Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy zarządzania ćwiczenia nr 5 i 6 ćwiczenia nr 5 i 6 Horacy Dębowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy zarządzania ćwiczenia nr 5 i 6 ćwiczenia nr 5 i 6 Horacy Dębowski"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy zarządzania ćwiczenia nr 5 i 6 ćwiczenia nr 5 i 6 Horacy Dębowski horacy@pjwstk.edu.pl

2 Wykres 1. Udzia ł osób w wieku 25–64 lat uczestnicz ą cych w jakiejkolwiek formie nauki lub dokszta ł cania (w ci ą gu czterech tygodni przed badaniem) do liczby osób w wieku 25–64 lat w 2008 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat

3 Case Bonusowy Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2005 specjaliści na rynku pracy radzą sobie lepiej!!

4 Wykres 2. Średnio roczne tempo przyrostu osób z wyższym wykształceniem - w rozbiciu na wzrost wynikający z przyrostu ludności oraz wzrostu zapotrzebowania w latach 1998 - 2006, wśród krajów OECD Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat Case Bonusowy

5 Wykres 3. Struktura kształcenia według kierunków kształcenia (liczba absolwentów danego kierunku w stosunku do liczby absolwentów ogółem), w wybranych krajach OECD w 2007 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat Case Bonusowy

6 Wykres 4. Procent przedsiębiorstw organizujących szkolenia zawodowe (CVT), z podziałem liczbę zatrudnianych pracowników, w 2005 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat Case Bonusowy

7 Teorie (wybrane) zarządzania  Szkoła klasyczna: - zarządzanie naukowe - zarządzanie administracyjne  Szkoła behawioralna  Szkoła ilościowo-systemowa  Teoria XY  Kierunek ilościowy  Kierunek systemowy

8  Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodow, 1776  Bogactwo narodu zależy od:  produkcyjności pracy,  wielkości zatrudnienia  Podział pracy  szpilka ( 1-20 szt/zatrud., 4800/zatrud.podział pracy – również rozumiany szeroko, specjalizacja) produkcyjność pracy zależy m.in. od podziału pracy

9  W warunkach konkurencji interes osobisty zbieżny jest z interesem społecznym.  Nie od dobroczynności piekarza, piwowara, czy rzeźnika możesz oczekiwać swojego obiadu, ale od ich dbałości o interes własny  Czy John Nash podważył tezy Smitha? pamiętają Państwo – dylemat więźnia

10  rewolucja przemysłowa a wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby ludności  maszyny a ludzkie mięśnie  powstanie dużych organizacji – pojawia się problem zarządzania  kontekstu historycznego – w jakim kontekście historycznym powstawały pierwsze teorie zarządzania

11 GDP – gross domestic product – Produkt Krajowy Brutto (PKB) na mieszkańca w cenach stałych z roku 2000, w dolarach Źródło: J. Bradford DeLong, The Reality of Economic Growth: History and Prospect, Berkley University 2007

12 Wzrost liczby ludności na przestrzeni lat Źródło: J. Bradford DeLong, The Reality of Economic Growth: History and Prospect, Berkley University 2007

13 Wzrost wynagrodzenia realnego (po uwzględnieniu wzrostu cen) na przestrzeni lat Źródło: Clark G., A Farewell to Alms; A Brief Economic History of the World, Princeton 2007

14  kiedy powstała  w 1911 roku Frederick Taylor wydał Zasady naukowego Zarządzania  słowo klucz:  przerażała go niska sprawność pracowników  cztery zasady zarządzania:  1. naukowo opracowywać każdy element pracy danego człowieka  2. Wybrać robotnika w sposób naukowy, a następnie go wyszkolić, uczyć i doskonalić  3. współpracować z robotnikami, aby szczerze wykonywali swoją pracę zgodnie z opracowanymi naukowymi zasadami  4. równo dzielić pracę między kierownictwo, a robotników. Kierownictwo powinno przejąć wszystkie zadania, do których lepiej się nadają niż robotnicy

15  kontrola, płace jako motywator – bo zakładana racjonalność (człowiek chce więcej a nie mniej), szkolenia, jeszcze raz kontrola, odpowiedni dobór pracowników  na pracownika trochę patrzono jak na trybik w maszynie (organizacji)  Koncepcje Taylora nie „przyjęły się” w krajach poza Stanami Zjednoczonymi  ale doprowadziły do wzrostu produktywności!

16 Prekursorzy:  Robert Owen  Hugo Munsterberg  Mary Parker Follett  Chester Barnard

17  Eksperyment Hawthorne (w Hawthorne Electric Company)  - na czym polegał eksperyment  - kiedy ten eksperyment został zapoczątkowany  - kiedy zaczął brać w nim udział Elton Mayo, kiedy eksperyment się zakończył  problem:  oświetlenie a wydajność pracy  zwróćmy uwagę na rolę elektryczności (światła elektrycznego) w prowadzeniu przedsiębiorstwa manufaktury

18  a więc grupa społeczna ma znaczenie  a pracownik to nie maszyna!!  zadowolony pracownik to dobry pracownik  zaspokajajmy potrzeby pracowników, to „odwdzięczą się” i będą dobrze dla nas pracować- myśl przewodnie behawiorystów

19  przypadek „nowy”  przypadek Lima – eksperyment okryty tajemnicą (na czym polegała niezwykłość eksperymentu w Limie?)

20 „X” - jest oparta w zasadzie na negatywnym poglądzie na ludzi: - ludzie mają niewielkie ambicje - nie lubią pracować - chcą unikać odpowiedzialności - trzeba ich ściśle nadzorować

21 „Y”  oparta jest na poglądzie pozytywnym  ludzie potrafią kierować sobą  chętnie przyjmują odpowiedzialność i traktują pracę jako coś równie naturalnego jak odpoczynek lub zabawa  zewnętrzna kontrola i kary nie są jedynymi sposobami skierowania wysiłku zatrudnionych w kierunku osiągania celów organizacyjnych. Człowiek zdolny jest do kierowania sobą i samokontroli dla osiągania celów, które uznał za swoje Case McGregora – co McGregor myślał o skuteczności swojej teorii?? proszę pamiętać, aby krytycznie podchodzić do każdej teorii nauki - nauki społeczne są często „zideologizowane” (m.in. również dlatego, że teorie z tej dziedziny nie są falsyfikowalne (przykład ekonomii – teorie Keynesa i Friedmana)

22  podejście do zarządzania, w którym stosuje się techniki ilościowe  a co to są techniki ilościowe?  kiedy zyskało „rozgłos”  wykorzystanie metod optymalizacyjnych podczas II wojny światowej  po wojnie korporacje zaczęły stosować to podejście  Robert McNamara – ciekawa dlaczego??

23  ukończył ekonomię i filozofię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley  dwa lata później skończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Harvardzie  doradzał wojsku podczas wojny światowej – był analitykiem wojskowym w stopniu kapitana. Autor planu bombardowania Tokio w roku 1945.  1960 został pierwszym w historii prezesem spoza rodziny Fordów  Dzień przed objęciem przez niego prezesury wybory prezydenckie wygrał John F. Kennedy, który kilka tygodni później zaproponował mu objęcie resortu obrony.  prezes Banku Światowego od 1968 – 1981  lipiec 6, 2009 – data śmierci

24  połowa lat 60. do poł. 70.  Ludwig von Bertalanffy, N. Wiener  W pojęciu systemowym - system definiuje się jako zbiór wzajemnie powiązanych części; systemami są społeczeństwa, komputery, samochody, etc.  System jest zawsze czymś więcej niż sumą jego elementów, gdyż są interakcje synergia

25 Kierunek systemowy cd.  Suboptymalizacja (usprawnienie funkcjonowania danej części) nie zawsze prowadzi i bardzo często nie prowadzi do polepszenia funkcjonowania całego systemu  przykład komputera ram, procesor (co z tego że podniesiemy efektywność człowieka w ładowaniu surówki, gdy np. nie będziemy mieć kierowców którzy ją rozwiozą)  Organizator – systemowiec wie, że w każdej organizacji można wyróżnić obszary kluczowe, czyli takie, które przesądzają o jej sprawności o jej sukcesie lub porażce – eliminuje wąskie gardła. wąskie gardło w Polsce np. autostrady  widzi wzajemne powiązanie wszystkiego ze wszystkim. Wie, że oddziaływanie na jeden z elementów systemu, na jeden podsystem może wywołać – i bardzo często się tak zdarza – przesunięcie w czasie i spotęgowanie reakcji w innych podsystemach

26  Podstawowym kanonem myślenia systemowego jest dążenie do zrozumienia „istoty rzeczy” do uchwycenia spraw zasadniczych dla analizowanego procesu, z pominięciem szczegółów i spraw drugorzędnych  Realizacji tego postulatu służy poszukiwanie odpowiedzi na trzy pytania nazwane trójcą systemową (Wierner):

27 Trójca systemowa  1. dlaczego widzę to co widzę  2. dlaczego rzeczy pozostają takie same  3. dlaczego rzeczy się zmieniają? dlaczego teoria zarządzania się zmieniają, co warunkuje zmiany, od czego one zależą? Kierunek systemowy cd.

28  performance gap thesis (gap – przepaść, przerwa, luka) – teorie ewoluują aby domknąć różnice pomiędzy stosowanymi technikami, a oczekiwaniami menedżerów - menedżerowie zakładają wykonanie ustalonych planów – jeżeli wykorzystując dane narzędzie nie osiągają zakładanych celów (z różnych przyczyn, np. z powodu zmian gospodarczych, kulturowych, kryzysów, etc.) wtedy poszukują innych teorii, które przybliżałoby ich do zakładanych celów  teoria wahadła – teorie zarządzają podążają wraz z wynikami makroekonomicznymi (według cykli Kondratiewa)  menedżerowie muszą słuchać się „prasy” i obecnie panujących „trendów”/” „mody” – gdyż oddziaływają one na właścicieli spółek (najczęściej akcyjnych)

29  Podejmowania decyzji można nauczyć się... przez podejmowanie decyzji (praktyka), ale też przez uczenie się teorii nie dla wszystkich oczywiste!

30  Decyzja jest to wybór jednej możliwości spośród zbioru możliwych decyzji. Proces takiego wyboru nazywa się procesem podejmowania decyzji, a naukę zajmującą się tym problemem – teorią podejmowania decyzji.

31  Ze względu na rodzaj informacji, którymi dysponuje decydent, można wyróżnić trzy sytuacje:  - podejmowanie decyzji w warunkach pewności (bak i benzyna)  - podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka (gdy znamy rozkład prawdopodobieństw) – a więc ta definicja trochę odmienna od rozumienia potocznego  - podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – błądzimy we mgle

32  podejście matematyczne, modele optymalizacyjne  modele symulacyjne  modele prognozowania  model ekonometryczny  drzewa decyzyjne  wykres Ganta

33 wykres Gantta

34 drzewo decyzyjne 1 (4;2) (0;3) (3;4)(1;2) P(1) P(2) 22 T TN N gracz pierwszy gracz drugi Opis powyższej sytuacji: Gracz pierwszy może podjąć decyzję P(1) lub P(2) (abstrahujemy od tego co one oznaczają). Gracz drugi może również natomiast podjąć decyzje T lub N. Jeżeli gracz pierwszy wybierze P(1), a gracz drugi wybierze T wtedy gracz pierwszy dostanie - 4, a gracz drugi – 2 (abstrahujemy od tego co oznaczają 4 lub 2; zakładamy natomiast, że gracz chcą posiadać więcej a nie mniej). Rozwiązaniem tej gry jest para decyzji: gracz pierwszy wybiera P(2), a gracz drugi T, a wtedy wypłaty wynoszą odpowiednio 3 (gracz pierwszy i 4 (dla gracza drugiego).

35 to jest rozwiązanie gry (zakładając, że gracze postępują racjonalnie)


Pobierz ppt "Podstawy zarządzania ćwiczenia nr 5 i 6 ćwiczenia nr 5 i 6 Horacy Dębowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google