Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, 26 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, 26 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, 26 października 2015 r.

2 Grupa docelowa Anna Zmysłowska

3 Grupa docelowa – Nabór nr 1/2015/FAMI Nabór 1/2015/FAMI – cel szczegółowy Azyl oraz cel szczegółowy Powroty: Osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w ośrodkach dla cudzoziemców i poza nimi oraz osoby w sprawie których trwa postępowanie w sprawie powrotu do kraju pochodzenia.

4 Grupa docelowa – Nabór nr 1/2015/FAMI Cel szczegółowy Azyl: osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które nie otrzymały ostatecznej decyzji; osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego (będące w procedurze uchodźczej).

5 Grupa docelowa – Nabór nr 1/2015/FAMI Cel szczegółowy Powroty: obywatele państw trzecich znajdujący w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie, w tym obywatele państw trzecich, których termin wydalenia został przesunięty zgodnie z art. 9 i art. 14 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE.

6 Grupa docelowa – Nabór nr 2/2015/FAMI Nabór 2/2015/FAMI – cel szczegółowy Azyl oraz cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja w zakresie celu krajowego Integracja Cel szczegółowy Azyl (Preintegracja): osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które nie otrzymały ostatecznej decyzji; osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego (będące w procedurze uchodźczej).

7 Grupa docelowa – Nabór nr 2/2015/FAMI Cel szczegółowy Integracja/Legalna migracja, cel krajowy Integracja: 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (z późniejszymi zmianami): na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 19- 21, 23-25, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211), na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5), zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu 1.

8 Grupa docelowa – Nabór nr 2/2015/FAMI 3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy: złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2), złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2), złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25, złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 4).

9 Grupa docelowa – nabór nr 2/2015/FAMI 4.Cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego. 5.Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu. 6.Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań.

10 Grupa docelowa – nabór nr 2/2015/FAMI W działaniach, które obejmuje cel Integracja, można uwzględnić beneficjentów ochrony międzynarodowej, osoby przesiedlone lub przekazane. W przypadku objęcia projektem osób należących do grupy docelowej celu szczegółowego Azyl, należy przedstawić Formularz Wskaźników dotyczący również tego celu szczegółowego.

11 Grupa docelowa – dokumentowanie 1.Wymagane jest zbieranie informacji nt. beneficjentów ostatecznych zawierających co najmniej: imię, nazwisko, kraj pochodzenia, status, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca oraz jego podpis. 2.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór jest załącznikiem do Podręcznika dla Beneficjenta ). 3.Pisemne potwierdzenie otrzymania pomocy w przypadku przekazywania pomocy materialnej lub finansowej lub zwrotów wydatków poniesionych przez beneficjentów.

12 Grupa docelowa – dokumentowanie Wystarczające jest jednokrotne zarejestrowanie tych informacji w odniesieniu do danej osoby (nie ma potrzeby każdorazowego potwierdzania podpisem dostarczenia usługi beneficjentowi ostatecznemu, np. konsultacji prawnej).

13 Dokumentowanie grupy docelowej SOLID a dokumentowanie grupy docelowej FAMI  Rezygnacja z konieczności potwierdzenia prawa cudzoziemca do pobytu na terytorium RP przez okres 12 miesięcy (EFI).  Rezygnacja z deklaracji potwierdzających niekorzystanie z analogicznego wsparcia w ramach EFS w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zarówno w przypadku członków grupy docelowej, jak też biorących udział w projekcie osób należących do społeczeństwa przyjmującego).  Większy nacisk na dokładne dokumentowanie grupy docelowej z uwagi na projekty z „mieszaną” grupą docelową.


Pobierz ppt "FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, 26 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google