Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program współpracy Gminy Szczecinek na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program współpracy Gminy Szczecinek na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami."— Zapis prezentacji:

1 Program współpracy Gminy Szczecinek na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2 Podstawa prawna  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333j.t.).  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515j.t.).  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163j.t.).

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Uchwała Nr XVIII/175/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Uchwała Nr XIX/194/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 listopada 2015 r.

4 Program współpracy Cel programu: BUDOWA I UMACNIANIE PARTNERSTWA POMIĘDZY SAMORZĄDEM A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, a w szczególności: kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacją, umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonowania na rzecz społeczeństw lokalnych, umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności społecznej za społeczność, za realizację ich potrzeb i rozbudowę zasobów gminnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w oparciu o wszystkie grupy wiekowe mieszkańców (dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów), wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

5 Zasady współpracy pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

6 Formy współpracy 1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy finansowe i pozafinansowe: 1. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom poprzez: a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

7 2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczecinek oraz na tablicach ogłoszeń, b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy Szczecinek oraz w posiedzeniach Komisji, c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z programu, d) uzgadnianie kształtu listy zagadnień priorytetowych, na kolejny rok budżetowy, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu dla Gminy.

8 3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, poprzez: a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji, b) udostępnianie druków projektów uchwał w biurze Rady Gminy. 4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu samorządu gminy lub organizacji, w celu przygotowania opinii w sprawach związanych z programem.

9 Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp., udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy, w postaci informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach uzyskiwania dotacji, nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert, promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, prowadzenia i stałego aktualizowania elektronicznej bazy o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Szczecinek.

10 Priorytety w realizacji zadań w roku 2016 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; działalność na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych; turystyka, ekologia i krajoznawstwo; działania na rzecz edukacji i wychowania; działalność na rzecz społeczności lokalnych; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego.

11 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 1. Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych – kwota 120 000zł; 2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczecinek – kwota 10 000zł; 3. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych – kwota 10 000zł;

12 Działalność na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych: Podejmowanie działań mających na celu aktywizacje i integrację seniorów i osób niepełnosprawnych – kwota 10 000zł. Turystyka, ekologia i krajoznawstwo: 1. Wspieranie działań i inicjatyw społecznych promujących Gminę Szczecinek – kwota 5 000zł; 2. Organizacja przedsięwzięć turystycznych – kwota 5 000zł.

13 Działania na rzecz edukacji i wychowania: 1. Organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym – kwota 5 000zł; 2. Wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, wychowawczych oraz oświatowych – kwota 5 000zł. Działalność na rzecz społeczności lokalnych: Działania integrujące mieszkańców wsi oraz wiejskich społeczności lokalnych – kwota 5 000zł.

14 Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego: 1. Promowanie twórczej działalności artystów, zespołów oraz młodych twórców – kwota 5 000zł. 2. Organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, konkursów i innych form życia kulturalnego – kwota 5 000zł.

15 Okres realizacji programu Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 obowiązuje od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

16 Sposób oceny realizacji programu Wskaźnikami efektywności realizacji programu będą dane dotyczące w szczególności: liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności; liczby ofert złożonych na ogłoszone otwarte konkursy ofert; liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert;

17 liczby wniosków złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert; liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy); wysokości środków finansowych z budżetu Gminy przekazanych na realizację zadań publicznych; łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

18 Tryb powołania i zasady Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert

19 Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta, której celem jest zaopiniowanie złożonych ofert. W skład Komisji wchodzą: a ) przedstawiciele organu uchwałodawczego i wykonawczego, b ) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

20 Nabór członków z ramienia NGO do komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert odbył się w terminie od 04.12.2015r. do 18.12.2015r. Wpłynęły dwie oferty: 1. Stowarzyszenie Kobiet Wilcze Laski – osoba delegowana Małgorzata Pulsakowska, Halina Zalejasz, 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kusowa – Kamila Cieślińska.

21 Szczegółowe zadania Komisji określa rozdział XII Programu współpracy.

22 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego

23 Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333 j.t.) art. 11 i art. 13

24 Zasady przyznania dotacji Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333j.t.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), Uchwała Nr XVIII/175/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Uchwała Nr XIX/194/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25 listopada 2015 r.

25 Termin realizacji zadań 15.02.2016r. do 29.12.2016r.

26 Warunki i zasady składania ofert Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2016 r. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, numer zakresu zadania, tytuł zadania publicznego, adnotację „ Otwarty konkurs ofert 2016”.

27 Przeznaczenie dotacji zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego; zakupu wody dla zawodników; kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zadania; koszty opłat licencyjnych oraz rejestracyjnych związanych bezpośrednio z udziałem w zawodach; koszty obsługi sędziowskiej, opieki medycznej; koszty związane z przygotowaniem obiektu do/po meczu (np.: malowanie linii, uprzątnięcie terenu, wałowanie płyty boiska); koszty ubezpieczenia zawodników i uczestników zadania; koszty transportu i wynagrodzenia trenerów oraz opiekunów; koszty obsługi księgowej; koszty zakupu paliwa do samochodu prywatnego pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawarcia umowy na użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych; zakup materiałów promocyjnych zadania; koszty związane z organizacją imprez integracyjnych związanych z realizacja zadania, zakup materiałów związanych z realizacją zadania, - ……..

28 Łączne koszty wynagrodzenia szkoleniowców (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji, w tym wynagrodzenia opiekunów i kierowników obozów sportowych.

29 Dotacja nie może być przeznaczona na: pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, ponoszenie stałych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (za wyjątkiem trenerów), czynsze, koszty dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia, zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, działalność polityczną i religijną,

30 wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd, odsetki od zadłużeń, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, darowizny na rzecz innych osób, wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie. Dotacja nie może być przeznaczona na:

31 Progi procentowe dotacji 80% dotacji z budżetu Gminy 20% wkład własny - finansowy, obligatoryjnie; - rzeczowy, wolontariat.

32 Załączniki do oferty Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym dopuszcza się dołączenie wydruku ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu; b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej);

33 c) w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Szczecineckiego dopuszcza się możliwość nie składania załącznika 6a, jeżeli dokumenty będące w dyspozycji Zleceniodawcy są aktualne w dniu składania ofert. W przypadku tych organizacji należy złożyć oświadczenie o aktualności ww. dokumentów; d) aktualny statut podmiotu składającego ofertę (kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”); e) kwalifikacje dot. uprawnień trenerskich, instruktorskich, nauczycielskich, itp. osób zatrudnionych przy realizacji zadania f) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

34 Wzór oferty OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

35 Wzór sprawozdania SPRAWOZDANIE.docx

36 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Program współpracy Gminy Szczecinek na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google