Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych"— Zapis prezentacji:

1 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U r., poz. 827) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (poz. 1520) Zakres zmian w sprawie wysokości zmiany świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub zmiany wysokości świadczenia dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza NSR.

2 1/21 wynagrodzenia lub dochodu 1/30 wynagrodzenia lub dochodu
Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych ZMIENIONO WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO po nowelizacji przed nowelizacją (art. 119 a ust. 1 i ust. 2) 1/21 wynagrodzenia lub dochodu 1/30 wynagrodzenia lub dochodu Dokonano zmiany obowiązującej regulacji prawnej i wprowadzono do obliczania świadczenia rekompensującego, wskaźnika stosowanego w prawie pracy tj. 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu (czyli liczby dni roboczych w miesiącu), art. 119a ust. 1 …”Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych”…. art. 119 a ust. 2 …”Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych”…. art. 119 a ust. 3 … „Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego…” art. 119 a ust. 5 … „Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych…” art. 119 a ust „Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych…”

3 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych
art. 124 ust. 1 „Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby..” art. 124 ust. 2 „W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.”

4 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych
„Zgodnie z § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Poz. 1520) wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła w terminach miesięcznych do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.. „

5 W zestawieniu podaje się: § 14. 2
Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych W zestawieniu podaje się: § 14. 2 stopień wojskowy Imię i nazwisko imię ojca Jednostką właściwą do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy. § 15. Dowódca jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 14 ust. 1, przekazuje środki pieniężne w wysokości wskazanej w zestawieniu na rachunki bankowe organów samorządu terytorialnego. numer PESEL żołnierzy wysokość ustalonych i wypłaconych im świadczeń rekompensujących nazwę lub numer jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy

6 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych
WPROWADZENIE OBOWIĄZKU INFORMOWANIA PRZEZ WKU PRACODAWCY O POWOŁANIU ŻOŁNIERZA po nowelizacji (art. 60 ust. 8c) wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę o powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej Dokonano zapisu o informowaniu pracodawcy o fakcie powołania żołnierzy rezerwy do odbycia czynnej słuzby wojskowej. art. 60 ust. 8c. Wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę osoby powoływanej o jej powołaniu do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia wojskowe rotacyjne wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego pracodawcę również o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać, i o zmianach w wykazie tych ćwiczeń.

7 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych
USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZA NSR przed nowelizacją po nowelizacji (art. 134a ust. 5) złożenie wniosku przez pracodawcę w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia pracownika z czynnej służby wojskowej do Szefa WSzW właściwego na miejsce stacjonowania JW złożenie wniosku przez pracodawcę w ciągu 90 dni od dnia zwolnienia pracownika z czynnej służby wojskowej do Szefa WSzW właściwego na siedzibę pracodawcy Wprowadzono zmianę czasu przesłania przez pracodawcę udokumentowanego wniosku o wypłatę świadczenia z 30 do 90 dni. Wprowadzono również zmianę właściwości miejscowej Szefa WSzW, określając ja według miejsca położenia zakładu pracy, a nie jak poprzednio według położenia jednostki wojskowej. Art.. 134a ust „Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, zwane dalej „świadczeniem”, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.” Art.. 134a ust „Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, o którym mowa w ust. 1, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125”. art. 134a ust. 5 …”Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, o których mowa w ust. 2, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej”…. Dostosowano też sposób naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo pracownika w czasie odbywania przez niego czynnej służby wojskowej, poprzez zmianę współczynnika naliczania z 1/30 na 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu. art. 134a ust. 8 …”Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego”…. 1/30 1/21


Pobierz ppt "Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google