Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objawy wskazujące na występowanie dysleksji Obniżona sprawność ruchowa. Obniżona sprawność manualna. Zaburzenia koordynacji wzrokowo–ruchowej. Trudności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objawy wskazujące na występowanie dysleksji Obniżona sprawność ruchowa. Obniżona sprawność manualna. Zaburzenia koordynacji wzrokowo–ruchowej. Trudności."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Objawy wskazujące na występowanie dysleksji Obniżona sprawność ruchowa. Obniżona sprawność manualna. Zaburzenia koordynacji wzrokowo–ruchowej. Trudności z zapamiętaniem sekwencji. Wolne tempo czytania. S1

4 Fragmenty opinii wystawianych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną Trudność sprawiały zadania wymagające dobrej koordynacji wzrokowo–ruchowej, zakładającej prawidłową analizę i syntezę wzrokową, co tłumaczy doświadczane przez ucznia trudności. Istniejące zaburzenia funkcji i ich integracji, przy prawidłowym rozwoju umysłowym wskazują na istniejące cechy dyslektyczne [...]. Analiza graficzna tekstu pisanego ze słuchu ujawniła tendencję do popełniania błędów charakterystycznych dla dysleksji typu wzrokowego. S2

5 Typy dysleksji Zaburzenia analizatora wzrokowego Pisanie Czytanie Błędy przy przepisywaniu ze wzoru. Niewłaściwe rozplanowanie tekstu na kartce. Mylny kierunek zapisu. Wolne tempo. Słabe rozumienie. Duża męczliwość. S3

6 Typy dysleksji Zaburzenia analizatora słuchowego Pisanie Czytanie Kłopoty z pisaniem ze słuchu. Gubienie liter. Dodawanie, podwajanie. Błędy w zmiękczeniach. Kłopoty z pisownią łączną i rozdzielną. Mylenie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Opuszczanie końcówek. Trudności ze wskazaniem głoski...początkowej i końcowej. S3

7 Typy dysleksji Zaburzenia koncentracji uwagi Nieumiejętność koncentracji na szczegółach podczas zajęć..szkolnych lub w czasie wykonywania innych czynności. Trudności z dłuższym zatrzymaniem uwagi na jednym zadaniu. Kłopoty z organizowaniem, planowaniem swoich zajęć. Częste gubienie przyborów szkolnych, zeszytów, podręczników. Łatwość rozpraszania. Zapominanie o codziennych obowiązkach. S3

8 Inne sformułowania pojawiające się w opiniach poradni 1.Występowanie błędów specyficznych. 2.Zaburzenia parcjalne = zaburzenia fragmentaryczne = = dysfunkcje = deficyty rozwojowe. 3.Głęboka dysleksja rozwojowa. 4.Ryzyko dysleksji. S4

9 Jak postępować z uczniem dyslektycznym? Oceniać głównie za wkład pracy, a nie za efekty. Wydłużyć czas przeznaczony na czytanie i pisanie. Wcześniej informować, który tekst z podręcznika powinien przygotować. Ze znacznym wyprzedzeniem powiadamiać o terminie omawiania lektury. Nie zmuszać do głośnego czytania na forum klasy. Dać możliwość ustnego poprawiania sprawdzianów pisemnych. Prace pisemne oceniać za ich wartość merytoryczną. Dyktanda oceniać opisowo. Uwzględnić fakt, że tempo pisania ucznia jest bardzo wolne. Posadzić w pierwszej ławce, blisko nauczyciela. Często kontrolować zeszyt. S5

10 Cechy dobrego podręcznika dla ucznia z dysleksją 1. Dość duża czcionka. 2. Wyodrębnione pytania i zadania oraz zadania domowe. 3. Graficzne wyróżnienia definicji, istotnych zagadnień. 4. Wytłuszczenia ważnych pojęć. 5. Odrębnie, prosto zestawiony materiał powtórkowy. 6. Teksty, które mają być analizowane, stanowią integralną część rozdziałów. 7. Linearny układ wszystkich elementów. 8. Stonowana kolorystyka. 9. Duże puste marginesy. 10. Krótkie zapisy na marginesach. S6

11 Akty prawne regulujące sytuację ucznia dyslektycznego w szkole ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DN. 7 WRZEŚNIA 2004 W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych: § 6.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne […] do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. S7

12 Dostosowanie warunków podczas egzaminów zewnętrznych Problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu, problemy emocjonalne i trudności..z koncentracją uwagi. Wolne tempo czytania i pisania. Niski poziom graficzny pisma. Problemy z koncentracją uwagi i spostrzeganiem. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z prawidłowością graficzną..obliczeń i orientacją przestrzenną. Problemy z koncentracją uwagi i orientacją przestrzenną oraz zaburzenia percepcji wzrokowej. Występujące trudności S8


Pobierz ppt "Objawy wskazujące na występowanie dysleksji Obniżona sprawność ruchowa. Obniżona sprawność manualna. Zaburzenia koordynacji wzrokowo–ruchowej. Trudności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google