Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. To nasza szkoła jest tą, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. To nasza szkoła jest tą, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują."— Zapis prezentacji:

1

2 Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. To nasza szkoła jest tą, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, gdzie zdrowie jest podstawowym celem działania. Mając na uwadze powyższe fakty nasza szkoła prowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej we wszystkich klasach I – VI a na zakończenie każdego roku szkolnego dokonuje ewaluacji zajęć..

3 Celem zajęć było; - podejmowanie starań, aby poprawić swoje samopoczucie, - kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, -szerzenie wiedzy na temat tolerancji ( wobec osób niepełnosprawnych, o innym kolorze skóry, wyznaniu….) - dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Kryterium sukcesu- założone; 95% uczniów postrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie – obserwacja prowadzących zajęcia 80% uczniów ma przyswojone wiadomości o zdrowiu- ankieta

4 W związku z założonymi kryteriami, przyjęto, że po zrealizowaniu tematyki z edukacji zdrowotnej nasi uczniowie w 95% będą umieli pracować według ustalonych i wspólnie wypracowanych norm,reguł i zasad zachowania. Zajęcia miały na celu rozbudzenie i kształcenie u dzieci umiejętności współdziałania w grupie, w klasie, w szkole Obserwacja (przez prowadzących zajęcia) zachowań uczniów, ich pracy na zajęciach, w grupie rówieśniczej pozwala stwierdzić, że ….. % uczniów przestrzega ustalonych reguł i pełni określoną rolę w grupie. Założone kryterium zostało osiągnięte

5 TEMATYI AIBI CIDIEKRYT. SUKC. OSIĄG. KRY T. 1.Chcemyuczyć się i bawić razem- ustalamy normy, reguły i zasady. 100% 95% 2.Umiem rozpoznawać i nazywać uczucia. 98%100%95%90% 3.Zmieniłem się od urodzenia.100% 95%85% 4.Mogę być silny i zdrowy-czyli,co pomaga mi w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. 95%100% 90% 5.Czuję się bezpiecznie w domu i w szkole. 90%100% 85% RAZEM96%100%98 %89% WZROST%

6 TEMATYII AII B KRYT. SUKC. OSIĄG KRYT. 1.Mam przyjaciół, nie jestem sam96%95%85%95,5% 2.W różnych sytuacjach przeżywam różne uczucia. 70% 60%70% 3.Skąd się wziąłem?65%83%60%74% 4.Dbam o swoje zdrowie !95%87%80%91% 5.Jak zachować bezpieczeństwo w relacjach z nieznajomymi? 95%100%80%97,5% RAZEM 84%90%73%85,5% WZROST 11%23%12,5%

7 TEMATY IIIAIIIBIIICKRYT. SUKC. OSIĄG. KRYT. 1.Przyjażń warunkiem dobrej atmosfery w klasie.91%93%90% 2.Okazuję własne uczucia i rozpoznaję je w innych. 78%76%65% 3.Nikt nie jest samotną wyspą- istnieję jako dziewczyna i chłopak. 94%92%90% 4.Gdyby moje ciało mogło mówić…82%84%80% 5.W jaki sposób zachowujemy bezpieczeństwo?88%86%85% RAZEM 87%86%82% WZROST 5%4%-3%

8 Pyt.I AIBICIDIEIIAIIBIIIAIIIBIIIC 1. 100% 96%92% 88% 2. 100%95%100% 96%83%95%79% 3. 100%95%100% 90%95%92% 4. 98%95%100% 92%86%88%71% 5. 98%90%100% 94%96%100%88%86% % 98%95%100% 94%96%90%91%83% Kryterium sukcesu (80%) we wszystkich klasach osiągnięto.

9 We wszystkich klasach zrealizowano zaplanowane zajęcia warsztatowe. Założone kryterium sukcesu zostało osiągnięte, a nawet przekroczono ( I c wynik bardzo wysoki -100%) Dowodem na to są wyniki ewaluacji poszczególnych zajęć jak również wyniki ankiet (końcowych). WNIOSKI: 1. Uściślić pytanie pierwsze w ankiecie klas pierwszych oraz zwiększyć skalę trudności w pytaniach (są zbyt łatwe-proste dla dzieci i często odpowiedzi są 100%) 2. Pracować nad przestrzeganiem wypracowanych i ustalonych norm, reguł i zasad zachowania- zwiększyć dyscyplinę szczególnie w klasach drugich. 3.W klasie trzeciej więcej uwagi poświęcić na zajęcia dotyczące mocnych stron dzieci i radzeniem sobie ze stresem 4. Wypracować sposoby, metody. na umiejętność rozwiązywania konfliktów (zapobieganie zachowaniom agresywnym)

10 Cele ogólne zajęć: - poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu - poznanie zasad zdrowego stylu życia - kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania problemów; - dostarczanie wiedzy o prawach dzieci - kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej - poznawanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia…… -szerzenie wiedzy na temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, innego koloru skóry, odmiennych postaw, wyznań…..

11 - ROZUMIEJĄ, ŻE POMAGANIE INNYM „ OPŁACA SIĘ” - WIEDZĄ, ŻE OBOWIĄZUJCE W SZKOLE ZASADY, NORMY I REGUŁY W SZKOLE UMOŻLIWIAJĄ ORGANIZACJĘ ZYCIA SZKOLNEGO, - „POTRAFIĄ SŁUCHAĆ” INNYCH - NIEUSTANNIE POSZUKUJĄ SPOSOBÓW DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI, ZWŁASZCZA Z NIELUBIANYMI OSOBAMI, PRÓBUJĄ BYĆ WYROZUMIAŁYMI

12 - …………???? - UCZNOOWIE MAJĄ SWIADOMOŚĆ, ŻE PODSTAWOWĄ POTRZEBĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST POCZUCIE „BYCIA KOCHANYM” - ZNAJĄ I ROZUMIEJĄ POJĘCIE „Empatia”- potrafią je wyjaśnić

13 - …………..???????? - - DZIECI WIEDZĄ, ŻE WAŻNĄ CECHĄ JEST PRACOWITOŚĆ, - - POTRAFIĄ PLANOWAĆ ZAJĘCIA I UMIEJĘTNIE GOSPODAROWAĆ CZASEM, - - ZAUWAŻAJĄ KORZYŚCI WYNIKJĄCE Z BYCIA PRACOWITYM, - -SZUKAJĄ SPOSOBÓW NA LEPSZE WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO, PLANOWANIE DNIA

14 - …….?????? - - WIEDZĄ, ŻE NALEŻY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ POMIMO NAPOTYKANIA WIELU PRZESZKÓD --WPROWADZALI KOREKTĘ DO PLANÓW, TAK ABY W CIĄGU DNIA ZACHOWANA BYŁA RÓWNOWAGA MIĘDZY ZABAWĄ, ODPOCZYNKIEM A PRACĄ -POTRAFIĄ PRZEWIDYWAĆ KONSEKWENCJE SWOICH DECYZJI I DZIAŁAŃ, - UCZNIOWIE ZROZUMIELI, ŻE OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONEGO CELU WYMAGA WYSIŁKU I MĄDREGO PLANOWANIA,

15 -?????????? - UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE STRES I LĘK JEST NIEODŁĄCZNYM „TOWARZYSZEM” ŻYCIA CZŁOWIEKA, ALE NALEŻY UCZYĆ SIĘ SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z NIM, - -WSPÓLNIE W GRUPACH A NASTĘPNIE PREZENTOWALI WYPRACOWANE SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STEREM ( DZIELILI SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI), -WIEDZĄ, ŻE W SYTUACJACH TRUDNYCH NIE NALEŻY ULEGAĆ PRESJI OTOCZENIA

16 - -UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE CZASEM WPROWADZA W ZYCIE ŁAD I PORZĄDEK, - - POTRAFIĄ SKORYGOWAĆ SWÓJ PLAN ZAJĘĆ, - -ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ, ŻE UPORZĄDKOWNY PLAN DZIAŁAŃ PRZYNOSI POZYTYWNE KORZYŚCI, 2. ŻYCZLIWOŚĆ OKAZYWANA INNYM OWOCUJE W ŻYCIU. - -STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRYM,UCZYNNYM, ŻYCZLIWYM, - -ROZPOZNAJĄ UCZUCIA ORAZ EMOCJE, UCZĄ SIĘ ROZPOZNAWAĆ JE U INNYCH, - -WIEDZĄ CO TO JEST EMAPTIA,

17 - UCZNIOWIE TWORZYLI SWÓJ ZESTAW REGUŁ,ZASAD, ZGODNY Z NORMAMI OBOWIAZUJĄCYMI W KLASIE, W SZKOLE I POZA NIĄ, STARAJĄ SIĘ GO PRZESTRZEGAĆ, - WIEDZĄ, ŻE TRZEBA MYŚLEĆ POZYTYWNIE, BO TO POMAGA OSIĄGNĄĆ CEL, - UCZĄ SIĘ PONOSIĆ KONSEKWENCJE SWOICH CZYNÓW, WIEDZA, ZE NIE S BEZKARNI 4. WIEM KIM JESTEM… - UCZNIOWIE POTRAFIĄ ROZPOZNAĆ SWOJE SŁABE I MOCNE STRONY, - WIEDZĄ, ŻE PRACA NAD WŁASNYM CHARAKTEREM PRZYNOSI KORZYŚCI I OWOCUJE W PRZYSZŁOŚCI

18 - ???????????? - UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE TRZEBA I WARTO OKAZYWAĆ INNYM LUDZIOM ŻYCZLIWOŚĆ, - POTRAFILI PODAĆ LICZNE PRZYKŁADY, UCZNIOWIE ZROZUMIELI JAK WAŻNA JEST W ŻYCIU EMPATIA, - PRACOWALI NAD SWOIM ZACHOWANIEM I RELACJAMI Z INNYMI, - WIEDZĄ DOSKONALE, ŻE WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA W GRUPIE, ŻE NALEŻY BYĆ MIŁYM, UCZYNNYM

19 //////////////////////?????????????? -UCZNIOWIE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIA WSPÓLNOTY I POWINNIEN WCHODZIĆ W INTERAKCJE Z INNYMI JEJ CZŁONKAMI, - ROZUMIEJĄ,ŻE „PRZYJAŹŃ” JEST BARDZO POTRZEBNA W ŻYCIU KAŻDEGO Z NICH, -CZUJĄ POTRZEBĘ BYCIA PRZYJACIELEM I CHCĄ TEŻ MIEĆ PRZYJACIELA -PRÓBUJĄ „SŁUCHAĆ” TYCH, KTÓRZY SĄ W POTRZEBIE, -STARAJĄ SIĘ OKAZYWAĆ UCZUCIA INNYM

20 /????????? -UCZNIOWIE WIEDZĄ, ŻE KAŻDA PODJĘTA PRZEZ NICH DECYZJA POCIĄGA ZA SOBĄ KONSEKWENCJE, -WIEDZĄ, ŻE KAŻDY PROBLEM NALEŻY ROZWIĄZAĆ I SZUKALI RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA ICH, -ODWAŻNIE PODEJMOWALI PRÓBY PRZYZNANIA SIĘ DO BŁĘDÓW...

21  Uczniowie dokonali autoprezentacji przedstawiających ich mocne strony,  Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony,  Mają plany na życie- potrafią określać cele bliskie i dalekie,  Dostrzegają, że realizując własne cele należy brać pod uwagę dobro innych ludzi

22  ??????????????????????????  UCZNIOWIE DZIELILI SIĘ ZE SOBĄ SPOSOBAMI NA ZWALCZANIE SMUTKU, SMUTNEGO NASTROJU,  ANALIZOWALI RÓŻNE SPOSOBY RADZNIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI, LĘKIEM I STRESEM,  UCZYLI SIĘ RADZENIA Z PRESJĄ GRUPY,  WIEDZĄ GDZIE SZUKAĆ POMOCY W SYTUACJACH TRUDNYCH,  ZROZUMIELI, ŻE STRES MOŻE BYĆ SIŁĄ POZYTYWNĄ I NEGATYWNĄ- DWA OBLICZA STRESU  DOKONYWALI SAMOKONTROLI SWOICH DZIAŁAŃ

23  ?????????????  UCZEŃ MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRACOWITOŚĆ JEST CECHĄ OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA,  UCZEŃ ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM,  UCZŃ POZYSKIWAŁ INFORMACJE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ,  UCZEŃ UMIE PRZEWIDZIEĆ KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ

24  1.SZERZYĆ WIEDZĘ NA TEMAT TOLERANCJI WOBEC ODMIENNYCH POSTAW I ZACHOWAŃ LUDZKICH (podejmowanie wszelkich inicjatyw, mających na celu przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu, rasizmu …)  2. KŁAŚĆ NACISK NA KONIECZNOŚĆ BUDOWANIA PRZEZ UCZNIÓW DOBRYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH.  3. WSPIERAĆ DZIECI W RADZENIU SOBIE Z PRESJĄ GRUPY, ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, ZAPANOWANIU NAD STRESEM I LĘKIEM.  4. UŚWIADOMIĆ KONSEKWENCJE PODEJMOWANYCH PRZEZ NICH DZIAŁAŃ, DECYZJI I PREZENTOWANYCH ZACHOWAŃ.  5. DOKONYWAĆ KOREKTY SWOICH DZIAŁAŃ.

25 DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UWAGĘ Halina Jóźwiak


Pobierz ppt "Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. To nasza szkoła jest tą, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują."

Podobne prezentacje


Reklamy Google