Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UM OECD Zakład Art.7 Przypisanie zysku do zakładu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UM OECD Zakład Art.7 Przypisanie zysku do zakładu."— Zapis prezentacji:

1 UM OECD Zakład Art.7 Przypisanie zysku do zakładu

2 Zakład  Nowa treść art.7 od 2010 r.

3 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.1  Zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa powinny być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w taki sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

4 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.2  W rozumieniu tego artykułu oraz artykułów 23 A, 23 B, zyski, jakie można przypisać w każdym umawiającym się państwie zakładowi, o którym mowa w ust.1, są zyskami, jakie mógłby osiągnąć zakład, w szczególności w jego transakcjach wewnętrznych z innymi częściami przedsiębiorstwa, gdyby był oddzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym taką samą lub podobną działalność, w takich samych lub podobnych warunkach, uwzględniając wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa oraz ryzyka ponoszone przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem zakładu oraz pozostałych części przedsiębiorstwa.  Komentarz pkt 18

5 Zagraniczny Zakład Państwo Y Państwo X Polska Przedsiębiorstwo A (macierzyste ) Oddział krajowy A Zakład II A Zakład I A

6 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.4  Jeżeli w zyskach mieszczą się składniki dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, to postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na postanowienia tych artykułów.

7 Zagraniczny Zakład  Art.7 (2) MK OECD tworzy fikcję niezależnego przedsiębiorstwa  Zakład ma być traktowany jako niezależne przedsiębiorstwo, chociaż nim nie jest.

8 Zagraniczny Zakład  Na czym polega fikcja niezależności ?

9 Zagraniczny Zakład Pomimo, że nie ma prawnie wiążących umów pomiędzy ZZ a PM oraz pomiędzy ZZ- ami tego samego PM nie ma odrębnego tytułu własności aktywów pomiędzy ZZ a PM

10 Zagraniczny Zakład nie ma płatności pomiędzy ZZ a PM, ponieważ wszelkie fundusze, z których dokonywane są wydatki należą pod względem prawnym do PM nie ma żadnego zysku na czynnościach wewnętrznych pomiędzy ZZ i PM dla celów podatkowych przyjmuje się, że okoliczności te występują

11 Zagraniczny Zakład  Istotna rozbieżność pomiędzy prawną pozycją ZZ a koncepcją niezależnego przedsiębiorstwa

12 Zagraniczny Zakład  Wymóg traktowania zakładu jako niezależnego przedsiębiorstwa :  status podatkowy zakładu zbliża się do statusu podatkowego spółki-córki.  Zyski mogą być przypisane zakładowi, nawet jeśli przedsiębiorstwo nie osiągnęło jako całość żadnych zysków i odwrotnie pkt 17 komentarza do art. 7

13 Zagraniczny Zakład `  Czynności pomiędzy PM a zakładem  Zakład produkuje towary, które następnie są przemieszczane do PM w celu sprzedaży  Dla celów podatkowych :  Zakład sprzedaje towary do PM, a PM sprzedaje towary niezależnemu odbiorcy

14 Zagraniczny Zakład  PM produkuje towary, które następnie przemieszcza do zakładu celem odprzedaży niezależnym odbiorcom  Dla celów podatkowych :  PM sprzedaje towary Zakładowi  Zakład sprzedaje towary niezależnemu odbiorcy

15 Zagraniczny Zakład  Arm’s length (zasada dystansu) – podmioty powiązane w transakcjach zawieranych pomiędzy sobą powinny ustalać ceny w taki sposób, w jaki uczyniłyby to niezależne, konkurujące ze sobą podmioty  Organy podatkowe badają, czy niezależne, racjonalnie działające podmioty zawarłyby daną transakcję na warunkach, jakie ustaliły podmioty powiązane

16 Zagraniczny Zakład  Zakład na terytorium Polski jest zakładem produkcyjnym i wysyła wyprodukowane towary do PM (Niemcy), które następnie dokonuje ich sprzedaży.  Zgodnie z przepisami CIT i PIT– przychód należny powstaje z dniem wydania towarów, a zatem zakład wykazuje przychód należny w dniu, w którym nastąpiło przemieszczenie tych towarów do PM (czynność ta odpowiada wydaniu towarów);

17 Zagraniczny Zakład  Towary przemieszczono w 2015 r. do PM w celu sprzedaży.  Przy planowaniu transakcji ustalono, że jednostkowy koszt wytworzenia towaru wynosi 70 j.p., „cena rozliczeniowa” z PM (zgodnie z zasadą dystansu) – 200 j.p., a cena sprzedaży zewnętrznemu odbiorcy – 300 j.p.  W dniu przemieszczenia towarów zakład zarachowuje przychód w wysokości 200 j.p. i osiąga dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 130 j.p. (200 j.p. – 70 j.p.).  PM nie sprzedało towarów sprowadzonych z zakładu w 2015 r., a zatem nie osiągnęło żadnego dochodu.  Zakładowi należy przypisać i opodatkować dochód z tytułu „ sprzedaży „ towarów PM w wysokości 130 j.p., mimo że PM żadnego dochodu nie osiągnęło.

18 Zagraniczny Zakład  Dla ustalenia „ceny zakupu” towarów lub świadczenia usług pomiędzy PM a Zakładem należy stosować metody :  1) porównywalnej ceny niekontrolowanej  2) ceny odprzedaży  3) rozsądnej marży koszt plus

19 Zagraniczny Zakład Podstawy : Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych Prawo polskie : Art. 9 a ust. 5a i 5 b Art.11 ust.8 d u.p.d.o.p. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych par 1 ust.2

20 Zagraniczny Zakład  Dwa etapy prowadzące do przypisania zysku do zakładu pkt 21 i 22 komentarza do art.7.  I etap : analiza funkcjonalna i faktyczna  II etap : Wycena (oszacowanie) „ transakcji” pomiędzy zakładem a a innymi częściami przedsiębiorstwa macierzystego

21 Zagraniczny Zakład W ramach pierwszego etapu należy ustalić zakres działalności prowadzonej za pośrednictwem stałego zakładu przez dokonanie analizy funkcjonalnej i faktycznej, która pozwoli na:  przypisanie do zakładu praw i obowiązków wynikających z transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem, którego częścią jest zakład, a odrębnymi przedsiębiorstwami;  identyfikację tzw. istotnych funkcji ludzkich (significant people functions) mających znaczenie dla alokacji ryzyka ekonomicznego do stałego zakładu;  identyfikację innych funkcji zakładu;  rozpoznanie i określenie natury operacji pomiędzy zakładem a innymi częściami tego samego przedsiębiorstwa;  przypisanie do zakładu kapitału na podstawie składników majątku i ryzyka przypadającego na zakład.

22 Zagraniczny Zakład W ramach drugiego etapu następuje :  porównanie wewnętrznych operacji stałego zakładu z niekontrolowanymi transakcjami z podmiotami niezależnymi przez bezpośrednie zastosowanie czynników porównawczych (cechy dóbr lub usług, okoliczności ekonomiczne i strategie biznesowe) lub przez analogię (analiza funkcjonalna, warunki umowne) w świetle okoliczności faktycznych funkcjonowania zakładu oraz  wyliczenie rynkowego wynagrodzenia w operacjach między stałym zakładem a innymi częściami przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem funkcji wykonywanych przez zakład oraz aktywów i ryzyka przypisanego do zakładu i innych części przedsiębiorstwa, przy zastosowaniu przez analogię jednej z metod ustalania cen transferowych wskazanych w wytycznych OECD.

23 Zagraniczny Zakład  Przedsiębiorstwo z siedzibą w państwie X jest przedsiębiorstwem produkcyjnym i swoje towary sprzedaje na terytorium państwa Y za pośrednictwem położonego w tym państwie stałego zakładu. Funkcje produkcyjne wykonują pracownicy przedsiębiorstwa macierzystego, a funkcje związane ze sprzedażą pracownicy zakładu. Analiza funkcjonalna prowadzi do wniosku, że stały zakład pełni funkcję dystrybutora, w związku z czym zakładowi może być przypisane m.in. ryzyko związane z nadmiernymi zapasami oraz ryzyko kredytowe. Przypisanie zakładowi wolnego kapitału wymaga natomiast odpowiedzi na pytanie, jak dużego kapitału potrzebowałby niezależny przedsiębiorca, jeśli wykonywałby funkcje, ponosił ryzyko i posiadał aktywa, które zostały na skutek analizy przypisane stałemu zakładowi.

24 Przykład  Grupa spółek obejmuje spółkę matkę A z siedzibą w państwie X i spółkę córkę B z siedzibą w państwie Y. Spółka B ma zakład produkcyjny położony w Polsce. Spółka A opracowała nową technologię dla wyrobu (np. nowy typ maszyny rolniczej). Produkcja ma miejsce w siedzibie spółki B i w jej zakładzie położonym w Polsce w oparciu o licencję udzieloną przez A. Spółka B zaopatruje się we wszelkie komponenty do produkcji u niezależnych odbiorców. Wkrótce okazuje się, że jest tak wysoki popyt na oferowane przez B maszyny, że w celu zwiększenia wolumenu produkcji na rynek europejski spółka A udziela licencji na produkcję maszyn dwóm niezależnym polskim producentom P1 i P2. Cena, po jakiej ci producenci sprzedają maszyny na polskim rynku, może być porównywalną ceną niekontrolowaną, która pozwoli określić dochód przypisany zakładowi z tytułu sprzedaży maszyn produkowanych przez spółkę B częściowo w siedzibie i częściowo w zakładzie. Należy jednak zwrócić uwagę, że trzeba dokonać testu porównywalności transakcji. Trzeba upewnić się, czy zakład traktowany hipotetycznie jako odrębne, niezależne od spółki B przedsiębiorstwo produkcyjne pełni te same funkcje i ponosi to samo ryzyko co niezależni producenci P1 i P2.

25 Polska Państwo X Spółka ASpółka B Zakład Spółki B Państwo Y Producent 1 Producent 2

26 Przykład  Spółka A z siedzibą w państwie X produkuje urządzenia, które są sprzedawane za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów w różnych państwach, w tym także w Polsce. Urządzenia przeznaczone dla polskich odbiorców wymagają jednak pewnego dostosowania do specyficznych polskich warunków. W związku z tym powstaje zakład w Polsce, do którego sprowadzane są urządzenia i gdzie grupa pracowników dokonuje prac adaptacyjnych. Potem urządzenia są sprzedawane na rynku polskim. Dla ustalenia dochodu zakładu z tytułu wykonywania tych usług najbardziej właściwa jest metoda koszt plus. Marża zysku dla rodzaju usług świadczonych przez zakład w Polsce waha się od 8 do 12%. Test porównywalności wskazuje jednak, że czynności wykonywane przez pracowników zakładu są wyspecjalizowane i mają charakter rutynowy, dlatego też uzasadnione jest przyjęcie najniższej w tym przedziale marży zysku, tj. 8%. Będzie ona stanowiła narzut na koszty wytworzenia tych urządzeń skalkulowane w państwie X.

27 Zagraniczny Zakład  Korekta zysków  art. 7 ust.3

28 Przykład  Przedsiębiorstwo państwa X przekazuje stałemu zakładowi położonemu w państwie Y wyprodukowane towary w celu ich sprzedaży przez zakład w państwie Y. Zgodnie z zasadą ceny rynkowej operacja powinna zostać wyceniona tak, jak gdyby miała miejsce między niezależnymi przedsiębiorstwami. Stały zakład wykazuje w swoich księgach koszt w wysokości 100 j.p. z tytułu zakupionych towarów, zaakceptowany przez państwo Y. Państwo X uznaje natomiast, że koszt ten powinien być ustalony na poziomie 120 j.p., więc przychód przedsiębiorstwa w państwie X zostaje zwiększony. Różnica w wykazanych kwotach poddana jest podwójnemu opodatkowaniu. Jeżeli państwo Y uzna, że wysokość kwoty przyjęta w państwie X jest uzasadniona w świetle zasady ceny rynkowej, wówczas może dokonać odpowiedniej korekty zysków stałego zakładu, co umożliwi wyeliminowanie podwójnego opodatkowania.

29 Transport Międzynarodowy  Art.8 MK OECD

30 Art.8 Transport międzynarodowy  1.Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa  2. Zyski osiągane z eksploatacji barek w transporcie śródlądowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

31 Art.8 Transport międzynarodowy  Zyski objęte zakresem art.8 oZyski z działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych oZyski z działalności pośrednio powiązanej z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub powietrznych ( działalność uboczna) Komentarz : pkt 4 do art. 8  Zyski nie objęte art.8 - pozostałe (np. zyski z inwestycji)

32 Art.8 Transport międzynarodowy  Każda działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo głównie w związku z przewozem pasażerów lub ładunków przez statki morskie lub powietrzne eksploatowane w transporcie międzynarodowym powinna być traktowana jako bezpośrednio związana z takim przewozem.

33 Art.8 Transport międzynarodowy  Działalność, której przedsiębiorstwo nie potrzebuje prowadzić na potrzeby eksploatacji własnych statków morskich i powietrznych i która stanowi niewielki udział związany z taką eksploatacją i jest tak ściśle z nią związana, że nie powinna być traktowana jako oddzielna dzialalność gospodarcza lub oddzielne źródło dochodu, powinna być traktowana jako uboczna w stosunku do eksploatacji statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym

34 Art.8 Transport międzynarodowy  Zyski z czarteru samolotu z pełnym wyposażeniem, załogą i zaopatrzeniem – art. 8  Zyski z dzierżawy samolotu bez załogi – art.7 (chyba że chodzi o incydentalny przypadek)  Działalność reklamowa na rzecz innych przedsiębiorstw w czasopismach udostępnianych na pokładzie – art.8 (działalność uboczna)  Dzierżawienie kontenerów – art.8  Dochody z odsetek od środków na rachunku bieżącym – art.8  Dochody z odsetek z lokaty krótkoterminowej – art.11

35 Art.8 Transport międzynarodowy  Wyrok NSA z 24 July 2012 (II FSK 2487/11)


Pobierz ppt "UM OECD Zakład Art.7 Przypisanie zysku do zakładu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google