Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Korygowanie nieprawidłowości w PO IiŚ Jacek Horodko, Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Korygowanie nieprawidłowości w PO IiŚ Jacek Horodko, Departament."— Zapis prezentacji:

1 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Korygowanie nieprawidłowości w PO IiŚ Jacek Horodko, Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 2 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Art. 325 (dawniej 280 ust.2) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia i Państwa Członkowskie – obowiązek zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich innych działań nielegalnych naruszających interesy finansowe Unii Państwa Członkowskie podejmują takie same środki do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie podejmują do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe

3 3 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Rozporządzenie ogólne Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.2006 r. Definicja nieprawidłowości (art. 2 ust. 7) art. 70 ust. 1 - Państwa członkowskie są odpowiedzialne za: –zapobieganie, –wykrywanie i –korygowanie nieprawidłowości oraz –odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami (...). –Państwa członkowskie zgłaszają nieprawidłowości i informują KE na bieżąco o przebiegu postępowań administracyjnych i prawnych Wstrzymanie/Zawieszenie płatności/Korekty KE: (art. 91, 92 oraz 99) Rozporządzenie wykonawcze KE (WE) nr 1828/2006 z dn. 8.12.2006 r. Rozwinięcie definicji, obowiązki w zakresie raportowania, współpraca z KE (art. 27-36)

4 4 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dokumenty krajowe Ustawa o finansach publicznych Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków PO IiŚ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (PROJEKT) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 Zalecenia IZ PO IiŚ Umowa o dofinansowanie projektu

5 5 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego OBOWIĄZKI INSTYTUCJI W ZAKRESIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI RAPORTOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODZYSKANIE ŚRODKÓW KORYGOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

6 6 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty DEFINICJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI - art. 2 ust. 7 rozporządzenia 1083/2006

7 7 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szkoda powinna odzwierciedlać rzeczywistą / potencjalną stratę poniesioną przez budżet ogólny UE Gdy skutki finansowe naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a uznanie całości wydatku za niekwalifikowalny byłoby nieproporcjonalnie dotkliwe dla beneficjenta w stosunku do popełnionego naruszenia proponuje się uznanie za niekwalifkowalny jedynie części wydatku (case by case) W przypadku naruszeń PZP stosuję się taryfikator Brak szkody – brak nieprawidłowości Naruszenia/uchybienia/błędy zwłaszcza o charakterze formalnym, przy których nie występuje nawet potencjalna szkoda finansowa – brak sankcji o charakterze finansowym, należy jednak usunąć uchybienie WYCENA SZKODY

8 8 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UoD - Zasady realizacji Projektu § 4 – Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania: –zasad polityk wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans; –wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu; § 13 – IP II może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpić do Beneficjenta o ich zwrot

9 9 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Postępowanie z nieprawidłowościami w zależności od momentu wykrycia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przed rozliczeniem wydatku beneficjentowi po rozliczeniu wydatku beneficjentowi, ale przed refundacją, nie zadeklarowane do KE po rozliczeniu wydatku beneficjentowi, ale przed refundacją, zadeklarowane do KE po rozliczeniu / po refundacji wydatku beneficjentowi

10 10 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Brak korekty finansowej (brak wymogu obniżenia kwoty dofinansowania dla projektu) Należy zmniejszyć kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku beneficjenta o płatność (potrącenie) Beneficjent może przedkładać do rozliczenia/refundacji inne wydatki kwalifikowalne (brak obniżenia dofinansowania) Beneficjent może przedkładać do rozliczenia/refundacji inne wydatki kwalifikowalne (brak obniżenia dofinansowania) Wykrycie nieprawidłowości przed rozliczeniem wydatków Jeżeli beneficjent nie będzie w stanie zastąpić wydatków nieprawidłowo poniesionych innymi, które mogłoby zostać uznane za kwalifikowalne należy (np. znaczna kwota nieprawidłowości) należy rozważyć obniżenie maksymalnej kwoty dofinansowania w drodze zmiany umowy o dofinansowanie

11 11 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nieprawidłowości wykryte po rozliczeniu wydatku beneficjentowi wszczęcie postępowania mającego na celu odzyskanie kwoty nieprawidłowo wykorzystanej przez beneficjenta wraz z odsetkami (nie dotyczy pjb) – art. 207 ust. 1 ufp (2009), nałożenie korekty finansowej polegającej na pomniejszeniu maksymalnej kwoty dofinansowania o kwotę nieprawidłową (bez odsetek) – art. 98 rozp. 1083/2006, odpowiednie pomniejszenie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność poprzez wypełnienie rejestru obciążeń na projekcie (KSI) – w celu zapewnienia, by budżet UE nie został obciążony nieuzasadnioną kwotą bądź w celu zwrotu kwoty nienależnie pobranej do budżetu UE.

12 12 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nieprawidłowości wykryte po rozliczeniu wydatku beneficjentowi, ale przed refundacją Wydatki nie certyfikowane do KE: Brak korekty finansowej (tj. pomniejszenia maksymalnej kwoty dofinansowania o kwotę nieprawidłową); Pomniejszenie kwoty do wypłaty beneficjentowi; Pomniejszenie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność (poprzez ROP). Wydatki certyfikowane do KE: należy nałożyć korektę finansową, ze względu na obciążenie budżetu ogólnego UE nieuzasadnioną kwotą

13 13 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Procedura odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych IZ jest odpowiedzialna za odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom - art. 26 ust.1 pkt 15 uzppr W przypadku ( art. 207 ust. 1 ufp) : wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji projektu pobraniu środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości powstaje konieczność wszczęcia postępowania mającego na celu odzyskanie kwoty nieprawidłowo wykorzystanej przez beneficjenta wraz z odsetkami. USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

14 14 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Procedura odzyskiwania środków 1)W pierwszej kolejności beneficjent powinien mieć możliwość zwrócenia środków nieprawidłowo wykorzystanych – zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 1 ufp bądź wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności – zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 2 ufp (2009); 2)Jeżeli rozwiązania przedstawione powyżej nie zostaną wykorzystane przez beneficjenta, po upływie terminu, o którym mowa w art. 207 ust. 8 właściwa instytucja wydaje decyzję o zwrocie – zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp; 3)Potrącenie odpowiednich środków z zabezpieczenia wykonania umowy 4)Egzekucja administracyjna

15 15 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zgodnie ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: z budżetu Unii Europejskiej (art.5) -niedochodzenie nadmiernie lub nienależnie pobranych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.5) - przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania (art. 8) -przyznanie lub przekazanie środków z budżetu UE bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu (art.13)

16 16 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego art. 207 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz odpowiednio art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych W przypadku korekty finansowej za tzw. błąd systemowy (tj. niewynikający z błędu beneficjenta) instytucje w systemie wdrażania zobligowane są do odzyskania od beneficjenta kwoty nienależnej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków.

17 17 12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.pois.gov.pl


Pobierz ppt "12 stycznia 2014Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 dla rozwoju infrastruktury i środowiska Korygowanie nieprawidłowości w PO IiŚ Jacek Horodko, Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google