Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu 23.06.2014 r. 25.06.2014 r. 27.06.2014 r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu 23.06.2014 r. 25.06.2014 r. 27.06.2014 r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej."— Zapis prezentacji:

1 1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu r r r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” ( suplement - najważniejsze sprawy)

2 Majątek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu Osiedle „Zieleniec” Osiedle „Bielawy” Teren inwestycyjny ul. Jasna w Toruniu

3 3

4 4 6A 8A

5 5

6 Grunty SM „Zieleniec” L.PLokalizacja Powierzchnia ogółem Powierzchnia zabudowana Powierzchnia niezabudowana Stan prawny m r r. m2 1Asnyka - Broniewskiego Własność wielorodzinne 2Gdańska W 2013 r. rozpoczęta zabudowa Własność wielorodzinne Gdańska Własność wielorodzinne Gdańska 16E,F,G Własność jednorodzinne Gdańska Własność wielorodzinne 3Jasna7 633 Własność jednorodzinne Razem:

7 STAN NA R. ogółemBielawyZieleniec Ilość lokali Ilość mieszkań w tym: spółdzielcze własnościowe odrębna własność Własność Spółdzielni110 Ilość lokali użytkowych725 w tym: spółdzielcze własnościowe odrębna własność11 Własność spółdzielni624 Garaże Stanowiska parkingowe w tym: spółdzielcze własnościowe Odrębna własność Własność Spółdzielni15312

8 Zatrudnienie Utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie, mimo coraz większych zadań w zakresie utrzymania zasobów oraz działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Umowa o pracę – 7 pracowników ( 6 etatów) w tym 5 miesięcznie wynagradzanych i 2 gospodarzy Osiedla. W 2013 roku rozwiano umowę o pracę za wypowiedzeniem z dwoma pracownikami i zatrudniono 1 pracownika. Umowa – zlecenie – 8 osób w tym gospodarz Osiedla i osoby sprzątające klatki schodowe. Od umów – zlecenia (nazywanych „ umowami śmieciowymi” Spółdzielnia odprowadzała składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Umowy cywilno – prawne – 2 osoby ( inspektor nadzoru budowlanego i obsługa prawna.

9 Siłami Spółdzielni wykonywane są między innymi następujące prace: 1. Kwartalne, półroczne i roczne rozliczenia opłat czynszowych w tym: 1.1. Odczyty zużycia wody na poszczególne lokale (Bielawy + Zieleniec) 1.2. Odczyty zużycia ciepła (Bielawy) 1.3. Indywidualne rozliczenia wszystkich lokali wraz z wydrukami opłat. 2. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym, zgrywanie materiałów na potrzeby Policji i Straży Miejskiej. 4. Realizacja rocznych planów remontów. 5. W ramach utrzymania zasobów miedzy innymi( finansowane ze stawki eksploatacyjnej 5.1. roczne przeglądy budynków pod względem technicznym, 5.2. roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, 5.3. roczne przeglądy kominiarskie skuteczności wentylacji grawitacyjnej, 5.4 pięcioletnie letnie przeglądy i pomiary skuteczności instalacji elektrycznej i odgromowej, 6. Prowadzenie inwestycji od programowania, przygotowanie, przetargi i umowy z wykonawcami, realizacja wraz z bezpośrednim nadzorem, odbiory częściowe i końcowe, przekazanie Członkom, rozliczenia, notarialne ustanawianie odrębnej własności.

10 7. Prowadzenie marketingu sprzedaży mieszkań z nowych inwestycji oraz przyjmowanie w poczet członków i zawieranie umów cywilno – prawnych. 8. Realizacja programu termo modernizacji budynków ( audyty energetyczne, projekty techniczne, wybór wykonawców, odbiory robót). 9. Okresowe, przeglądy gwarancyjne budynków, instalacji i infrastruktury z nowych inwestycji. 10. Obsługa organów Spółdzielni w tym przygotowywanie informacji, analiz rocznych planów oraz niezbędnych sprawozdań. 11. Obsługa Instytucji Zewnętrznych ( Sąd, Urząd Skarbowy, WUS, Urząd miasta) oraz przeprowadzających kontrole ( PIP, ZUS, US ) i okresowe lustracje pełne i inwestycyjne. 12. Pełna obsługa Członków Spółdzielni w tym między innymi : obsługa techniczna i konserwacyjna, obrót wtórny lokalami - kupno i sprzedaż windykacja należności za lokale ustanawianie prawa odrębnej własności ( umowy notarialne). 13. Obsługa Organów Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza). 14. Sprawy pracownicze.

11 W 2013 roku na działalności eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w tym: mieszkania, garaże i lokale użytkowe zanotowano stratę w wysokości: złotych. Starta na utrzymaniu zasobów jest efektem polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Spółdzielni tj. nie podnoszenia opłat zależnych od Spółdzielni. Ostatnia zmiana opłat tzw. „stawki eksploatacyjnej” miała miejsce 10 lat temu tj roku.

12 Treść r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,68 Zmiana stanu produktów , ,80 B. Koszty działalności operacyjnej , ,52 C. Zysk (strata) ze sprzedaż (A – B) , ,16 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,14 E. Pozostałe koszty operacyjne 6 166, ,15 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D + E) , ,15 G. Przychody finansowe , ,98 H. Koszty finansowe - I. Zysk (strata) z działalności Gospodarczej (F + G + H) , ,13 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) , ,13 L. Podatek dochodowy , M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K – L – M) , ,13 12

13 Przychody i koszty na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w latach ( strata w latach)

14 Wyniki ekonomiczne na wodzie (różnica miedzy wpłatami od członków a kosztami) w latach:

15 Wynik ekonomiczny na wywozie nieczystości (różnica miedzy wpłatami od członków a kosztami) w latach: Wynik ujemny zanotowano w I półroczu 2013 r. Od r. zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

16 W 2013 roku na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi został osiągnięty wynik dodatni w wysokości: brutto ,13 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości: zł. Zysk netto do podziału wynosi: ,13 zł.

17 Zysk na działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w latach

18 Wynik finansowy Spółdzielni w latach

19 Fundusz remontowy w 2013 roku: 1. Stan funduszu remontowego na r. wynosił minus zł ( według odpisów na fundusz) 2. Odpis na fundusz remontowy w 2013 roku wyniósł zł. 3. Wartość prac remontowych w 2013 roku wyniosła zł. 4. Stan funduszu remontowego ( bez dodatkowych odpisów z zysku) na dzień roku wyniósł: minus zł. Stawka funduszu remontowego wynosi 0,60 zł/m2 Wszystkie prace remontowe zaplanowane na 2013r. w zakresie rzeczowym zostały wykonane.

20 Fundusz remontowy w latach poprzednich zasilany był wypracowanym zyskiem netto na pozostałej działalności Spółdzielni. Stan funduszu remontowego ( wraz z dodatkowymi rocznymi odpisami) na koniec 2013 roku wyniósł: , 14 złotych

21 W 2013 roku przystąpiono do wdrożenia nowych programów komputerowych w tym programów do rozliczania opłat czynszowych na Osiedlach „Bielawy” i Osiedle „Zieleniec” Wszystkie składniki opłat kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczane są siłami własnymi Spółdzielni.

22 Zgodnie z przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą programem dotyczącym monitoringu wizyjnego na Osiedlu „Zieleniec” w roku 2013 wykonano prace modernizacyjne. Zakres prac obejmował zwiększenie ilości kamer wizyjnych na Osiedlu „Zieleniec” o dodatkowe 8, uzyskanie licencji na nowy program, konfiguracja oraz dyslokacja części dotychczasowych kamer w inne miejsca. Rejestracja monitoringu znajduje się w Spółdzielni i pracownik Spółdzielni obsługuje uprawnione instytucje zewnętrzne zwracające się o udostępnienie materiałów. Ilość kamer wizyjnych: 1. Osiedle „Zieleniec” – 17 w tym obrotowe 8 2. Osiedle „Bielawy – 3 obrotowe

23 W 2012/2013 r. prowadzona była działalność inwestycyjna na terenie Osiedla „Bielawy” W miesiącu grudniu 2012r. oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny o powierzchni 1 142,51 m2, 20 mieszkań o strukturze od 30 do 80 m2 oraz 8 garaży w części piwnic o łącznej powierzchni 141,72 m2. W 2013 roku ustanawiano prawo odrębnej własności i przygotowywano do realizacji nową inwestycję- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Gdańskiej 6 Inwestycja w całości finansowana z wpłat przyszłych właścicieli lokali.

24 W 2013 r. na osiedlu „Bielawy” prowadzony był proces inwestycyjny.

25 W 2013 roku rozpoczęto prace związane z realizacją przyjętego przez Walne Zgromadzenie I etapu programu termomodernizacji budynków na Osiedlu „Zieleniec”

26 czerwiec 1993 r. … oddanie do użytku pierwszych mieszkań na Osiedlu w budynku przy ulicy Broniewskiego 59C-59D

27 r.

28

29 Broniewskiego 55-55A

30

31 Etap I - okres 3 letni. Finansowanie i realizacja termomodernizacji w latach: 2014 do 2016 (3 lata), koszt zł. rocznie od 740 do 790 tyś. zł.

32 Na Osiedlu „Bielawy” i „Zieleniec” Spółdzielnia prowadziła działalność w zakresie utrzymania i powiększania zasobów. Spółdzielnia nie posiada żadnych kredytów i spornych zobowiązań oraz nie była przez kontrahentów pozywana do Sądu. Wszystkie przychody i koszty oraz fundusz remontowy ewidencjonowane były na nieruchomościach Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” jest bardzo dobra o czym świadczą między innymi wskaźniki ekonomiczne.

33 33 Wskaźniki ekonomiczno – finansowe r. Nazwa wskaźnika 2008r.2009r.2010r.2011r.2012r.2013 Wskaźnik ogólnej wypłacalności 6,018,817,687,824,797,22 Szybkość spłaty zobowiązań ( w dniach) 20,017,045,5243,509125,58 Trwałość struktury finansowania (%) 98,2098,3697,3996,1195,4896,62

34

35 Stawki miesięcznych opłat zależnych od Spółdzielni Nazwa / Spółdzielnia SM Metalchem SM Kopernik SM „Na Skarpie SM „Zieleniec” zł/m2/miesiąc Stawka eksploatacyjna1,831,541,461,10 Fundusz remontowy1,001,241,200,60 Konserwacja0,83-0,380,35 Fundusz termo modernizacji-0,20-- Razem:3,662,983,042,05

36 Stawki miesięcznych opłat zależnych od Spółdzielni (od 1 metra kwadratowego mieszkania/miesiąc)

37 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” uprzejmie informuje Członków, że rok 2013 był kolejnym dobrym rokiem pod względem gospodarczym, ekonomiczno – finansowym i samorządowym. Kierunki rozwoju Spółdzielni inwestycji, remontów i termo modernizacji najstarszych, bo 20 letnich budynków były i są realizowane. Spółdzielnia posiada tereny pod przyszłe inwestycje nie posiadając przy tym żadnych kredytów i pożyczek. Spółdzielnia posiada również bardzo dobrą sytuację finansową a prowadzona dotąd polityka dotycząca minimalizacji kosztów ponoszonych przez Członków w opłatach czynszowych jest i nadal będzie przez ten Zarząd utrzymana.

38


Pobierz ppt "1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu 23.06.2014 r. 25.06.2014 r. 27.06.2014 r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google