Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO WARSZAWA GRUDZIEŃ 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO WARSZAWA GRUDZIEŃ 2015."— Zapis prezentacji:

1 Badanie potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO WARSZAWA GRUDZIEŃ 2015

2 Metodologia 2 Próba Badanie zrealizowane zostało na próbie reprezentatywnej losowo-kwotowej mieszkańców dzielnicy Ursynów w wieku 15 lat i więcej. n=400 wywiadów (w podziale na mieszkańców 3 głównych obszarów dzielnicy zgodnie ze schematem na kolejnym slajdzie) Metodologia Indywidualne wywiady bezpośrednie przeprowadzone techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Wywiady przeprowadzało łącznie 22 ankieterów. Realizacja wywiadów 3 – 13 GRUDNIA 2015 Wszystkie materiały związane z badaniem są dostępne w Millward Brown i będą udostępniane na życzenie Klienta bez dodatkowych kosztów przez okres minimum dwóch lat. Cel badania Głównym celem badania było zebranie opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów oraz potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej dzielnicy. CAPI +/- zaznaczone statystycznie istotne różnice od ogółu; maksymalny błąd próby wynosi +/- 5% (przy poziomie ufności 95%)

3 Zastosowany w badaniu podział dzielnicy 3 Źródło grafiki: http://twojbudzet.um.warszawa.pl Próba zrealizowana n=150 Próba zrealizowana n=150 Próba zrealizowana n=100 Prezentowane w raporcie dane dla całej dzielnicy (n=400) zostały zważone wg udziału liczby ludności na poszczególnych obszarach w całym badanym obszarze, tak aby udział każdego z obszarów odzwierciedlał rzeczywisty udział mieszkańców tego obszaru w badanej populacji.

4 Podsumowanie wyników

5 5 Mieszkańcy Ursynowa, przynajmniej na poziomie deklaracji szeroko korzystają z warszawskiej kultury. Prawie 3/4 z nich było w zeszłym roku w kinie, a ponad połowa deklaruje w tym samym okresie wizytę w teatrze. Tylko 20% mieszkańców dzielnicy nie brało w zeszłym roku udziału w żadnym z wymienionych wydarzeń. Najbardziej aktywne kulturalnie są osoby najmłodsze, tylko 10% z nich nie uczestniczyło w minionym roku w żadnym z wydarzeń. Najmniej aktywne są osoby najstarsze, wśród których jedna trzecia deklaruje brak jakichkolwiek z wymienionych aktywności kulturalnych. Największy odsetek mieszkańców aktywnie korzystających z kultury zamieszkuje na Ursynowie Południowym. Wizyty w teatrach, na koncertach zamkniętych czy wystawach sztuki częściej realizowane są przez mieszkańców Ursynowa poza dzielnicą, w odróżnieniu do festynów czy koncertów plenerowych, na które częściej respondenci uczęszczają na terenie dzielnicy. Najczęściej poza dzielnicę jeżdżą „po kulturę” mieszkańcy Zielonego Ursynowa, natomiast mieszkańcy Ursynowa Południowego częściej niż mieszkańcy innych obszarów chodzą do kina lokalnie, na terenie dzielnicy niż poza nią. Znajomość poszczególnych lokalnych ursynowskich wydarzeń kulturalnych jest niska. Szczególnie dotyczy to bardziej specjalistycznych, niszowych imprez. Najpopularniejszą imprezą, najbardziej rozpoznawalną są Dni Ursynowa, które spontanicznie kojarzy prawie co trzeci badany oraz cykl plenerowych koncertów Muzyczne Lato na Ursynowie (21% wskazań spontanicznych). Z drugiej strony tylko 21% mieszkańców nie było w stanie spontanicznie wymienić żadnego lokalnego wydarzenia kulturalnego a kolejne 13% miało problem z jego nazwaniem. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy jest wysokie. Zaobserwować można jednak jego znaczne rozdrobnienie. Imprezy o stosunkowo najwyższym wskaźniku uczestnictwa to Dni Ursynowa (23% mieszkańców deklarujących udział) oraz Muzyczne Lato na Ursynowie (16% uczestników). Co trzeci z badanych nie brał udziału w żadnym wydarzeniu, co oznacza, iż około 70% mieszkańców uczestniczyło przynajmniej w jednej imprezie organizowanej przez dzielnicę.

6 Podsumowanie wyników 6 Zarówno ogólnie oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy, jak i poszczególne wydarzenia oceniane są bardzo dobrze. We wszystkich przypadkach odsetek odpowiedzi negatywnych jest bardzo niski a udział odpowiedzi najbardziej pozytywnych (zdecydowanie dobrze) waha się między 17% a 42%. Najbardziej zadowoleni z oferty kulturalnej w dzielnicy są mieszkańcy Ursynowa Południowego, stosunkowo najmniej ci mieszkający na Zielonym Ursynowie. Prawie 60% mieszkańców dzielnicy deklaruje także, że obecna oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy zaspokaja ich potrzeby w tym zakresie. Najniższy poziom zaspokojenia występuje wśród mieszkańców Ursynowa Południowego, co zapewne wynika z najwyższego odsetka korzystających z kultury w tej grupie i co za tym idzie z najwyższych wymagań i oczekiwań. Co trzeci z mieszkańców dzielnicy jest przekonany, że oferta bezpłatnych imprez kulturalnych na Ursynowie jest lepsza od oferty w innych dzielnicach Warszawy. Wśród osób, które uczestniczyły w tego typu wydarzeniach w innych dzielnicach, odsetek przekonanych o wyższości ursynowskiej oferty jest jeszcze większy i wynosi 49%. Spółdzielcze domy kultury odwiedza znaczny odsetek mieszkańców. Prawie 40% badanych deklaruje, że brało udział w jakichkolwiek aktywnościach związanych z kulturą w jednym z ursynowskich spółdzielczych domów kultury. W przypadku bibliotek odsetek ten jest nieznacznie mniejszy – 31% respondentów uczestniczyło w imprezach na ich terenie, najczęściej były to różnego rodzaju warsztaty.

7 Podsumowanie wyników 7 Najpopularniejsze źródła informacji o dzielnicowej ofercie kulturalnej to znajomi i rodzina. Prawie jedna trzecia badanych szuka także takich informacji na stronie Urzędu Dzielnicy. Równie popularne, co strona Urzędu, źródła to także plakaty i ogłoszenia na klatkach schodowych oraz na słupach ogłoszeniowych. Te ostatnie to także zdecydowanie najbardziej preferowane źródła informacji o takich wydarzeniach. Lokalne media cieszą się stosunkowo wysoką popularnością, szczególnie prasa drukowana. Około 40% mieszkańców dzielnicy czerpało w przeszłości informacje o ofercie kulturalnej z tygodników „Południe” oraz „Passa”. Również znaczny odsetek badanych wyraża zainteresowanie korzystaniem z lokalnych mediów w przyszłości w kontekście poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej w dzielnicy. Ilość oraz dostępność informacji o ofercie kulturalnej na Ursynowie wydaje się być wystarczająca. Prawie 2/3 badanych ocenią ją dobrze. Zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie w preferencjach dotyczących wydarzeń kulturalnych w dzielnicowych domach kultury. Może to świadczyć o preferencji korzystania z konkretnych wydarzeń niż z domów kultury jako takich. Najbardziej popularne wskazania to koncerty i spektakle dla dzieci, festiwale filmowe oraz pikniki rodzinne. Badani zapytani wprost czego brakuje im w ofercie dzielnicowej kultury, rzadko potrafią wskazać konkretne rodzaje aktywności. Wśród tych najczęściej wskazywanych wyróżnić można jednak wydarzenia muzyczne takie jak koncerty plenerowe oraz imprezy skierowane do seniorów oraz do dzieci.

8 Podsumowanie wyników 8 Najbardziej oczekiwane wydarzenia kulturalne odnośnie budowanego właśnie domu kultury przy ulicy Kajakowej to koncerty muzyki rozrywkowej, wystawy historyczne oraz pikniki rodzinne. Najrzadziej wskazywano w tym kontekście na imprezy dla dzieci. Atrakcyjność poszczególnych wydarzeń możliwych do realizacji w tym domu kultury oceniono na zbliżonym poziomie. Zainteresowanie zajęciami hobbystycznymi odnośnie DK przy kajakowej jest stosunkowo wysokie, tylko 31% mieszkańców dzielnicy nie jest nimi w ogóle zainteresowana. Najbardziej preferowane wydarzenia kulturalne odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi są identyczne do tych wskazywanych w kontekście ulicy Kajakowej. Są to także koncerty muzyki rozrywkowej, wystawy historyczne oraz pikniki rodzinne. Najmniej popularne to imprezy dla dzieci oraz występy kabaretowe. Mieszkańcy Ursynowa Południowego wykazują istotnie wyższe zainteresowanie praktycznie każdym rodzajem aktywności kulturalnej odnośnie DK przy ul. Gandhi, szczególnie w porównaniu do mieszkańców północnego obszaru dzielnicy. Podobnie jak w przypadku DK przy Kajakowej, także w odniesieniu do DK przy ulicy Gandhi występuje bardzo niewielkie zróżnicowanie postrzeganej atrakcyjności poszczególnych wydarzeń kulturalnych. Również podobnie jak w przypadku Kajakowej, także odnośnie domu kultury przy Gandhi zainteresowanie zajęciami hobbystycznymi jest wysokie – 72% wszystkich mieszkańców byłoby nimi zainteresowane.

9 Korzystanie z kultury 9

10 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych W OGÓLE Cała próba, N=400 10 Mieszkańcy Ursynowa, przynajmniej na poziomie deklaracji stosunkowo szeroko korzystają z kultury. Prawie 3/4 z nich było w zeszłym roku w kinie, a ponad połowa deklaruje w tym samym okresie wizytę w teatrze. Brak istotnych statystycznie różnic w stopniu korzystania z kultury między mężczyznami oraz kobietami. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu 81% Mieszkańców Ursynowa uczestniczyło choć raz w roku przynajmniej w jednym wymienionym obok wydarzeniu

11 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a wiek W OGÓLE Cała próba, N=400 11 Najbardziej aktywne kulturalnie są osoby najmłodsze, tylko 10% z nich nie uczestniczyło w minionym roku w żadnym z wymienionych wydarzeń. Najmniej aktywne są osoby najstarsze, wśród których jedna trzecia deklaruje brak jakichkolwiek z wymienionych aktywności kulturalnych. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu

12 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a obszar W OGÓLE Cała próba, N=400 12 Największy odsetek mieszkańców korzystających z kultury mieszka na Ursynowie Południowym. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu

13 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych POZA DZIELNICĄ VS DZIELNICA URSYNÓW Cała próba, N=400 13 Wizyty w teatrach, na koncertach zamkniętych czy wystawach sztuki częściej realizowane są przez mieszkańców Ursynowa poza dzielnicą, w odróżnieniu do festynów czy koncertów plenerowych, na które częściej respondenci uczęszczali na terenie dzielnicy. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu

14 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a płeć POZA DZIELNICĄ VS DZIELNICA URSYNÓW 14 Zarówno mężczyźni jak i kobiety częściej w zeszłym roku odwiedzali festyny lokalne niż te w innych dzielnicach Warszawy. Kobiety jednak w odróżnieniu od mężczyzn częściej bywali także w teatrach poza dzielnicą, co zapewne wynika z generalnie większego zainteresowania teatrem wśród badanych kobiet. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu KOBIETYMĘŻCZYŹNI Cała próba, N=400; mężczyźni, n=180, kobiety, n=220

15 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a wiek POZA DZIELNICĄ VS DZIELNICA URSYNÓW 15 Osoby najstarsze większość swoich aktywności kulturalnych wolą spełniać na terenie dzielnicy. Najbardziej otwarte na aktywności poza dzielnicowe są osoby najmłodsze (do 34 lat). S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu 15-34 LATA35-59 LAT60+ LAT Cała próba, N=400; 15-34 lat, n=125, 35-59 lat, n=162, 60+ lat, n=113

16 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a obszar POZA DZIELNICĄ VS DZIELNICA URSYNÓW 16 Mieszkańcy Zielonego Ursynowa najczęściej jeżdżą „po kulturę” poza dzielnicę. Osoby z Ursynowa Południowego częściej chodzą do kina lokalnie, na terenie dzielnicy niż poza nią. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? % mieszkańców, którzy choć raz w ostatnim roku uczestniczyli w wydarzeniu ZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PŁNURSYNÓW PŁD Cała próba, N=400; Zielony Ursynów, n=100, Ursynów Wysoki Północny, n=150, Ursynów Wysoki Południowy, n=150

17 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych POZA URSYNOWEM Cała próba, N=400 17 Ponad 60% mieszkańców Ursynowa było w zeszłym roku w kinie poza swoją dzielnicą, a prawie połowa była także w teatrze. Najmniej popularne aktywności kulturalne to spotkania autorskie / odczyty i wykłady oraz wystawy sztuki. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...?

18 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a płeć POZA URSYNOWEM Cała próba, N=400; mężczyźni, n=180, kobiety, n=220 18 Brak istotnych statystycznie różnic odnośnie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poza dzielnicą Ursynów między mężczyznami o kobietami. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był/a Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład

19 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a wiek POZA URSYNOWEM Cała próba, N=400; 15-34 lat, n=125, 35-59 lat, n=162, 60+ lat, n=113 19 Osoby najstarsze najmniej aktywnie korzystają z kultury poza dzielnicą. Najbardziej aktywne są najmłodsi (15-34 lata). S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład

20 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a obszar POZA URSYNOWEM 20 Najbardziej aktywni kulturalnie są mieszkańcy Ursynowa Południowego. S1.Jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i w Warszawie, ale poza dzielnicą Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład Cała próba, N=400; Zielony Ursynów, n=100, Ursynów Wysoki Północny, n=150, Ursynów Wysoki Południowy, n=150

21 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych DZIELNICA URSYNÓW Cała próba, N=400 21 Podobnie jak w przypadku aktywności poza dzielnicą, także w przypadku wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów, najbardziej popularne jest kino. Ponad 60% mieszkańców dzielnicy było przynajmniej raz w ostatnim roku w lokalnym kinie. Następna w kolejności aktywność kulturalna to festyny / koncerty plenerowe. W tym przypadku co czwarty z mieszkańców dzielnicy brał udział w tego typu wydarzeniu na terenie dzielnicy w okresie ostatniego roku. S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...?

22 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a płeć DZIELNICA URSYNÓW 22 Mężczyźni częściej niż kobiety korzystali w zeszłym roku w dzielnicy Ursynów ze spektakli teatralnych; kobiety natomiast częściej odwiedzały festyny / koncerty plenerowe. S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład Cała próba, N=400; mężczyźni, n=180, kobiety, n=220

23 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a wiek DZIELNICA URSYNÓW 23 Najstarsi respondenci rzadziej niż inne grupy wiekowe korzystali w dzielnicy z kina. W przypadku pozostałych aktywności odsetek korzystających osób najstarszych w mniejszym stopniu odstaje od pozostałych grup wiekowych niż miało to miejsce w przypadku aktywności kulturalnych poza dzielnicą. S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład Cała próba, N=400; 15-34 lat, n=125, 35-59 lat, n=162, 60+ lat, n=113

24 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych a obszar DZIELNICA URSYNÓW 24 Także w przypadku aktywności kulturalnych w obrębie dzielnicy najczęściej korzystającą z nich grupą są mieszkańcy Ursynowa Południowego. Korzystają oni znacznie częściej przede wszystkim z kina, koncertów, wystaw sztuki oraz festynów i koncertów plenerowych. S2. A jak często w okresie ostatniego roku był Pan/i na terenie dzielnicy Ursynów w...? Kino / seans filmowy Teatr/spektakl teatralny Koncert muzyki klasycznej Inny koncertWystawa sztuki Festyn / koncert plenerowy Spotkanie autorskie / odczyt / wykład Cała próba, N=400; Zielony Ursynów, n=100, Ursynów Wysoki Północny, n=150, Ursynów Wysoki Południowy, n=150

25 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych DZIELNICA URSYNÓW - BEZPŁATNY WSTĘP Osoby uczestniczące w danym wydarzeniu 25 Zdecydowana większość obejrzanych seansów kinowych oraz spektakli teatralnych na terenie dzielnicy to, według deklaracji, imprezy płatne. Najczęściej jako wydarzenia bezpłatne wskazywane były dzielnicowe festyny i koncerty plenerowe, wystawy sztuki oraz spotkania i odczyty. S2A. Czy wstęp na to wydarzenie był bezpłatny czy płacił/a Pan/i za wejście? n= 265 138 122 121 119 193 93

26 Znajomość wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów

27 Znajomość wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów 1/4 27 S3. Proszę powiedzieć jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na Ursynowie Pani/i zna, choćby ze słyszenia? S10. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych odbywających się w dzielnicy Ursynów. Jakie wydarzenia Pan/i zna choćby ze słyszenia? Dni Ursynowa - plenerowe koncerty gwiazd pod Kopą Cwila Muzyczne Lato na Ursynowie - plenerowe koncerty muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej Lato w mieście i Zima w mieście - seanse filmowe i zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży Koncerty na Ursynowie - koncerty muzyki symfonicznej i chóralnej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Filmowa Stolica Lata Ursynów (letnie kino plenerowe na Kopie Cwila) Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie - koncerty kolędowe w wykonaniu gwiazd polskiej piosenki Dzień Ursynowski na Wyścigach - familijny piknik rekreacyjny Koncerty w Multikinie - występy gwiazd polskiej sceny muzycznej Ursynowski Jarmark Bożonarodzeniowy Koncerty w kościołach - Ursynowski Festiwal kameralnej i Organowej Koncert w Arenie - widowisko muzyczne w Arenie Ursynów Koncerty okolicznościowe i uroczystości np. z okazji Narodowego Święta Niepodległości Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik militarno-historyczny (na przedpolu Lasu Kabackiego) Dzień Patrona Warszawy bł. Władysława z Gielniowa - koncerty kapel warszawskich i kiermasz produktów regionalnych Koncerty w kościołach – Muzyka u Świętej Katarzyny Cała próba, N=400; wskazania powyżej 5% (znajomość wspomagana)

28 Znajomość wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów 2/4 28 S3. Proszę powiedzieć jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na Ursynowie Pani/i zna, choćby ze słyszenia? S10. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych odbywających się w dzielnicy Ursynów. Jakie wydarzenia Pan/i zna choćby ze słyszenia? Tydzień Kultury Włoskiej - seanse filmowe, koncerty i kiermasz produktów regionalnych Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe, Konkurs palm wielkanocnych - konkursy plastyczne Warszawska Syrenka - konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży Spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki Gwiazdy Polskiego Kabaretu w Domu Kultury Imielin Tydzień Historii i Tradycji - seanse filmowe, koncerty i Piknik Rycerski w parku Przy Bażantarni Koncerty z cyklu Powróćmy jak za dawnych lat … w Natolińskim Ośrodku Kultury Koncerty z cyklu Dawnych wspomnień czar... w Domu Kultury Imielin Konkurs fotograficzny Kino Dokumentu w Domu Sztuki Cała próba, N=400; wskazania powyżej 5% (znajomość wspomagana)

29 Znajomość wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów 3/4 29 S3. Proszę powiedzieć jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na Ursynowie Pani/i zna, choćby ze słyszenia? S10. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych odbywających się w dzielnicy Ursynów. Jakie wydarzenia Pan/i zna choćby ze słyszenia? Spektakle Teatru Wolandejskiego w Domu Kultury Stokłosy Marek Majewski i jego goście w Domu Sztuki Autorskie Wieczory Satyryków w Domu Kultury Stokłosy Koncerty jazzowe (w spółdzielczych domach kultury) Seanse filmów dawnych i archiwalnych (w spółdzielczych domach kultury) Koncerty poezji śpiewanej (w spółdzielczych domach kultury) Wystawy malarstwa i grafiki w Galerii U w Domu Kultury Stokłosy Koncerty i seanse filmowe dedykowane seniorom Warsztaty i zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży ( taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne) Nie znam żadnych Nie wiem, trudno powiedzieć Cała próba, N=400; wskazania powyżej 5% (znajomość wspomagana) * *wyższe wskazania dla znajomości spontanicznej niż dla znajomości wspomaganej z uwagi na szerszą definicję wydarzenia w pytaniu o znajomość spontaniczną. W przypadku znajomości wspomaganej grupy wydarzeń podzielone zostały bardziej szczegółowo.

30 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy Ursynów

31 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy Ursynów – wskazania wspomagane listą 31 S11. W jakich wydarzeniach kulturalnych odbywających się na Ursynowie brał/a Pan/i udział w przeciągu ostatniego roku? Dni Ursynowa - plenerowe koncerty gwiazd pod Kopą Cwila Muzyczne Lato na Ursynowie - plenerowe koncerty muzyki operetkowej, musicalowej i filmowej Koncerty na Ursynowie - koncerty muzyki symfonicznej i chóralnej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Tydzień Kultury Włoskiej - seanse filmowe, koncerty i kiermasz produktów regionalnych Ursynowski Jarmark Bożonarodzeniowy Koncerty w Multikinie - występy gwiazd polskiej sceny muzycznej Koncert w Arenie - widowisko muzyczne w Arenie Ursynów Dzień Ursynowski na Wyścigach - familijny piknik rekreacyjny Filmowa Stolica Lata Ursynów (letnie kino plenerowe na Kopie Cwila) Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik militarno-historyczny (na przedpolu Lasu Kabackiego) Koncerty okolicznościowe i uroczystości np. z okazji Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy Bitwy Warszawskiej lub rocznicy Powstania Warszawskiego Lato w mieście i Zima w mieście - seanse filmowe i zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży Cała próba, N=400; wskazania powyżej 5%

32 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy Ursynów – wskazania wspomagane listą 32 Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej - koncerty w kościołach Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie - koncerty kolędowe w wykonaniu gwiazd polskiej piosenki Tydzień Historii i Tradycji - seanse filmowe, koncerty i Piknik Rycerski w parku Przy Bażantarni Jazz w NOK - koncerty w Natolińskim Ośrodku Kultury W żadnych nie brałem udziału Nie wiem, trudno powiedzieć S11. W jakich wydarzeniach kulturalnych odbywających się na Ursynowie brał/a Pan/i udział w przeciągu ostatniego roku? Cała próba, N=400; wskazania powyżej 5%

33 Ocena wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów

34 34 Zdecydowana większość mieszkańców dzielnicy dobrze ocenia ofertę bezpłatnych wydarzeń kulturalnych na Ursynowie. Co piąty z mieszkańców ocenia ją bardzo dobrze. Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Raczej źle Zdecydowanie źle Dobrze: 64%Źle: 4% Ocena oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów S5. A Jak ogólnie ocenia Pan/i ofertę bezpłatnych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Ursynów? Ani dobrze, ani źle Trudno powiedzieć Cała próba, N=400

35 Ocena oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów 35 Zbliżony poziom ocen oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy w badanych podgrupach. Relatywnie najniższy odsetek najbardziej zadowolonych zaobserwowano na Zielonym Ursynowie. S5. A Jak ogólnie ocenia Pan/i ofertę bezpłatnych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Ursynów? Cała próba, N=400

36 36 Prawie 60% mieszkańców Ursynowa deklaruje, że obecna oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy zaspokaja ich potrzeby w tym zakresie. Zdecydowanie zaspokaja Raczej zaspokaja Raczej nie zaspokaja Zdecydowanie nie zaspokaja Dobrze: 59%Źle: 7% Czy oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów zaspokaja potrzeby mieszkańców Ani tak, ani nie Trudno powiedzieć S6. Czy oferta bezpłatnych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Ursynów zaspokaja Pana/i potrzeby? Cała próba, N=400

37 Czy oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów zaspokaja potrzeby mieszkańców 37 W przypadku mieszkańców Ursynowa Północnego, obecna oferta bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy jest dla nich bardziej zadowalająca. Najmniej zadowoleni są mieszkańcy Ursynowa Południowego, co zapewne wynika z najwyższego odsetka korzystających z kultury w tej grupie i co za tym idzie z najwyższych wymagań i oczekiwań. S6. Czy oferta bezpłatnych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Ursynów zaspokaja Pana/i potrzeby? Cała próba, N=400

38 38 Co trzeci z mieszkańców dzielnicy jest przekonany, że oferta bezpłatnych imprez kulturalnych na Ursynowie jest lepsza od oferty w innych dzielnicach Warszawy. Wśród osób, które uczestniczyły w tego typu wydarzeniach w innych dzielnicach odsetek przekonanych o wyższości ursynowskiej oferty jest jeszcze większy i wynosi 49%. Zdecydowanie lepsza Raczej lepsza Raczej gorsza Zdecydowanie gorsza Lepsza: 29%Gorsza: 14% Ocena oferty wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnicy Warszawy Zbliżona do oferty innych dzielnic Trudno powiedzieć S8. A jak by Pan/i ocenił/a ofertę wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnic Warszawy? Czy jest ona...? Cała próba, N=400

39 Ocena oferty wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnicy Warszawy 39 Zbliżona ocena oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych na Ursynowie w porównaniu do innych warszawskich dzielnic. Większy niż na innych obszarach odsetek mieszkańców Ursynowa Południowego opisuje ofertę swojej dzielnicy jako gorszą. Jednak wciąż jest to tylko 19% mieszkańców obszaru. S8. A jak by Pan/i ocenił/a ofertę wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnic Warszawy? Czy jest ona...? Cała próba, N=400

40 Ocena oferty wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnicy Warszawy 40 Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w ostatnim roku choć w jednym wydarzeniu kulturalnym w innej dzielnicy Warszawy lepiej oceniają ofertę kulturalną dzielnicy. S8. A jak by Pan/i ocenił/a ofertę wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów na tle innych dzielnic Warszawy? Czy jest ona...? Cała próba, N=400; Osoby, które uczestniczyły w ostatnim roku w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych w innych dzielnicach, N=129 Wszyscy mieszkańcy Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w ostatnim roku w wydarzeniu kulturalnym w innej dzielnicy

41 Domy kultury 41 Prawie co czwarty z mieszkańców skorzystał z zeszłym roku z oferty przynajmniej jednego z ursynowskich domów kultury. Różnice w popularności pomiędzy poszczególnymi ośrodkami nie są wielkie; stosunkowo najmniej popularny jest ośrodek przy ulicy Lasek Brzozowy. S12. Czy w okresie ostatniego roku brał/a Pan/i udział w jakimkolwiek wydarzeniu kulturalnym w jednym z ursynowskich domów kultury? Dom Kultury SMB Imielin przy ulicy Dereniowej 6 Dom Sztuki SMB Jary przy ulicy Wiolinowej 14 Natoliński Ośrodek Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny przy ulicy Na Uboczu 3 Dom Kultury SMB Stokłosy przy ulicy Lachmana 5 Klub Kabaty SMB Osiedle Kabaty przy ulicy Bronikowskiego 2a Klub Przy Lasku SM Przy Metrze przy ulicy Lasek Brzozowy 2 Nie brał udziału Nie wiem, trudno powiedzieć BRAŁ UDZIAŁ NIE BRAŁ UDZIAŁU NIE WIE / NIE PAMIĘTA Cała próba, N=400

42 Biblioteki 42 Co trzeci z mieszkańców skorzystał z oferty kulturalnej dostępnej w ursynowskich bibliotekach. Najpopularniejsze aktywności to warsztaty. S13. Czy w okresie ostatniego roku brał/a Pan/i udział w jakimkolwiek wydarzeniu kulturalnym w jednej z ursynowskich bibliotek? BRAŁ UDZIAŁ NIE BRAŁ UDZIAŁU NIE WIE / NIE PAMIĘTA Tak, warsztaty Tak, odczyty, wykłady, itp Tak, spotkania z autorami Tak, koncerty Nie brał udziału Nie wiem, trudno powiedzieć Cała próba, N=400

43 Ocena konkretnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Ursynów OCENY UCZESTNIKÓW SZCZEGÓŁOWA OCENA POSZCZEGÓLNYCH WYDARZEŃ MOŻLIWA BYŁA TYLKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ GDZIE LICZBA OSÓB DEKLARUJĄCYCH UCZESTNICTWO WYNOSIŁA POWYŻEJ N=50)

44 44 Zdecydowanie najpopularniejsze i najlepiej oceniane wydarzenie kulturalne w dzielnicy. W znacznym stopniu kojarzone z Urzędem Dzielnicy. Także zdecydowana większość uczestników kojarzy to wydarzenie jako bezpłatne. Dni Ursynowa – koncerty pod Kopą Cwila Uczestnicy wydarzenia, N=76 Dzielnica Parafia Biblioteka Prywatne Nie wiem Kto był organizatorem? Bezpłatny Płatny Nie wiem Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Rodzaj wydarzenia Zdecydowanie źle Ocena wydarzenia

45 45 Kolejne wydarzenie także mocno kojarzone z urzędem Dzielnicy i także dobrze oceniane. Muzyczne Lato na Ursynowie – koncerty przed Ratuszem Uczestnicy wydarzenia, N=62 Dzielnica Parafia Biblioteka Prywatne Nie wiem Kto był organizatorem? Bezpłatny Płatny Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Rodzaj wydarzenia Zdecydowanie źle Ocena wydarzenia SM

46 Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy Ursynów

47 Źródła informacji o ofercie kulturalnej w dzielnicy 47 S14. Skąd, z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje o ofercie kulturalnej w dzielnicy Ursynów? S15. A gdzie według Pana/i powinny być przede wszystkim zamieszczane informacje o takich wydarzeniach? Proszę wskazać maksymalnie 3 najwygodniejsze dla Pana/i źródła. Znajomi i rodzina to najpopularniejsze źródło informacji o dzielnicowej ofercie kulturalnej. Prawie jedna trzecia badanych szuka także takich informacji na stronie Urzędu Dzielnicy. Równie popularne źródła to także plakaty i ogłoszenia na klatkach schodowych oraz na słupach ogłoszeniowych. Te ostatnie to także zdecydowanie najbardziej preferowane źródła informacji o takich wydarzeniach. Cała próba, N=400

48 Media lokalne 48 Najpopularniejsze lokalne media to tygodniki Południe oraz Passa. Portale o tematyce dzielnicowej rzadziej są wykorzystywane do poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej w dzielnicy. S16. Czy w przeszłości czerpał/a Pan/i informacje o ofercie kulturalnej w dzielnicy Ursynów z lokalnych mediów? S17. A czy chciał/a/by Pan/i aby informacje o ofercie kulturalnej w dzielnicy Ursynów zamieszczane były w lokalnych mediach? W których? Cała próba, N=400

49 Ilość i dostępność informacji o ofercie kulturalnej w dzielnicy Ursynów 49 Ilość oraz dostępność informacji o ofercie kulturalnej w dzielnicy jest zadowalająca. Ponad 60% mieszkańców dzielnicy ocenią ją dobrze. Odpowiedź zdecydowanie źle wskazał tylko 1% respondentów. S18. Jak ocenia Pan/i ilość i dostępność informacji o wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy Ursynów? Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Raczej źle Zdecydowanie źle Dobrze: 61%Źle: 9% Ani dobrze, ani źle Trudno powiedzieć Cała próba, N=400

50 Zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi w dzielnicy Ursynów

51 51 Niewielkie zróżnicowanie w preferencjach dotyczących wydarzeń kulturalnych świadczyć może bardziej o preferencji korzystania z konkretnych wydarzeń kulturalnych niż z domów kultury jako takich. Najbardziej popularne wskazania to koncerty i spektakle dla dzieci, festiwale filmowe oraz pikniki rodzinne. S9. Jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne w dzielnicy byłyby dla Pana/i najbardziej interesujące. Proszę ocenić każdy typ wydarzeń na skali od 1 do 10, gdzie odpowiedź 10 oznacza bardzo interesujące dla Pana/i a 1 zupełnie nieinteresujące. % odpowiedzi „bardzo interesujące” Koncerty i spektakle edukujące dzieci i młodzieży o muzyce i teatrze Festiwale filmowe Pikniki rodzinne Koncerty znanych wykonawców muzyki popularnej Kameralne koncerty i spektakle teatralne w parkach Spektakle kabaretowe / recitale satyryków Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp. Warsztaty i zajęcia artystyczne (teatralne, taneczne, plastyczne, muzyczne) Edukacyjne seanse filmowe Koncerty muzyki jazzowej, etnicznej, folkowej Spektakle teatralne z udziałem znanych aktorów Konkursy artystyczne i festiwale dla dzieci młodzieży i dorosłych Festiwale muzyczne Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp. Duże koncerty i imprezy plenerowe Wycieczki i spacery tematyczne ( zwiedzanie zabytków, poznawanie historii dzielnicy) Spektakle teatrów alternatywnych i ulicznych Festiwale teatralne Gry miejskie Koncerty młodych wykonawców reprezentujących nowe, aktualne nurty muzyczne Potańcówki w parkach Wystawy historyczne i okolicznościowe Koncerty muzyki dawnej i organowej Koncerty muzyki symfonicznej, operetkowej i filmowej

52 Cała próba, N=400 Zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi 1/2 52 Niewielkie zróżnicowanie w preferencjach dotyczących wydarzeń kulturalnych świadczyć może o preferencji korzystania z konkretnych wydarzeń kulturalnych niż z domów kultury jako takich. Najbardziej popularne wskazania to koncerty i spektakle dla dzieci, festiwale filmowe oraz pikniki rodzinne. S9. Jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne w dzielnicy byłyby dla Pana/i najbardziej interesujące. Proszę ocenić każdy typ wydarzeń na skali od 1 do 10, gdzie odpowiedź 10 oznacza bardzo interesujące dla Pana/i a 1 zupełnie nieinteresujące. % odpowiedzi „bardzo interesujące” Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Koncerty i spektakle edukujące dzieci i młodzież o muzyce i teatrze30%21%-37%+ 30%33%25% 15%- 27% 37%+ Festiwale filmowe30%23%-36%+ 32%31%27% 19%- 29%35% Pikniki rodzinne30% 26%34%27%35%28% 19%- 33%29% Koncerty znanych wykonawców muzyki popularnej29% 27%30%31% 24% 13%- 29%32% Kameralne koncerty i spektakle teatralne w parkach29% 26%30%28%30%27% 11%- 25% 38%+ Spektakle kabaretowe / recitale satyryków29% 30%28%31% 17%- 29%33% Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp.29% 24%32%27%33%24% 16%- 27%33% Warsztaty i zajęcia artystyczne (teatralne, taneczne, plastyczne, muzyczne)29%23%-34%+ 31%33% 20%-16%- 27%33% Edukacyjne seanse filmowe28% 24%30%26%31%24% 19%- 23% 35%+ Koncerty muzyki jazzowej, etnicznej, folkowej27% 22%30%28%27%24% 19%-37%+ Spektakle teatralne z udziałem znanych aktorów27% 24%30%28%29%24% 18%-22%-37%+ Konkursy artystyczne i festiwale dla dzieci młodzieży i dorosłych26%20%-31%+ 29%24%25% 14%- 24%32% Festiwale muzyczne26% 24%28%25%27%24% 16%- 25%29% n=400180220125162113100150

53 Zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi 2/2 53 S9. Jakie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalne w dzielnicy byłyby dla Pana/i najbardziej interesujące. Proszę ocenić każdy typ wydarzeń na skali od 1 do 10, gdzie odpowiedź 10 oznacza bardzo interesujące dla Pana/i a 1 zupełnie nieinteresujące. Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp.25% 22%28% 26%22%20%22% 31%+ Duże koncerty i imprezy plenerowe25% 28%23%25%19%29%21% Wycieczki i spacery tematyczne ( zwiedzanie zabytków, poznawanie historii dzielnicy) 25% 23%26%25%26%23% 11%- 24%29% Spektakle teatrów alternatywnych i ulicznych24% 20%28%22% 32%+16%- 21%23%27% Festiwale teatralne24% 22%26%28% 16%- 17%21% 31%+ Gry miejskie23% 24%22%25%28% 13%- 17%21%27% Koncerty młodych wykonawców reprezentujących nowe, aktualne nurty muzyczne 22% 18%25%22%25%18%17%22%23% Potańcówki w parkach22% 21%23% 18%15%18% 28%+ Wystawy historyczne i okolicznościowe22% 23%22%21% 14%- 21%27% Koncerty muzyki dawnej i organowej20% 16%24%15%22%23%22%19%21% Koncerty muzyki symfonicznej, operetkowej i filmowej19% 17%21%20%19%18%20%19% n=400180220125162113100150 Cała próba, N=400 % odpowiedzi „bardzo interesujące”

54 Czego brakuje? Czego jest zbyt mało? (Pytania otwarte) 54 Niewielki odsetek mieszkańców potrafił wskazać rodzaj wydarzeń, jakich brakuje im na Ursynowie. S20. A jakich wydarzeń lub przedsięwzięć kulturalnych jest według Pana/i zbyt mało w dzielnicy Ursynów? Jakich wydarzeń brakuje w dzielnicy?Jakich wydarzeń jest zbyt mało w dzielnicy? Cała próba, N=400

55 Czego brakuje? 55 S19. Jakich wydarzeń lub przedsięwzięć kulturalnych brakuje według Pana/i w dzielnicy Ursynów? Wizualizacja odpowiedzi spontanicznych, im większa czcionka, tym częściej dane słowo pojawiało się w odpowiedziach badanych. Wśród nielicznej grupy mieszkańców, którzy potrafili wskazać jakich imprez lub wydarzeń brakuje im w dzielnicy najczęściej wspominano o różnorakich koncertach oraz imprezach skierowanych do seniorów oraz do dzieci. Cała próba, N=74 Uwaga! Niskie liczebności

56 Dom Kultury przy ul. Kajakowej 56

57 Oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Kajakowej 57 Najbardziej oczekiwane wydarzenia kulturalne odnośnie DK przy Kajakowej to koncerty muzyki rozrywkowej, wystawy historyczne oraz pikniki rodzinne. Najmniej popularne wydarzenia to imprezy dla dzieci. S22. Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie budowanego właśnie domu kultury przy ulicy Kajakowej? Jakich działań i imprez kulturalnych oczekiwałby Pan/i w tym miejscu? Koncerty muzyki rozrywkowej Wystawy historyczne Pikniki rodzinne Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp. Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów Koncerty muzyki poważnej, klasycznej Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne Jarmarki, targi okolicznościowe Kabarety \ przedstawienia satyryków Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp. Inne Nie interesuje mnie to nie wiem / trudno powiedzieć Cała próba, N=400

58 58 % wskazań Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Koncerty muzyki rozrywkowej27% 28%26%29%26% 31%25%29% Wystawy historyczne25% 28%22%26%23%26%24%23%29% Pikniki rodzinne25% 26%25%27%24%34%23%27% Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp.24% 21%27%29%24%20%19% 15%-38%+ Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów21% 22%21%25%21%17%30% 17%- 25% Koncerty muzyki poważnej, klasycznej20% 22%19%16%24%21% 11%-15%-31%+ Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne19% 17%21% 19%17%13% 11%-32%+ Jarmarki, targi okolicznościowe19% 20%14% 13%-29%+ Kabarety \ przedstawienia satyryków18% 19%18%23%17%14%13% 13%-27%+ Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp.9%5%-13%+ 12%7%9% 4%-17%+ Nie interesuje mnie to20% 18%22%17%22%21%18%19%23% Nie wiem, trudno powiedzieć15% 18%14%13%16%18% 10%- n=400180220125162113100150 Oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Kajakowej S22. Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie budowanego właśnie domu kultury przy ulicy Kajakowej? Jakich działań i imprez kulturalnych oczekiwałby Pan/i w tym miejscu? Cała próba, N=400

59 Ocena atrakcyjności wydarzeń kulturalnych odnośnie domu kultury przy ulicy Kajakowej 59 Niewielkie zróżnicowanie w ocenie atrakcyjności konkretnych wydarzeń kulturalnych w DK przy Kajakowej. S23. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych, które mogłyby odbywać się w domu kultury przy ulicy Kajakowej. Na ile każde z działań byłoby atrakcyjne dla Pana/i i Pana/i najbliższej rodziny? Cała próba, N=400

60 Ocena atrakcyjności wydarzeń kulturalnych odnośnie domu kultury przy ulicy Kajakowej 60 Mieszkańcy Zielonego Ursynowa częściej niż mieszkańcy innych obszarów zainteresowani byli piknikami rodzinnymi, mniej zaś wydarzeniami związanymi z teatrem. S23. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych, które mogłyby odbywać się w domu kultury przy ulicy Kajakowej. Na ile każde z działań byłoby atrakcyjne dla Pana/i i Pana/i najbliższej rodziny? % odpowiedzi „zdecydowanie atrakcyjne” Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Pikniki rodzinne25% 27%23%29%25%20% 39%+ 25%21% Jarmarki, targi okolicznościowe24% 20%27%24%22%25%19% 31%+14%- Festiwale filmowe / projekcje specjalne filmów23% 24%23%28%25% 16%- 29%24%21% Kabarety / przedstawienia satyryków23% 24%22%30%22%18% 28%+ 18% Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp.23%18%-28%+ 27%24%18%25%23%24% Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp.21% 22%21%22% 20%28%21% Festiwale teatralne / specjalne spektakle teatralne21% 18%23%20%25%15% 12%- 21%22% Wystawy historyczne18% 19%18%16%20%17%18% Koncerty muzyki rozrywkowej17% 16% 23%+ 16% 10%- 25%18%13% Koncerty muzyki poważnej, klasycznej17% 16%19%17% 18%22%20%13% n=400180220125162113100150 Cała próba, N=400

61 Zainteresowanie zajęciami i warsztatami w domu kultury przy ulicy Kajakowej 61 Największe zainteresowanie związane jest z zajęciami hobbystycznymi dla dorosłych. Co trzeci z mieszkańców nie jest w ogóle zainteresowany takimi aktywnościami. S24. A czy był/a/by Pan/i zainteresowany zajęciami i warsztatami np. tanecznymi, plastycznymi, muzycznymi czy hobbystycznymi prowadzonymi w tym domu kultury? Tak, zajęciami i warsztatami dla dorosłych Tak, zajęciami i warsztatami dla seniorów (powyżej 60 lat) Tak, zajęciami i warsztatami dla dzieci (do 15 lat) Tak, zajęciami i warsztatami dla młodzieży (15-24 lat) Nie jest w ogóle zainteresowany Nie wiem \ trudno powiedzieć Cała próba, N=400

62 Zainteresowanie zajęciami i warsztatami w domu kultury przy ulicy Kajakowej 62 Mieszkańcy Zielonego Ursynowa rzadziej niż mieszkańcy innych obszarów wykazywali zainteresowanie zajęciami i warsztatami dla dorosłych. S24. A czy był/a/by Pan/i zainteresowany zajęciami i warsztatami np. tanecznymi, plastycznymi, muzycznymi czy hobbystycznymi prowadzonymi w tym domu kultury? % wskazań Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Tak, zajęciami i warsztatami dla dorosłych 32%31%33%35%38% 21%- 33%34% Tak, zajęciami i warsztatami dla seniorów (powyżej 60 lat) 22%21%22% 13%-16%-41%+ 18%25%18% Tak, zajęciami i warsztatami dla dzieci (do 15 lat) 18% 13%-22%+27%+ 16% 9%- 20% 12%-25%+ Tak, zajęciami i warsztatami dla młodzieży (15-24 lat) 15%17%14%20%18% 7%- 9%17%14% Nie jest w ogóle zainteresowany 31%35%28%32%30%32%35%30%32% Nie wiem \ trudno powiedzieć 8% 4%-11%+3%- 9%11%8%7%8% n=400180220125162113100150 Cała próba, N=400

63 Dom Kultury przy ul. Gandhi 63

64 Oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi 64 Najbardziej preferowane wydarzenia kulturalne odnośnie DK przy ulicy Gandhi to koncerty muzyki rozrywkowej, wystawy historyczne oraz pikniki rodzinne. Najmniej popularne to imprezy dla dzieci oraz występy kabaretowe. S25. Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi? Jakich działań i imprez kulturalnych oczekiwałby Pan/i w tym miejscu? Koncerty muzyki rozrywkowej Wystawy historyczne Pikniki rodzinne Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp. Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów Koncerty muzyki poważnej, klasycznej Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne Jarmarki, targi okolicznościowe Kabarety \ przedstawienia satyryków Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp. Inne Nie interesuje mnie to nie wiem / trudno powiedzieć Cała próba, N=400

65 65 Mieszkańcy Ursynowa Południowego wykazują istotnie wyższe zainteresowanie praktycznie każdym rodzajem aktywności kulturalnej odnośnie DK przy ul. Gandhi, szczególnie w porównaniu do mieszkańców północnego obszaru dzielnicy. % wskazań Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Koncerty muzyki rozrywkowej33% 38%30%39%34%27%38% 28%-40%+ Pikniki rodzinne31% 30%32%29%34%30%31%29%34% Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów30% 27%32%33%32%23%28% 22%-41%+ Wystawy historyczne26%31%+21%- 26%27%23%30% 20%-33%+ Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp.23% 21%24%26%24%17% 17%-32%+ Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne23% 19%26%24%22%23% 12%-14%-38%+ Jarmarki, targi okolicznościowe22% 21%23%18%27%20% 14%-16%-33%+ Koncerty muzyki poważnej, klasycznej19% 17%21%17%21%20%14% 11%-33%+ Kabarety \ przedstawienia satyryków17% 20%15%21%18%12%13% 11%-27%+ Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp.15% 12%17%15%18%10%14% 5%-28%+ Nie interesuje mnie to12% 11%13%10%9%17%16%11% nie wiem, trudno powiedzieć18% 17%18%20%15%19%12%21%14% n=400180220125162113100150 Oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi S25. Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi? Jakich działań i imprez kulturalnych oczekiwałby Pan/i w tym miejscu? Cała próba, N=400

66 Ocena atrakcyjności wydarzeń kulturalnych odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi 66 Podobnie jak w przypadku DK przy Kajakowej, także w odniesieniu do DK przy ulicy Gandhi występuje bardzo niewielkie zróżnicowanie postrzeganej atrakcyjności poszczególnych wydarzeń kulturalnych. S26. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych, które mogłyby odbywać się w domu kultury przy ulicy Gandhi. Na ile każde z działań byłoby atrakcyjne dla Pana/i i Pana/i najbliższej rodziny? Cała próba, N=400

67 Ocena atrakcyjności wydarzeń kulturalnych odnośnie domu kultury przy ulicy Gandhi 67 S26. Proszę teraz spojrzeć na listę wydarzeń kulturalnych, które mogłyby odbywać się w domu kultury przy ulicy Gandhi. Na ile każde z działań byłoby atrakcyjne dla Pana/i i Pana/i najbliższej rodziny? % odpowiedzi „zdecydowanie atrakcyjne” Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Pikniki rodzinne28% 27%29%31% 22%33%29%27% Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów27% 24%29%32%27%22%25% 31% Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp.27%21%-31%+ 31%27%21%33%25%27% Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp.24% 23%25%26%22%25%23%25%23% Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne24% 20%27%28%24%18%19%27%20% Kabarety \ przedstawienia satyryków23% 22%24% 31%+ 23% 16%- 25%27% 17%- Koncerty muzyki poważnej, klasycznej22% 23%21%25%20%22%25%19% Jarmarki, targi okolicznościowe21% 18%24%26%24% 12%- 28% 26%+13%- Koncerty muzyki rozrywkowej20% 19%22%24%21%16%25%20% Wystawy historyczne20% 21%19%17%20%23%18% 23% n=400180220125162113100150 Cała próba, N=400

68 Zainteresowanie zajęciami i warsztatami w domu kultury przy ulicy Gandhi 68 Podobnie jak w przypadku DK przy Kajakowej, także w odniesieniu do DK przy Gandhi największą popularnością cieszą się zajęcia hobbystyczne skierowane do dorosłych mieszkańców. S27. A czy był/a/by Pan/i zainteresowany zajęciami i warsztatami np. tanecznymi, plastycznymi, muzycznymi czy hobbystycznymi prowadzonymi w tym domu kultury? Tak, zajęciami i warsztatami dla dorosłych Tak, zajęciami i warsztatami dla seniorów (powyżej 60 lat) Tak, zajęciami i warsztatami dla dzieci (do 15 lat) Tak, zajęciami i warsztatami dla młodzieży (15-24 lat) Nie jest w ogóle zainteresowany Nie wiem \ trudno powiedzieć Cała próba, N=400

69 Zainteresowanie zajęciami i warsztatami w domu kultury przy ulicy Gandhi 69 Mieszkańcy południowej części dzielnicy częściej niż reszta mieszkańców wykazują zainteresowanie zajęciami hobbystycznymi dla dzieci w DK przy ulicy Gandhi. S27. A czy był/a/by Pan/i zainteresowany zajęciami i warsztatami np. tanecznymi, plastycznymi, muzycznymi czy hobbystycznymi prowadzonymi w tym domu kultury? % wskazań Wszyscy mężczyznakobieta15-3435-5960 + Zielony Ursynów Ursynów Wysoki Północny Ursynów Wysoki Południowy Tak, zajęciami i warsztatami dla dorosłych35% 32%37%30% 41%+ 31% 25%- 33%40% Tak, zajęciami i warsztatami dla seniorów (powyżej 60 lat)24% 28%21% 12%- 22% 42%+15%- 28%21% Tak, zajęciami i warsztatami dla dzieci (do 15 lat)20% 18%21% 27%+ 21% 10%- 23% 13%-29%+ Tak, zajęciami i warsztatami dla młodzieży (15-24 lat)18% 20%18%24%18%13%17%20%17% Nie jest w ogóle zainteresowany28% 31%26%31%24%30% 29%27% Nie wiem \ trudno powiedzieć6% 5%7%3%7% 5% n=400180220125162113100150 Cała próba, N=400

70 Dzielnicowe domy kultury - porównanie

71 Cała próba, N=400 Oczekiwania: DK Gandhi vs DK Kajakowa 71 Mieszkańcy istotnie częściej jako preferowane typy wydarzeń kulturalnych, wskazywali odnośnie DK przy ulicy Gandhi koncerty muzyki rozrywkowej, festiwale filmowe, pikniki rodzinne oraz imprezy dla dzieci. W przypadku tego domu kultury zanotowano także mniejszy odsetek osób deklarujących brak zainteresowania wydarzeniami w tym miejscu. S22, S25. Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie domu kultury przy ulicy Kajakowej / Gandhi? Jakich działań i imprez kulturalnych oczekiwałby Pan/i w tym miejscu? Koncerty muzyki rozrywkowej Koncerty muzyki poważnej, klasycznej Wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, itp. Wystawy historyczne Festiwale filmowe \ projekcje specjalne filmów Festiwale teatralne \ specjalne spektakle teatralne Jarmarki, targi okolicznościowe Pikniki rodzinne Kabarety \ przedstawienia satyryków Imprezy dla dzieci z konkursami, zabawami, itp. Inne Nie interesuje mnie to Nie wiem / trudno powiedzieć

72 Profil mieszkańców

73 Profil respondentów 73 WYKSZTAŁCENIE WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY STAN CYWILNY

74 Profil respondentów 74 SYTUACJA ZAWODOWA WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

75 Profil respondentów 75 MIEJSCE URODZENIA WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY POSIADANIE DZIECI

76 Profil respondentów 76 SAMOOCENA SYTUACJI MATERIALNEJ WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

77 Profil respondentów 77 STAŻ ZAMIESZKANIA NA URSYNOWIE WSZYSCYZIELONY URSYNÓWURSYNÓW PÓŁNOCNYURSYNÓW POŁUDNIOWY ŚREDNIO: 26 LAT 18 LAT 24 LATA 30 LAT

78 Millward Brown Branickiego 17, 02-972 Warszawa t. +48 (22) 54 52 000 f. +48 (22) 54 52 100 www.millwardbrown.pl


Pobierz ppt "Badanie potrzeb oraz opinii na temat oferty kulturalnej na obszarze Dzielnicy Ursynów RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO WARSZAWA GRUDZIEŃ 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google