Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty unijne a Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 Poznań, 26 lutego 2010r. Biuro Koordynacji Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty unijne a Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 Poznań, 26 lutego 2010r. Biuro Koordynacji Projektów."— Zapis prezentacji:

1 Projekty unijne a Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 Poznań, 26 lutego 2010r. Biuro Koordynacji Projektów

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) – wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych, w tym dotyczących przepływów finansowych w ramach Programów Operacyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich Ustawa o finansach publicznych

3 Charakter prawny środków Wprowadzenie definicji środków europejskich (art. 5., ust. 3 ptk.1,2 i 4) Art. 5.1. Środkami publicznymi są: (…) 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; (…) 2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit.c i d: (…) 4) środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (…)

4 Budżet środków europejskich Art. 117. 1. Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. 2. W budżecie środków europejskich ujmuje się: 1) dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich; 2) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

5 Tak było – art. 202 ust.3 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dotacja rozwojowa Refundacja wydatkówzaliczka Forma prawna wydatków

6 Tak ma być – art. 186. ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych PłatnośćDotacja celowa (część odpowiadająca wkładowi (część odpowiadająca wkładowi środków europejskich ) krajowemu) Refundacja wydatkówzaliczka Forma prawna wydatków

7 Płatności (część odpowiadająca wkładowi środków Europejskich) – art. 186 pkt.2 Art. 186. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na: (…) 2) płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; Forma prawna wydatków

8 Forma prawna wydatków -Płatność Dotyczy wydatków finansowanych ze środków europejskich, Obejmuje tylko wydatki kwalifikowalne, Podstawą dokonania jest zlecenie płatności, Uruchamiana na zlecenie instytucji, z która beneficjent zawarł umowę, Wymagana zgoda dysponenta części budżetowej, Uruchamiana z budżetu dysponenta, W formie zaliczki lub refundacji, Nie jest objęta reżimem przewidzianym dla tzw.niewygasów Obsługę bankową płatności prowadzi BGK, Dotyczy programów krajowych i regionalnych

9 Forma prawna wydatków Współfinansowanie (część odpowiadająca wkładowi krajowemu -) w formie dotacji celowej – art. 127 ust. 2 pkt.5 2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na: (…) 5) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

10 Współfinansowanie Część wydatków odpowiadająca wkładowi z budżetu krajowego, W formie dotacji celowej, Obejmuje tylko wydatki kwalifikowalne, Podstawa dokonania jest zlecenie płatności ( o ile w ramach BGK), Uruchamiane przez instytucje z która beneficjent zawarł umowę, Wymagana zgoda dysponenta części budżetowej, W formie zaliczki lub refundacji, Jest objęta reżimem przewidzianym dla tzw. niewygasów Dotyczy programów krajowych i regionalnych – wg różnych przepisów

11 Płatnik – Wprowadzenie instytucji płatnika – art. 200 ust. 1 Art. 200. 1. Obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

12 Będą występowały wyłącznie przy współfinansowaniu z budżet państwa, które będzie przekazywane w formie dotacji celowej krótszy termin ich wydatkowania- skrócono termin ich wydatkowania do miesięcy tj. do końca marca następnego roku budżetowego Wydatki niewygasające – art. 181

13 wydanie decyzji o zwrocie środków będzie poprzedzać wezwanie beneficjenta do dobrowolnego zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej transzy środków Od decyzji, wydanej przez instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, beneficjent może złożyć odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej; w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez instytucję zarządzającą beneficjent może zwrócić się do tej instytucji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków – art. 207

14 Wykluczenie z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych -rozszerzenie katalogu okoliczności powodujących wykluczenie art. 207 ust 4 beneficjent otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub beneficjent, na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub Wykluczenie

15 beneficjent nie zwrócił środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie, lub okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ufp, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym Wykluczenie

16 Wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez Ministra Finansów rejestru podmiotów wykluczonych Minister Finansów Rejestr podmiotów wykluczonych– szczegóły w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 210 ust. 2 ufp (tryb wpisu, zakres informacji, tryb udostępniania zawartości wpisów, dokonywanie zmian w rejestrze) Udostępnianie informacji wynikających z rejestru wykluczonych: Instytucjom Zarządzającym Instytucjom Pośredniczącym Instytucjom Wdrażającym Instytucji Certyfikującej Rejestr podmiotów wykluczonych - art. 210

17 Umarzanie należności z tytułu zwrotu płatności Umarzanie należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 55, 61 i 64 ufp) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZWROTU PŁATNOSCI DOKONANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Umorzenie w całości odroczenie rozłożenie spłaty na albo części spłaty raty

18 Wprowadzono odsetki w przypadku niezłożenia wniosku o płatność – art. 189 ust. 3: „W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.” Odsetki

19 Wprowadzenie możliwości zwrotu odsetek przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta art. 207, ust.3 „2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 189 ust. 3.” Odsetki

20 Obowiązuje tylko dla instytucji sektora finansów publicznych – art. 190 „ W przypadku gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.” Rozliczanie

21 Art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ŚRODKI PRZEKAZANE DO DNIA 31 GRUDNIA 2009 r. na realizacje programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków Pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) będą rozliczane na dotychczasowych zasadach, jednakże wprowadzono ograniczenie, że rozliczenie to powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 CZERWCA 2010 r. Przepisy przejściowe

22 Art. 113 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DOTACJE UDZIELONE PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2010 r., PODLEGAJA ZWROTOWI NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW. Przepisy przejściowe

23 Należy śledzić strony: Ministerstwa Finansów – m.in. Projekt z dnia 12 lutego 2010 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - przekazany do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z Komisji Prawniczej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucji Pośredniczących/Wdrażających RIO Ważne

24


Pobierz ppt "Projekty unijne a Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 Poznań, 26 lutego 2010r. Biuro Koordynacji Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google