Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Część II Rachunkowość funduszy emerytalnych Wykład 5.

2 Sprawozdawczość OFE

3 Sprawozdawczość OFE Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu:
1. bilans 2. rachunek zysków i strat 3. zestawienie zmian w kapitale własnym 4. zestawienie portfela inwestycyjnego Roczne sprawozdanie finansowe funduszu: 3. zestawienie zmian w aktywach netto 4. zestawienie zmian w kapitale własnym 5. zestawienie portfela inwestycyjnego 6. informacja dodatkowa

4 Bilans OFE I. Aktywa 1. Portfel inwestycyjny 2. Środki pieniężne
3. Należności 4. Rozliczenia międzyokresowe II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 2. Z tytułu pożyczek i kredytów 3. Wobec członków 4. Wobec towarzystwa

5 Bilans OFE 5. Wobec depozytariusza
6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym 7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym 8. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 9. Pozostałe zobowiązania 10. Rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa netto (I-II)

6 Bilans OFE IV. Kapitał funduszu V. Kapitał rezerwowy
VI. Kapitał premiowy VII. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII+VIII)

7 Bilans OFE. W ramach środków pieniężnych wykazuje się:
1. Środki pieniężne na rachunku bieżącym 2. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym Rachunek przeliczeniowy. Jest to wyodrębniony rachunek na którym znajdują się środki pieniężne do czasu ich przyporządkowania konkretnemu członkowi i przeliczenia na j. r. lub do momentu wypłaty świadczenia.

8 Bilans OFE Kapitał funduszu jest tworzony:
A) z wpłat składek członków OFE B) z wpłat transferowych C) ze środków przypadających małżonkowi lub byłemu małżonkowi członka OFE D) ze środków przypadających małżonkowi zmarłego członka OFE lub osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE E) z wpłat towarzystwa lub depozytariusza wniesionych tytułem naprawy szkód

9 Bilans OFE Kapitał rezerwowy.
Tworzony jest ze środków pochodzących z rachunku premiowego (zależnie od wskaźnika premiowego) i przeznaczonych na wynagrodzenie premiowe dla PTE. Kapitał premiowy. Jest tworzony ze środków stanowiących wynagrodzenie premiowe dla PTE. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Tworzony jest ze środków funduszu stanowiących 0,3% do 0,4% aktywów

10 Bilans OFE Zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy obejmuje:
1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji 2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru

11 Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (struktura) I. Przychody operacyjne II. Koszty operacyjne III. Wynik z inwestycji (I-II) IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk/strata V. Wynik z operacji (III + IV) VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru VII. Wynik finansowy (V + VI)

12 Rachunek zysków i strat
Przychody operacyjne ujmuje się w podziale na: Dywidendy Odpis dyskonta od d.p.w. nienotowanych na rynku regulowanym nabytych poniżej wartości nominalnej Dodatnie różnice pomiędzy ceną zamiany obligacji a wartością przejętych od Skarbu Państwa zobowiązań ZUS Odsetki Przychody z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych i w papierach wartościowych, a także opłaty i prowizje z nimi związane Dodatnie różnice kursowe z wyceny

13 Rachunek zysków i strat.
W sprawozdaniu przychody dzieli się na: 1. Przychody portfela inwestycyjnego 2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych 3. Pozostałe przychody

14 Rachunek zysków i strat.
Koszty OFE można podzielić na: Koszty związane z zarządzaniem przez PTE Koszty związane z realizacją transakcji nabywania i zbywania aktywów funduszy Koszty związane z przechowywaniem aktywów Z aktywów OFE można finansować jedynie koszty operacji bezpośrednich na rynku kapitałowym np.: Prowizje maklerskie i opłaty depozytowe Wynagrodzenie banku depozytariusza Wynagrodzenie zarządzającego towarzystwa

15 Rachunek zysków i strat
Jeśli OFE ponosi inne wydatki a środki na ich pokrycie pochodzą z rachunku funduszu A nie stanowią one w myśl ustawy kosztów funduszu to podlegają one refinansowaniu przez zarządzające nim towarzystwo. Do takich kosztów należą: Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty pożyczek i kredytów Koszty przechowywania Koszty transakcyjne

16 Rachunek zysków i strat
W sprawozdaniu koszty dzieli się na: 1. Koszty zarządzania funduszem 2. Koszty zasilenia rachunku premiowego 3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza 4. Koszty portfela inwestycyjnego 5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów 6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym 7. Pozostałe koszty

17 Zestawienie zmian w aktywach netto
Sprawozdanie jest sporządzane tylko na koniec roku i obejmuje: - wartość aktywów netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz Zmiany jakie zaszły w wyniku finansowym w okresie sprawozdawczym oraz Zmiany w kapitale Zmiany liczby i wartości j. r. Zmianę wartości aktywów netto na j. r.

18 Zestawienie zmian w aktywach netto
Struktura sprawozdania: A. Zmiana wartości aktywów netto I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem) III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III) V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

19 Zestawienie zmian w aktywach netto
B. Zmiana liczby j. r. I. Zmiana liczby j. r. w okresie sprawozdawczym II. Zmiana wartości j. r. III. Zmiana wartości aktywów netto na j.r.

20 Zestawienie zmian w kapitale własnym.
Struktura sprawozdania. I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego 1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego 1.1. Zmiany w kapitale funduszu 1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 2. Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego 2.1. Zmiany w kapitale rezerwowym 2.2. Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

21 Zestawienie zmian w kapitale własnym
3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego 3.1. Zmiany w kapitale premiowym 3.2. Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 4. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego 4.1. Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 4.2. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

22 Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Wynik finansowy II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

23 Zestawienie portfela inwestycyjnego
Sprawozdanie zawiera informacje na temat poszczególnych kategorii lokat w jakie OFE wolno inwestować w podziale na: Instrument finansowy Ilość w sztukach Wartość nabycia w tys. zł Wartość bieżącą w tys. zł Udział w aktywach w %

24 Informacja dodatkowa. Składa się z:
Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Dodatkowych informacji i objaśnień Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje: 1. Dane o funduszu oraz o towarzystwie będącym organem funduszu 2. Dane o okresie i zasadach sporządzania sprawozdania finansowego 3. Dane o instytucjach obsługujących fundusz (PTE, depozytariusz, agent transferowy)

25 Informacja dodatkowa. Dane o celu inwestycyjnym funduszu
Dane o ograniczeniach inwestycyjnych stosowanych przez fundusz Dane o podatkach i opłatach Dane o podstawowych zasadach rachunkowości stosowane przez fundusz: Transakcje dotyczące portfela inwestycyjnego Operacje dotyczące przychodów i kosztów funduszu Operacje dotyczące kapitału członkowskiego, kapitału premiowego, kapitału rezerwowego i kapitału części dodatkowej FG Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zasad wyceny

26 Informacja dodatkowa Informacje dotyczące zasad wyceny aktywów funduszu Informacje dotyczące zasad wyceny portfela inwestycyjnego Informacje dotyczące zasad wyceny pozostałych aktywów i zobowiązań

27 Informacja dodatkowa Dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczane są po sprawozdaniach finansowych i dzielą się na 2 części: Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdań finansowych Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe Informacje dodatkowe do sprawozdań są uporządkowane w następujące grupy: Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za bieżący i poprzedni rok obrotowy Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok

28 Informacja dodatkowa. Koszty OFE pokrywane przez PTE
Dane uzupełniające o pozycjach w zestawieniu zmian w kapitale własnym za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy Dodatkowe informacje i objaśnienia pozostałe obejmują: Informacje na temat przekazywania składek emerytalnych z ZUS Dane dotyczące zmiany zasad prezentacji aktywów i zobowiązań

29 Informacja dodatkowa Zmiany dotyczące ujawniania aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji dokonywanych w ramach portfela inwestycyjnego Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Pozostałe informacje (dotyczące pobieranych opłat, kontroli organu nadzoru itp.)

30 Pozostałe. Do sprawozdań finansowych dołącza się:
1. pisemną informację skierowaną do członków funduszu omawiającą w sposób zwięzły: wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym w tym informacje o przekroczeniach limitów inwestycyjnych wraz z wyjaśnieniami ich przyczyn 2. oświadczenie depozytariusza o zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym funduszu ze stanem faktycznym Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google