Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ip4inno 1 Moduł szkoleniowy 1A Podstawowe informacje o patentach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ip4inno 1 Moduł szkoleniowy 1A Podstawowe informacje o patentach."— Zapis prezentacji:

1 ip4inno 1 Moduł szkoleniowy 1A Podstawowe informacje o patentach

2 ip4inno 2 Cele Moduł : Zawiera informacje na temat funkcji patentów Zawiera informacje na temat procedury patentowej Zawiera informacje na temat strategii patentowych Wyjaśnia role ważnych partnerów Wyjaśnia pokrótce dodatkowe możliwości związane z ochroną

3 ip4inno 3 Program Patent – definicje i wymogi Dokument patentowy Procedura patentowa Strategie patentowe Wzory użytkowe Inne dodatkowe prawa i świadectwa Przypadek

4 ip4inno 4 Zarejestrowana własność intelektualna Patenty Czas obowiązywania: 20 lat Znaki towarowe Czas obowiązywania: 10 lat lub bezterminowo Wzory użytkowe Czas obowiązywania: 10 lat Wzory Czas obowiązywania: 5 x 5 lat Prawa własności intelektualnej i świadectwo

5 ip4inno 5 Przykłady niezarejestrowanej własności intelektualnej Niezarejestrowana własność intelektualna = prawo autorskie Prawo zachowuje moc przez 70 lat od śmierci twórcy Znaki towarowe i wzory też można rejestrować Literatura Utwory muzyczne Obrazy Rysunki Filmy Prace budowlane i naukowe oraz schematy

6 ip4inno 6 Patenty Definicje i wymogi

7 ip4inno 7 Czym jest patent? Można powiedzieć, że jest to: Porozumienie między wynalazcą a społeczeństwem Inna definicja (prawna): Patent to wyłączne prawo do handlowego wykorzystania wynalazku w danym kraju. Ochrona trwa maksymalnie 20 lat. Patent to prawo wyłączne.

8 ip4inno 8 Prawo wyłączne Patent uniemożliwia innym handlowe: –produkowanie, sprzedawanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, importowanie i posiadanie wynalazku …Patent nie obejmuje: działań realizowanych w celach niekomercyjnych działań realizowanych w celach eksperymentalnych działań dotyczących produktów, które są handlowo przetwarzane przez właściciela patentu lub za jego zgodą Indywidualnego wytwarzania produktów leczniczych w aptece Ale…

9 ip4inno 9 Prawa z patentu lub naruszenia Przykład a+b+c 20 lat a+b Produkt, np. pasta do zębów a+b+c+ d Firma Y Firma X Firma Y nie może wytwarzać produktu (a+b+c+d) bez pozwolenia firmy X. Firma X nie może wytwarzać produktu (a+b+c+d) bez pozwolenia firmy Y.

10 ip4inno 10 Co to jest wynalazek? Wiedza techniczna, która określa relacje między cechami technicznymi a skutkiem technicznym. Musi być możliwy do odtworzenia.

11 ip4inno 11 Wynalazek posiadający zdolność patentową musi: nadawać się do przemysłowego zastosowania, być nowy/ posiadać poziom wynalazczy, zasadniczo różnić się od tego, co już jest znane = poziom wynalazczy.

12 ip4inno 12 Co można opatentować? Produkt Urządzenie do wytwarzania produktu Proces wytwarzania produktu Zastosowanie produktu

13 ip4inno 13 Czego nie można opatentować? Oprogramowania komputerowego Zabiegów leczniczych i chirurgicznych Metod matematycznych Metod biznesowych Odkryć Wytworów o charakterze estetycznym Nowych gatunków roślin lub zwierząt Wynalazków, które są niezgodne z normami moralnymi i porządkiem publicznym (np. narzędzi tortur) Ciała ludzkiego i wszelkich jego nieodłącznych części

14 ip4inno 14 Zastosowanie przemysłowe Wynalazek musi mieć przynajmniej jedno praktyczne zastosowanie i musi być możliwy do odtworzenia. Nie funkcjonuje ocena czynników jakościowych ani ekonomicznych! Znaczenie mają tylko cechy techniczne.

15 ip4inno 15 Nowość Nowość: Obiektywny wymóg ogólny Nowy w odniesieniu do tego, co znane przed datą dokonania zgłoszenia Znany = ogólna dostępność za pośrednictwem słowa pisanego, mówionego (wykłady itd.), zastosowanie itd.

16 ip4inno 16 Poziom wynalazczy Wyraźna różnica = Poziom wynalazczy = Nieoczywisty dla specjalisty z danej dziedziny

17 ip4inno 17 Dokument patentowy

18 ip4inno 18 Dokument patentowy Opis –wspólna część –konkretna część Zastrzeżenia patentowe Skrót opisu Rysunki

19 ip4inno 19 Tytuł Opis – wspólna część, –czego dotyczy patent, –stan techniki, wady, –cel i zalety wynalazku, –to, w jaki sposób i jakimi środkami zalety są osiągane musi odpowiadać zastrzeżeniom patentowym, –sposób działania opisujący, jak osiągany jest skutek wynalazczy. Elementy patentu Drawings Title Demands

20 ip4inno 20 Elementy patentu cd. 3.Opis, konkretna cześć i rysunki –szczegółowy opis techniczny ze szczegółowym wyjaśnieniem działania oraz odwołaniem do rysunków 4.Zastrzeżenia –niezależne zastrzeżenie/-a aparatura metodazastosowanie... produkt –zależne zastrzeżenie/-a 5.Skrót opisu

21 ip4inno 21 Procedura patentowa

22 ip4inno 22 Procedura patentowa (uproszczona) Decyzja Odrzucenie zgłoszenia Zatwierdzenie zgłoszenia Publikacja B Przechowywanie SprzeciwWygaśnięcie po upływie maks. 20 lat Publikacja A Dalsze badanie Poszukiwania i badanie Zgłoszenie Badanie pod kątem tajemnic handlowych Badanie formalne

23 ip4inno 23 Wynalazca Rzecznik Krok 1: Przygotowanie zgłoszenia Krok 2: Dokonanie zgłoszenia Krok 3: 1. Badanie Krok 4: 1. Decyzja Krok 4a: Przeredagowanie zgłoszenia Krok 5: Dalsze badanieKrok 6: Decyzja ostateczna Krok 7: Publikacja i przechowywanie Role ważnych partnerów Urząd Patentowy

24 ip4inno 24 Strategia patentowa

25 ip4inno 25 Dlaczego warto dokonać zgłoszenia patentowego? Aby: zapewnić zabezpieczenie dla swojego wynalazku i inwestycji w rozwijającą się technologię, zapobiec opatentowaniu wynalazku przez kogoś innego oraz zabezpieczyć sobie miejsce na rynku, zachęcić inwestorów do dalszego rozwoju oraz utrzymać obecnych inwestorów, w przyszłości sprzedać prawo z patentu w formie konkretnego towaru lub działalności. zapewnić wartość marketingową.

26 ip4inno 26 Strategia patentowa Opcje: Ochrona patentowa –Patent krajowy –Międzynarodowe zgłoszenie patentowe –Regionalny system patentowy Utrzymywanie w tajemnicy Profilaktyka patentowa – publikacja

27 ip4inno 27 Patenty

28 ip4inno 28 Jaki patent wybrać? Krajowy patent stosuje się: w przypadku ochrony na rynku kraju rodzimego lub w kilku krajach, jako podstawę do rozszerzenia ochrony na inne kraje lub regiony. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe stosuje się: do ochrony w wielu krajach i na potrzeby wydłużenia okresu poprzedzającego publikację (do 30 miesięcy). Patent regionalny stosuje się: do ochrony w szeregu krajów w tym samym regionie, przy niższych kosztach.

29 ip4inno 29 Międzynarodowe systemy patentowe Podstawowa zasada: Patent w każdym kraju Systemy: Układ o współpracy patentowej (PCT) Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (EPC) Inne systemy regionalne (OAPI, ARIPO, EURASIAN)

30 ip4inno 30 Pierwszeństwo W ciągu roku od dokonania zgłoszenia można: âdokonać zgłoszenia w innych krajach, z uwzględnieniem pierwszeństwa określonego w pierwszym kraju dokonania zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń patentowy oznacza to, że: ânowość jest ważna od daty dokonania zgłoszenia w pierwszym kraju.

31 ip4inno 31 Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (EPC) Jedno miejsce zgłoszenia Jedno miejsce realizacji Jedno miejsce uzyskania Bardziej ekonomiczne niż grupa państw EPO

32 ip4inno 32 Układ o współpracy patentowej (PCT) Międzynarodowe wyszukiwanie nowości i zdolności patentowej Jedno miejsce zgłoszenia Ostateczna decyzja dla krajów Główne zalety: Jedno miejsce zgłoszenia Jeden zestaw reguł Odłożenie na 30/31 miesięcy od daty pierwszeństwa, co pozwala „grać na zwłokę”!

33 ip4inno 33 Kiedy i jak? PCT, EP, KRAJOWE Rok pierwszeństwa 0 12 Dalsza procedura OdmowaPatent Odwołanie, 2 mies. Odmowa 6 Poszukiwania i pierwsze badanie Sprzeciw, 9mies. Adm. Ponowne badanie Patent 18 Publikacja

34 ip4inno 34 System PCT – ważne daty

35 ip4inno 35 Organizacja PCT - jednostki RO/IB RO/NOISA IPEA ZgłoszenieIB IB = International bureau (WIPO) [Biuro Międzynarodowe] RO/NO = Receiving office is national office [Urząd przyjmujący do urząd krajowy] RO/IB = Receiving office is International Bureau (WIPO) [Urząd przyjmujący to Biuro Międzynarodowe] ISA = International searching authority [Międzynarodowy Organ Poszukiwań] IPEA = International preliminary examination authority [Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych] Funkcje: 1.Pobieranie opłat 2.Odbiór zgłoszeń 3.Sprawdzanie pod względem formalnym 4.Przekazywanie kopii akt do IB oraz kopii poszukiwań do ISA Funkcje: 1.Poszukiwania i wydanie opinii 2.Przekazanie ISR+WO do IB i zgłaszającego Funkcje: 1.Publikacja ISR+WO 2.Przekazanie ISR+WO do IB i zgłaszającego Zapotrzeb owanie? NIE IB Funkcje: 1.Wykonanie IPRP i przesłanie do wyznaczonych urzędów TAK Funkcje: 1.Przekazanie kopii wniosku do IB+zawiadomienie zgłaszającego 2.Realizacja WO/IPER 3.Przekazanie IPER do IB i zgłaszającego IB Funkcje: 1.Przekazanie IPER do wybranych urzędów

36 ip4inno 36 Rodzina patentów D1 Patent bazowy D2 z pierwszeń stwem D1 D3 z pierwszeńst wem D1 D4 z pierwsze ństwem D1 D5 z pierwsze ństwem D4 D6 z pierwszeń stwem D1

37 ip4inno 37 Wzory użytkowe

38 ip4inno 38 Wzór użytkowy System patentowy dla mniejszych wynalazków Warunki: –rozwiązanie problemu technicznego –nowy –poziom wynalazczy (w niektórych krajach, np. w Turcji niekoniecznie) Często stosowane w przypadku wynalazków dotyczących: –sprzętów gospodarstwa domowego –narzędzi ręcznych –mebli

39 ip4inno 39 Wzór użytkowy Wygląda jak patent. U w numerze publikacji oznacza Wzór użytkowy. U jako - utility - utilité - utilidad - utilità

40 ip4inno 40 Wzór użytkowy podobny jest do patentu Podobieństwo jest następujące: –wzór użytkowy to prawo wyłączne, –umożliwia uprawnionemu zapobieganie wykorzystaniu handlowemu chronionego wynalazku przez innych, –wzory też można sprzedawać lub udzielać na nie licencji, –w ciągu 12 miesięcy zgłoszenie dotyczące krajowego wzoru użytkowego może stać się zgłoszeniem patentu europejskiego, jeśli zgłoszenie wzoru spełnia wymogi europejskiego zgłoszenia.

41 ip4inno 41 Przykład wzoru użytkowego

42 ip4inno 42 Wzór użytkowy podobny jest do patentu, choć… –obowiązuje tylko przez 10 lat, –ochrona udzielana jest w ciągu kilku miesięcy, –ochrona może zostać udzielona bez badania (np. w Niemczech), –opłaty zgłoszeniowe i dotyczące utrzymania są niższe, –ochrona obejmuje wyłącznie produkty, a nie procesy. Montaż… nie podlega ochronie Produkt … podlega ochronie

43 ip4inno 43 Wzór użytkowy a idea nowości Wynalazek jest z natury rzeczy nowy Zazwyczaj nowy oznacza nowy dla świata Jeśli chodzi o patenty, nowy nie jest częścią stanu techniki co jest zgodne z naszym rozumieniem nowości W przeciwieństwie do patentów, w niektórych krajach wymóg nowości, jeśli chodzi o uzyskanie ochrony na wzór użytkowy, jest relatywny (np. w Niemczech i Hiszpanii). –Tylko pisemne ujawnienie publiczne wynalazku w Hiszpanii czy Niemczech szkodzi nowości wynalazku. –W Niemczech opis w ciągu 6 miesięcy przed datą istotną dla pierwszeństwa zgłoszenia nie jest brany pod uwagę, jeśli opiera się na koncepcji zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

44 ip4inno 44 Niektóre możliwe konsekwencje relatywnego wymogu nowości Załóżmy, że dany leżak wykorzystywany jest przy basenie hotelowym w Chorwacji. Leżak nie został opisany w dokumentach publicznych, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii. Ten sam leżak może być chroniony jako wzór użytkowy zarówno w Niemczech, jak i Hiszpanii.

45 ip4inno 45 Gdzie uzyskać ochronę na wzór użytkowy? Kraje i regiony, w których można uzyskać ochronę na wzór użytkowy to: Australia Argentyna Armenia Austria ARIPO Białoruś Belgia Brazylia Bułgaria Chiny Kolumbia Costaryka Czechy Dania Estonia Etiopia Finlandia (Francja)* Gruzja Niemcy Grecja Gwatemala Węgry Irelndia Włochy Japonia Kazachstan Kenia Kirgistan Malezja Meksyk Holandia OAPI Peru Filipiny Polska Portugalia Korea Mołdawia Rosja Słowacja Hiszpania Tadżykistan Trynidad i Tobago Turcja Ukraina Urugwaj Uzbekistan Source:http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm

46 ip4inno 46 Dlaczego wzór użytkowy? Ochrona „mniejszych” wynalazków wyłączonych z ochrony patentowej Ochrona wynalazków, dla których wymagany jest krótszy okres ochrony Szybka ochrona Prostota Taniość Wykorzystanie wzoru użytkowego jako broni strategicznej -Przykład: duński przemysł meblowy wykorzystuje wzory użytkowe jako sposób na „przeciśnięcie” patentów. Jeśli dana firma posiada patent np. na krzesło, szereg firm konkurencyjnych dokona zgłoszenia wzoru użytkowego jedynie z drobnymi udoskonaleniami rzeczonego krzesła. Uprawniony z patentu nie może zmienić swojego krzesła bez naruszenia któregoś ze wzorów użytkowych. Dlatego musi podpisać umowę licencyjną albo odkupić wzór użytkowy od konkurencyjnej firmy!

47 ip4inno 47 Inne dodatkowe prawa i świadectwa (1) Odmiany roślin – przedmioty weryfikowane Odmiany wszystkich rodzajów i gatunków botanicznych, w tym mieszańce rodzajów lub gatunków Odmiana – grupa roślin należących do jednej botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia

48 ip4inno 48 Inne dodatkowe prawa i świadectwa (2) Dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów: „substancja czynna” lub połączenie substancji czynnych „produktu leczniczego” lub „substancja czynna” albo połączenie substancji czynnych „środka ochrony roślin”.

49 ip4inno 49 Patent i biznes Czy mój wynalazek jest nowy? Kim są moi konkurenci lub potencjalni partnerzy i czym się zajmują? Jaki jest stan techniki? Czy mogę korzystać z danego patentu, czy go naruszam? Jakie są istniejące rozwiązania? Co się dzieje w danej dziedzinie technicznej?

50 ip4inno 50 Linki www.epo.org (Europejski Urząd Patentowy)www.epo.org www.wipo.int (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej)www.wipo.int www.uspto.gov/patft/ (Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych)www.uspto.gov/patft/ www.espacenet.com (Europejska sieć patentowych baz danych)www.espacenet.com

51 ip4inno 51 Dyskusja Ogólne omówienie poruszonych tematów

52 ip4inno 52 Przypadek

53 ip4inno 53 Øvelse Patent na odblaskową taśmę do rowerów

54 ip4inno 54 Taśma odblaskowa Opisanie budowy taśmy. Co jest nowe, w porównaniu z istniejącymi taśmami. Co może posiadać zdolność patentową? Określenie zastrzeżeń.

55 ip4inno 55 Przykład zastrzeżenia Klamra lub taśma do roweru z podłużną, elastyczną tuleją znamienną funkcją sprężynową, która, bez działania siły zewnętrznej, utrzymuje taśmę w cylindrycznym zwoju z nachodzącymi na siebie końcówkami.

56 ip4inno 56 Stan techniki

57 ip4inno 57 Odblaskowa taśma do roweru Wynalazek: Odblaskowa taśma do roweru Znana technika 1 Znana technika 2 Techniczne środki zaradczeUS 4 825 475DE 28 01 655 Klamry rowerowe lub taśma++ Elastyczna tuleja+ Zamknięta funkcja sprężynowa++ Zwijana zewnętrznie++ Nachodzące na siebie końcówki++ Funkcje techniczne: Owijana wokół ramienia lub nogi++ Mocowana samodzielnie+

58 ip4inno 58 Decyzja urzędu patentowego Aby uzyskać patent na wynalazek, trzeba sformułować inne zastrzeżenie. Wynalazek: Tak Nowość:Nie Patent nie zostanie udzielony 

59 ip4inno 59 Ponowna analiza Czy wynalazek ma w sobie coś, co można opatentować? Sprawdzenie ujawnionego materiału: –czy odpowiada właściwym technikom po stronie zgłaszającego? –problemy/ słabości ujawnionej techniki w odniesieniu do wynalazku. Czy urząd patentowy nie przeoczył istotnych cech wynalazku? Przygotowanie odpowiedzi. Zmiany w zgłoszeniu, objaśnienie wynalazku względem ujawnionego materiału.

60 ip4inno 60 Przykład zastrzeżenia/ -eń 2. Zgodnie z zastrzeżeniem 1 klamra lub taśma do roweru znamienna jest funkcją sprężynową rdzenia bistabilnego materiału sprężającego, dzięki któremu taśma jest stabilna jako rozciągnięta płaszczyzna. 1. Klamra lub taśma do roweru z podłużną, elastyczną tuleją znamienną funkcją sprężynową, która, bez działania siły zewnętrznej, utrzymuje taśmę w cylindrycznym zwoju z nakładającymi się na siebie końcówkami.

61 Ponowna analiza Wynalazek: Odblaskowa taśma do roweru Znana technika 1 Znana technika 2 Techniczne środki zaradczeUS 4 825 475 DE 28 01 655 02 Elastyczny pasek++ Sprężynuje do stanu zwiniętegoKlamry+ Pasek z rdzeniem z bistabilnej taśmy Zewnętrzna strona odblaskowa+ Wewnętrzna strona welurowa Funkcje techniczne: Owijana wokół ramienia lub nogi+ Mocowanie samodzielne+ Stabilna jako rozciągnięta płaszczyzna

62 ip4inno 62 Decyzja urzędu patentowego Wynalazek: Tak Nowość:Tak Patent zostaje udzielony 

63 ip4inno 63 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Ip4inno 1 Moduł szkoleniowy 1A Podstawowe informacje o patentach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google