Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS

3 Cele Agendy działań 3 Cel główny Dzięki świadomym i systematycznym działaniom Instytucji Zarządzającej PO KL, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie PO KL będą realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn przyczyniając się do wzmocnienia równości płci. Cele szczegółowe: 1.Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego. 2. Podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL.

4 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 4 Postęp w realizacji W okresie marzec – październik 2009 zorganizowano przez IP/IP2/ROEFS-y/ KOEFS/ MRR szkolenia dla ok. 1000 swoich pracowników z niniejszej tematyki. 1) Podniesienie świadomości pracowników instytucji zaangażowanych w realizacje PO KL nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez: Szkolenia z zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym standardu minimum: Członków Komisji Oceny Projektów, Pracowników ROEFS-ów, Kadry kierowniczej i pracowników IP i IP2, Członków Podkomitetów Monitorujących.

5 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 5 Postęp w realizacji Przeszkolenie i organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn. Zorganizowanie przez IZ 16 kwietnia br. konferencji poświęconej zasadzie równości szans płci, 2) Budowanie otoczenia instytucjonalnego realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn: Powołanie Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, odpowiedzialnej przede wszystkim za inicjowaniu wszelkich działań promujących równość płci w ramach PO KL, Organizacja konferencji dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Certyfikacja instytucji – wykorzystanie wskaźnika Gender Index do oceny przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL.

6 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 6 3) Pełne uwzględnienie w systemie realizacji PO KL zasady równości szans kobiet i mężczyzn: Wprowadzenie standardu minimum- lista sprawdzającej w Karcie Oceny Merytorycznej, Rozszerzenie wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, Rozszerzenie sprawozdawczości – pogłębiona analiza zasady w sprawozdawczości okresowej i końcowej, Ewaluacja – zalecane badanie danego zagadnienia również pod kątem przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Promocja i informacja – artykuły w biuletynie, wymiana informacji na bazie wiedzy.

7 Podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL 7 Postęp w realizacji Uruchomienie w czerwcu br. skrzynki mailowej rownoscplci@mrr.gov.pl, Na stronie ww.efs.gov.pl została zamieszczona informacja gdzie można szukać m.in. danych w podziale na płeć http://www.efs.gov.pl/Wia domosci/Strony/Informacj e_nt_zas_rownosci_szans_ m_k_POKL_161009.aspx, http://www.efs.gov.pl/Wia domosci/Strony/Informacj e_nt_zas_rownosci_szans_ m_k_POKL_161009.aspx Przygotowanie FAQ, Zorganizowano przez IP/IP2/ROEFS-y ok. 320 spotkań dla projektodawców informujących o zasadzie równości szans płci. 1) Publikacje Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. 2) Szkolenia ROEFS skierowane do projektodawców 3) Konkurs dobre praktyki W ramach konkursu zostanie wydzielona kategoria polityki horyzontalne, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwoli to na zidentyfikowanie najlepszych praktyk. 4) Konsultacje internetowe/telefoniczne Uruchomienie skrzynki mailowej, udzielanie informacji o zasadzie w ramach istniejącej infolinii.

8 FAQ 8 Informacje zawarte w FAQ stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Dokument jest dostępny pod adresem www.efs.gov.plwww.efs.gov.pl Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych pytań do Instytucji Zarządzającej na adres rownoscplci@mrr.gov.pl. rownoscplci@mrr.gov.pl Dokument nie przedstawia obwiązujących wytycznych IZ PO KL, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski.

9 2009 9 Doprecyzowanie zapisów standardu minimum i instrukcji do standardu, Aktualizacja podręcznika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn PO KL, Przygotowanie jednego uniwersalnego programu szkoleń ROEFS- ów dla potencjalnych projektodawców z zakresu poprawnego skonstruowania wniosku o dofinansowanie pod kątem uwzględniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn (KOEFS na zlecenie IZ). Przeszkolenie 52 trenerów z ROEFS z zakresu uniwersalnego programu Dalsze spotkania i szkolenia realizowane przez IP/IP2, ROEFS, KOEFS.

10 2010 rok - plany 10 Dalsze szkolenia pracowników IP/IP2/ROEFS, potencjalnych projektodawców, Certyfikacja instytucji – wykorzystanie wskaźnika Gender Index do oceny przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL, Konkurs dobre praktyki - w ramach konkursu zostanie wydzielona kategoria polityki horyzontalne, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwoli to na zidentyfikowanie najlepszych praktyk, Rozszerzenie pytania dot. przestrzegania polityk wspólnotowych we wniosku o płatność.

11 11 Dziękuję za uwagę! równoscplci@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google