Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia dotyczące realizacji projektów Powiatowych Urzędów Pracy przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia dotyczące realizacji projektów Powiatowych Urzędów Pracy przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej II."— Zapis prezentacji:

1 Założenia dotyczące realizacji projektów Powiatowych Urzędów Pracy przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.1 RPOWP 2014-2020 w 2016 roku Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Grupę docelową w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy stanowią:  Osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach.

3 Należy podkreślić, iż zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS osobą długotrwale bezrobotną jest w przypadku osób od 30 roku życia - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

4 Okres realizacji projektów powiatowych urzędów pracy woj. podlaskiego w roku 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

5 Ocena złożonego wniosku o dofinansowanie podzielona jest na dwa etapy:  ocenę formalną oraz  ocenę merytoryczną.

6 Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia: - kryteria formalne oraz - kryteria dopuszczające szczególne.

7 1) Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  osoby powyżej 50 roku życia,  kobiety,  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby długotrwale bezrobotne,  osoby o niskich kwalifikacjach. 2) Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r.

8 3) Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 roku życia (wg stanu na 31.12.2015 r.). Przedmiotowe kryterium określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej projektu, przy czym rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu.

9 4) Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy). 5) Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby po 50 roku życia (należące do I lub II profilu pomocy).

10 6. Projekt zakłada:  dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%,  dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%,  dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%,  dla osób o niskich kwalifikacjach, czyli dla osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 38%,  dla kobiet –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%.

11 Efektywność zatrudnieniowa ma być mierzona zgodnie z zapisami podrozdziału 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

12 Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o: - kryteria dopuszczające ogólne oraz - kryteria merytoryczne.

13 VI.1.1. Wskaźniki produktu kluczowe/specyficzne dla programu

14 VI.2.1. Wskaźniki rezultatu kluczowe/specyficzne dla programu

15 VI.2.2. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla projektu

16 W przypadku projektów rozliczanych uproszczonymi metodami, tj. w których wydatki w projekcie nie przekraczają wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR* wkładu publicznego należy dodatkowo określić wskaźniki specyficzne dla projektu dotyczące spełnienia założonych w projekcie kwot ryczałtowych (jedna kwota ryczałtowa – jeden wskaźnik produktu lub rezultatu). * Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Kurs na luty 2016 r.: 1 EUR = 4,4534 PLN

17 Wsparcie w obszarze aktywizacji zawodowej będzie odpowiadało na zidentyfikowane trudności i bariery uczestników projektu oraz będzie się charakteryzowało zindywidualizowanym i kompleksowym podejściem do ich przezwyciężania.

18 W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy mogą być realizowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.

19 Uczestnikom projektu objętym wsparciem w ramach projektu są udzielane także usługi rynku pracy w rozumieniu art., 35 ust. 1 pkt 1 (pośrednictwo pracy) i 3 (poradnictwo zawodowe) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie są finansowane w ramach projektu ze środków FP. Ponadto udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

20 W przypadku gdy osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może się kwalifikować do projektu, a udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.

21 Odpowiedni dobór instrumentów i usług rynku pracy oparty na indywidualnej diagnozie potrzeb wspieranej osoby, umożliwi udzielenia wysokiej jakości wsparcia, które będzie prowadzić do poprawy sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy. Rezultatem podejmowanych działań będzie uzyskanie możliwie wysokiej efektywności zatrudnieniowej.

22 Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

23 Projekty powiatowych urzędów pracy są finansowane ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:  aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – w części limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu oraz  inne fakultatywne zadania – w części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu, przy czym dotyczy to wyłącznie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków FP będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych z EFS i FP. Koszty zarządzania stanowią wyłącznie koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

24 Całość środków Funduszu Pracy stanowi dofinansowanie projektu. W ramach projektu PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projekcie PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu.

25 LIMIT FP część wojewódzka Cześć wojewódzka FP = środki limitu FP przeznaczone na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone na finansowanie projektów z EFS Współfinansowanie UE 85 % PROJEKT PUP WARTOŚĆ PROJEKTU = DOFINANSOWANIE PROJEKTU PUP LIMIT FP część powiatowa Część powiatowa FP = środki z limitu FP przeznaczone na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone na finansowanie projektów z EFS oraz środki FP na finansowanie innych fakultatywnych zadań przeznaczone na zarządzanie projektem Wkład krajowy 15 %

26 Co do zasady obowiązujący jest zapis Wytycznych zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Podrozdział 3.6 pkt 2 IZ PO zapewnia, że PUP na potrzeby projektu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu zgodnie z wymogami IZ RPO lub IZ PO WER korzysta z rachunku podstawowego PUP do obsługi środków FP.

27 Zgodnie z wyjaśnieniami MIiR z dnia 30.04.2015r. (znak:DZF.IX.8620.59.2015.MCz.1) środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie projektów współfinansowanych z EFS przekazywane są na rachunek podstawowy PUP do obsługi tych środków. W myśl pisma MIiR nie jest wykluczone tworzenie rachunków pomocniczych dla poszczególnych projektów w ramach rachunku podstawowego PUP.

28 Ostateczną decyzję w zakresie wskazania odrębnego rachunku pomocniczego jako właściwego do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach projektu podejmuje dany Powiatowy Urząd Pracy. W przypadku utworzenia rachunku pomocniczego do ponoszenia wydatków w ramach projektu pozakonkursowego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu zostaną wskazane dwa rachunki bankowe: 1. Numer rachunku podstawowego PUP, na który przekazywane są środki FP przeznaczone na finansowanie projektu. 2. Numer rachunku pomocniczego jako właściwego do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

29 Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w dwóch formach:  w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP), aplikacja dostępna jest pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/p obierz_wzory_dokument/generator-wnioskow-aplikacyjnych- efs.html https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/p obierz_wzory_dokument/generator-wnioskow-aplikacyjnych- efs.html

30  w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w jednym egzemplarzu) wraz z:  Potwierdzeniem Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w jednym egzemplarzu);  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego udzielającej pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją projektu, w tym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach).

31 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać pocztą, kurierem lub osobiście w punkcie przyjęć wniosków EFS - pokój 02, (Wydział Informacji i Promocji EFS) adres: WUP w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15 – 354 Białystok.

32 W przypadku wniosków składanych pocztą lub kurierem kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:  Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Nabór wniosków pozakonkursowych na 2016 r.

33 Nabór prowadzony jest w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 - 15.30. Decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do WUP w Białymstoku. Nabór wniosków został uruchomiony w dniu 02 lutego 2016 roku.

34 Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów upływa dnia 17 lutego 2016 roku o godzinie 15:30.

35 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Założenia dotyczące realizacji projektów Powiatowych Urzędów Pracy przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google