Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 – założenia Co wymaga zmiany w polskiej nauce i przedsiębiorczości, aby możliwe było osiągnięcie większej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz zapewnienie jej większego udziału w gospodarce światowej? zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo- rozwojowej, współpraca nauki i biznesu, stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, innowacyjność w sektorze MŚP.

3 Wsparcie innowacyjności z funduszy UE na lata 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie innowacyjności realizowane będzie przede wszystkim w ramach celów tematycznych: CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Wsparcie w ramach ww. celów tematycznych będzie udzielane poprzez: programy operacyjne: PO Inteligentny Rozwój (program krajowy), PO Polska Wschodnia (program makroregionalny), 16 regionalnych programów operacyjnych.

4 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Co chcemy osiągnąć? (wybrane wskaźniki) Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB 2013 0,87% 2020 1,7% 2023 2,0% Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w %PKB 2013 0,38% 2020 0,8% 2023 0,9% Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności, a przez to konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych.

5 Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). Cel POIR: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

6 Program Inteligentny Rozwój I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II.Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I III.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc Techniczna Całkowita alokacja POIR (EFRR): 8,6 mld EUR Osie priorytetowe oraz alokacja 6

7 infrastruktura B+R usługi instytucji otoczenia biznesu patenty rozwój kadr Beneficjenci POIR: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne) Schemat wsparcia POIR

8 I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP) 1 marca 20164 kwietnia 201629 lipca 2016750 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP z regionów słabiej rozwiniętych) III kwartał IV kwartał750 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa) II kwartałIII kwartał 1 000 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 7 grudnia 20157 stycznia 201629 lutego 2016500 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej III kwartałIV kwartał 500 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOCHEM18 grudnia 20151 lutego 2016III kwartał 201650 8

9 I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 1.2 Sektorowe programy B+R - Innotextile15 marca 2016II kwartał 60 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOSBZII kwartał III kwartał50 9

10 II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (I konkurs) 29 stycznia 20161 marca 201629 kwietnia 2016 1 000 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (II konkurs) 29 lipca 20161 września 2016 31 października 2016 460 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP15 grudnia 201518 stycznia 201618 marca 201631 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPsierpień 2016wrzesień 2016luty 201736 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP5 maja 20166 czerwca 201630 stycznia 201762,5 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 21 września 2015 22 października 2015 31 marca 201650 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej15 czerwca 201618 lipca 201620 stycznia 201750 10

11 III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 9 grudnia 201512 stycznia 201631 marca 201610 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock październik 2016listopad 2016listopad 201710,6 3.2.1 Badania na rynek27 kwietnia 20161 czerwca 201631 sierpnia 20161 000 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne1 czerwca 2016lipiec 2016wrzesień 2016500 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 16 maja 201624 czerwca 20165 sierpnia 2016100 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand październik 2016listopad 2016grudzień 2016200 11

12 IV oś Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboruZakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Sukcesywne ogłaszanie kolejnych programów strategicznych i uruchamianie naborów wniosków o dofinansowanie od II kwartału 145 4.1.2 Regionalne agendy naukowo- badawcze III kwartałIV kwartał 400 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów III kwartałIV kwartał 280 4.1.4 Projekty aplikacyjneIII kwartałIV kwartał 200 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 30 czerwca 20151 października 201531 marca 2016804 12

13 Podsumowanie harmonogramu Programu Inteligentny Rozwój Łącznie w 2016 r. zostaną uruchomione minimum 24 konkursy w ramach 16 instrumentów PO IR (dodatkowo dwa konkursy rozpoczęły się w 2015 r. i są kontynuowane) - w siedmiu instrumentach planuje się po dwa konkursy, a w dwóch – aż trzy. Łączna kwota na alokacji na te konkursy wynosi 8,2 mld PLN, w tym na konkursy planowane do ogłoszenia w 2016 r. wynosi ponad 6,2 mld PLN. W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji wszystkich Instrumentów Finansowych przewidzianych w POIR - 7 IF o łącznej alokacji wynoszącej ponad 910 mln EUR, a także zakontraktowanie wszystkich projektów pozakonkursowych. Harmonogram programu jest opublikowany na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie PO IR www.poir.gov.pl. 13

14 14 Stan wdrażania Programu Inteligentny Rozwój Do końca stycznia 2016 r. zawarto 121 umów na kwotę dofinansowania 1,3 mld PLN. 116 umów na kwotę 690 mln PLN zawarto w działaniach konkursowych. Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka) Liczba wniosków – 1 650 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 10,62 mld PLN Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /demonstracyjnej Liczba wniosków – 119 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR - 1,33 mld PLN Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Liczba wniosków – 45 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 433 mln PLN

15 Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Liczba wniosków – 12 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 2 mln PLN Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek Liczba wniosków – 326 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 3,84 mld PLN Podziałanie 4.1.1. Projekty aplikacyjne Liczba wniosków – 135 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 624 mln PLN

16 Działania informacyjno-promocyjne: - strony internetowe: poir.gov.pl, ncbr.gov.pl, parp.gov.pl, bgk.pl – aktualne informacje o konkursach, materiały ze spotkań, Generatory Wniosków Aplikacyjnych, - spotkania informacyjne dotyczące każdego konkursu (transmitowane w Internecie), - informacje o przykładowych projektach, - lista beneficjentów POIR (funduszeeuropejskie.gov.pl), - spotkania regionalne dotyczące POIR zaplanowane na wiosnę br.

17 Przykładowe projekty z woj. lubuskiego dofinansowane ze środków PO Innowacyjna Gospodarka Beneficjent: CIECH Vitrosilicon S.A. Projekt: Szkło opakowaniowe BarvaGlass-Vitrosilicon przekształca wizję w rzeczywistość Działanie: 1.4 – 4.1 POIG Wartość projektu: 1.4 – 1,5 mln PLN, 4.1 – 16,1 mln PLN Beneficjent: ITM Poland Sp. z o.o. Projekt: Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego na innowacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne Działanie: 4.4 POIG Wartość projektu: 7,1 mln PLN. -

18 Przykładowe projekty z woj. lubuskiego dofinansowane ze środków PO Inteligentny Rozwój Beneficjent: Zakład mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. Projekt: Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe Poddziałanie: 1.1.1 POIR (tzw. Szybka ścieżka) Wartość projektu: 3,1 mln PLN, w tym 1,9 mln PLN dofinansowania. W ramach projektu zostanie przebadana innowacyjna siłownia, wykorzystująca ciepło odpadowe, z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego. Projekt obejmuje zbudowanie dwie instalacji – jednej badawczej i jednej demonstracyjnej.

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poir.gov.pl


Pobierz ppt "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google