Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Formy Finansowania Finasowanie spółki ze środków wspólników 1. Dopłaty 2. Pożyczki - zasady ogólne 3. Pożyczki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Formy Finansowania Finasowanie spółki ze środków wspólników 1. Dopłaty 2. Pożyczki - zasady ogólne 3. Pożyczki."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Formy Finansowania Finasowanie spółki ze środków wspólników 1. Dopłaty 2. Pożyczki - zasady ogólne 3. Pożyczki - niedostateczna kapitalizacja

3 Podatki dochodowe

4 Dopłaty Art. 177, 178 i 189 par 1 i 2 KSH 12 ust.4 pkt 11 CIT – do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach

5 Pożyczki –zasady ogólne Artykuł 12 ust.4 pkt 1 oraz art.16 ust.1 pkt 10 u.p.d.o.p. oraz art.14 ust.3 pkt 1 i art.23 ust.1 pkt 8 lit a u.p.d.o.f. Artykuł 12 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.p. i art.14 ust.2 pkt 6 u.p.d.o.f. Artykuł 12 ust.4 pkt 2 i art.16 ust.1 pkt 11 u.p.d.o.p. oraz art. 14 ust.3 pkt 2 i art.23 ust.1 pkt 32 u.pd.o.f. Artykuł 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. oraz art. 14 ust. 1 pkt 7g i art. 23 ust. 1 pkt 8a u.p.d.o.f.

6 Niedostateczna kapitalizacja Od 2015 r. alternatywa Art.16 ust.1 pkt 60 i 61i 16 ust. 6-7b – dotyczy finansowania spółki przez wspólników i spółki siostrzane lub Art.15 c ust.1 (nowe zasady)- dotyczy wszystkich pożyczkodawców

7 Niedostateczna kapitalizacja Niedostateczna kapitalizacja zachodzi, gdy: wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego.

8 Niedostateczna kapitalizacja Odsetki od części zadłużenia, która przekracza dopuszczalny limit wobec kręgu podmiotów określonych w ustawie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

9 Niedostateczna kapitalizacja Art.16 ust.1 pkt 60 – pożyczki od udziałowca Art.16 ust.1 pkt 61 - pożyczki udzielane sobie nawzajem przez spółki siostrzane, tj. mające tego samego udziałowca.

10 Niedostateczna kapitalizacja Kto może udzielić pożyczki, od której odsetki podlegają niedostatecznej kapitalizacji ? (art.16 ust.1 pkt 60) Podmiot posiadający bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki Podmiot posiadający pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki Podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25 % udziałów(akcji) tej spółki mogą udzielić pożyczki łącznie

11 Niedostateczna kapitalizacja Odsetki od pożyczek nie stanowiące kup ustala się w takiej proporcji odsetek od pożyczki, w jakiej wartość zadłużenia przekraczającego wartość kapitału własnego pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek

12 Niedostateczna kapitalizacja Do dnia 31 grudnia 2014 r. obliczenie wartości odsetek, które podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu, czyli badanie wskaźnika dług-kapitał, dokonywane było na dzień zapłaty tych odsetek Od początku 2015 r. data ta została przesunięta na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Na ten dzień (a nie dzień zapłaty) należy ustalić wielkość zadłużenia oraz wartość kapitału własnego.

13 Niedostateczna kapitalizacja Wzór na obliczanie odsetek nie stanowiących kup : zadłużenie – kapitał własny _________________________ x odsetki zadłużenie

14 Niedostateczna kapitalizacja Pojęcia istotne dla zastosowania przepisów o niedostatecznej : Udział – liczba praw głosu (art.16 ust.6) bezpośredni(pośredni) art.11 ust.5 b Pożyczka art. 16 ust.7b Zadłużenie art.16 ust.1 pkt 60 i ust. 7 g Kapitał własny art.16 ust.7 h Odsetki art. 15 c ust.8

15 Niedostateczna kapitalizacja Zakres definicyjny „pożyczki” w rozumieniu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (art.16 ust.7 b) –pożyczki w rozumieniu cywilnoprawnym ( umowa pożyczki) –emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, –depozyt nieprawidłowy (845 kc) –lokata Pochodne instrumenty finansowe nie stanowią pożyczki

16 Niedostateczna kapitalizacja Kapitał własny : Nie uwzględnia się kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części pochodzącej z otrzymanych pożyczek podporządkowanych Pomniejsza się o : Wartość, jaka nie została faktycznie przekazana Wartość powstałą w wyniku konwersji Wartość pokrytą WNiP, których się nie amortyzuje

17 Niedostateczna kapitalizacja Odsetki : Wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki ( odsetki, opłaty, prowizje, premie) oraz opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty

18 Niedostateczna kapitalizacja Do 2005 r. - zróżnicowany zakres stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Dyskryminacja podmiotów zagranicznych Sprzeczność z zasadą swobody działalności gospodarczej Wykładnia ETS (Langhorst-Hohorst, Bosal Holding) Od 2005 r.- uchylenie przepisów różnicujących podatników z siedzibą w Polsce i zagranicą ( uchylenie art.16 ust. 7 a CIT )

19 Niedostateczna kapitalizacja Art.15 c- metoda alternatywna Rezolucja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. W sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT- Earnings Before deducting Interest and Taxes) Zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji (EBITDA- Earnings before Interest, Taxes and Amortization)

20 Niedostateczna kapitalizacja Warunki stosowania zawiadomienie naczelnika US do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego Stosowanie przez 3 kolejne lata podatkowe Zawiadomienie naczelnika US o rezygnacji z metody

21 Niedostateczna kapitalizacja Odsetki stanowiące koszt uzyskania przychodu = Stopa referencyjna NBP powiększona o 1,25 punktu procentowego x wartość podatkowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ( z wyłączeniem WNiP) nie więcej niż 50 % zysku z działalności operacyjnej (warunku tego nie stosuje się do wymienionych w ustawie instytucji finansowych)

22 Niedostateczna kapitalizacja Odsetki nieodliczone w danym roku podatkowym zalicza się do kup w następnych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych art.15 c ust.7

23 VAT i PCC

24 VAT Dopłaty – neutralne ze względu na VAT Pożyczki : Jeżeli udzielenie spółce przez wspólnika pożyczki będzie stanowiło przejaw jego działalności gospodarczej, tj. wspólnik taki zawodowo zajmuje się udzielaniem pożyczek pożyczka wspólnika na rzecz spółki będzie kwalifikowana jako usługa zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.

25 PCC Dopłaty kwalifikowane są jako zmiana umowy spółki. Obowiązek podatkowy – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. – z chwilą podjęcia na podstawie art. 178 k.s.h. uchwały o wniesieniu dopłat. Podatnikiem jest spółka. Podstawa opodatkowania - kwota dopłat wynikająca z uchwały. Stawka 0,5%.

26 PCC Pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez wspólników podlegają zwolnieniu od PCC art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c.


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Formy Finansowania Finasowanie spółki ze środków wspólników 1. Dopłaty 2. Pożyczki - zasady ogólne 3. Pożyczki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google