Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Detaryfikacja – nadchodząca rewolucja (?) na rynku gazowym dr Jerzy Baehr, Senior Partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr dr hab. Jakub Pokrzywniak,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Detaryfikacja – nadchodząca rewolucja (?) na rynku gazowym dr Jerzy Baehr, Senior Partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr dr hab. Jakub Pokrzywniak,"— Zapis prezentacji:

1 Detaryfikacja – nadchodząca rewolucja (?) na rynku gazowym dr Jerzy Baehr, Senior Partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr dr hab. Jakub Pokrzywniak, Partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr

2 www.wkb.com.pl Projekt nowych przepisów dotyczących tzw. detaryfikacji obrotu paliwami gazowymi (projekt datowany na 21 kwietnia br.) Stopniowe zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi spod obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

3 www.wkb.com.pl Obecna regulacja prawna Art. 49 Prawa energetycznego przyznaje Prezesowi URE kompetencję do zwalniania przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli organ ten stwierdzi, że działają one w warunkach konkurencji. Zarazem przepis ten przewiduje, że Prezes URE może cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających zwolnienie. Zgodnie z ust. 2, zwolnienie może dotyczyć określonej części działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona jest na rynku konkurencyjnym.

4 www.wkb.com.pl Kontekst projektowanych przepisów W wyroku TSUE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie C ‑ 36/14 uznano, że „poprzez stosowanie systemu interwencji państwa w postaci nałożenia obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne cen dostaw gazu ziemnego zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który to obowiązek nie jest ograniczony w czasie, w sytuacji gdy prawo krajowe nie zobowiązuje organów administracji do okresowego badania konieczności i zasad jego stosowania w sektorze gazowniczym z uwzględnieniem stopnia rozwoju tego sektora, oraz który cechuje zastosowanie do nieograniczonego kręgu beneficjentów lub odbiorców bez rozróżnienia pomiędzy odbiorcami oraz bez rozróżnienia sytuacji odbiorców w ramach poszczególnych ich kategorii, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 3 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE”.

5 www.wkb.com.pl Kluczowe kierunki nowej regulacji prawnej 1. W pierwszej kolejności zwolnienie obejmować będzie taryfy dla największych i najsilniejszych, tudzież najlepiej poruszających się na rynku odbiorców, tj.: - odbiorców końcowych będących operatorami systemów gazowych, - odbiorców końcowych, którzy w pojedynczym punkcie sieci danego operatora pobrali w 2015 paliwa gazowe w ilości co najmniej 278 GWh, - odbiorców dokonujących zakupu paliw w tzw. punkcie wirtualnym, odbiorców nabywających LNG lub CNG, a także odbiorców nabywających paliwa gazowe w trybie aukcji, przetargów lub zamówień publicznych. To zwolnienie będzie obowiązywać już od chwili wejścia w życie ustawy (1 kwietnia 2017 r.). 2. W drugiej kolejności zwolnieni zostaną odbiorcy końcowi, inni niż odbiorcy w gospodarstwie domowym, którzy w każdym pojedynczym punkcie sieci danego operatora pobrali w 2015 roku paliwa gazowe w ilości do 278 GWh. To zwolnienie będzie obowiązywać od 1 października 2017 roku. 3. Najpóźniej zwolnienie dotyczyć będzie odbiorców w gospodarstwie domowym, którzy pozostaną objęci systemem taryf zatwierdzanych poprzez Prezesa URE do końca 2023 roku.

6 www.wkb.com.pl Okres przejściowy Projekt ustawy zawiera przepisy zapewniające ciągłość rozliczeń, po ustaniu obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania. Ustawa wprowadza zasadę stosowania ceny z ostatniej zatwierdzonej taryfy, w braku ustalenia nowej ceny w umowie, ale tylko przez określony, ograniczony czas (do 31 marca 2018 dla odbiorców innych niż w gospodarstwie domowym, do 31 grudnia 2013 dla gospodarstw domowych). Zarazem, przedsiębiorstwa obrotu mają zaproponować odbiorcom nowe warunki umów w zakresie ustalania cen dostarczanych paliw gazowych (art. 5).

7 www.wkb.com.pl Okres przejściowy Projekt nie określa skutków nieprzyjęcia przez odbiorcę propozycji przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie określenia ceny. Powstaje dylemat: czy w takim wypadku umowa taka wygasa, jako pozbawiona jednego z elementów koniecznych – ceny, czy też stosuje się w takim wypadku art. 536 § 2 KC, który głosi, że „jeżeli z okoliczności wynika, że strony miały na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu i czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wydana”, czy może – w relacjach z odbiorcami profesjonalnymi – zastosowanie znajdzie art. 68[2] KC, zgodnie z którym „jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty”, albo: art. 5 ust. 5 PE, zgodnie z którym „projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych taryfach, powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli w zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej umowy należy przesłać pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy.”

8 www.wkb.com.pl Dziękujemy za uwagę

9 www.wkb.com.pl Warszawa: IBC II ul. Polna 11 00-633 Warszawa tel. +48 22 201 00 00 faks +48 22 201 00 99 e-mail biuro@wkb.com.pl Poznań: ul. Paderewskiego 7 61-770 Poznań tel. +48 61 855 32 20 faks +48 61 851 32 52 e-mail biuro@wkb.com.pl


Pobierz ppt "Detaryfikacja – nadchodząca rewolucja (?) na rynku gazowym dr Jerzy Baehr, Senior Partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr dr hab. Jakub Pokrzywniak,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google