Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część II Rachunkowość funduszy emerytalnych Wykład 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część II Rachunkowość funduszy emerytalnych Wykład 5."— Zapis prezentacji:

1 R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część II Rachunkowość funduszy emerytalnych Wykład 5.

2 S PRAWOZDAWCZOŚĆ OFE

3 Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu: 1. bilans 2. rachunek zysków i strat 3. zestawienie zmian w kapitale własnym 4. zestawienie portfela inwestycyjnego Roczne sprawozdanie finansowe funduszu: 1. bilans 2. rachunek zysków i strat 3. zestawienie zmian w aktywach netto 4. zestawienie zmian w kapitale własnym 5. zestawienie portfela inwestycyjnego 6. informacja dodatkowa

4 B ILANS OFE I. Aktywa I. Aktywa 1.Portfel inwestycyjny 2.Środki pieniężne 3.Należności 4.Rozliczenia międzyokresowe II.Zobowiązania II.Zobowiązania 1.Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 2.Z tytułu pożyczek i kredytów 3.Wobec członków 4.Wobec towarzystwa

5 B ILANS OFE 5.Wobec depozytariusza 6.Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym 7.Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym 8.Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 9.Pozostałe zobowiązania 10.Rozliczenia międzyokresowe III.Aktywa netto (I-II) III.Aktywa netto (I-II)

6 B ILANS OFE IV.Kapitał funduszu IV.Kapitał funduszu V.Kapitał rezerwowy V.Kapitał rezerwowy VI.Kapitał premiowy VI.Kapitał premiowy VII.Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego VII.Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII+VIII)

7 B ILANS OFE. W ramach środków pieniężnych wykazuje się: 1. Środki pieniężne na rachunku bieżącym 2. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym Rachunek przeliczeniowy Rachunek przeliczeniowy. Jest to wyodrębniony rachunek na którym znajdują się środki pieniężne do czasu ich przyporządkowania konkretnemu członkowi i przeliczenia na j. r. lub do momentu wypłaty świadczenia.

8 B ILANS OFE Kapitał funduszu jest tworzony Kapitał funduszu jest tworzony : A) z wpłat składek członków OFE B) z wpłat transferowych C) ze środków przypadających małżonkowi lub byłemu małżonkowi członka OFE D) ze środków przypadających małżonkowi zmarłego członka OFE lub osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE E) z wpłat towarzystwa lub depozytariusza wniesionych tytułem naprawy szkód

9 B ILANS OFE Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy. Tworzony jest ze środków pochodzących z rachunku premiowego (zależnie od wskaźnika premiowego) i przeznaczonych na wynagrodzenie premiowe dla PTE. Kapitał premiowy Kapitał premiowy. Jest tworzony ze środków stanowiących wynagrodzenie premiowe dla PTE. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Tworzony jest ze środków funduszu stanowiących 0,3% do 0,4% aktywów

10 B ILANS OFE Zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy Zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy obejmuje: 1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji 2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru

11 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat (struktura) I. Przychody operacyjne II. Koszty operacyjne III. Wynik z inwestycji III. Wynik z inwestycji (I-II) IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk/strata Wynik z operacji V. Wynik z operacji (III + IV) VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru Wynik finansowy VII. Wynik finansowy (V + VI)

12 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody operacyjne ujmuje się w podziale na: Dywidendy Odpis dyskonta od d.p.w. nienotowanych na rynku regulowanym nabytych poniżej wartości nominalnej Dodatnie różnice pomiędzy ceną zamiany obligacji a wartością przejętych od Skarbu Państwa zobowiązań ZUS Odsetki Przychody z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych i w papierach wartościowych, a także opłaty i prowizje z nimi związane Dodatnie różnice kursowe z wyceny

13 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. W sprawozdaniu przychody dzieli się na: 1. Przychody portfela inwestycyjnego 2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych 3. Pozostałe przychody

14 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Koszty OFE można podzielić na: Koszty związane z zarządzaniem przez PTE Koszty związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów funduszy Koszty związane z przechowywaniem aktywów Z aktywów OFE można finansować jedynie koszty operacji bezpośrednich na rynku kapitałowym np.: Prowizje maklerskie i opłaty depozytowe Wynagrodzenie banku depozytariusza Wynagrodzenie zarządzającego towarzystwa

15 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jeśli OFE ponosi inne wydatki a środki na ich pokrycie pochodzą z rachunku funduszu A nie stanowią one w myśl ustawy kosztów funduszu to podlegają one refinansowaniu przez zarządzające nim towarzystwo. Do takich kosztów należą: Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty pożyczek i kredytów Koszty przechowywania Koszty transakcyjne

16 R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W sprawozdaniu koszty dzieli się na: 1. Koszty zarządzania funduszem 2. Koszty zasilenia rachunku premiowego 3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza 4. Koszty portfela inwestycyjnego 5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów 6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym 7. Pozostałe koszty

17 Z ESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO Sprawozdanie jest sporządzane tylko na koniec roku i obejmuje: - wartość aktywów netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz Zmiany jakie zaszły w wyniku finansowym w okresie sprawozdawczym oraz Zmiany w kapitale Zmiany liczby i wartości j. r. Zmianę wartości aktywów netto na j. r.

18 Z ESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO Struktura sprawozdania : A.Zmiana wartości aktywów netto I.Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem) III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III) V.Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

19 Z ESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO B.Zmiana liczby j. r. I.Zmiana liczby j. r. w okresie sprawozdawczym II. Zmiana wartości j. r. III. Zmiana wartości aktywów netto na j.r.

20 Z ESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. Struktura sprawozdania. I.Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego 1.Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego 1.1.Zmiany w kapitale funduszu 1.2.Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 2.Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego 2.1.Zmiany w kapitale rezerwowym 2.2.Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

21 Z ESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego 3.1.Zmiany w kapitale premiowym 3.2.Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 4. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego 4.1.Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 4.2.Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

22 Z ESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 5.Wynik finansowy II.Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

23 Z ESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO Sprawozdanie zawiera informacje na temat poszczególnych kategorii lokat w jakie OFE wolno inwestować w podziale na: Instrument finansowy Ilość w sztukach Wartość nabycia w tys. zł Wartość bieżącą w tys. zł Udział w aktywach w %

24 I NFORMACJA DODATKOWA. Składa się z: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Dodatkowych informacji i objaśnień Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje: 1. Dane o funduszu oraz o towarzystwie będącym organem funduszu 2. Dane o okresie i zasadach sporządzania sprawozdania finansowego 3. Dane o instytucjach obsługujących fundusz (PTE, depozytariusz, agent transferowy)

25 I NFORMACJA DODATKOWA. Dane o celu inwestycyjnym funduszu Dane o ograniczeniach inwestycyjnych stosowanych przez fundusz Dane o podatkach i opłatach Dane o podstawowych zasadach rachunkowości stosowane przez fundusz: Transakcje dotyczące portfela inwestycyjnego Operacje dotyczące przychodów i kosztów funduszu Operacje dotyczące kapitału członkowskiego, kapitału premiowego, kapitału rezerwowego i kapitału części dodatkowej FG Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zasad wyceny

26 I NFORMACJA DODATKOWA Informacje dotyczące zasad wyceny aktywów funduszu Informacje dotyczące zasad wyceny portfela inwestycyjnego Informacje dotyczące zasad wyceny pozostałych aktywów i zobowiązań

27 I NFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczane są po sprawozdaniach finansowych i dzielą się na 2 części: Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdań finansowych Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe Informacje dodatkowe do sprawozdań są uporządkowane w następujące grupy: Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za bieżący i poprzedni rok obrotowy Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok

28 I NFORMACJA DODATKOWA. Koszty OFE pokrywane przez PTE Dane uzupełniające o pozycjach w zestawieniu zmian w kapitale własnym za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe obejmują: Informacje na temat przekazywania składek emerytalnych z ZUS Dane dotyczące zmiany zasad prezentacji aktywów i zobowiązań

29 I NFORMACJA DODATKOWA Zmiany dotyczące ujawniania aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji dokonywanych w ramach portfela inwestycyjnego Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Pozostałe informacje (dotyczące pobieranych opłat, kontroli organu nadzoru itp.)

30 P OZOSTAŁE. Do sprawozdań finansowych dołącza się: 1. pisemną informację skierowaną do członków funduszu omawiającą w sposób zwięzły: wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym w tym informacje o przekroczeniach limitów inwestycyjnych wraz z wyjaśnieniami ich przyczyn 2. oświadczenie depozytariusza o zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym funduszu ze stanem faktycznym Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.


Pobierz ppt "R ACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Część II Rachunkowość funduszy emerytalnych Wykład 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google