Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW
Monika Więckowska Dyrektor Departamentu Zgłoszeń Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

2

3 Procedura krajowa Procedura krajowa to postępowanie realizowane bezpośrednio przed urzędem patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę. Korzystanie z tej procedury wymaga poznania zasad udzielania ochrony patentowej w danym kraju.

4 Procedura regionalna Procedura regionalna mająca na celu uzyskanie patentu europejskiego realizowana jest w Europejskim Urzędzie Patentowym, zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim). Konwencja opiera się na następujących założeniach: jedno europejskie zgłoszenie patentowe, jedno postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym i jedna decyzja o udzieleniu patentu europejskiego.

5 Procedura międzynarodowa Zgłoszenia w procedurze PCT określa się mianem zgłoszeń międzynarodowych. Zgłoszenia te wnoszone są do tzw. „urzędów przyjmujących”, którymi są krajowe urzędy patentowe lub organizacje międzynarodowe (np. Europejski Urząd Patentowy). System PCT jest patentowym systemem „zgłoszeniowym” a nie systemem udzielania patentów. Nie ma „patentu PCT”. System PCT przewiduje fazę międzynarodową i fazę krajową. Decyzję o udzieleniu patentu podejmują wyłącznie krajowe bądź regionalne urzędy patentowe w fazie krajowej /regionalnej.

6 Art. 40 Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

7 P R O C E D U R A K R A J O W A Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz.1117, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 309) oraz zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 241).

8 W Y N A L A Z E K Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

9 W Z Ó R U Ż Y T K O W Y Art. 94 Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Art. 95 Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.

10 Art. 28 Za wynalazki, w rozumieniu art
Art. 28 Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programów do maszyn cyfrowych przedstawienia informacji.

11 Art. 29 Patentów nie udziela się na: wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo, odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania dla mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

12 W Y N A L A Z K I B I O T E C H N O L O G I C Z N E Przez wynalazek biotechnologiczny rozumie się wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Przez materiał biologiczny rozumie się materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym. Przez sposób mikrobiologiczny rozumie się sposób, w którym bierze udział lub który został dokonany na materiale mikrobiologicznym albo wynikiem którego jest ten materiał.

13 Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu. Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności: sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka, stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów.

14 Jeżeli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jest użycie materiału biologicznego, który nie jest powszechnie dostępny ani nie może być przedstawiony w opisie patentowym w taki sposób, aby umożliwić znawcy zastosowanie wynalazku, ujawnienie go może polegać na powołaniu się na dokonane, najpóźniej w dacie zgłoszenia, zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy międzynarodowej lub w kolekcji krajowej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku dokonania depozytu, zgłaszający powinien dołączyć do zgłoszenia poświadczenie instytucji depozytowej. Poświadczenie takie powinno zawierać co najmniej nazwę instytucji, datę zdeponowania oraz numer, pod którym jest dostępny materiał biologiczny. Poświadczenie instytucji depozytowej może być złożone w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie poświadczenia nie skutkuje uznania zdeponowania materiału biologicznego za równoznaczne z jego ujawnieniem w zgłoszeniu.

15 Art. 30 Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego. Art. 38 W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.

16 Art. 13 Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

17 Art. 14 Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie: 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych. Art. 15 Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.

18 Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, mniemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: - wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub - stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

19

20

21 Opłaty związane z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w procedurze krajowej 1. Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego zł W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50% za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo zł 2. Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo zł 3. Za przekazanie (od zgłoszenia PCT) zł

22 4. Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT) gdy badania wstępnego nie przeprowadzono zł gdy badanie wstępne przeprowadzono zł za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo zł Za publikację informacji o udzielonym patencie i za druk opisu patentowego do 10 stron opisu zł za druk jedenastej i każdej następnej strony opisu pat zł

23 6. Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym
6. Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym zł Od wniosku o udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek zł 8. Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres zł

24 Opłaty okresowe Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony zł Za 4 rok ochrony wynalazku zł Za 5 rok ochrony wynalazku zł Za 6 rok ochrony wynalazku zł Za 7 rok ochrony wynalazku zł Za 8 rok ochrony wynalazku zł Za 9 rok ochrony wynalazku zł Za 10 rok ochrony wynalazku zł Za 11 rok ochrony wynalazku zł 10. Za 12 rok ochrony wynalazku zł 11. Za 13 rok ochrony wynalazku zł 12. Za 14 rok ochrony wynalazku zł

25 13. Za 15 rok ochrony wynalazku. - 1050 zł 14
13. Za 15 rok ochrony wynalazku zł 14. Za 16 rok ochrony wynalazku zł 15. Za 17 rok ochrony wynalazku zł 16. Za 18 rok ochrony wynalazku zł 17. Za 19 rok ochrony wynalazku zł 18. Za 20 rok ochrony wynalazku zł 19. Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego zł 20. Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego zł 21. Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1, 2 i 3 rok ochrony zł 22. Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4 i 5 rok ochrony zł 23. Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6, 7 i 8 rok ochrony zł 24. Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9 i 10 rok ochrony zł

26 Procedura na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT) Układ powstał w 1970 r. i aktualnie zrzesza 138 państw. Procedurę w tym systemie określają następujące akty prawne: Układ o współpracy patentowej (PCT) Regulamin do Układu o współpracy patentowej Instrukcje administracyjne dotyczące Układu o współpracy patentowej. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

27 PROCEDURA PCT Faza międzynarodowa - wniesienie zgłoszenia międzynarodowego - postępowanie wdrażane przez Urząd przyjmujący - sporządzenie sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań - międzynarodowa publikacja na wniosek zgłaszającego - sporządzenie raportu z międzynarodowego badania wstępnego Faza krajowa / regionalna - dokonanie czynności określonych przepisami krajowymi bądź przepisami określonymi przez odpowiednie umowy (np. konwencję o patencie europejskim), warunkujących rozpoczęcie procedury w celu uzyskania patentu krajowego / regionalnego.

28 Zgłaszający Zgłoszenia międzynarodowego może dokonać każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie lub jest jego obywatelem bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego Państwa. Miejsce dokonania zgłoszenia - Urząd krajowy danego państwa - Biuro Międzynarodowe (WIPO) Wymóg posiadania pełnomocnika Nie ma wymogu posiadania pełnomocnika. Zgłaszający może wyznaczyć osobę do reprezentowania go w charakterze pełnomocnika przed urzędem przyjmującym, Biurem Międzynarodowym, Międzynarodowym Organem Poszukiwań oraz Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych.

29 Jak można dokonać zgłoszenia międzynarodowego
Jak można dokonać zgłoszenia międzynarodowego? - osobiście - za pośrednictwem poczty - faksem - on-line

30 Wymagania dotyczące zgłoszenia międzynarodowego Zgłoszenie międzynarodowe: - powinno być sporządzone w przewidzianym języku - powinno spełniać przewidziane wymagania co do formy zewnętrznej - powinno spełniać przewidziane wymagania co do jednolitości wynalazku - podlega przewidzianym opłatom.

31 Zawartość zgłoszenia międzynarodowego - podanie na formularzu PCT/RO/ opis wynalazku - jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych - rysunki powołane w opisie lub zastrzeżeniach - skrót - pełnomocnictwo jeśli występuje pełnomocnik

32 Wyznaczenie państw. Rodzaje ochrony. Patenty krajowe i regionalne
Wyznaczenie państw. Rodzaje ochrony. Patenty krajowe i regionalne. Złożenie podania stanowi: - wyznaczenie wszystkich Umawiających się Państw związanych Układem w dacie zgłoszenia międzynarodowego - wskazanie, że zgłoszenie międzynarodowe jest, w odniesieniu do każdego wyznaczonego państwa, do którego ma to zastosowanie, zgłoszeniem o udzielenie każdego tytułu ochrony dostępnego poprzez wyznaczenie tego państwa - wskazanie, że zgłoszenie międzynarodowe jest w odniesieniu do każdego wyznaczonego państwa, do którego ma to zastosowanie, zgłoszeniem o udzielenie patentu regionalnego oraz z wyjątkiem kiedy ma zastosowanie art Układu, o udzielenie patentu krajowego

33 Zastrzeżenie pierwszeństwa Zgłoszenie międzynarodowe może, zgodnie z Regulaminem, zawierać oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w Państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub stroną Światowej Organizacji Handlu (WTO), z wcześniejszego zgłoszenia europejskiego lub wcześniejszego zgłoszenia PCT, pod warunkiem, że międzynarodowe zgłoszenie patentowe będzie dokonane przed upływem 12 miesięcy od daty najwcześniejszego pierwszeństwa.

34 Data wniesienia i skutki zgłoszenia międzynarodowego Urząd przyjmujący uznaje za międzynarodową datę wniesienia, datę otrzymania zgłoszenia międzynarodowego, pod warunkiem, że zgłoszenie to spełnia przewidziane wymagania. Każde zgłoszenie międzynarodowe korzystające z przyznanej międzynarodowej daty zgłoszenia ma skutek zwykłego krajowego zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw, a międzynarodową datę wniesienia tego zgłoszenia uważa się za faktyczną datę zgłoszenia w każdym z wyznaczonych Państw.

35 Międzynarodowe poszukiwanie • Każde zgłoszenie międzynarodowe poddaje się międzynarodowemu poszukiwaniu. • Celem międzynarodowego poszukiwania jest ujawnienie wcześniejszego stanu techniki. • Sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania jest, niezwłocznie po sporządzeniu, przekazywane przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań Zgłaszającemu i do Międzynarodowego Biura. • Zgłaszający, po otrzymaniu sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, ma prawo do jednorazowego poprawienia zastrzeżeń zgłoszenia międzynarodowego.

36 Międzynarodowa publikacja Międzynarodowe Biuro, niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa, publikuje międzynarodowe zgłoszenie łącznie ze sprawozdaniem z poszukiwania międzynarodowego, pod warunkiem, że sprawozdanie to jest dostępne.

37 Badanie wstępne Na żądanie zgłaszającego jego zgłoszenie międzynarodowe poddaje się międzynarodowemu badaniu wstępnemu. Celem międzynarodowego badania wstępnego jest sformułowanie wstępnej i niewiążącej opinii co to tego, czy zastrzeżony wynalazek wydaje się być nowy, wykazuje poziom wynalazczy (nieoczywistość) i jest możliwy do zastosowania. Złożenie wniosku stanowi wybór wszystkich umawiających się państw, które są wyznaczone i związane postanowieniami rozdziału II Układu. Wniosek podlega opłacie i powinien być złożony w odpowiednim terminie.

38 Sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego Sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego przekazuje się zgłaszającemu oraz do Biura Międzynarodowego. Przed wydaniem sprawozdania zgłaszający ma prawo poprawić zastrzeżenia, opis rysunki.

39 Opłaty za zgłoszenie międzynarodowe w ramach Układu o współpracy patentowej 1. opłata międzynarodowa CHF 2. za poszukiwanie € 3. za przekazanie PLZ 4. za sporządzenie dokumentu pierwszeństwa - do 20 stron PLZ powyżej 20 stron PLZ Jeżeli zgłaszający wystąpi o międzynarodowe badanie wstępne 1. za badanie wstępne € 2. opłata manipulacyjna €

40 Zalety uzyskiwania ochrony w ramach procedury PCT ■ jedno zgłoszenie opracowane według jednolitych zasad, składane w jednym Urzędzie przyjmującym, wywierające skutek w wielu krajach ■ jedna, złożona opłata, dokonywana w jednym urzędzie ■ odroczenie terminów do uiszczenia opłat w poszczególnych urzędach krajowych, związanych z wejściem w fazy krajowe ■ brak wymogu posiadania pełnomocnika przy dokonywania zgłoszenia ■ brak konieczności przekazywania urzędom krajowym dowodów pierwszeństwa

41 Procedura uzyskiwania patentów europejskich Konwencja o patencie europejskim 2000 (Tekst jednolity przyjęty decyzją Rady Administracyjnej z dnia 28 czerwca 2001 obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r.). Regulamin wykonawczy do Konwencji o patencie europejskim Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 i Dz. U. z 2007r. Nr 136, poz. 958).

42 Art. 52 Wynalazki posiadające zdolność patentową 1
Art Wynalazki posiadające zdolność patentową 1. Patenty europejskie udzielane są na wynalazki ze wszystkich dziedzin techniki, pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom techniczny i nadają się do przemysłowego stosowania. 2. Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności: a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; b) wytworów o charakterze estetycznym; c) schematów, zasad i metod prowadzenia procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych; d) przedstawienia informacji.

43 Art. 53 Wyłączenia ze zdolności patentowej Nie udziela się patentów europejskich na: a) wynalazki, z których korzystanie w celach komercyjnych byłoby sprzeczne z „porządkiem publicznym” lub dobrymi obyczajami; takie korzystanie nie jest uważane za sprzeczne jedynie dlatego, że jest zabronione ustawą lub innym aktem prawnym w kilku lub we wszystkich umawiających się państwach b) odmiany roślin albo rasy zwierząt lub czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych ani produktów otrzymywanych tymi sposobami c) chirurgiczne metody leczenia ludzi lub zwierząt bądź terapeutyczne i diagnostyczne metody stosowania na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie ma zastosowania do produktów, w szczególności do substancji lub mieszanin, stosowanych w którejkolwiek z tych metod

44 Uprawnienie do dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego Europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna albo jakikolwiek organ zrównany z osobą prawną na mocy tego prawa, któremu podlega. Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w jednym z umawiających się państw, mogą działać przed EUP w swoim własnym imieniu. W innym przypadku muszą być reprezentowani przez przedstawiciela uprawnionego do występowania przed EUP.

45 Gdzie można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego 1
Gdzie można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego 1. Europejski Urząd Patentowy - Monachium - Haga - Berlin 2. Centralny Urząd własności przemysłowej lub inny właściwy organ umawiającego się państwa. Zgłoszenie dokonane w taki sposób wywołuje taki sam skutek, jakby zostało dokonane w tej samej dacie w Europejskim Urzędzie Patentowym.

46 Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, to obywatel polski albo osoba prawna lub fizyczna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do jego dokonania w Urzędzie Patentowym RP. W przypadku gdy tak dokonane europejskie zgłoszenie patentowe jest sporządzone w języku obcym, do zgłoszenia tego powinno być dołączone tłumaczenie na język polski. W przypadku dokonania europejskiego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, przepisu art. 40 ustawy Prawo własności przemysłowej nie stosuje się.

47 Jak można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego
Jak można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego? - osobiście - za pośrednictwem poczty - faksem - on-line

48 Języki europejskich zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów Europejskie zgłoszenie patentowe dokonywane jest w jednym z języków urzędowych tj. angielskim, francuskim lub niemieckim. Jeżeli zostało dokonane w innym języku, jest ono tłumaczone na jeden z języków urzędowych. To samo odnosi się do innych, składanych dokumentów. Językiem postępowania przed EUP jest język urzędowy, w którym dokonano zgłoszenia bądź język urzędowy, na który dokonano tłumaczenia.

49 Zalety dokonania zgłoszenia w języku narodowym - 20 % zniżka opłat:
Zalety dokonania zgłoszenia w języku narodowym % zniżka opłat: • za zgłoszenie • za badanie • od sprzeciwu • od odwołania

50 Wymogi europejskiego zgłoszenia patentowego 1
Wymogi europejskiego zgłoszenia patentowego 1. Europejskie zgłoszenie patentowe powinno zawierać a) podanie o udzielenie patentu europejskiego (formularz EUP1001) b) opis wynalazku c) jedno lub więcej zastrzeżeń d) rysunki powoływane w opisie lub zastrzeżeniach e) skrót 2. Europejskie zgłoszenie patentowe podlega opłacie za zgłoszenie oraz opłacie za poszukiwanie. Jeżeli opłata za zgłoszenie albo opłata za poszukiwanie nie zostaną wniesione w terminie zgłoszenie uważa się za wycofane.

51 Wyznaczenie umawiających się państw Wszystkie umawiające się państwa będące stronami niniejszej Konwencji w chwili dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego uważa się za wyznaczone w podaniu o udzielenie patentu europejskiego Wyznaczenie umawiającego się państwa może podlegać opłacie za wyznaczenie. Wyznaczenie umawiającego się państwa można wycofać w każdym czasie aż do momentu udzielenia patentu.

52 Prawo pierwszeństwa Każdy, kto we właściwy sposób dokonał w lub na państwo będące stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej albo członkiem Światowej Organizacji Handlu zgłoszenia o udzielenie patentu, świadectwa użyteczności bądź ochrony na wzór użytkowy, korzysta przy dokonywaniu europejskiego zgłoszenia patentowego na ten sam wynalazek, z prawa pierwszeństwa w ciągu dwunastu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia.

53 Badanie zgłoszenia przy jego dokonaniu Badanie formalne sprawdzające czy: a) europejskie zgłoszenie patentowe spełnia wymogi dla przyznania mu daty zgłoszenia b) została wniesiona w terminie opłata za dokonanie zgłoszenia oraz opłata za poszukiwanie c) tłumaczenie europejskiego zgłoszenia patentowego na język postępowania zostało dostarczone w terminie.

54 Data dokonania zgłoszenia Datą dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego jest data, w której zgłaszający złożył dokumenty zawierające: a) informację, że chce on uzyskać patent europejski b) wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa c) informacje dotyczące tożsamości zgłaszającego d) opis i jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych

55 Sporządzenie sprawozdania z poszukiwania europejskiego Europejski Urząd Patentowy sporządza i publikuje sprawozdanie z poszukiwań w odniesieniu do europejskiego zgłoszenia patentowego na podstawie zastrzeżeń, z należytym uwzględnieniem opisu i wszystkich rysunków.

56 Publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego EUP publikuje europejskie zgłoszenie patentowe niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżone zostało pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa, albo na wniosek zgłaszającego, przed upływem tego okresu.

57 Badanie zgłoszenia Europejski Urząd Patentowy bada, na pisemny wniosek, czy europejskie zgłoszenie patentowe i wynalazek, którego ono dotyczy, spełniają wymogi Konwencji. Wniosek o przeprowadzenie badania należy złożyć do upływu sześciu miesięcy od daty publikacji raportu z poszukiwań. Wniosek uważa się za złożony z chwilą wniesienia opłaty za badanie. Jeżeli wniosek o badanie nie zostanie złożony w terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane.

58 Udzielenie patentu Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego jest udzielana pod warunkiem, że zgłaszający ■ wyrazi zgodę na tekst, w jakim Wydział Badań zamierza udzielić patentu ■ wniesie w terminie wymagane opłaty za udzielenie patentu i wydrukowanie opisu ■ wniesie opłaty za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego, jeśli takie są wymagane (należne od trzeciego roku licząc od daty dokonania zgłoszenia)

59 Opłaty za europejskie zgłoszenie patentowe (płatne w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia) 1. za zgłoszenie dokonane w formie papierowej € 2. za zgłoszenie dokonane on-line € 3. za poszukiwanie € 4. za każde zastrzeżenie patentowej powyżej € 5. za wyznaczenie € (maksymalnie płaci się za 7 wyznaczeń) 6. za rozszerzenie, za każde państwo € 7. za badanie €

60 Prawa przyznane patentem europejskim Patent europejski od daty publikacji informacji o jego udzieleniu, przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielany w tym państwie. Każde naruszenie patentu europejskiego traktuje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

61 Tłumaczenie patentu europejskiego Każde umawiające się państwo może postanowić, że jeżeli patent europejski, który został udzielony przez EUP nie jest sporządzony w języku urzędowym tego państwa, wówczas właściciel patentu dostarcza tłumaczenie patentu na język urzędowy tego państwa. Termin na dostarczenie tłumaczenia upływa po trzech miesiącach od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego.

62 Zalety korzystania z procedury wg Konwencji o patencie europejskim ▪ jedno zgłoszenie opracowane wg jednolitych zasad ▪ jedno postępowanie zmierzające do udzielenia patentu, toczące się przed jednym Urzędem ▪ jeden patent równoważny patentowi krajowemu w zakresie skutków prawnych

63 Dziękuję za uwagę Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192
Warszawa Godziny otwarcia: pon. - pt.; Centrala tel.: Faks ogólny:


Pobierz ppt "SYSTEMY OCHRONY WYNALAZKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google