka trwałego (wartość brutto) minus wartość umorzenia środka trwałego = wartość netto środka trwałego 5

6 Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji zawierający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych opracowany, np.: w formie tabeli amortyzacyjnej. Plan amortyzacji jednostki opracowują samodzielnie. 6

7 Z ASADY AMORTYZACJI ( UMARZANIA ) ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH REGULUJĄ PRZEPISY ART. 32 UOR :  rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru,  odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, a więc okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. 7

8  uor nie wyznacza okresów amortyzacji środków trwałych oraz metod amortyzacji;  według uor rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania lub od miesiąca następnego. Zasady określa kierownik jednostki w polityce rachunkowości. 8

9 M OMENT USTALENIA STAWKI AMORTYZACYJNEJ :  okres amortyzacji,  stawkę amortyzacyjną,  metodę amortyzacji ustała się na dzień przyjęcia środka trwałego lub tytułu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. 9

10 Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie. 10

11 S TAWKA AMORTYZACJI DLA UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ INWESTYCJI W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH USTALANA JEST WG WZORU : 100 % A = --------- E gdzie: A - stopa rocznej amortyzacji w % E - przewidywany okres dalszego użytkowania środka trwałego wyrażony w latach 11

12 Z GODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI, WYRÓŻNIĆ NASTĘPUJĄCE METODY AMORTYZACJI :  liniową;  degresywną;  podwyższonych stawek przy użyciu współczynników;  stawek indywidualnie ustalonych;  jednorazowego odpisu. 12

13 M ETODA LINIOWA :  polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych obciążających koszty w każdym roku w tej samej wysokości;  odpisy amortyzacyjne są równe – przez cały okres amortyzowania środka trwałego;  stosowana jest taka sama stawka amortyzacyjna;  amortyzację liczy się od wartości początkowej środka trwałego. 13

14 P RZEKŁAD METODA LINIOWA : 14


Pobierz ppt "Z ASADY AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google