Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabawa  to wszelkie stany aktywno ś ci ludzi i zwierz ą t, w których nie potrafimy dopatrzy ć si ę motywu, jakim mo ż e by ć zaspokajanie ż yciowych potrzeb,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabawa  to wszelkie stany aktywno ś ci ludzi i zwierz ą t, w których nie potrafimy dopatrzy ć si ę motywu, jakim mo ż e by ć zaspokajanie ż yciowych potrzeb,"— Zapis prezentacji:

1 Zabawa  to wszelkie stany aktywno ś ci ludzi i zwierz ą t, w których nie potrafimy dopatrzy ć si ę motywu, jakim mo ż e by ć zaspokajanie ż yciowych potrzeb, konieczno ś ci samoobs ł ugi, wytwarzanie i gromadzenie dóbr, potrzeba walki lub obrony, wype ł nienie obowi ą zków, zewn ę trzne naciski. Zabaw ę traktujemy jako przeciwstawienie pracy i jego dobrowolnie podj ę ty sposób sp ę dzania czasu wolnego od zaj ęć obowi ą zkowych (Z. Gilewicz)  jest czynno ś ci ą swobodn ą, któr ą odczuwa si ę jako „nie tak pomy ś lan ą ” i pozostaj ą c ą poza zwyk ł ym ż yciem, a która mimo to mo ż e ca ł kowicie zaabsorbowa ć graj ą cego (J. Huizinga)  Jest szko łą ż ycia oraz przysposobieniem m ł odego pokolenia do uczestnictwa w spo ł ecznym dzia ł aniu i pracy. Dobra zabawa jest podobna do dobrej pracy, z ł a – do z ł ej pracy (A. Makarenko)

2 Podzia ł zabaw wg Z. Gilewicza  Zabawy manipulacyjne – najprostsza forma zabawy dzieci ę cej wyst ę puje w okresie niemowl ę cym – manipulowanie przedmiotami, kszta ł cenie zmys ł ów, prowadz ą ce do poznania cech przedmiotu, ich stosunku do otoczenia, sprzyjaj ą rozwojowi mowy i my ś lenia dzieci, wyobra ź ni i ich twórczo ś ci, a tak ż e sfery emocjonalno-spo ł ecznej  Zabawy tematyczne (na ś ladowcze) – na ś ladownictwo czynno ś ci, obserwowanych w codziennym ż yciu u innych osób. Nabywanie do ś wiadcze ń, poznawanie ż ycia, kszta ł towanie pomys ł owo ś ci i fantazji  Zabawy konstrukcyjne – konstruowanie (budowanie)zrodzonych z wyobra ź ni form i kszta ł tów, symbolizuj ą cych poznan ą rzeczywisto ść, opanowanie podstawowych umiej ę tno ś ci technicznych, rozwijanie zaradno ś ci ż yciowej i ś mia ł o ś ci w podejmowaniu zada ń  Zabawy ruchowe – podstawow ą tre ś ci ą jest ruch w postaci biegu, skoku, rzutu, podnoszenia, przeci ą gania, pe ł zania, kopania  Gry dydaktyczne - ucz ą pracowa ć wytrwale a ż do osi ą gni ę cia wyniku, nik ł y zwi ą zek z wychowaniem fizycznym

3 Cele zabaw i gier ruchowych  kszta ł towanie umiej ę tno ś ci nawi ą zywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dzie ć mi, doros ł ymi,  kszta ł towanie poczucia przynale ż no ś ci do spo ł eczno ś ci swojej szko ł y, ś rodowiska lokalnego, regionu i kraju,  kszta ł towanie umiej ę tno ś ci dzia ł ania w ró ż nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,  kszta ł towanie umiej ę tno ś ci ruchowych niezb ę dnych w ró ż nych przejawach dzia ł alno ś ci ludzkiej- utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej oraz s ł u żą cej zdrowiu,  wyposa ż enie uczniów w zasób wiedzy niezb ę dnej do podejmowania samodzielnych dzia ł a ń s ł u żą cych zdrowiu, prawid ł owemu rozwojowi organizmu i aktywno ś ci ruchowej oraz rozbudzeniu potrzeb do czynnego uczestnictwa w ró ż nych formach kultury przez ca ł e ż ycie,  kszta ł towanie charakteru i po żą danych postaw w dzia ł aniu zarówno indywidualnym jak i zespo ł owym- przez integracj ę grup uczniowskich, wspó ł prac ę i wspó ł dzia ł anie z nauczycielem oraz rodzicami,  harmonijny rozwój organizmu – przez odpowiedni dobór ś rodków wspomagaj ą cych funkcjonowanie uk ł adu ruchowego, kr ąż enia, oddychania i systemu nerwowego; stosowanie w procesie kszta ł towania aktywno ś ci ruchowej zasad higieny.

4 Zadania zabaw i gier ruchowych  rozwijanie cech fizycznych,  rozwijanie sprawno ś ci fizycznej,  podnoszenie stanu zdrowia,  przygotowanie do uprawiania ró ż nych dyscyplin sportowych,  szybkie oswajanie si ę ze sprz ę tem i ś rodowiskiem,  poprawa kontaktów w grupie,  dostosowanie swojego zachowania do wymogów ś rodowiska,  przyswojenie zasad ż ycia spo ł ecznego.

5 Znaczenie zabaw i gier ruchowych  Polepszenie stanu zdrowia – ogromne znaczenie zdrowotne, niwelowanie zburze ń i odchyle ń rozwojowych, pobudzenie uk ł adów: kr ąż enia, oddechowego, nerwowego, (np. przyspieszaj ą przemian ę materii, regeneruj ą si ł y, zapobiegaj ą stresom, powoduj ą przyp ł yw energii, ch ęć do dalszej pracy)  Rozwijanie sprawno ś ci fizycznej – poprawa motoryki, nauczanie i doskonalenie umiej ę tno ś ci ruchowych w tej formie powoduje naturalne, swobodne wykonywanie ruchów, nauka ró ż nych dyscyplin sportowych  Oddzia ł ywanie wychowawcze – wp ł yw na osobowo ść, kszta ł towanie pozytywnych postaw, kszta ł towanie spostrzegawczo ś ci, wyobra ź ni, pami ę ci, uczucia i woli. Przybli ż enie ś wiata i warto ś ci ludzi doros ł ych, nauka zasad moralnych: odpowiedzialno ś ci, uczciwo ś ci, sprawiedliwo ś ci, obowi ą zkowo ś ci, karno ś ci, umiej ę tno ś ci wspó łż ycia i wspó ł dzia ł ania w zespole. Uniwersalny ś rodek wychowawczy.

6 zabawa ruchowa – prosta nieskomplikowana forma ruchu oparta na podstawowych ruchach cz ł owieka, jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pe ł zanie, rzucanie itp. Polega na rywalizacji indywidualnej. przepisy zabaw s ą nieskomplikowane zabawa ruchowa – prosta nieskomplikowana forma ruchu oparta na podstawowych ruchach cz ł owieka, jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pe ł zanie, rzucanie itp. Polega na rywalizacji indywidualnej. przepisy zabaw s ą nieskomplikowane gra ruchowa – jest wy ż sz ą, trudniejsz ą form ą zabawy ruchowej, w której bior ą udzia ł dru ż yny (zespo ł y) rywalizuj ą ce ze sob ą o zwyci ę stwie. Podstawowa ró ż nic ą mi ę dzy zabaw ą a gr ą ruchow ą jest element rywalizacji; w zabawie – indywidualny, w grze – zespo ł owy gra ruchowa – jest wy ż sz ą, trudniejsz ą form ą zabawy ruchowej, w której bior ą udzia ł dru ż yny (zespo ł y) rywalizuj ą ce ze sob ą o zwyci ę stwie. Podstawowa ró ż nic ą mi ę dzy zabaw ą a gr ą ruchow ą jest element rywalizacji; w zabawie – indywidualny, w grze – zespo ł owy

7 Podzia ł zabaw o tre ś ci ruchowej

8 Gry ruchowe dziel ą si ę na: gry proste - dominuje jedna forma ruchu gry proste - dominuje jedna forma ruchu gry z ł o ż one - kombinacja ruchowa kilku rodzajów gier prostych np. wy ś cig z przeszkodami. Dziel ą si ę na: gry z ł o ż one - kombinacja ruchowa kilku rodzajów gier prostych np. wy ś cig z przeszkodami. Dziel ą si ę na: o sztafety wielozadaniowe o tory przeszkód gry przej ś ciowe - gry ruchowe o bardziej z ł o ż onym stopniu trudno ś ci odbywaj ą ce si ę na czas. Dziel ą si ę na: gry przej ś ciowe - gry ruchowe o bardziej z ł o ż onym stopniu trudno ś ci odbywaj ą ce si ę na czas. Dziel ą si ę na: o bie ż ne o rzutne z podbijaniem o kopne o z mocowaniem i d ź wiganiem gry specjalistyczne - gry specjalistyczne doskonal ą elementy techniczne i taktyczne wszystkich mini – gier i sportowych gier zespo ł owych gry specjalistyczne - gry specjalistyczne doskonal ą elementy techniczne i taktyczne wszystkich mini – gier i sportowych gier zespo ł owych gry dru ż ynowe - gry dru ż ynowe to najwy ż sza forma organizacyjna gier ruchowych, to forma aktywno ś ci ruchowej o charakterze rekreacyjno – sportowym. gry dru ż ynowe - gry dru ż ynowe to najwy ż sza forma organizacyjna gier ruchowych, to forma aktywno ś ci ruchowej o charakterze rekreacyjno – sportowym.

9 Zabawy ze ś piewem i przy muzyce: grupa tych zabaw cieszy si ę zainteresowaniem wielu dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, grupa tych zabaw cieszy si ę zainteresowaniem wielu dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, kszta ł tuj ą poczucie rytmu, estetyk ę ruchu, koordynacj ę ruchow ą, kszta ł tuj ą poczucie rytmu, estetyk ę ruchu, koordynacj ę ruchow ą, wp ł ywaj ą korzystnie na umuzykalnienie dzieci oraz na prawid ł ow ą postaw ę cia ł a, wp ł ywaj ą korzystnie na umuzykalnienie dzieci oraz na prawid ł ow ą postaw ę cia ł a, zabawy ze ś piewem i przy muzyce sprzyjaj ą dobremu nastrojowi, wyzwalaj ą rado ść, u ś miech, odpr ęż aj ą psychicznie. zabawy ze ś piewem i przy muzyce sprzyjaj ą dobremu nastrojowi, wyzwalaj ą rado ść, u ś miech, odpr ęż aj ą psychicznie.

10 Podzia ł zabaw ze ś piewem i przy muzyce

11 Metodyka nauczania zabaw ze ś piewem i przy muzyce  nauczanie s ł ów piosenki,  zapoznanie z melodi ą,  nauczanie melodii,  po łą czenie s ł ów z melodi ą,  do łą czenie ruchów.

12 Zabawy i gry orientacyjno – porz ą dkowe: zabawy i gry orientacyjno – porz ą dkowe kszta ł tuj ą u dzieci szybko ść reakcji, spostrzegawczo ść, orientacj ę na sygna ł y wzrokowe i s ł uchowe, zabawy i gry orientacyjno – porz ą dkowe kszta ł tuj ą u dzieci szybko ść reakcji, spostrzegawczo ść, orientacj ę na sygna ł y wzrokowe i s ł uchowe, umiej ę tno ść skupienia uwagi, karno ść, umiej ę tno ść skupienia uwagi, karno ść, ucz ą regu ł, prawide ł i norm zachowa ń, ucz ą regu ł, prawide ł i norm zachowa ń, pomagaj ą w organizacji zaj ęć ruchowych. pomagaj ą w organizacji zaj ęć ruchowych.

13 Podzia ł zabaw i gier orientacyjno – porz ą dkowych

14 Metodyka nauczanie zabaw i gier orientacyjno – porz ą dkowych ustawienia si ę w okre ś lonym szyku, ustawienia si ę w okre ś lonym szyku, zatrzymania si ę w miejscu na sygna ł, zatrzymania si ę w miejscu na sygna ł, szybkiego rozbiegania si ę i zajmowania wyznaczonych miejsc, szybkiego rozbiegania si ę i zajmowania wyznaczonych miejsc, wymijania si ę w marszu i biegu, wymijania si ę w marszu i biegu, ustawiania si ę w okre ś lonym szyku z nieoczekiwan ą zmian ą miejsca zbiórki. ustawiania si ę w okre ś lonym szyku z nieoczekiwan ą zmian ą miejsca zbiórki. W pocz ą tkowym okresie nauczania zabaw i gier nale ż y pami ę ta ć o tym by: dobiera ć tak ą form ę aby bodziec i reakcja by ł y z góry okre ś lone, dobiera ć tak ą form ę aby bodziec i reakcja by ł y z góry okre ś lone, wyst ę powa ł y dwa bod ź ce i dwie reakcj ę, wyst ę powa ł y dwa bod ź ce i dwie reakcj ę, na jeden bodziec wyst ę powa ł y dwie reakcj ę. na jeden bodziec wyst ę powa ł y dwie reakcj ę.

15 Zabawy i gry na czworakach Zabawy i gry na czworakach du żą rol ę odgrywaj ą w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poniewa ż sprzyjaj ą prawid ł owemu kszta ł towaniu fizjologicznych krzywizn kr ę gos ł upa oraz kszta ł towaniu prawid ł owej postawy cia ł a, Zabawy i gry na czworakach du żą rol ę odgrywaj ą w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poniewa ż sprzyjaj ą prawid ł owemu kszta ł towaniu fizjologicznych krzywizn kr ę gos ł upa oraz kszta ł towaniu prawid ł owej postawy cia ł a, Wzmacniaj ą aparat kostno – stawowo – wi ę zad ł owy, Wzmacniaj ą aparat kostno – stawowo – wi ę zad ł owy, Zabawy i gry na czworakach sprzyjaj ą kszta ł towaniu si ł y, zwinno ść, wzmacniaj ą mi ęś nie brzuch i tu ł owia. Zabawy i gry na czworakach sprzyjaj ą kszta ł towaniu si ł y, zwinno ść, wzmacniaj ą mi ęś nie brzuch i tu ł owia.

16 Podzia ł zabaw i gier na czworakach

17 Metodyka nauczania zabaw i gier na czworakach swobodne chody i biegi na czworakach bez narzuconej szybko ś ci, swobodne chody i biegi na czworakach bez narzuconej szybko ś ci, poprawne mijanie si ę, poprawne mijanie si ę, swobodne skoki na czworakach – zwracamy na prawid ł owy sposób poruszania si ę (na stopach i ca ł ych d ł oniach), swobodne skoki na czworakach – zwracamy na prawid ł owy sposób poruszania si ę (na stopach i ca ł ych d ł oniach), toczenie pi ł ki g ł ow ą na czworakach – najtrudniejszy element w pozycji czworakowania, toczenie pi ł ki g ł ow ą na czworakach – najtrudniejszy element w pozycji czworakowania, wy ś cigi na czworakach : wy ś cigi na czworakach : ◦ z elementem biegu na czworakach, ◦ ze skokami na czworakach, ◦ z toczeniem pi ł ki g ł ow ą na czworakach, po ś cig na czworakach: po ś cig na czworakach: ◦ po ś cig z elementem biegu na czworakach, ◦ po ś cig skokami na czworakach, ◦ po ś cig z toczeniem pi ł ki g ł ow ą na czworakach.

18 Zabawy i gry bie ż ne zabawy tego rodzaju wywo ł uj ą korzystny wp ł yw na aparat ruchu, uk ł ad kr ąż enia i oddychania, przemian ę energii, podnosz ą wydolno ść fizyczn ą ustroju usprawniaj ą c funkcje wegetatywne, zabawy tego rodzaju wywo ł uj ą korzystny wp ł yw na aparat ruchu, uk ł ad kr ąż enia i oddychania, przemian ę energii, podnosz ą wydolno ść fizyczn ą ustroju usprawniaj ą c funkcje wegetatywne, kszta ł tuj ą szybko ść, wytrzyma ł o ść, zr ę czno ść, zwinno ść. kszta ł tuj ą szybko ść, wytrzyma ł o ść, zr ę czno ść, zwinno ść.

19 Podzia ł zabaw i gier bie ż nych:

20 Metodyka nauczania zabaw i gier bie ż nych swobodne biegi – nauka wymijania, swobodne biegi – nauka wymijania, wy ś cigi: wy ś cigi: ◦ po liniach prostych o kierunkach znanych, ◦ po liniach prostych z wymijaniem si ę, ◦ po liniach prostych ze zmian ą kierunku, ◦ po liniach ł amanych, po ś cig – najtrudniejsza forma ruchu ze wzgl ę du na zmienno ść tempa biegu, zmian kierunków, du ż y stopie ń orientacji. po ś cig – najtrudniejsza forma ruchu ze wzgl ę du na zmienno ść tempa biegu, zmian kierunków, du ż y stopie ń orientacji.

21 Zabawy i gry rzutne zabawy i gry rzutne ze wzgl ę du na mo ż liwo ść wykorzystywania ró ż norodnych przyborów uznawane s ą przez dzieci za najbardziej atrakcyjn ą i ciekaw ą form ę ruchu, zabawy i gry rzutne ze wzgl ę du na mo ż liwo ść wykorzystywania ró ż norodnych przyborów uznawane s ą przez dzieci za najbardziej atrakcyjn ą i ciekaw ą form ę ruchu, nale żą do najbardziej atrakcyjnych i ciekawych form ruchu, nale żą do najbardziej atrakcyjnych i ciekawych form ruchu, rozwijaj ą koordynacj ę ruchowo – wzrokow ą, kszta ł tuj ą si łę, szybko ść, koncentracj ę. rozwijaj ą koordynacj ę ruchowo – wzrokow ą, kszta ł tuj ą si łę, szybko ść, koncentracj ę.

22 Podzia ł zabaw i gier rzutnych:

23 Metodyka nauczania zabaw i gier rzutnych rzuty na odleg ł o ść, rzuty na odleg ł o ść, rzuty do celu nieruchomego, rzuty do celu nieruchomego, rzuty do celu ruchomego, rzuty do celu ruchomego, rzuty i chwyty rzuty i chwyty ◦ oswojenie si ę z przyborem, ◦ podania z r ą k do r ą k, ◦ podania ze stopniowym zwi ę kszaniem odleg ł o ś ci mi ę dzy ć wicz ą cymi, ◦ podania toczeniem, ◦ podania i chwyty w marszu, w biegu, ◦ zabawy i gry rzutno – chwytne, ◦ podbijanie.

24 Zabawy i gry skoczne zabawy i gry skoczne wzmacniaj ą mi ęś nie i stawy ko ń czyn dolnych, zabawy i gry skoczne wzmacniaj ą mi ęś nie i stawy ko ń czyn dolnych, kszta ł tuj ą skoczno ść, moc i si łę w po łą czeniu z biegiem czy rozbiegiem, zr ę czno ść, zwinno ść, szybko ść, koordynacj ę nerwowo – ruchow ą, kszta ł tuj ą skoczno ść, moc i si łę w po łą czeniu z biegiem czy rozbiegiem, zr ę czno ść, zwinno ść, szybko ść, koordynacj ę nerwowo – ruchow ą, rozwijaj ą tak ż e takie cechy charakteru jak – pewno ść siebie, wiar ę we w ł asne si ł y, odwag ę. rozwijaj ą tak ż e takie cechy charakteru jak – pewno ść siebie, wiar ę we w ł asne si ł y, odwag ę.

25 Podzia ł zabaw i gier skocznych:

26 Metodyka nauczania zabawa i gier skocznych formy swobodne – swobodne podskoki, wyskoki, zeskoki, przeskoki. doskoki, formy swobodne – swobodne podskoki, wyskoki, zeskoki, przeskoki. doskoki, wy ś cigi skokami obunó ż, jednonó ż ze wspó ł zawodnictwem indywidualnym, wy ś cigi skokami obunó ż, jednonó ż ze wspó ł zawodnictwem indywidualnym, wy ś cigi skokami obunó ż, jednonó ż ze wspó ł zawodnictwem zespo ł owym, wy ś cigi skokami obunó ż, jednonó ż ze wspó ł zawodnictwem zespo ł owym, po ś cigi – najtrudniejsza forma nauczania (berki skokami). po ś cigi – najtrudniejsza forma nauczania (berki skokami). W zabawach i grach skocznych stosowane s ą równie ż przeszkody, których stopniowanie jest nast ę puj ą ce: przeskoki przez narysowane linie na pod ł o ż u, przeskoki przez narysowane linie na pod ł o ż u, przeskoki przez le żą ce na pod ł o ż u kr ąż ki, przeskoki przez le żą ce na pod ł o ż u kr ąż ki, przeskoki przez woreczki, klocki, przeskoki przez woreczki, klocki, przeskoki przez przeszkody w ą skie i mi ę kkie (guma, skakanka), przeskoki przez przeszkody w ą skie i mi ę kkie (guma, skakanka), przeskoki przez przeszkody twarde, szerokie. przeskoki przez przeszkody twarde, szerokie.

27 Zabawy i gry kopne zabawy i gry kopne s ą atrakcyjn ą form ą aktywno ś ci ruchowej zarówno dla ch ł opców jak i dziewcz ą t, zabawy i gry kopne s ą atrakcyjn ą form ą aktywno ś ci ruchowej zarówno dla ch ł opców jak i dziewcz ą t, wykorzystywane s ą do nauczania elementów techniki pi ł ki no ż nej, wykorzystywane s ą do nauczania elementów techniki pi ł ki no ż nej, kszta ł tuj ą one koordynacj ę ruchowo – wzrokow ą, szybko ść, si łę, wytrzyma ł o ść, koncentracj ę, zr ę czno ść, i szybko ść reakcji, kszta ł tuj ą one koordynacj ę ruchowo – wzrokow ą, szybko ść, si łę, wytrzyma ł o ść, koncentracj ę, zr ę czno ść, i szybko ść reakcji, zabawy i gry kopne maj ą wp ł yw na kszta ł towanie umiej ę tno ś ci wspó ł pracy i wspó ł dzia ł ania, zabawy i gry kopne maj ą wp ł yw na kszta ł towanie umiej ę tno ś ci wspó ł pracy i wspó ł dzia ł ania, ucz ą karno ś ci i ś wiadomej dyscypliny oraz zasad post ę powania, zachowania. ucz ą karno ś ci i ś wiadomej dyscypliny oraz zasad post ę powania, zachowania.

28 Podzia ł zabaw i gier rzutnych:

29 Metodyka nauczania zabaw i gier kopnych oswojenie z pi ł k ą – ró ż ne rodzaje podbicia pi ł ki nog ą, oswojenie z pi ł k ą – ró ż ne rodzaje podbicia pi ł ki nog ą, uderzenia i podania pi ł ki w zabawach i grach, uderzenia i podania pi ł ki w zabawach i grach, strza ł y na bramk ę, strza ł y na bramk ę, przyj ę cie pi ł ki w kolejno ś ci: przyj ę cie pi ł ki w kolejno ś ci: ◦ tocz ą cej si ę po pod ł o ż u, ◦ po odbiciu pi ł ki od pod ł o ż a, ◦ z powietrza, ◦ w powietrzu, prowadzenie pi ł ki w kolejno ś ci: prowadzenie pi ł ki w kolejno ś ci: ◦ po liniach prostych, ◦ po liniach ł amanych, ◦ po liniach krzywych.

30 Zabawy i gry z mocowaniem i d ź wiganiem zabawy i gry z mocowaniem i d ź wiganiem sprzyjaj ą kszta ł towaniu si ł y, wytrzyma ł o ść, zabawy i gry z mocowaniem i d ź wiganiem sprzyjaj ą kszta ł towaniu si ł y, wytrzyma ł o ść, organizuj ą c zabawy i gry dobieramy uczestników bior ą c pod uwag ę si łę, wag ę i wzrost dzieci, organizuj ą c zabawy i gry dobieramy uczestników bior ą c pod uwag ę si łę, wag ę i wzrost dzieci, Zabawy i gry z mocowaniem wyrabiaj ą u dzieci odwag ę i pewno ść siebie. Zabawy i gry z mocowaniem wyrabiaj ą u dzieci odwag ę i pewno ść siebie.

31 Podzia ł zabaw i gier z mocowaniem i d ź wiganiem:

32 Metodyka nauczania zabaw i gier z mocowaniem i d ź wiganiem ci ą gni ę cia, ci ą gni ę cia, przeci ą gania przeci ą gania ◦ w parach obur ą cz, jednor ą cz ◦ w kole ◦ w szeregach ◦ w rz ę dach przepychania, przepychania, element walki wr ę cz, element walki wr ę cz, d ź wigania d ź wigania ◦ przedmiotów ◦ wspó łć wicz ą cego (kilka osób d ź wiga jednego), d ź wiganie wspó łć wicz ą cego z elementami walki wr ę cz. d ź wiganie wspó łć wicz ą cego z elementami walki wr ę cz.

33 Metodyka prowadzenia zabaw i gier ruchowych

34 Przygotowanie do prowadzenia zabaw i gier ruchowych wi ąż e si ę z: przygotowaniem przez prowadz ą cego scenariusza zaj ęć ; odpowiednim doborem zabaw i gier ruchowych (grupa ć wiczebna, miejsce zaj ęć, rodzaj i liczba przyborów, zadania zaj ęć ), przygotowaniem przez prowadz ą cego scenariusza zaj ęć ; odpowiednim doborem zabaw i gier ruchowych (grupa ć wiczebna, miejsce zaj ęć, rodzaj i liczba przyborów, zadania zaj ęć ), przygotowaniem uczestników – podzia ł na dru ż yny, wybór pomocników przygotowaniem uczestników – podzia ł na dru ż yny, wybór pomocników Organizacja zabaw i gier ruchowych – etapy dzia ł ania: Organizacja zabaw i gier ruchowych – etapy dzia ł ania: ustawienie uczestników na pozycjach wyj ś ciowych, ustawienie uczestników na pozycjach wyj ś ciowych, obja ś nienie zabawy, gry ruchowej obja ś nienie zabawy, gry ruchowej Przeprowadzenie zabaw i gier ruchowych rozpocz ę cie zabawy, gry ruchowej, rozpocz ę cie zabawy, gry ruchowej, dozowanie nat ęż enia wysi ł ku i stanu emocjonalnego dozowanie nat ęż enia wysi ł ku i stanu emocjonalnego aktywizacja uczniów aktywizacja uczniów czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem zabawy, gry czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem zabawy, gry Zako ń czenie zabaw i gier ruchowych og ł oszenie wyniku og ł oszenie wyniku podsumowanie zabaw i gier ruchowych podsumowanie zabaw i gier ruchowych

35 Organizacja zaj ęć ruchowych

36 1. Wybór miejsca

37 2. Dobór grupy ć wiczebnej

38 3. Obja ś nienia

39 4. Podzia ł na zespo ł y

40 5. Bezpiecze ń stwo na zaj ę ciach ruchowych

41 Modyfikacja zabaw i gier ruchowych

42

43

44

45

46

47


Pobierz ppt "Zabawa  to wszelkie stany aktywno ś ci ludzi i zwierz ą t, w których nie potrafimy dopatrzy ć si ę motywu, jakim mo ż e by ć zaspokajanie ż yciowych potrzeb,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google