Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS

3 Cele Agendy działań 3 Cel główny Dzięki świadomym i systematycznym działaniom Instytucji Zarządzającej PO KL, wszelkie podmioty zaangażowane we wdrażanie PO KL będą realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn przyczyniając się do wzmocnienia równości płci. Cele szczegółowe: 1.Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego. 2. Podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL.

4 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 4 Postęp w realizacji W okresie marzec – październik 2009 zorganizowano przez IP/IP2/ROEFS-y/ KOEFS/ MRR szkolenia dla ok swoich pracowników z niniejszej tematyki. 1) Podniesienie świadomości pracowników instytucji zaangażowanych w realizacje PO KL nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez: Szkolenia z zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym standardu minimum: Członków Komisji Oceny Projektów, Pracowników ROEFS-ów, Kadry kierowniczej i pracowników IP i IP2, Członków Podkomitetów Monitorujących.

5 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 5 Postęp w realizacji Przeszkolenie i organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn. Zorganizowanie przez IZ 16 kwietnia br. konferencji poświęconej zasadzie równości szans płci, 2) Budowanie otoczenia instytucjonalnego realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn: Powołanie Grupy Roboczej ds. Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn, odpowiedzialnej przede wszystkim za inicjowaniu wszelkich działań promujących równość płci w ramach PO KL, Organizacja konferencji dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Certyfikacja instytucji – wykorzystanie wskaźnika Gender Index do oceny przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL.

6 Tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego 6 3) Pełne uwzględnienie w systemie realizacji PO KL zasady równości szans kobiet i mężczyzn: Wprowadzenie standardu minimum- lista sprawdzającej w Karcie Oceny Merytorycznej, Rozszerzenie wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, Rozszerzenie sprawozdawczości – pogłębiona analiza zasady w sprawozdawczości okresowej i końcowej, Ewaluacja – zalecane badanie danego zagadnienia również pod kątem przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Promocja i informacja – artykuły w biuletynie, wymiana informacji na bazie wiedzy.

7 Podniesienie świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans w PO KL 7 Postęp w realizacji Uruchomienie w czerwcu br. skrzynki mailowej Na stronie ww.efs.gov.pl została zamieszczona informacja gdzie można szukać m.in. danych w podziale na płeć domosci/Strony/Informacj e_nt_zas_rownosci_szans_ m_k_POKL_ aspx, domosci/Strony/Informacj e_nt_zas_rownosci_szans_ m_k_POKL_ aspx Przygotowanie FAQ, Zorganizowano przez IP/IP2/ROEFS-y ok. 320 spotkań dla projektodawców informujących o zasadzie równości szans płci. 1) Publikacje Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. 2) Szkolenia ROEFS skierowane do projektodawców 3) Konkurs dobre praktyki W ramach konkursu zostanie wydzielona kategoria polityki horyzontalne, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwoli to na zidentyfikowanie najlepszych praktyk. 4) Konsultacje internetowe/telefoniczne Uruchomienie skrzynki mailowej, udzielanie informacji o zasadzie w ramach istniejącej infolinii.

8 FAQ 8 Informacje zawarte w FAQ stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Dokument jest dostępny pod adresem Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych pytań do Instytucji Zarządzającej na adres Dokument nie przedstawia obwiązujących wytycznych IZ PO KL, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski.

9 Doprecyzowanie zapisów standardu minimum i instrukcji do standardu, Aktualizacja podręcznika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn PO KL, Przygotowanie jednego uniwersalnego programu szkoleń ROEFS- ów dla potencjalnych projektodawców z zakresu poprawnego skonstruowania wniosku o dofinansowanie pod kątem uwzględniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn (KOEFS na zlecenie IZ). Przeszkolenie 52 trenerów z ROEFS z zakresu uniwersalnego programu Dalsze spotkania i szkolenia realizowane przez IP/IP2, ROEFS, KOEFS.

10 2010 rok - plany 10 Dalsze szkolenia pracowników IP/IP2/ROEFS, potencjalnych projektodawców, Certyfikacja instytucji – wykorzystanie wskaźnika Gender Index do oceny przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w instytucjach zaangażowanych w realizację PO KL, Konkurs dobre praktyki - w ramach konkursu zostanie wydzielona kategoria polityki horyzontalne, w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwoli to na zidentyfikowanie najlepszych praktyk, Rozszerzenie pytania dot. przestrzegania polityk wspólnotowych we wniosku o płatność.

11 11 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "2 Agenda działań na rzecz równości szans płci PO KL – wyzwania na przyszłość Dorota Bortnowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google