Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew"— Zapis prezentacji:

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew

2 Co to jest rewitalizacja?
Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzony w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

3 Stan kryzysowy: stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, oraz

4 współwystępujących z negatywnymi zjawiskami
w co najmniej jednej z następujących czterech sfer: gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

5 Obszar zdegradowany Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

6 Obszar rewitalizacji Obszar rewitalizacji obejmuje całość, lub część obszaru zdegradowanego, na którym występuje największe nasilenie negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się opracować i wdrożyć program rewitalizacji.

7 Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

8 W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny: poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe, pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

9 Program rewitalizacji na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
Program rewitalizacji na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Opracowany, przyjęty i koordynowany przez Radę Gminy wieloletni program działań w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni, środowiska i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

10 WYKAZ BADANYCH WSKAŹNIKÓW
Sochaczew WYKAZ BADANYCH WSKAŹNIKÓW ANALIZA WSKAŹNIKOWA

11 Potwierdzona sytuacja kryzysowa na badanym obszarze (TAK/NIE)
Wskaźnik Obszar rewitalizacji Miasto Sochaczew Potwierdzona sytuacja kryzysowa na badanym obszarze (TAK/NIE) W1 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności 49,85 47,25 TAK W2 - Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 5,54 4,81 W3 - Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 31,46 20,31 W4 - Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 23,53 19,35 W5 - Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 10,45 7,81 NIE W6 - Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 22,64 22,67 W7 - Spadek liczby ludności w wyniku odpływów i zgonów na 1000 mieszkańców 30,54 24,47 W8 - Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców obszaru 48,75 46,98 

12 STAN KRYZYSOWY NAJWIĘKSZE NASILENIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH
Sochaczew STAN KRYZYSOWY NAJWIĘKSZE NASILENIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH

13 Proponowany obszar rewitalizacji

14 Obszar rewitalizacji

15 Ulice w granicach obszaru rewitalizacji
1 Maja Bartosza Głowackiego Botaniczna Cmentarna Farna Gabriela Narutowicza gen. Jarosława Dąbrowskiego Hanki Sawickiej Juliana Ursyna Niemcewicza Juliusza Słowackiego Krakowska Księcia Janusza Księcia Ziemowita Licealna Marii Skłodowskiej-Curie Marszałka Józefa Piłsudskiego Piastowska Podzamcze Romualda Traugutta Sierpniowa Spartańska Stanisława Moniuszki Toruńska Towarowa Ułanów Jazłowieckich Walerego Wróblewskiego Wąska Willowa Władysława Grabskiego Władysława Reymonta Załamana Aleja 600-lecia Warszawska Stanisława Staszica Płocka Wojska Polskiego Henryka Sienkiewicza

16 Powierzchnia obszaru:
5,46% całkowitej powierzchni miasta (1,43 km²) Liczba mieszkańców obszaru: 14,88% ogólnej liczby mieszkańców miasta (5 436 osób)

17 Projekty rewitalizacyjne (lub przedsięwzięcia rewitalizacyjne) powinny zawierać co najmniej:
nazwę i wskazanie podmiotów realizujących; zakres realizowanych zadań; lokalizację (miejsce przeprowadzenie danego projektu); szacunkową wartość; prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zamierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;

18 Karta projektu - przykład
Projekty planowane do realizacji w ramach rewitalizacji Projekt nr Tytuł projektu Proszę wpisać tytuł projektu Wnioskodawca/Beneficjent Adres/Lokalizacja projektu Ulica Cel projektu Główne cele projektu Identyfikacja problemów, które planuje się rozwiązać poprzez realizację projektu Wykaz/opis problemów, które Wnioskodawca/Beneficjent zamierza niwelować/rozwiązać dzięki realizacji zaplanowanej inwestycji

19 Karta projektu – przykład c.d.
Opis projektu Opis projektu wraz z określeniem stanu aktualnego (przed realizacją) uwzględniający uzasadnienie jego realizacji Działania komplementarne Wykaz działań komplementarnych już zrealizowanych, w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji na terenie miasta/gminy, które stanowią uzupełnienie projektu (odpowiadają na te same problemy). Komplementarność projektów/działań to ich dopełnianie się prowadzące do pełnej, efektywnej realizacji założonego celu. Lata realizacji projektu Wartość ogólna projektu (w zł) Szacowana wartość projektu

20 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROPOZYCYCJI PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW

21 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ul. F. Ratajczaka 26/3, Poznań tel.: 61/ , , fax: 61/


Pobierz ppt "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew"

Podobne prezentacje


Reklamy Google