Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań, dnia 17 maja 2007r. KOORDYNACJA AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH i MONITOROWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH Agnieszka Purgat Daniel Majewski Dominika Piechocka Biuro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań, dnia 17 maja 2007r. KOORDYNACJA AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH i MONITOROWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH Agnieszka Purgat Daniel Majewski Dominika Piechocka Biuro."— Zapis prezentacji:

1 Poznań, dnia 17 maja 2007r. KOORDYNACJA AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH i MONITOROWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH Agnieszka Purgat Daniel Majewski Dominika Piechocka Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

2 AUDYT WEWNĘTRZNY Audyt wewnętrzny:  stara się podejmować działania, które w przyszłości pozwolą na uniknięcie strat,  powinien pełnić funkcję doradczą dla kierownictwa jednostki,  ukierunkowany jest na usprawnienie działalności jednostki,  wykonuje zadania w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka,  poszukuje przyczyn negatywnych zdarzeń,  funkcjonuje na podstawie standardów zawodowych Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

3 W związku z Komunikatem nr 11 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli rozszerzyło zakres realizowanych zadań stosując wytyczne zawarte w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego:  Czynności doradcze  Koordynację audytu zewnętrznego  Audyt wewnętrzny (zapewniający- realizowany poprzez opiekę audytora wewnętrznego nad projektami unijnymi) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

4 KOORDYNACJA AUDYÓW ZEWNĘTRZNYCH  Uczestnictwo w naradach otwierających oraz zamykających  Weryfikacja sprawozdań/ raportów z audytów zewnętrznych  Współuczestnictwo w audytach zewnętrznych w charakterze obserwatora  Współudział w zlecaniu przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego, polegający na weryfikacji projektu BZP-01 przygotowanego przez jednostki organizacyjne, w szczególności analiza opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych od wykonawcy Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

5 PRACOWNICY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI, KTÓRZY WSPIERAJĄ REALIZACJĘ PROJEKTÓW UNIJNYCH: AUDYTORZY WEWNĘTRZNI:  Cieloszyk Marcin  Herdzik Agata  Majewski Daniel  Rogowska-Rost Danuta  Włodarczyk Arkadiusz OPINIOWANIE BZP-01:  Kubicka Mariola KOORDYNACJA AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH:  Piechocka Dominika Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

6 MONITOROWANIE PROJEKTÓW  W ramach procesu monitorowania projektów realizowanych w Mieście finansowanych z funduszy europejskich, został wprowadzony okresowy monitoring postępu realizacji projektu.  Arkusz monitorowania projektów Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

7 ZAŁOŻENIA I WSKAZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU MONITOROWANIA ZA POMOCĄ Arkusza Monitorowania Projektów:  Arkusz wypełniany jest przez właściwego dla danego projektu koordynatora projektu oraz przez opiekuna projektu –audytora wewnętrznego zatrudnionego w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli  Koordynator projektu zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich aktywnych pól arkusza /oznaczonych kolorem zielonym/  Wskazanym jest aby wszelkie dodatkowe informacje zamieszczać w Arkuszu w polu Uwagi dodatkowe  W celu poprawnego wypełniania Arkusza należy wnikliwie zapoznać się z poleceniami zawartymi w nagłówkach poszczególnych kolumn Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

8  Za poszczególne okresy monitorowania, informacje należy umieścić w jednym wierszu w stosunku do danego projektu  Informacje do monitorowania należy wypełnić wg stanu realizacji projektu na ostatni dzień każdego kwartału (31 marca, 30 czerwca, 31 września, 31 grudnia)  Ostateczny termin przekazania Arkusza monitorowania projektu do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli upływa 10 dnia miesiąca następującego po kwartale (10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 10 stycznia) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

9  Pierwszy okres monitorowania obejmuje informacje wg stanu na koniec maja 2007r., które należy przekazać do dnia 10 czerwca 2007r.  Arkusz należy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail audytora wewnętrznego opiekującego się danym projektem

10 Bieżąco należy przesyłać do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli następujące informacje:  O terminach przeprowadzania audytów zewnętrznych,  O terminach narad otwierających i zamykających audyt, w związku z planowanym uczestnictwem w nich pracownika Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli  O trudnościach i zagrożeniach w realizacji projektu Proszę o przekazanie do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli przeprowadzonej Analizy ryzyka dla projektu Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI ZA REALIZACJĘ PROJEKTU  Za wdrożenie właściwych mechanizmów kontroli, bieżącą weryfikację prawidłowości ich funkcjonowania oraz ocenę ryzyka realizacji projektu odpowiada jednostka realizująca projekt  Audytorzy wewnętrzni zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2007r. przeprowadzają audyty projektów i wydają opinię:  pozytywną,  z zastrzeżeniami  negatywną Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

12 Dziękujemy za uwagę Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli


Pobierz ppt "Poznań, dnia 17 maja 2007r. KOORDYNACJA AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH i MONITOROWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH Agnieszka Purgat Daniel Majewski Dominika Piechocka Biuro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google