Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 7 września 2015 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Formy współpracy podmiotów uczestniczących w realizacji projektu Współpraca w projekcie może polegać na: poparciu dla celów projektu (np. w formie listu intencyjnego, deklaracji poparcia, porozumienia, umowy przedwstępnej) wyrażonym przez podmioty, których udział jest uzasadniony z punktu widzenia efektów projektu; udostępnieniu przez inny podmiot zasobów ludzkich, technicznych lub organizacyjnych do realizacji projektu; przekazaniu wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania niebędącego zadaniem własnym donatora; zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację projektu; współpracy opartej na porozumieniu/umowie przewidującej oddanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w zarządzanie jednej ze stron; pełnieniu przez jeden z podmiotów współpracy funkcji inwestora zastępczego; zlecaniu zadań publicznych innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych; zakupie towarów lub usług od innych podmiotów; partnerstwie publiczno-prywatnym.

3 Definicja partnerstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Jednakże za partnerstwo uważana będzie tylko taka forma współpracy podmiotów, która spełnia definicję partnerstwa wynikającą z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, ze zm.) tzw. ustawy wdrożeniowej: W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Partnerzy Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wskazany w katalogu beneficjentów w SzOOP dla danego Działania/Poddziałania RPO WP 2014-2020. Partnerami w projekcie nie mogą być: podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania (np. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); podmioty powiązane w rozumieniu Załącznika l do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( tzw. GBER – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); podmioty od siebie zależne tj. posiadające realny wpływ na decyzje podejmowane przez drugi podmiot – np. podległe podmiotowi jednostki organizacyjne.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Warunki partnerstwa  Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego – każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania;  Niewystarczające jest samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez dalszego udziału w realizacji projektu;  Przedsięwzięcie musi mieć taki charakter, że jego wykonanie przekracza możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia) – za projekt partnerski nie będzie uznawane przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowy model partnerstwa W obecnym okresie programowania – inaczej niż w poprzednim – obowiązywać będzie, w myśl art. 52 ust. 3 ustawy wdrożeniowej: scentralizowany model partnerstwa – zgodnie z którym umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 zawierana jest tylko z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on będzie miał status beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast będą współuczestniczyć w realizacji projektu i tym samym pełnić rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Na przykład: możliwe jest, aby partner przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i był stroną umowy z wykonawcami robót w ramach swojego zakresu projektu, jednak to lider będzie składał wnioski o płatność obejmujące cały zakres projektu.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowy model partnerstwa Partner wiodący (lider), czyli beneficjent – odgrywa kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie, który tym samym wniesie znaczny wkład w jego realizację. Odpowiedzialność lidera ma wymiar finansowy, co oznacza np., że zwrot środków z odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt jest obowiązkiem partnera wiodącego, nawet jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera. Partner wiodący może następnie rozliczać się z tym partnerem (dochodzić zwrotu środków) zgodnie z zapisami łączącego ich porozumienia albo umowy o partnerstwie. W związku z tym, lider musi tak odpowiednio skonstruować umowę/porozumienie o partnerstwie, żeby zabezpieczyć swoje interesy.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powoływanie partnerstw Wnioskodawcy będący jednostkami sektora finansów publicznych dokonując wyboru partnerów pochodzących:  z sektora finansów publicznych nie muszą stosować procedury konkurencyjnej – w ramach sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień;  spoza sektora finansów publicznych muszą zachować zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności wymogi określone w pkt 1-3 art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej: ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów, uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera; a wybór musi być przeprowadzony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. Podmioty spoza sektora finansów publicznych, jako wnioskodawcy, dokonując wyboru partnerów nie muszą stosować procedury konkurencyjnej.

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa/porozumienie o partnerstwie Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa pomiędzy partnerami powinna określać w szczególności: przedmiot porozumienia albo umowy; prawa i obowiązki stron; zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień tego porozumienia lub umowy. Porozumienie/umowa o partnerstwie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. Wszelkie zmiany w partnerstwie, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów, zmianie partnera, zakresu zadań partnerów lub rezygnacji z partnerstwa, wymagają zgłoszenia do IZ RPO WP/IP i uzyskania jej pisemnej akceptacji.

10 Dziękuję za uwagę Kontakt: Izabela Wesołowska Centrum Kompetencji Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Tel. (58) 326-81-53, fax: (58) 326-81-34 e-mail: i.wesolowska@pomorskie.eu


Pobierz ppt "Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google