Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca z Instytucją Pośredniczącą przy realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej Lidia Lechocka Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca z Instytucją Pośredniczącą przy realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej Lidia Lechocka Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca z Instytucją Pośredniczącą przy realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej Lidia Lechocka Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Wyboru Projektów www.efs.lubuskie.pl Zielona Góra, 26 października 2011

2 Ośrodki Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa (IP), dla których przewidziane są dotacje związane z aktywną integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 Ośrodki aplikujące o dofinansowanie projektu składają do Instytucji Pośredniczącej (IP) wniosek o dofinansowanie projektu systemowego przygotowany zgodnie z następującymi dokumentami programowymi: - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712). -Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. -Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej CCI 2007 PL 051 PO 001 z dnia 28 września 2007 r. -Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 1 czerwca 2010 r.

4 -System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL, w tym: a. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 z dnia 1 stycznia 2011 r. b. Zasady finansowania PO KL 2007-2013 z dnia 21 grudnia 2010 r. -Odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

5 Do grup docelowych, do których jest adresowana pomoc w ramach Poddziałania 7.1.1 należą: -osoby bezrobotne i/lub -nieaktywne zawodowo i/lub -zatrudnione (mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie), -osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

6 Beneficjenci realizują część projektu systemowego w Poddziałaniu 7.1.1. w zakresie rozwoju form aktywnej integracji za pomocą następujących narzędzi: kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

7 Instrumenty aktywnej integracji: 1.Instrument aktywizacji zawodowej. 2.Instrument aktywizacji edukacyjnej. 3.Instrument aktywizacji zdrowotnej. 4.Instrument aktywizacji społecznej.

8 ` Warunkiem realizacji przez OPS projektu systemowego jest spełnienie wymogów: -merytoryczny- posiadanie przez gminę gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, -organizacyjny - zatrudnienie odpowiednio co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej, -finansowy – posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości w ramach projektu.

9 Kryteria dostępu 1.Wartość zadania „Aktywna integracja” wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie. 2.Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej. 3.Projekt jest skierowany do grupy docelowej, w której osoby niepełnosprawne stanowią przynajmniej 10% uczestników projektu 4.Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy.

10 Wniosek złożony w IP przechodzi ocenę formalną i merytoryczną. Ocena odbywa się w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego i wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

11 Ośrodek Pomocy Społecznej, którego projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji zawiera z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę ramową dotyczącą realizacji projektu. Umowa ramowa jest zawierana na okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu wskazanym we wniosku do 31.12.2013. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2011 r. (dokument dostępny na naszej stronie www.efs.lubuskie.pl

12 Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna w pkt. 3.6 wniosku brak rocznych obrotów Projektodawcy w pkt. 3.7 brak informacji o porozumieniu z PUP błędne potwierdzenie za zgodność z oryginałem zła nazwa Projektodawcy (brak nazwy jednostki samorządu Gmina / Powiat) złożona tylko jedna wersja wniosku w części V. Oświadczenie wniosku brak podpisu osoby z pkt 2.6 wniosku, wskazanej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjent

13 Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna w pkt 3.3 – (Zadania) brak „produktów” bądź błędne ich określenie, w diagnozie problemu powoływano się głównie na problem bezrobocia, nie opisując przy tym innych problemów jak np. wykluczenie społeczne, błędnie obliczany budżet (w tym wkład własny ), w pkt 3.1.2 błędnie określano wskaźniki, wystąpiły również problemy z definiowaniem otoczenia Beneficjentów Ostatecznych (BO),

14 Procedura podpisywania aneksów / umów – załączniki do umowy ramowej Statut (umowa) NIP, Regon, Adres – JST i OPS (aneks + umowa) Nr konta bankowego (transferowy, projektu) (aneks + umowa) Pełnomocnictwo (aneks + umowa) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (aneks + umowa) Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US (umowa) Oświadczenie o sposobie rozliczania dofinansowania (aneks + umowa) Oświadczenie dot. pochodzenia źródła wkładu własnego (aneks + umowa) Uchwała o powołaniu skarbnika (aneks + umowa) Kontrasygnata skarbnika (aneks + umowa)

15 Procedura przekazywania środków OPS otrzymują corocznie: płatności ze środków europejskich (w ramach EFS) dotację z budżetu krajowego na rachunki bankowe wyodrębnione dla projektów

16 Procedura przekazywania środków c.d. Zgodnie z zasadami naboru projektów OPS co do zasady środki przekazywane są dwa razy w roku w wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok budżetowy i określonego w umowie Decyzją IP środki przekazane będą raz w roku

17 Dziękuję za uwagę Lidia Lechocka Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Wyboru Projektów


Pobierz ppt "Współpraca z Instytucją Pośredniczącą przy realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej Lidia Lechocka Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google