Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 KONKURS NR RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 Wniosek o dofinansowanie -można składać od 18.02.2016 do 10.03.2016.

3 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu można złożyć wyłącznie w dwóch formach: papierowej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, wydruk pliku PDF oraz dostarczenie 2 egzemplarzy wraz z załącznikami do IOK, albo elektronicznej - poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, oraz dostarczenie do IOK wygenerowanego pliku PDF za pomocą ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.7 ; „Konkurs nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16”,,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Wersje papierową należy złożyć wpiętą w segregator o szerokości do 5 cm i w kopercie, która musi:  być opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.7 ; „Konkurs nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16”,,  zawierać pełną nazwę wnioskodawcy,  zawierać tytuł projektu,  do składanych dokumentów należy dołączyć PISMO PRZEWODNIE. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Formy składania wniosku

4 OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ A

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pola uzupełniane są automatycznie Najczęściej wniosek będzie zapisywany w systemie z wartością domyślną – brak powiązania. Należy wybrać Tak lub Nie Pole zablokowane do edycji Należy zaznaczyć NIE Pole uzupełnione automatycznie

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nie dotyczy – pole zablokowane do edycji Pole zablokowane do edycji W przypadku gdy projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa bądź na obszarach nie wpisujących się w wymienione opcje wyboru, należy zaznaczyć – Nie dotyczy. Należy wskazać odpowiednią wartość z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru. Rodzaj działalności gospodarczej dotyczy obszaru działalności projektu.

7 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ B

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W przypadku gdy Wnioskodawca wybierze w sekcji B.3 projekt realizowany w partnerstwie wartość zmienia się automatycznie na TAK. Pole automatycznie wypełniane wartością liczbową w przypadku uzupełnienia sekcji B.3 W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy NIE – adres korespondencyjny jest zgodny z adresem siedziby, tabela pozostaje nieaktywna. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy TAK – adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, tabela automatycznie uaktywnia się. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy NIE – adres korespondencyjny jest zgodny z adresem siedziby, tabela pozostaje nieaktywna. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy TAK – adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, tabela automatycznie uaktywnia się.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy/upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Osoba posiadająca pełną wiedzę nt. składanego wniosku o dofinansowanie Należy zaznaczyć TAK lub NIE

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykład: Wnioskodawcą jest gmina, a realizatorem zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, nie posiadający osobowości prawnej. Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu. Pole wymagane w przypadku gdy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca. Przykład: Wnioskodawcą jest gmina, a realizatorem zespół ekonomiczno – administracyjny szkół, nie posiadający osobowości prawnej. Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.

11 GŁÓWNE INFORMACJE O ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ C

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pole zablokowane do edycji Możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków Pola uzupełniane poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Obszar zgodny z faktyczną realizacją projektu Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego projektu na temat grupy docelowej, celu projektu, zidentyfikowanych działań i trwałości/efektów projektu.

13 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ D

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Należy wybrać z listy rozwijanej maksymalnie 5 cech charakterystyki grupy docelowej. Krótki opis osób posiadających daną cechę (300 znaków).

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Problem musi merytorycznie wynikać i odwoływać się do informacji zawartych w poszczególnych wierszach kolumny Charakterystyka grupy docelowej (w oparciu o kategorie specyficznych cech).. Opis problemu musi koncentrować się wyłącznie na tych kwestiach, których źródło stanowią przypisane do niego informacje zawarte w opisie danej kategorii cech.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Statystyki, wyniki badań, analiz i konsultacji. Przytoczone źródła muszą być uzyskane w okresie ostatnich 3 lat, w stosunku do roku w którym składany jest wniosek.

17 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ E

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dodanie i określenie każdego zadania zawsze zaczyna się od wyboru problemu, na które stanowi ono odpowiedź.

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Jako zadanie nie mogą być wskazane pojedyncze czynności np. zakup komputera Wskazuje się odpowiedzialny podmiot za zadanie: - wnioskodawca - partner Wskazuje się odpowiedzialny podmiot za zadanie: - wnioskodawca - partner Informacje dotyczące rodzaju i charakteru udzielanego w ramach podzadania wsparcia (np. szkolenia, doradztwo zawodowe, staże), ze wskazaniem liczby, kategorii osób, jakie otrzymają dane wsparcie w ramach projektu.

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wskaźnik do wyboru z listy rozwijanej Wartość bazowa powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas realizowanych podobnych przedsięwzięć. Może wynosić „0” w przypadku braku takiego doświadczenia. Wartość docelowa odnosi się do projektu opisanego we wniosku. Należy pamiętać, że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej.

21 ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ F

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 NALEŻY NAJPIERW WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Budżet projektu wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z części Szczegółowy budżet projektu poza polami: 5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE 5.9.5 Wkład niepieniężny w kosztach pośrednich 5.9.6 wkład finansowy w kosztach pośrednich, które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią Szczegółowy budżet projektu. 5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika 5.13 Dotacja Budżet projektu wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z części Szczegółowy budżet projektu poza polami: 5.8 Wydatki poniesione poza terytorium UE 5.9.5 Wkład niepieniężny w kosztach pośrednich 5.9.6 wkład finansowy w kosztach pośrednich, które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią Szczegółowy budżet projektu. 5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika 5.13 Dotacja

23 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERA/ÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ G

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach znalazło się podobieństwo w 3 albo co najmniej 2 obszarach w stosunku do obecnego projektu Należy wykazać 3 projekty/przedsięwzięcia bez względu na źródło finansowania. Doświadczenie związane z realizacja projektów w ramach POKL od 2007r. Doświadczenie związane z realizacja projektów z innych źródeł, z ostatnich 3 lat. Konieczne jest, aby w przywołanych przez Wnioskodawcę projektach znalazło się podobieństwo w 3 albo co najmniej 2 obszarach w stosunku do obecnego projektu

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Za obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przez danego Wnioskodawcę/Partnera/ów.

26 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ H

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Należy określić nazwy poszczególnych stanowisk dla poszczególnych członków personelu zarządzającego projektem. Zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom muszą być adekwatne do zakresu rzeczowo- finansowego projektu czyli służyć realizacji zaplanowanych zadań w określonych ramach budżetowych. Jeżeli w chwili złożenia wniosku nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego.

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na: uwzględnienie informacji na temat zarządzania personelem, komunikacją, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie. Dodatkowo należy wskazać sposób podejmowania decyzji w projekcie. Przyjęta metodyka lub struktura zarządzania projektem powinna być adekwatna i dopasowana do jego skali, złożoności, zakresu finansowego i czasowego, a tym samym zapewnić jego prawidłową realizację. Ocena i monitoring projektu i jego uczestników/uczestniczek oznacza systematyczne weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie – w szczególności w ramach wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego - grupie docelowej.

29 KRYTERIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ I

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wskazując że dany projekt spełnia ww. zasadę lub jest neutralny w stosunku do niej. Należy również uzasadnić, czy jest on zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania Zapisy umieszczone przez Wnioskodawcę w tej części, stanowią bezpośrednie źródło informacji na potrzeby oceny projektu w zakresie spełniania przez niego danego kryterium oraz identyfikowania sprzeczności i rozbieżności z informacjami zawartymi w innych sekcjach wniosku o dofinansowanie. Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z określonymi dla danego konkursu/wezwania kryteriami projektu strategicznymi specyficznego ukierunkowania projektu.

31 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ J

32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. Oświadczenie VAT Wnioskodawcy i Partnera/ów podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. Oświadczenie partnera podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania partnera Oświadczenie dodatkowe do wniosku związane ze specyfikacją konkursu/wezwania tj. oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w regulaminie konkursu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy wskazaną w punkcie B.2. wniosku. J. Załączniki do wniosku

33 OŚWIADCZENIA Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ K

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

35 SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1

36 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

37

38 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Gdańsk, 09.02.2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google