Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadużycia finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadużycia finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Nadużycia finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020

2 Nadużycia finansowe Legitymizacja działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, zagrażających interesom finansowym Unii Europejskiej ma swoje źródło w art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczegółowe przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych są rozproszone w aktach prawnych o różnej randze i mocy obowiązywania, znajdują się w aktach prawa wtórnego Unii Europejskiej, w aktach prawa krajowego powszechnie obowiązującego, w aktach prawa wewnętrznie obowiązującego, a w przypadku realizacji projektów w ramach programów operacyjnych wynikają także z „wytycznych”.

3 Nadużycia finansowe Przykładowe akty prawa unijnego: Rozporządzenie Rady (WE, Euroatom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Dz. U. L. 312 z dnia 23 grudnia 1995 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EUROATOM) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999, Dz. U. L 248/1 z dnia 18 września 2013 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR ROW oraz EFMR objętych zakresem wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Dz. U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. (tzw. rozporządzenie ogólne).

4 Nadużycia finansowe Przykładowe akty prawa krajowego: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm., Ustawa z dnia 10 czerwca 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz. U. 2013, poz. 186 z późn. zm. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.

5 Nadużycia finansowe Fundamentalne zagadnienia dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, zagrażających interesom finansowym Unii Europejskiej, w tym definicja nadużycia finansowego, zakres jurysdykcji Państw Członkowskich, zagadnienia dotyczące ekstradycji i ścigania, uznanie zasady „Ne bis in idem”, ramy współpracy między Państwami Członkowskimi oraz współpracy Państw Członkowskich z Komisją znajdują się w Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., ustanowionej na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wraz z trzema protokołami, Dz. U. 2009 nr 208, poz. 1603.

6 Nadużycia finansowe Akty prawa wewnętrznie obowiązującego Opracowanie i wprowadzenie procedur w zakresie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych jest jednym z obligatoryjnych warunków, który powinien być spełniony przez każdy podmiot zaangażowany we wdrażanie programu operacyjnego, przed rozpoczęciem finansowej realizacji tego programu.

7 Nadużycia finansowe Akty prawa wewnętrznie obowiązującego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Zarządzenie Nr 13/15 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

8 Nadużycia finansowe Do innych aktów prawa wewnętrznie obowiązującego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, które swoim zakresem ograniczają ryzyko zachowań korupcyjnych i przeciwdziałają nadużyciom finansowym zalicza się regulacje dotyczące: 1.Polityki kadrowej, na którą składa się: Regulamin Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie; Regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie; Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie; Regulamin wynagradzania pracowników w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

9 Nadużycia finansowe 2.Dbałości o stały rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności: Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 3.Realizacji postępowań o zamówienie publiczne i zwieranie umów: Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 4.Identyfikacji procesów funkcjonujących w jednostce oraz ryzyk występujących w procesach: Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

10 Nadużycia finansowe 5.Kształtowania etycznej postawy pracowników oraz pozytywnego wizerunku jednostki: Kodeks etyki pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 6.Realizacji i dokumentowania operacji gospodarczych: Polityka rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie; Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. 7.Przyjmowania, rejestrowania i obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu: Instrukcja kancelaryjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

11 Nadużycia finansowe 8.Wdrażania, realizacji i rozliczania programów operacyjnych współfinansowanych z EFS: Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12 Nadużycia finansowe W przypadku realizacji projektu w ramach programu operacyjnego, dodatkowym źródłem regulacji, przeciwdziałającym nadużyciom finansowym są tzw. wytyczne, które określają warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a beneficjenci są zobowiązani do ich respektowania na podstawie umowy o dofinansowanie. Wśród wytycznych m.in. wyróżnia się: Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów operacyjnych; Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych; Wytyczne dotyczące korekt finansowych w ramach programów operacyjnych.

13 Nadużycia finansowe W myśl art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych naruszenie „wytycznych” przy realizacji projektu jest podstawą do uznania wydatków za niekwalifikowalne oraz do żądania ich zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu.

14 Nadużycia finansowe Żądanie zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami wiąże się z uznaniem tych środków za nieprawidłowość. Każda nieprawidłowość stwierdzona w ramach projektu zagraża interesom finansowym UE, ale nie każda nieprawidłowości stanowi nadużycie finansowe. Nadużycie finansowe zostało zdefiniowane w art. 1 ust. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Jest ono przestępstwem, które Państwa Członkowskie zobowiązane są penalizować. Definicja nadużycia finansowego została sformułowana odrębnie w odniesieniu do wydatków i dochodowej strony budżetu Unii Europejskiej.

15 Nadużycia finansowe Nadużycia finansowe naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich polegają na: a)w odniesieniu do wydatków, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym: wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;

16 Nadużycia finansowe b)w odniesieniu do przychodów, jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym: wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, lub w imieniu, Wspólnot Europejskich, nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

17 Nadużycia finansowe Instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i prokuratura. Na poziomie UE za zwalczanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym odpowiada Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

18 Nadużycia finansowe Wśród głównych źródeł ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych należy wskazać: 1.Korupcję, 2.Konflikt interesów, 3.Nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności, 4.Fałszerstwo.

19 Nadużycia finansowe Korupcja (czynna) Czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

20 Nadużycia finansowe Korupcja (bierna) Czyn polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

21 Nadużycia finansowe Konflikt interesów Konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu działającego w sferze finansów lub innej osoby uczestniczącej w wykonaniu budżetu, zarządzaniu budżetem, audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakikolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem.

22 Nadużycia finansowe Nadużycia finansowe występujące podczas zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności Naruszenie Prawa zamówień publicznych/zasady konkurencyjności wiąże się najczęściej nadużyciami finansowymi w postaci korupcji lub konfliktu interesów. W przypadku zamówień publicznych, dodatkowo może wystąpić zmowa przetargowa, która stanowi przestępstwo opisane w art. 305 Kodeksu Karnego.

23 Nadużycia finansowe Fałszerstwo Występuje w dwóch formach: 1.Jako przestępstwo powszechne, które może być popełnione przez każdego i polega na przerobieniu, podrobieniu dokumentu bądź na użyciu takiego dokumentu. 2.Jako przestępstwo, które może być popełnione wyłącznie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu i polega na urzędowym poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadużycia finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google