Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 2 0 marca 2009 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór 2009 – zmiany w dokumentacji Anna Łuszczewska Sekcja Wsparcia Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 2 0 marca 2009 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór 2009 – zmiany w dokumentacji Anna Łuszczewska Sekcja Wsparcia Innowacji."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 2 0 marca 2009 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór 2009 – zmiany w dokumentacji Anna Łuszczewska Sekcja Wsparcia Innowacji i Inwestorów Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych

2 Warszawa, 2 0 marca 2009 Plan prezentacji d ziałani e 3.1 Cel Działania Budżet działania Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie Kto może ubiegać się o dofinansowanie Wydatki kwalifikowane Podstawowe zagadnienia dotyczące wniosku o dofinansowanie Kry teria wyboru projektów Podsumowanie naboru 2008r. I podstawowe zmiany w dokumentacji

3 Warszawa, 2 0 marca 2009 Cel Działania zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy

4 Warszawa, 2 0 marca 2009 Budżet działania EFRR:93,5 mln EUR (85%) Budżet Państwa: 16,5 mln EUR (15%) Razem:110,0 mln EUR Wykorzystanie środków w roku 2008 – 126 762 624,20 PLN* (wg kursu EUR/PLN z listopada 2008r. – alokacja została wykorzystana) Zakres stosowania cross - financingu: do 10% wartości wydatk ó w kwalifikowanych projektu (wymienionych w § 8 us.t. 2 pkt. 1-13a w Rozp. MRR w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013) mogą wynosić koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych wyłączenie w celu realizacji projektu. *Wg kursu z lutego 2009 (4,384) - 28 914 832,16 EUR 2008200920102011 33 mln EUR 22 mln EUR

5 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na: identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez: - przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego -analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności, -prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem dzialalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu I. PREINKUBACJĘ II. WEJŚCIE KAPITAŁOWE dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce zaangażowanie kapitałowe podmiotu działającego na rzecz innowacyjności w sp ó łkę powstałą w wyniku preinkubacji, nie może trwać dłużej niż 10 lat przy czym

6 Warszawa, 2 0 marca 2009 Kto może ubiegać się o dofinansowanie 4/4 Beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne Grupy docelowe: Nowopowstali przedsiębiorcy (MSP)

7 Warszawa, 2 0 marca 2009 Kto może ubiegać się o dofinansowanie 1/4 Podmiot działający na rzecz innowacyjności, kt ó ry spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na kt ó re udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej; 2) posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wynik ó w prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;

8 Warszawa, 2 0 marca 2009 Kto może ubiegać się o dofinansowanie 2/4 3) zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców; 3a) zobowiąże się do: a) nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej lub b) wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku preinkubacji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

9 Warszawa, 2 0 marca 2009 Kto może ubiegać się o dofinansowanie 3/4 4) zobowiąże się do: a) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej, c) przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia.

10 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 1/7  wydatki poniesione przez podmiot działający na rzecz innowacyjności w okresie kwalifikowalności wydatków (po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia),  są niezbędne dla realizacji projektu oraz mają z nim bezpośredni związek,  zostały faktycznie poniesione,  są udokumentowane,  zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu

11 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 2/7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©11 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem; podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; zakup nowego wyposażenia, sprzętu i urządzeń przeznaczonych dla spółki powstałej w wyniku preinkubacji; zakup oprogramowania, licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;

12 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 3/7 zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; najem i użytkowanie pomieszczeń; pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu;

13 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 4/7 zakup materiał ó w biurowych i eksploatacyjnych; remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń; tłumaczenia i druk materiał ó w oraz publikacji; działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej; obsługę księgową, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie;

14 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 5/7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©14 raty spłat wartości początkowej środk ó w trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; obsługę instrument ó w zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia; pokrycie koszt ó w związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;

15 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 6/7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©15 pokrycie koszt ó w szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, os ó b uczestniczących w realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatk ó w kwalifikujących się do objęcia wsparciem (bez wydatków wskazanych w § 8 ust. 2 pkt 14-16); audyt finansowy dotyczący wydatk ó w kwalifikowanych, pod warunkiem, że będzie dokonywany przez biegłych rewident ó w, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;

16 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wydatki kwalifikowane 7/7 nabycie udział ó w lub akcji w sp ó łce powstałej w wyniku preinkubacji, w wysokości < 50 % udział ó w lub akcji tej sp ó łki, przy czym wartość tych udział ó w lub akcji + z wartością przekazanych sp ó łce środk ó w trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych ze środk ó w wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej nie może przekroczyć z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dw ó ch poprzedzających lat kalendarzowych z r ó żnych źr ó deł i w r ó żnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 tysięcy euro.

17 Warszawa, 2 0 marca 2009 Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na dany rok wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w ypełniany w Generatorze Wniosków (suma kontrolna obu wersji powinna być taka sama) wniosek należy przesłać listem poleconym lub poczta kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście do Kancelarii PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie (oznacza datę, godzinę oraz nadaje nr rejestracyjny) za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji dokumentacji w Kancelarii PARP

18 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zasady wyboru projektów Ocena odbywa się metodą „zero-jedynkową” (0-1). Możliwość poprawy uchybień, nie mających zasadniczego charakteru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Konkretne uchybienie FORMALNE wykryte we wniosku można poprawiać tylko raz. Wniosek można poprawiać maks. 2 razy. Komisja Konkursowa powołana do oceny MERYTORYCZNEJ może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia treści wniosku. Ocena formalna i merytoryczna trwa nie dłużej niż 90 dni od przesłania przez Wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu.

19 Warszawa, 2 0 marca 2009 Podstawowe dokumenty, które ułatwią przygotowanie wniosku o dofinansowanie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczeg ó łowy opis priorytet ó w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ( wersja z 29.01 2009 r. ) adres mailowy gdzie można znaleźć powyższe dokumenty: http://www.parp.gov.pl/index/index/499 http://www.parp.gov.pl/index/index/499 Regulamin Przeprowadzania Konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie

20 Warszawa, 2 0 marca 2009 Ważne informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie 1/ 3 pkt 1 4. Opis projektu Okres realizacji projektu: -data rozpoczęcia (najwcześniej) dzień po dniu złożenia wniosku do PARP -data zakończenia (najdłużej) – 31.12.2015r. 14.1 Opis ogólny  założenia i sposób realizacji  zwięzły i konkretny  charakterystyka grupy docelowej oraz branży  opis planowanego wsparcia merytorycznego  opis planowanego wsparcia doradczego

21 Warszawa, 2 0 marca 2009 Ważne informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie 2/ 3 pkt 1 4. Opis projektu 14.2 Opis preinkubacji  strategia wnioskodawcy w zakresie poszukiwania, oceny i wyboru nowych pomysłów oraz sposób oceny innowacyjności  metodyka poszukiwania oraz wyboru przedsięwzięć innowacyjnych  zakres świadczonych usług  planowane wspólne przedsięwzięcia inkubowanych podmiotów

22 Warszawa, 2 0 marca 2009 Ważne informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie 3/ 3 pkt 1 4. Opis projektu 14.3 Opis wejścia kapitałowego  metodyka wyboru przedsięwzięć, które zostaną wybrane do wejścia kapitałowego  planowana ilość wejść kapitałowych  środki trwałe, wartości materialne i niematerialne wniesione w ramach wejść kapitałowych  efektywność kosztowa projektu  czynniki determinujące wyjście kapitałowe  strategia wejścia kapitałowego (min. 50% udział kapitału prywatnego)  zaangażowanie kapitałowe podmiotu działającego na rzecz innowacyjności w spółkę - max 10 lat

23 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wymagane zał ą czniki do wniosku o dofinansowanie 1.Dokumenty finansowe: kopia bilansu, kopia rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy, (bilans otwarcia gdy Wnioskodawca istnieje na rynku poniżej 1 roku) 2.Harmonogram rzeczowo-finansowy 3.Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przewidzianych dla podmiotów, którym w ramach działania 3.3 PARP może udzielić wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP: statut/umowa spółki (również partnera, jeżeli projekt przewiduje partnerstwo). 4.Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Dodatkowe załączniki: 1.Opis doświadczeń zawodowych uczestników projektu oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie związanej z realizowanym projektem. 2.Listy intencyjne.

24 Warszawa, 2 0 marca 2009 Podsumowanie naboru – 2008r. 1/2 STATYSTYKA  złożono 15 wniosków;  2 oceniono negatywnie pod względem formalnym;  n ajwyższa kwota wnioskowana – ok. 21,5 mln zł;  n ajniższa kwota wnioskowana – 0,5 mln zł;  n ajdłuższy czas trwania projektu – 6 lat  n ajkrótszy czas trwania projektu - 1 rok rys. 1 Miejsce pochodzenia Wnioskodawcy Gdańsk Warszawa (3) Bełchatów Poznań Olsztyn Wałbrzych Gliwice Katowice Bielsko-Biała Kraków (3) Nowy-Sącz

25 Warszawa, 2 0 marca 2009 Podsumowanie naboru – 2008r. 2/2 rys. 2 Rozmieszczenie realizacji projektów

26 Warszawa, 2 0 marca 2009 Najważniejsze zmiany w dokumentacji programowej

27 Warszawa, 2 0 marca 2009 Dokumentacja programowa – najważniejsze zmiany  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  Regulamin Przeprowadzania Konkursu  Wniosek o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

28 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Rozporządzenie – nowe zapisy 1/4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 Podmiot działający na rzecz innowacyjności: 1. Zobowiąże się do: nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej lub wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku preinkubacji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

29 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Rozporządzenie – nowe zapisy 2/4 2. W przypadku gdy podmiot działający na rzecz innowacyjności nie wykona zobowiązania, o kt ó rym mowa w §7 ust. 2 pkt 3a, czyli nie zobowiąże się do: nieodpłatnego przekazania sp ó łce, w kt ó rej podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej lub wniesienia aportem do sp ó łki powstałej w wyniku preinkubacji, środk ó w trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; zwraca kwotę wsparcia udzieloną na zakup środk ó w trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

30 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Rozporządzenie – nowe zapisy 3/4 Podmiot działający na rzecz innowacyjności: 3. Może realizować projekt objęty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, mogą być ponoszone również przez te podmioty.

31 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Rozporządzenie – nowe zapisy 4/4 4. Dodatkowe koszty kwalifikowane: obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia; pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego. 5. Wielkość wsparcia na pokrycie kosztów z tytułu preinkubacji, nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

32 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Regulamin Przeprowadzania Konkursu zmiana charakteru dokumentu – odniesienia do Rozporządzenia zmieniono terminy oceny formalnej (25 dni roboczych) i merytorycznej (ocena formalna i merytoryczna trwa nie dłużej niż 90 dni) oraz czas na dokonywanie uzupełnień przez Wnioskodawc ó w (5 dni roboczych, maksymalnie dwie poprawki) doprecyzowano zasady zwracania się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienia i wyjaśnienia w trakcie oceny (obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie działającego faksu i prawidłowego numeru faksu oraz adresu e-mail, gdyż w tej formie będą wysyłane wezwania do uzupełnień) dodano zapisy dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie dodano Załącznik nr 2 do RPK – Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (zawarty jest tu minimalny zestaw kwestii do uregulowania w Umowie partnerskiej)

33 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Wniosek o dofinansowanie 1/3 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (zamieszczony na stronie www.parp.gov.pl) www.parp.gov.pl dodano punkty Stan realizacji projektu oraz Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków usunięto punkt Trwałość projektu doprecyzowano kategorie wydatków

34 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Wniosek o dofinansowanie 2/3 dodatkowe załączniki do wniosku: statut/umowa spółki (również partnera, jeżeli projekt przewiduje partnerstwo) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zmieniono wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego

35 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Wniosek o dofinansowanie 3/3 wzór Harmonogramu rzeczowo - finansowego Nr Okresu Kategoria wydatk ó w Nazwa szczeg ó łowe j pozycji budżetowej Opis sposobu kalkulacji Całkowita kwota wydatk ó w (PLN) Kwota wydatk ó w kwalifikowany ch (PLN) NETTO ( bez VAT)* BRUTTO (z VAT)* Termin realizacji: od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr 1. … 2..,..... Suma w ramach Kategorii I: 1. … 2..,..... Suma w ramach Kategorii II: Suma w ramach Okresu:

36 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dostosowano zapisy do Przewodnika po kryteriach uzupełniono o zapisy dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie uzupełniono o wytyczne dotyczące wypełniania Harmonogramu rzeczowo – finansowego dodano zapis o podziale projektu na okresy nie krótsze niż 2 miesiące i nie dłuższe niż 6 miesięcy uzupełniono zapisy dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

37 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Umowa o dofinansowanie uzupełniono o zapisy dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie dodano definicję partnera i projektu partnerskiego w przypadku korzystania przez Beneficjenta z płatności zaliczkowych, konieczność otworzenia dodatkowego rachunku bankowego dodano zapis o podziale projektu na okresy nie krótsze niż 2 miesiące i nie dłuższe niż 6 miesięcy brak wymogu dodatkowego zabezpieczenia w przypadku gdy, kwota dofinansowania jest niższa niż 4 mln PLN w katalogu dodatkowych zabezpieczeń dodano poręczenia udzielane przez tzw. fundusze poręczeniowe (podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw) uzupełniono zapisy dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

38 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 1/6 Kryteria formalne specyficzne KryteriumCharakter zmiany Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Dodano kryterium wraz z opisem: Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach dokonuje się oceny czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków tj. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (włącznie). Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu Zmiana opisu, w tym naborze kryterium oceniane tylko na podstawie Deklaracji Wnioskodawcy

39 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 2/6 Kryteria merytoryczne obligatoryjne KryteriumCharakter zmiany Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają wiedzę w zakresie wdrażania wyników prac B+R lub transferu technologii, oraz znajomość branż, w których planuje się specjalizować prowadząc działalność inkubującą Dodano zapis: Wnioskodawca może zaangażować w realizację projektu osoby, które posiadają doświadczenie w branżach lub dziedzinach gospodarki, które Wnioskodawca zamierza objąć preinkubacją. Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają doświadczenie (minimum 2 lata) i niezbędne kwalifikacje w zakresie dokonywania analizy i komercjalizacji projektów innowacyjnych lub doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym również wyjścia z inwestycji) Zamieniono oraz na lub

40 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 3/6 KryteriumCharakter zmiany Projekt przewiduje wsparcie merytoryczne (w formie doradztwa, szkoleń i informacji) dla inkubowanych podmiotów w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem Doprecyzowano opis: Badamy na podstawie opisu projektu czy wnioskodawca będzie w stanie wspierać merytorycznie inkubowane podmioty w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem tj. jakiego typu usługi będzie świadczył Wnioskodawca na rzecz pomysłodawców, których innowacyjne przedsięwzięcia zostaną objęte preinkubacją przez Wnioskodawcę. Strategia preinkubacji i zawarta w niej metodyka są spójne z obszarem działania inkubatora w zakresie poszukiwania, oceny oraz wyboru innowacyjnych pomysłów / przedsięwzięć do inkubacji Doprecyzowano czego dotyczy strategia

41 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 4/6 KryteriumCharakter zmiany Strategia dotycząca wejścia kapitałowego określa minimalny, nie mniejszy niż 50% udział kapitału prywatnego w realizacji II części projektu (wejścia kapitałowego w nowopowstałe przedsiębiorstwo) Doprecyzowano opis: Badana jest jakość w tym trwałość i spójność strategii wejścia kapitałowego oraz to czy strategia ta uwzględnia objęcie przynajmniej 50 % udziałów w nowopowstałym, innowacyjnym podmiocie przez kapitał prywatny. Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania Dodano oraz celów Działania oraz dostosowano opis do rozporządzenia: Wnioskodawca ustalając wydatki w ramach projektu powinien kierować się zasadą racjonalności, tj. zgodnie z zapisem zawartym w § 8 ust 4 ww. Rozporządzenia przeznaczyć nie mniej niż 50% kwoty wsparcia na nabycie udziałów/akcji w nowopowstałych podmiotach.

42 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 5/6 KryteriumCharakter zmiany W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia Doprecyzowano definicję innowacji: Poprzez innowacje rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej, wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

43 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w dokumentacji – Przewodnik po kryteriach 6/6 KryteriumCharakter zmiany Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu jest przejrzysty, szczegółowy i realny do wykonania. Dodano kryterium oraz opis: Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik do wniosku badany jest w zakresie przejrzystości przedstawionych działań planowanych do realizacji, w tym spójności z opisem projektu zawartym we wniosku. Ocenie podlega szczegółowość harmonogramu, czy w ramach poszczególnych etapów wykazano działania jednostkowe i koszty ich realizacji, czy wskazano sposób ich kalkulacji. Badane jest czy przewidziane w harmonogramie działania są prawidłowo rozplanowanie w czasie i realne do wykonania. Harmonogram powinien być wypełniony chronologicznie.

44 Warszawa, 2 0 marca 2009 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 0 801 33 22 02 (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 2 0 marca 2009 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Nabór 2009 – zmiany w dokumentacji Anna Łuszczewska Sekcja Wsparcia Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google