Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie jakością kształcenia. Poznajmy się Imię i nazwisko Skąd przyjechałaś/-eś? Podaj 3 informacje na swój temat: 2 prawdziwe i 1 fałszywą- informacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie jakością kształcenia. Poznajmy się Imię i nazwisko Skąd przyjechałaś/-eś? Podaj 3 informacje na swój temat: 2 prawdziwe i 1 fałszywą- informacje."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie jakością kształcenia

2 Poznajmy się Imię i nazwisko Skąd przyjechałaś/-eś? Podaj 3 informacje na swój temat: 2 prawdziwe i 1 fałszywą- informacje mogą dotyczyć zarówno pracy zawodowej, jak i tematów prywatnych

3 Cele Poznanie sposobu projektowania procesów uczenia się i zarządzani nimi. Uświadomienie dyrektorom zadań wynikających z organizacji procesów uczenia się i zarządzania nimi. Pokazanie roli kultury organizacyjnej w projektowaniu i realizacji procesów uczenia się. Przekazanie wiedzy niezbędnej do budowania kultury organizacyjnej szkoły jako organizacji uczącej się. Określenie roli dyrektora w procesie wprowadzania zmian. Wywołanie refleksji nad istotnymi elementami procesu uczenia się. Zapoznanie ze strategiami efektywnego uczenia się i nauczania. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego przyglądania się własnej pracy. Projektowanie organizacji uczącej się.

4 Proces uczenia się Proces- świadomy, zaprojektowany zbiór czynności, przekształcający potrzeby w pożądane rezultaty. Tworzenie warunków organizacyjnych- środowiska uczenia się tak, aby uczniowie, nauczyciele, rodzice uzyskiwali pożądaną wiedzę, umiejętności, postawy i poddawanie ich ewaluacji oraz refleksji mającej prowadzić do doskonalenia procesu zgodności rezultatów ze zdefiniowanymi potrzebami. G. Mazurkiewicz

5 Zmiana paradygmatu- czynniki Wydłużenie czasu spędzanego przez uczniów w szkole. Silna potrzeba sukcesu zawodowego nauczycieli. Rewolucja technologiczna. Wpływ środowiska zewnętrznego na procesy edukacyjne. Skomplikowane zadania stawiane przed szkołą.

6 Zmiana paradygmatu- potrzeby Potrzeba podejścia procesowego. Współpraca (zaufanie) i potrzeba monitorowania działań. Przekazanie odpowiedzialności pracownikom za organizację procesu, osiąganie wyznaczonych celów i samokontrolę. Budowanie wspólnych celów i wartości.

7 Model procesu powiązanego z otoczeniem

8 RDZEŃ NAUCZANIA UCZEŃTREŚCINAUCZYCIEL

9 CO WYNIKA Z WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA TRZECH CZYNNIKÓW ? UCZEŃ TREŚCINAUCZYCIEL ZADANIE EDUKACYJNE

10 Rdzeń nauczania UCZEŃTREŚCINAUCZYCIEL Jakość zadania edukacyjnego ma bezpośredni wpływ na efekt. Jest to układ wzajemnie oddziałujący – zmiana jednego elementu pociąga za sobą zmiany w innych ZADANIE EDUKACYJNE Za: Jacek Strzemieczny: Widoczne uczenie się. Rdzeń nauczania.

11 STRATEGIE EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. 2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, jak uczniowie się uczą. 3. Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp. 4. Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”. 5. Wspomaganie uczniów, by odpowiedzialnie planowali proces własnego uczenia się.

12 Informacja zwrotna- oceną efektów nie ucznia Cztery elementy, które powinna uwzględnić nauczyciel: wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. www.ceo.org.pl/ok

13 Informacja zwrotna- instruktaż Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów[+] Odnotowane tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [–] Wskazówki w jaki sposób można poprawić pracę- [#] Wskazówki w jaki sposób nauczyciel mógłby pracować dalej [/]

14 Organizacja ucząca się Te jednostki, które są w stanie uczyć się, są także w stanie z sukcesem przechodzić przez wszystkie niemal zmiany.” Według Petera Senga organizacja ucząca się to taka organizacja, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości. Piąta dyscyplina, P. Senge

15 Organizacja ucząca się Organizacja ucząca się to taka, która posiada zdolność do samopoznania, doskonalenia, potrafi rozwijać się i zmieniać, bazując na własnych doświadczeniach.

16

17


Pobierz ppt "Zarządzanie jakością kształcenia. Poznajmy się Imię i nazwisko Skąd przyjechałaś/-eś? Podaj 3 informacje na swój temat: 2 prawdziwe i 1 fałszywą- informacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google