Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do zarządzania i marketingu ćwiczenia nr 2 i 3 Temat: szkoły zarządzania, struktury organizacyjne Horacy Dębowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do zarządzania i marketingu ćwiczenia nr 2 i 3 Temat: szkoły zarządzania, struktury organizacyjne Horacy Dębowski"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do zarządzania i marketingu ćwiczenia nr 2 i 3 Temat: szkoły zarządzania, struktury organizacyjne Horacy Dębowski horacy@pjwstk.edu.pl

2 2 Co Państwo zapamiętali z wykładu?

3 Wybrane Teorie zarządzania  Szkoła klasyczna:  zarządzanie naukowe  zarządzanie administracyjne  Szkoła behawioralna  Szkoła ilościowo-systemowa  Teoria XY  Kierunek ilościowy  Kierunek systemowy

4  Okrycie znaczenia podziału pracy  Od czego zależy bogactwo nardu. Dokonania Adama Smitha (1776)  Bogactwo narodu zależy od:  produktywności pracy,  wielkości zatrudnienia Podział pracy szpilka ( 1-20 szt/zatrud., 4800/zatrud.podział pracy – również rozumiany szeroko, specjalizacja) Teorie zarządzania – kontekst historyczny (I)

5  Znaczenie rewolucji przemysłowej dla rozwoju nauki o zarządzaniu:  wzrost gospodarczy  zwiększenie liczby ludności  powstanie dużych organizacji – pojawia się problem zarządzania Teorie zarządzania – kontekst historyczny (II)

6 Wzrost gospodarczy na świecie GDP – gross domestic product – Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca w cenach stałych z roku 2000, w dolarach Źródło: J. Bradford DeLong, The Reality of Economic Growth: History and Prospect, Berkley University 2007

7 Źródło: J. Bradford DeLong, The Reality of Economic Growth: History and Prospect, Berkley University 2007

8 Wzrost wynagrodzenia realnego (po uwzględnieniu wzrostu cen) Źródło: Clark G., A Farewell to Alms; A Brief Economic History of the World, Princeton 2007

9 kiedy powstała? W 1911 roku Frederick Taylor wydał Zasady naukowego Zarządzania. Taylora przerażała niska sprawność pracowników – proszę pamiętać o stosunkach społecznych i gospodarczych w tamtym okresie. cztery zasady zarządzania: 1. naukowo opracowywać każdy element pracy danego człowieka 2. Wybrać robotnika w sposób naukowy, a następnie go wyszkolić, uczyć i doskonalić 3. współpracować z robotnikami, aby szczerze wykonywali swoją pracę zgodnie z opracowanymi naukowymi zasadami 4. równo dzielić pracę między kierownictwo, a robotników. Kierownictwo powinno przejąć wszystkie zadania, do których lepiej się nadają niż robotnicy Szkoła klasyczna (I)

10  Kontrola, a płace jako motywator – bo zakładana racjonalność (człowiek chce więcej a nie mniej), szkolenia, jeszcze raz kontrola, odpowiedni dobór pracowników.  Na pracownika trochę patrzono jak na trybik w maszynie (organizacji)  Koncepcje Taylora nie „przyjęły się” w krajach poza Stanami Zjednoczonymi, ale … ale doprowadziły do wzrostu produktywności! Przemysłowa dominacja USA. Szkoła klasyczna (II)

11  Eksperyment Hawthorne (w Hawthorne Electric Company) -na czym polegał eksperyment -kiedy ten eksperyment został zapoczątkowany, w jakich okolicznościach się zakończył -rola E.Mayo Komentarz dodatkowy: oświetlenie a wydajność pracy - zwróćmy uwagę na rolę elektryczności (światła elektrycznego) w prowadzeniu przedsiębiorstwa manufaktury Szkoła behawioralna

12 12 Studia przypadku, dyskusja  Henryk Ford – początki imperium  Tayloryzm w XXI wieku – zasada organizowania pracy w sektorze usług, na przykładzie firmy McDonald.

13 Teoria „X” oparta jest na negatywnym poglądzie na temat ludzi:  ludzie mają niewielkie ambicje  nie lubią pracować  chcą unikać odpowiedzialności  trzeba ich ściśle nadzorować Teoria XY (McGregor) (I)

14 Teoria Y oparta jest na pozytywnym poglądzie pozytywnym na temat ludzi:  ludzie potrafią kierować sobą  chętnie przyjmują odpowiedzialność i traktują pracę jako coś równie naturalnego jak odpoczynek lub zabawa  zewnętrzna kontrola i kary nie są jedynymi sposobami skierowania wysiłku zatrudnionych w kierunku osiągania celów organizacyjnych. Człowiek zdolny jest do kierowania sobą i samokontroli dla osiągania celów, które uznał za swoje Teoria XY (McGregor) (II)

15  podejście do zarządzania, w którym stosuje się techniki ilościowe  a co to są techniki ilościowe?  kiedy zyskało „rozgłos”  wykorzystanie metod optymalizacyjnych podczas II wojny światowej, po wojnie korporacje zaczęły stosować to podejście  Robert McNamara, sylwetka Kierunek ilościowy

16  ukończył ekonomię i filozofię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley  dwa lata później skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Harvardzie  doradzał wojsku podczas wojny światowej – był analitykiem wojskowym w stopniu kapitana. Autor planu bombardowania Tokio w roku 1945.  1960 został pierwszym w historii prezesem spoza rodziny Fordów  Dzień przed objęciem przez niego prezesury wybory prezydenckie wygrał John F. Kennedy, który kilka tygodni później zaproponował mu objęcie resortu obrony.  prezes Banku Światowego od 1968 – 1981  lipiec 6, 2009 – data śmierci Robert McNamara

17  połowa lat 60. do poł. 70.  Ludwig von Bertalanffy, N. Wiener  W pojęciu systemowym - system definiuje się jako zbiór wzajemnie powiązanych części; systemami są społeczeństwa, komputery, samochody, etc.  System jest zawsze czymś więcej niż sumą jego elementów, gdyż są interakcje, synergia Kierunek systemowy (I)

18  Suboptymalizacja (usprawnienie funkcjonowania danej części) nie zawsze prowadzi i bardzo często nie prowadzi do polepszenia funkcjonowania całego systemu przykład komputera ram, procesor (co z tego że podniesiemy efektywność człowieka w ładowaniu surówki, gdy np. nie będziemy mieć kierowców którzy ją rozwiozą)  Organizator – systemowiec : - wie, że w każdej organizacji można wyróżnić obszary kluczowe, czyli takie, które przesądzają o jej sprawności o jej sukcesie lub porażce – eliminuje wąskie gardła. Wąskie gardło w Polsce np. autostrady - widzi wzajemne powiązanie wszystkiego ze wszystkim. Wie, że oddziaływanie na jeden z elementów systemu, na jeden podsystem może wywołać – i bardzo często się tak zdarza – przesunięcie w czasie i spotęgowanie reakcji w innych podsystemach Kierunek systemowy (II)

19  Podstawowym kanonem myślenia systemowego jest dążenie do zrozumienia „istoty rzeczy” do uchwycenia spraw zasadniczych dla analizowanego procesu, z pominięciem szczegółów i spraw drugorzędnych  Realizacji tego postulatu służy poszukiwanie odpowiedzi na trzy pytania nazwane trójcą systemową (Wierner):  Dlaczego widzę, to co widzę?  Dlaczego rzeczy pozostają takie same?  Dlaczego rzeczy się zmieniają?  Dlaczego teorie zarządzania się zmieniają, co warunkuje te zmiany Kierunek systemowy (III)

20 PJWSTK 2012/13 Struktury organizacyjne – powtórzenie wiedzy w wykładu

21 PJWSTK 2012/13 Typy struktur organizacyjnych Według kryterium rozpiętości kierowania struktury płaskie struktury smukłe

22 PJWSTK 2012/13 Cechy struktur płaskich  Mała liczba szczebli zarządzania  Duża rozpiętość kierowania  Mała częstotliwość kontaktu kierownika z podwładnymi  Wysoki stopień delegowania uprawnień  Wymagane wysokie kwalifikacje podwładnych  Duża samodzielność pracowników  Małe zagrożenie zniekształceniem przekazywanych informacji (krótkie kanały informacyjne)

23 PJWSTK 2012/13 Cechy struktur smukłych  Duża liczba szczebli zarządzania  Duże możliwości awansu pionowego  Mała rozpiętość kierowania  Możliwość dokładnej i bieżącej kontroli pracy podwładnych  Duża częstotliwość kontaktu kierownika z podwładnymi  Niski stopień delegowania uprawnień  Kwalifikacje podwładnych nie muszą być wysokie  Duże zagrożenie zniekształceniem przekazywanych informacji (długie kanały informacyjne)  Możliwość przerwania sztywnej struktury łańcucha

24 PJWSTK 2012/13 Typy struktur organizacyjnych  Według kryterium dominujących więzi organizacyjnych:  struktury liniowe (o przewadze zależności liniowych)  struktury funkcjonalne (o przewadze zależności funkcjonalnych)  struktury mieszane/sztabowe/liniowo-sztabowe (o równowadze więzi hierarchicznych i funkcjonalnych)

25 PJWSTK 2012/13 Struktura liniowa Źródło: www.plock.chs.pl

26 PJWSTK 2012/13 Struktura liniowa  Zalety:  łatwość w przekazywaniu dyspozycji  wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności  prostota i przejrzystość konstrukcji  warunki do szybkiego podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji  łatwość utrzymania dyscypliny

27 PJWSTK 2012/13 Struktura liniowa  Wady:  rozbudowana hierarchia zarządzania  brak możliwości pogłębiania specjalizacji w zakresie wszystkich aspektów zarządzania daną komórką lub jednostką organizacyjną  wysoka centralizacja

28 PJWSTK 2012/13 (Klasyczna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Pracownik Dział księgowości PracownikProdukcja

29 PJWSTK 2012/13 Struktura funkcjonalna  Zalety :  specjalizacja funkcji kierowniczych  możliwość bezpośrednich kontaktów ze specjalistami, którymi są przełożeni funkcjonalni  większa elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa  zdolność szybkiego reagowania na zmiany w organizacji

30 PJWSTK 2012/13 Struktura funkcjonalna  Wady:  trudności w rozliczaniu kompetencji i odpowiedzialności kierowników funkcjonalnych  trudności w rozgraniczaniu zakresu władzy i stanowisk funkcjonalnych (konfliktogenność )  dezorientacja wykonawców spowodowana występowaniem sprzeczności decyzyjnych  manipulowanie poleceniami przez podwładnych  duża liczba kierowników „dyrygujących” podwładnymi  tendencja do autonomizacji celów stanowisk funkcjonalnych stopniowa supremacja więzi funkcjonalnych nad służbowymi

31 (Współczesna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Dział księgowości Dział produkcji PJWSTK 2012/13

32 Struktura liniowo-sztabowa S S = sztab

33 PJWSTK 2012/13 Struktura liniowo-sztabowa  Zalety:  Możliwe są jednocześnie:  zachowanie zależności hierarchicznej i zasady jednoosobowego kierownictwa  specjalizacja funkcjonalna w sferze zarządzania  wykorzystanie zasady rady kompetentnej  możliwość wykorzystania tej struktury nawet w dużych organizacjach  jednoznacznie określony podział pracy, kompetencji i odpowiedzialności  prostota i przejrzystość konstrukcji  zachowanie autorytetu kierowników liniowych

34 PJWSTK 2012/13 Struktura liniowo-sztabowa  Wady:  tendencja do formalizacji i biurokracji  możliwość sporów kompetencyjnych między kierownikami liniowymi i sztabowymi  bezkrytyczny stosunek/ignorowanie opinii pracowników sztabu przez kierownictwo liniowe

35 PJWSTK 2012/13 Elastyczne struktury organizacyjne  zadaniowe („project management”)  macierzowe (pluralna postać struktury zadaniowej)  organiczne

36 PJWSTK 2012/13 Struktura macierzowa

37 PJWSTK 2012/13 Struktura macierzowa  Zalety:  ł ączy zalety struktur funkcjonalnych i liniowych  Wady:  złamanie zasady jedności rozkazodawstwa  konflikty kompetencyjne między kierownikami, walka o władzę  zwiększenie liczby stanowisk kierowniczych  wymaga dużych umiejętności interpersonalnych  duże koszty wdrożenia

38  Najczęściej występującą strukturą organizacyjną w małych firmach jest struktura liniowa  Dla średniej firmy o ograniczonym asortymencie zasobów najkorzystniejsza będzie struktura funkcjonalna  W dużych i średnich firmach z reguły występuje struktura liniowo-sztabowa Dobór struktur w zależności od wielkości przedsiębiorstwa PJWSTK 201238

39 Dziękuję za uwagę Horacy Dębowski39


Pobierz ppt "Wstęp do zarządzania i marketingu ćwiczenia nr 2 i 3 Temat: szkoły zarządzania, struktury organizacyjne Horacy Dębowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google